Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Dvasinių mokymų supratimas, pe... > Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio... >

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas - ar mokytojas atsakingas už mokinį, 2010 02 13

Amžinojo Sūnaus- Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Brolio mokymas-atsakymas, perteiktas po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės šventovėje, 2010 02 13.
Violeta:
Mylimas Amžinasis Sūnau, kaip mokytojas yra atsakingas už mokinį?
Algimantas:
Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, aš esu pasirengęs priimti tavo mokymą, suteikiamą mums, ir pagarsinti jį, kad galėtų išgirsti ir kiti mano sielos broliai ir sesės.
Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:
Mano mylimieji vaikai, Aš jus garbinu ir šlovinu savo meile taip, kaip jūs šlovinate Mane savo atsivėrusia siela, kaip jūs garbinate iš pačios sielos gelmės. Per šitą garbinimą mes esame viename nenutraukiamame gyvame ryšyje. Ir tada jūs galite sau teigti - Aš ir kiekvienas iš jūsų esate dvasinėje vienovėje, kuri yra neperskiriama ir nenutraukiama NIEKIENO kito valia tik jūsų PAČIŲ ASMENINE valia.
Mano mylimieji vaikai, jūs einate TUO GYVUOJU keliu, KOKIU ĖJO JĖZUS prieš du tūkstančius metų, kada nešė ŠVIESĄ savo aplinkai. Jis turėjo daugybę pasekėjų, kurie vienu metu jį palaikydavo, bet kažkiek aplinkai paveikus juos savaja tamsa, išsigąsdavo ir atsitraukdavo.
Jėzus NESUSVYRAVO, IR NIEKADA NEJAUTĖ ATSAKOMYBĖS DĖL KITŲ, NUO JO PASITRAUKUSIŲ, MOKINIŲ. Jis negali prisiimti atsakomybės už KITŲ laisvos valios panaudojimo sprendimus.
Jis yra atsakingas tiktai, kad palaikytų kuo gyvybingesnį ryšį savo laisva valia su Manimi, kad įvykdytų savo misiją, ir jeigu jis yra gyvame ryšyje su kiekvienu iš Mūsų Rojaus Trejybės Lygiaverčių Asmenų, jis žino Šviesos GYVĄJĄ tiesą, ir šita šviesa jis dalinasi su visais; dalinasi tam, kad apšviestų – kiekvienam pagal savojo atsivėrimo laipsnį ir poreikį. Ir kiekvienas jam nuoširdžiai atsivėręs tampa nuoširdžiu mokiniu, kuris priima savo laisvos valios sprendimus, kurie taip pat nukreipti visų labui; nukreipti dėl to, kad jie priimti iš atsivėrusios sielos.
Siela turi savojo ĮTIKĖJIMO LAIPTELIUS. Tie laipteliai yra BEGALINIAI.
Kiekvienas pagal SAVOJO įtikėjimo laiptelį supranta dvasinį mokymą.
Ir dvasinis mokymas NĖRA skirtas KONKREČIAI KIEKVIENAM, kada jis sakomas VIEŠAI VISIEMS. Jis skirtas PAČIAI RYŠKIAUSIAI šviesai apreikšti TIEMS, KURIE jau šitai tiesai YRA PRIBRENDĘ. Tačiau minioje tokiai šviesai pasirengusiųjų yra tiktai vienetai. Ir vienas gali priimti šviesą, visi kiti gali nusigręžti nuo jos, o sielos atsivėrimo ir įtikėjimo laipsnis leidžia šitą gautą šviesos mokymą panaudoti; panaudoti arba išmintingai, arba klaidingai.
Tačiau jūs – žinokite – kad KLAIDA – TAI NĖRA NUODĖMĖ.
Klaida – tai yra tiktai neišmintingas metodo panaudojimas tam, kad pasiektų savo sielos brolius ir seses. Jis gali būti vienam priimtinas, kitam atmestinas.
Jeigu šviesa yra skelbiama daugeliui, ir jeigu motyvas yra, kad šita šviesa žadintų tuos, kurie jau yra ištroškę gyvosios šviesos, tuomet šita ryškiausia šviesa paskleidžiama taip, kad ji patenkntų poreikį tų, kurie siekia pačios ryškiausios šviesos. Tačiau net ir ta siela, kuri nėra pasirengusi dar šitai šviesai, bet yra nuoširdi, savo viduje, per gyvą ryšį Man, ji niekada nejaus akinimo. Ji nesupras, bet trokš supratimo ir jaus, kad šitame šviesos mokyme yra kažkas, ko ji nesupranta, bet kažką ji nori išsiaiškinti.
Žinokite, kiekvienas, kuris atmeta bet kokią jam nesuprastą tiesą, nėra nuoširdus. Nuoširdus stengiasi tiesą pažinti. Jis pripažįsta, kad jos dar nesupranta, bet siekia ją išsiaiškinti. Atmetęs ją, jis nėra nuoširdus. Jis tiktai yra pasidavęs savojo žmogiškojo materialaus proto ambicijai – tai, kas jam nepriimtina, atmesti, ir net paniekinti tą, kuris sako šitą šviesą; kaip ir niekino Jėzaus sakomą šviesą absoliuti dauguma. Net ir kėlė ranką prieš jį, mėgindami užmėtyti akmenimis! Jų žvilgsnis ieškojo, kur surasti akmenį, kad būtų paleistas į jį, ir jeigu ne Tarpinių Būtybių įsikišimas, būtų akmuo sviestas į Jėzų! Bet ne tokia buvo Tėvo valia, ir Tarpinės Būtybės sulaikė jų rankas. Dėl to prasiskyrė minia, ir Jėzus galėjo netrukdomas praeiti pro tik ką buvusią įtūžusią minią ir nusprendusią, kad ne pagal juos pasakytą šviesą, šitos šviesos skelbėją reikėtų nubausti taip, kaip jų žmogiškasis savanaudiškas protas diktuoja bausmės formą – mesti akmenį, kad jis gyvas nebūtų.
Dvasinis mokytojas negali būti be ryšio su Mumis – per garbinimą, per nuoširdžią maldą, per giliausios ir ryškiausios dvasinės šviesos, perteiktą materialiu pavidalu, studijavimą, ir per bendrą su Mumis gėrio kūrimą VISŲ LABUI. Tačiau tokius savuosius patyrimus, savąjį šviesos įsisavintą lygį, jis skelbia nuoširdžiai ir tikėdamas Mūsų vedimu iš vidaus, kad jau yra pasirengusių tai šviesai kitų Mūsų vaikų, jūsų sielos brolių ir sesių, kurie išgirs šitą žodį, neapaks nuo šitos šviesos ir priims, ir sudaigins šitą sėklą savo jau parengtoje dirvoje.
Mokytojas savo šviesos spindulį REGULIUOJA; reguliuoja pagal tą vedimą, kokį jo atsivėrusi siela gauna iš vidaus.
Todėl – žinokite – nepergyvenkite dėl to, KĄ jūs sakysite. Atsiverkite Mums, ir jūs pajausite vedimą iš vidaus, KOKIUS žodžius jūs tarsite, KOKIA galia jie skambės, nes galia jūsų augs, kuo stiprės jūsų dvasinis ryšys su Mumis. Ir kuo giliau jūs jausite Mūsų vedimą iš vidaus, tuo stiprės jūsų tiesos styga.
Ir ateina ta akimirka, kada jūs tarsite tuos žodžius, kurių dabar dar nedrįstate ištarti, nes jūs nepasitikite, manote, kad jūs įžeisite kažką.
Niekada nebijokite, kad jūs įžeisite, sakydami NUOŠIRDŲ TIESOS ŽODĮ, KADA JŪS JUNTATE MŪSŲ VEDIMĄ IŠ VIDAUS. ATSIDUOKITE ŠITAM VEDIMUI.
Mes niekada NĖ VIENO iš jūsų nesame įžeidę, nors Mus daug kas keikė ir įžeidinėjo, ir dabar keikia ir įžeidinėja, ir nusisuka, ir tą jie daro laisva valia. Juk jie yra ir Mūsų vaikai, bet Mes negalime pakeist jų laisvos valios sprendimo. Mes nesame atsakingi už jų priimamus laisva valia sprendimus. Mes esame atsakingi už tai, kad apipiltume juos visa meile, bet Mes neatsakingi, KIEK jie atsivers Mums, kad Mūsų meilės pasiimtų.
Mes jiems suteikiame tą visą pačią ryškiausią šviesą, ir jie tiktai, nuo atsivėrimo Mums, tesugeba jos pasiimti mažytį spindulėlį; o absoliuti dauguma ir šitam spindulėliui yra užvėrę savo vidų; ir keikia Mus, kad Mes baudžiame juos, skaudiname juos, neatnešame jiems išlaisvinimo iš kančių. Ir dar net drįsta melsti, kad Mes nubaustume kitus, kurie juos skriaudžia, iškeldami juos, prašančius bausmės kitiems, atstumdami kitus, kuriuos turėtume bausti!
Tokia jų yra laisva valia pagal jų gyvulinio proto sampratą.
Mes jiems siunčiame dievišką dvasinę išmintį, kurią jie patys atstumia laisva valia, ir Mes žinome, kad jie atstums, ir vis tiek Mes siunčiame šitą išmintį, nes Mes ją siunčiame visiems. VIENODAI. PASIRENGUSIEMS IR NEPASIRENGUSIEMS. Siunčiame ir per jus, nes jūs jau atsiveriate Mums, galite savo materialiais veiksmais paliudyti Mūsų gyvą išminties veikimą jūsų viduje ir pasireiškimą per jūsų gyvenimo elgesį.
Nebijokite spindėti Mūsų pačiu ryškiausiu spindėjimu, nes, žinokite, yra tarp jūsų jau laukiančių to jūsų pavyzdžio, nes jie yra jau tam savo dirvą viduje išpurenę; išpurenę kitais dvasiniais mokymais, kurie nesuteikia jiems nusiraminimo ir to pagrindo, į kurį galėtų atsiremti, ir laukia paties ryškiausio spindulio iš jūsų, ir jie pasakytų: ”Štai šito spindulio mums ir stigo iki šiol!“ ir tartų ačiū jums už tai, KURIS YRA SKIRTAS JUMS PELNYTAI, NES JŪS IŠDRĮSOTE NEŠTI RYŠKIAUSIĄ ŠVIESĄ.
Bet nelaukite, kad jums už tai dėkotų tamsos sielos broliai ir sesės, kurie bijo šitos šviesos. Jie suras būdų kaip jums kenkti, šmeižti, niekinti. Ir tą darys, nes jūs esate pirmieji, kurie nešate gyvąją šviesą IŠ MEILĖS. Ir NAUJĄ GYVĄJĄ RELIGIJĄ NEŠATE, KAD APIMTŲ VISĄ PASAULĮ TAM, KAD ŠVIESA BŪTŲ PATIRIAMA PER MŪSŲ GARBINIMĄ VISAME PASAULYJE.
Tokia yra Mūsų sumanyta evoliucija. Ir ji apims visą Mūsų vaikų žmoniją TIEK, KIEK JŪS TAPSITE MŪSŲ GYVAISIAIS ŠAUKLIAIS, TIEK, KIEK JŪS ŠVIESITE GYVAI, NEBIJODAMI, KAD JUS GALI APLINKA MĖTYTI KAIP AUDRINGOJE JŪROJE MAŽYTI LAIVELĮ.
Kada jūs turėsite gyvą ryšį su Mumis, pasitikėjimas jūsų augs ir jums audringa kažkada buvusi jūra taps vis labiau rimstančia, nes šmeižtai jūsų nebepasieks, panieka jūsų nebežeis, įniršis jūsų nebeskaudins. Jūs gyvensite Mūsų meilės virpesių vandenyne, kuriame yra milžiniška ramybės gelmė. Ir jūs jausite tą pasitikėjimą Mūsų gelme, esančia jūsų viduje; ir jūs ją atversite daugiau – per garbinimą ir maldą – ir drąsėsite savo materialiu veiksmu šitame Mums visiems taip stingančios šviesos pasaulyje.
VISA KŪRINIJA LAUKIA JŪSŲ ŽINGSNIO, KAD NEBIJOTUMĖTE JĮ ŽENGTI IŠREIKŠDAMI SAVO SIELOS VIRPESIUS SAVO APLINKOJE, KOKIA JI BEBŪTŲ JUMS NEPALANKI.
NEBIJOKITE. JŪS ESATE MŪSŲ MEILĖS VAIKAI. GYVI VAIKAI. MAUDYKITĖS MŪSŲ MEILĖJE. DALINKITE JĄ BE BAIMĖS IR RYŽTINGAI.
Algimantas:
Ačiū tau mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli. Ačiū už šį nuostabų apreiškimą. Ačiū tau. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
-----------------
Nuoširdžiai sakau ačiū tau, miela sielos sese Violeta, už šio mokymo, ir kitų Rojaus Trejybės šventovėje gaunamų mokymų, įrašą.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-02-24 14:43:44