Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Tradicijos, ritualai, dogmos > Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio... >

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie praeities datų paminėjimą ir istorines šventes, 2010 06 14

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu vedi mane iš vidaus savo tikrovės vieninteliu gyvuoju keliu, skirtu visai kūrinijos evoliucijai, aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, nes manoji valia yra sulieta su tavąja. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.

Mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Tu esi nutiesęs savo dvasingumo gyvąją grandinę visai kūrinijai. Ji pasiekia kiekveną iš mūsų irgi gyva. Todėl aš prašau Tavęs, suteik man mokymą apie dvasinį Lietuvos nušvitimą, kurio aš nematau, kada stoviu gatvėje su dvasiniais apreiškimais, kada girdžiu vėl tas pačias skausmo ir kančios istorinės praeities kalbas, kas ką kur trėmė ir kodėl, aš nematau šitose kalbose PRASMĖS, MATAU TIK LAIKO ŠVAISTYMĄ IR BEVERTĮ SAVĘS ALINIMĄ PRAEITIMI, KURIOS NEGALIMA PAKEISTI, O JOJE VIS KASKART IŠ NAUJO APSIGYVENTI – TAI NEVERTAS URANTO KELIAS. Kada aš matau aplinkui tamsą ir sąmoningą ATSISAKYMĄ ŠVIESOS, tada man vienintele atrama esate JŪS – TRYS ROJAUS TREJYBĖS ASMENYS, ESANTYS GYVAI MANYJE PER SAVO DVASIĄ. Tačiau aš trokštu iš Tavęs mokymo, kaip man žvelgti į tokią aplinką, kuri gyvena tamsoje ir iliuzijoje, kad jai būtų galima padėti praregėti ir pamatyri TIKROVĘ – TAVO TIKROVĘ?

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:

Mano mylimiausias sūnau, kaip ir visi Mano vienodai mylimiausi sūnūs ir dukros, tavo dvasios žvilgsnio gelmė pranoksta dabartinį žmonijos ir jūsų pačių valstybės pačių dvasingiausių Mano kitų vaikų lygį, todėl tu ir matai daug giliau ir skvarbiau kosminės įžvalgos lygiu, kurį tu ir gauni iš Manęs, nes vis giliau ir daugiau bendrauji su Mumis, todėl ir skvarba tavo gilėja į aplinką. Ir tada tu matai, kiek tavo sileos broliai ir sesės prasilenkia su ta šviesa, kurioje tu jau maudaisi ir junti palaimą, kuri tave sustiprina vis naujam ir didesniam iššūkiui, kurį tu drasiai ir ryžtingai priima ir sieki jį įveikti savuoju lygiu. Tačiau tavo dvasios ūgis dar taip pat yra labai gležnas ir nestiprus, kada tau reikia labiau pasitikėti Mumis iš vidaus, kad įveiktum tau numatytą NAUJĄ VIRŠŪNĘ. Ir Mes tave vedame šios viršūnės kryptimi, ir tu Mūsų vedimui iš vidaus atsiduodi, tačiau ir tu dar ieškai, kaip galėtum išvengti šitos viršūnės įveikimo gyvojo kelio atkarpos, kuri tau kelia nerimo ir nepasitikėjimo Mūsų tau suteikiamais mokymais, kad nebijotum ir labiau atsiduotum. Mes matome tavo atsidavimą Mums ir troškimą dar daugiau patirti šitame gyvajame kelyje iššūkių, tačiau jiems įveikti tau dar trūksta gilesnio įtikėjimo ir pasitikėjimo Mumis, kad Mūsų tau sakomi mokymai yra tikrai realūs ir pasitvirtins tavo asmeniniame kelyje.

Štai kodėl tu turi daugiau bendrauti su Mumis ir daugiau atsiduoti Mūsų vedimui, kad pajaustum didesnį pasitikėjimą Mūsų vedimu iš vidaus, skirtu tik tau, ir niekam kitam. Štai kodėl tu negali lygiuotis nė į vieną savo sielos brolį ar sesę visoje planetoje, kai tuo tarpu į tave lygiuosis daugybė.

Todėl kuo gilau pasitikėsi Mumis, tuo greičiau prisipildysi dar didesnės Mūsų šviesos, tuo greičiau toji šviesa pasklis po jūsų vadinamąją valstybę – Lietuvą – kurioje dabar jūs matote tiek neteisingumo ir apgaulės, tiek daug savanaudiškumo ir susvetimėjimo. Būtent dėl to tu ir pradėjai GYVĄJĮ KELIĄ, KURIUO EIS VISA LIETUVA – IR VISA URANTIJA – NES ŠIS KELIAS YRA SUMANYTAS MŪSŲ PAČIŲ PAGAL MŪSŲ EVOLIUCINĮ PLANĄ.

Tačiau jeigu tu pasitrinksi Mūsų evoliucinio plano vystymosi uždelsimą, dėl to, kad Mumis dar nepakankamai pasitiki, Mes tau nė mažiausiu laipsniu nepriekaištausime, o lygiai tiek pat mylėsime, net ir taip, jeigu tu dar Mums daugiau atsiduotum ir veiktum dar ryžtingiau visos planetos labui. Tačiau šiandien dar šitaip veikti tu neturi tiek savyje pasitikėjimo Mumis, todėl nuo tavo VIENO mažo pasitikėjimo Mūsų vedimu iš vidaus lygiai tiek uždelsiama visos žmonijos evoliucija pačios ryškiausios šviesos sklidimo kryptimi. Tau pakaitalo nėra. O tai reiškia, kad tavoji ATSAKOMYBĖ VISOS ŽMONIJOS evoliucinio vystymosi plane atitinka tavojo dvasinio augimo lygį – kuo jis didės, augs, kils, tuo didės, augs, kils ir tavo atsakomybė.

Tačiau nepainiok savosios atsakomybės su KALTE, kaip jūs paprastai supainiojate. Kad ir koks būtų uždelsimas ateityje, tai nėra nė vieno iš jūsų planetoje gyvenančių mirtingųjų ASMENINĖ KALTĖ. Tačiau kada tavo dvasinis lygis kyla, kada kosminė įžvalga gilėja, tada vis labiau tavyje įsivyrauja amžiniosios kosminės prasmės ir vertybės vis didesniu kūrinijos lygiu, tuo pačiu ir tavo tikrasis troškimas vis stipriau pasireiškia realiai patiriama tavo viduje Mūsų vis stiprėjančia dvasine trauka VEIKTI VISUMOS LABUI, kad jūsų planetoje taip pat įsivyrautų toji šviesa, kurią tu patiri vis giliau per savo bendravimą su Mumis, kaip ji vyrauja aukštesniuoose kūrinijos dariniuose, segmentuose. Ir šis troškimas realiai įprasminamas tavo asmeniniu veikimu visų labui, nors pats veikimas ir gąsdintų daugelį tavo sielos brolių ir sesių, kurie nėra nei Man atsivėrę, nei įtikėję, nei siekiantys gyvosios meilės ir šviesos VISUMOS LABUI, visų savo sielos brolių ir sesių kaip visos žmonijos labui.

Tačiau jų yra kitoks uždavinys, kitokia misija ir kitoks jiems skiriamas iššūkis. Būtent dėl to tavęs dauguma ir nesupranta dabar, ir DAR DAUGIAU NESUPRAS ateityje, nes dvasinis žmonijos lygis labai sparčiais žingsniais lekia žemyn. Būtent dėl to Mes ir pasirinkome tave, kad šitokius žingsnius nors kiek sulėtintumei tu, ruošdamas DVASINIUS MOKYTOJUS, kurie jau patys, savarankiškai sieks skleisti, ir skleis, Mūsų gyvąją šviesą tiems savo sielos broliams ir sesėms, kurie šiandien gyvena praeities akimirkų skausmu ir kančia. Ir kaskart prisimindami savo patyrimus, arba girdėtus pasakojimus iš, JŲ SAMPRATA, pačių jiems artimiausių žmonių, jie savo dvasinį lygį žeminą ir savo pasąmonę DAR LABIAU SUJAUKIA, ĮAUDRINA, DAR LABIAU RITASI NUDVASĖJIMO PAKALNĖN, iš kurios bus tik sunkiau ropštis į šviesos kalną, apie kurį tik nedaugelis iš viso yra girdėję, o dar mažiau apie tai pamąsto, ir kol kas niekas iš jų iš viso į jį nelipa.

Juk jūsų literatūroje yra nuostabus kūrinys – LAIMĖS ŽIBURYS – kuris jau visiškai užmirtas, apleistas. O juk jame yra perteikta MŪSŲ šviesos mintys, kad šitame kelyje į Laimės Žiburį būtinos pastangos, drąsa ir ryžtas, ir pasitikėjimas pačiu žengimu, o ne dairymasis atgal ir virtimas akmeniu.
Kuo daugiau jūs pasitikite Mūsų vedimu iš vidaus, tuo labiau patiriate Mūsų vedimą iš vidaus, tuo labiau nušvintate Mūsų tikrąją, ne iliuzine, Šviesa savo viduje, tuo labiau patiriate LAIMĘ DALINDAMIESI SAVO ĮGYTA IŠ MŪSŲ GYVĄJA ŠVIESA, IR JĄ DALINDAMI BE BAIMĖS IR RYŽTINGAI VISIEMS, PAGAL JŲ POREIKIUS, IR TUO AUKŠČIAU ESATE ŠITAME LAIMĖS ŽIBURIO KELYJE.

O koks gi laimingas norės paversti savo LAIMĖS akimirkas praeities istornių akimirkų SKAUSMINGOMIS akimirkomis, kad savo laimę PRARASTŲ?

Todėl jūsų visos dabartinės šventės taip pat liudija, kad jūs nesate – asmeniškai kiekvienas – atradę Manęs savo viduje, neturite gyvojo ir giluminio įtikėjimo, kad jums stinga pasitikėjimo Mūsų vedimu iš vidaus ir Mumis, todėl tik trumpomis akimirkomis jūs pajuntate Mūsų gyvą ryšį, nukreiptą į jūsų vidų NUOLAT – PER MŪSŲ DVASIĄ – MINTIES DERINTOJĄ – ir dėl to jūs PAJUNTATE VERTYBIŲ TRŪKUMĄ, NEJAUČIATE MEILĖS savo sielos broliams ir sesėms, kurie kažkada suklydo jūsų asmens atžvilgiu ar, jūsų samprata, vadinamų artimųjų atžvilgiu, ir juos prisimenate dabar su panieka, su pykčiu, save iškeldami virš jų, juos pažemindami savo tokiomis nevertomis Mano mylinčių visus vaikų – Mano mylimų sūnų ir dukrų, kaip ir tų, kurie sukėle jums ar jūsų vadinamiems artimiesiems fizinio skausmo ir dvasinių kančių – orumo įvairių švenčių ir paminėtinų datų. Nė viena data neverta Manojo sūnaus ar dukros orumo, jeigu tos šventės šventimas ar datos paminėjimas pamina kitų Mano – LYGIAI TaIP PAT MYLIMŲ – vaikų orumą.

Tačiau KOL jūsų viduje vyraus tuštuma, kol jos nepripildysite visiems tiems, kuriems šiandien siunčiate piktus žodžius ir prisiminus, meilės ir brolystės TIKROJO JAUSMO, kurį patirsite vien tik gimdami iš dvasios ir palaikydami gyvą ryšį su Mumis, Mus garbindami, ir pavieniui, ir kolektyviai, TOL jūsų tokios šventės ir datų minėjimai LAUŽYS MANO VALIĄ, ir MŪSŲ VALIĄ, kaip ir visoje kūrinijoje veikiantį vienintelį meilės įstatymą PAŽEIDINĖS.

ŠAI KODĖL TAVE MES PASKYRĖME SAVO ATSTOVU URANTIJOJE, KAD MOKYTUM SAVO SIELOS BROLIUS IR SESES GYVAJAME KELYJE PAČIOS RYŠKIAUSIOS ŠVIESOS PER ATSIVĖRIMĄ MUMS, PER MŪSŲ GYVĄ RYŠĮ SU KIEKVIENU IŠ JŪSŲ ASMENIŠKAI, NES TIK TOKS KELIAS YRA VIENINTELIS KELIAS JUS IŠLAISVINTI IŠ DABARTINIŲ JŪSŲ ŠVENČIŲ IR DATŲ PAMINĖJIMŲ, KURIE JUMS PATIEMS SUKELIA VIS NAUJŲ IR NAUJŲ KLIŪČIŲ IR APSUNKINA JŪSŲ VADINAMOSIOS VALSTYBĖS KASDIENĮ GYVENIMĄ IR VALDYMĄ, NES NIEKAIP NEGALITE PRADĖTI TVARKYTI NEI PATYS ASMENIŠKAI, NEI KAIP VADINAMOJI VALSTYBĖ SAVO KASDIENYBĖS DARBŲ PRASMINGAI, IR TIK SU MUMIS DRAUGE KURDAMI GĖRĮ VISŲ LABUI.

Ateina laikas jums vis daugiau susimąstyti – iš kur tiek daug ligų ir nuopuolių jūsų aplinkoje? Atsakymas yra vienas, ir vienintelis – visa tamsa yra dėl jūsų nusigręžimo nuo GYVOJO KELIO, KURIO NEMATO – IR NEGALI MATYTI – JŪSŲ MATERIALIOS AKYS, tačiau kuris yra vienintelis TIKRASIS JŪSŲ KELIAS, KAD IŠLIKTŲ LIETUVA KAIP URANTIJOS TOKS KRAŠTAS, KURIAME PATI RYŠKIAUSIA ŠVIESA, KOKIA JI YRA ŠIUO METU, VIS STIPRIAU IMTŲ SKLISTI PO VISĄ PASAULĮ Į KITAS VADINAMĄSIAS VALSTYBES.
O juk jūs ir patys turite tokį teiginį, kad pirmiau reikia susitvarkyti SAVO KIEME, o tik tada žiūrėti, kokia netvarka yra kaimyno kieme. Štai kodėl ir jūs pirmiausa turite susitvarkyti LIETUVOJE, KAD APIE JUS – KAIP APIE MANO ŠVIESULIUS – IŠGIRSTŲ KITUOSE PLANETOS VIETOSE. O MANO ŠVIESULYS neturi nė krislelio nuoskaudos ir kančios dėl praėjusių istorinių įvykių. Kol tokią nuoskaudą jis dar jaučia, tol jis savo dvasinio ūgio neišaugo, nors Aš jam ir padedu augti iš vidaus. Todėl jūs visas savo dabartines šventes ir toliau kasmet švęsite pilni skaumo ir kančios, blogų prisiminių ir menkinančio požiūrio į savo kitų sielos brolių ir sesių ankstesniąsias kartas, ir tuo pačiu UŽDELSITE VISOS ŽMONIJOS EVOLIUCIJOS ĮGYVENDINIMĄ jūsų planetoje.

Tačiau dėl to jums niekada nė menkiausiu laipsniu Aš nepapriekaištausiu NĖ VIENAM. Tik ne šitaip į jus reaguos ATEITIES kartos, jeigu jūs ir toliau liksite vis gylyn į dvasinę smegduobę krintančiųjų padėtyje, nes dėl jūsų tamsos jos taip pat turės gyventi tamsoje, PAVELDĖTOJE IŠ JŪSŲ.

Būtent dėl to Mes ir pasirinkome tave savo šaukliu, kad ši tamsa trauktųsi tiek šitame krašte, tiek ir kituose Urantijos kraštuose, nes tai, ko mokai tu, mokai iš MŪSŲ, ir tokios šviesos negauna niekas nė viename kitame Lietuvos ir Urantijos krašte. Štai kodėl tau Mes ir patikėjome rengti DVASINIUS MOKYTOJUS, NES ŠITAI MISIJAI TAVE PASIRINKOME NUO PAT PIRMOJO KVĖPSNIO ŠITOJE PLANETOJE. Štai kodėl tavoji atsakomybė tavo sielos brolių ir sesių, taip pat nuoširdžiai trokštančių nešti Mūsų gyvąją šviesą, pačią ryškiausią šviesą, atžvilgiu yra tau pagal pečius, brandintus nuo pat kūdikystės, nors tu šito ir nežinojai.

Taip pat ir tavo sielos brolių ir sesių, kuriuos tu rengi dvasiniais mokytojais, atsakomybė dėl šitos Mūsų šviesos sklidimo jūsų krašte yra pagal JŲ subrandintus pečius, ir JŪSŲ KRAŠTO atsakomybė visos žmonijos nušvitimo atžvilgiu – per ateinančias kartas – taip pat yra pagal JŪSŲ KRAŠTO brandos pečius, kurie stiprės tik tada, kada tokios šventės kaip skausmo ir kančios prisiminimų akimirkos bus likusios praeityje, o jų vietoje bus Mūsų gyvosios melės virpesių harmoningos melodijos jūsų viduje, kurios, dvasios lygiu, iš jūsų virpesiais pasklis po visą aplinką, ir net kūriniją, kad jūsų DVASINIO ŪGIO ŽYMĖ būtų matoma, ir turėtų poveikio, visoje Urantijoje.

Algimantas:

Mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, ačiū tau už tokį išplečiantį ir sustiprinantį mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Vilnius,
2010 06 14
15.20
---------------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-06-14 15:32:44