Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Garbinimas, malda > Amžinojo Sūnaus mokymas, kaip ... >

Amžinojo Sūnaus mokymas, kaip ROJAUS TREJYBĖ GARBINA MUS, KADA MES GARBINAME ROJAUS TREJYBĘ, 2010 12 06

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas, kaip ROJAUS TREJYBĖ GARBINA MUS, KADA MES GARBINAME ROJAUS TREJYBĘ, 2010 12 06

Algimantas
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kaip Meilės Šaltinį ir Centrą, garbinu, nes manoji siela-dvasia siekia gyvosios komunijos atsiveriant tau dar giliau, iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš kreipiuosi į tave mokymo, kad gaučiau iš tavęs paaiškinimą, kodėl tavo mokymuose yra jau pavartojamas teiginys, jog kada mes garbiname tave, tu taip pat garbini mus. Ką tai reiškia, nes daug mūsų dvasios brolių ir sesių tą neigia sakydami, kad tu negali garbinti, tu tiesiog myli. Tačiau tokius teiginius savo mokymuose, jog tu garbini ir mus, vis tik perduoti pradėjai visai neseniai.
Aš nežinau, kuriam iš jūsų Trijų Rojaus Trejybės Asmenų pateikti klausimą, bet esu pasirengęs jį priimti iš bet kurio iš Rojaus Trejybės Asmenų.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:
Mano mylimas sūnau, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, Esu ANTRASIS Rojaus Trejybės Narys, kurį jūs Urantijos Knygos apreiškimo dėka vadinate Amžinuoju Sūnumi ir Motina Visoje Mano kūrinijoje, ir kaip tu dar šį Vardą papildei Kūrinijos Brolio vardu.
Tačiau jūsų žmogiškasis, ir materialus protas, šiandien negali suvokti MŪSŲ TRIJŲ ESMĖS, IR VEIKIMO, NIUANSŲ, nes jūs esate toliausiai nuo MŪSŲ ENERGETINIO ASMENYBĖS SUKONCENTRAVIMO TAŠKO ROJUJE. Todėl yra jūsų menkas supratimas, kas yra Mūsų Kūrinija, kas yra Mūsų Energija, kas yra Mūsų Meilė, kas yra Mūsų Kūrinijos Dvasinė Brolystė ir Visa Dvasinė Kūrinijos Šeima, nes nėturite jokio kito palyginimo be tokio, kokį jūs galite suteikti savo materialiam protui, atvertam Mums ir išplėstam iki sielos morontinio proto patyrimo akimirkų – ir labai retais momentais net iki dvasinio proto patyrimo, kuris ir pasireiškia Mūsų Trijų Asmenų GARBINIMO metu. Todėl jūs neturintiems savo materialioje kalboje daugybės dvasinių sampratų, daugybės sąvokų, kurias ir įgysite žengdami link Mūsų į Rojų; ir jas vis gilinsite ir plėsite, savo patyrimu patvirtindami jūsų DVASINIŲ MOKYTOJŲ JUMS SUTEIKTUS MOKYMUS.
Šiandien TU ESI VIENAS VISAME JŪSŲ DABARTINIAME PASAULYJE DVASINIŲ MOKYTOJŲ RENGĖJAS TURINTIS MŪSŲ ĮGALIOJIMUS JUOS RUOŠTI NET IR ATEITIES KARTOMS, NES TU BUVAI NUO PAT MAŽŲ DIENŲ ŠITOKIAI MISIJAI RUOŠIAMAS, NES JĄ TU NE PATS PASIRINKAI TIESIOGIAI, BET MES TAVE, IŠMINTINGU BŪDU, VESDAMI IŠ VIDAUS SUDARĖME TOKIAS APLINKYBES, KAD KITO KELIO TAU PASIRINKTI IR NEBUVO ĮMANOMA TOMIS SĄLYGOMIS IR TUO METU, KAIP TU SUVOKEI SAVE IR SAVO BETARPIŠKĄ APLINKĄ.
Tu pasirinkai savo laisva valia visus sprendimus, tačiau mažiausiai tu norėjai, ir mąstei apie MOKYTOJO KELIĄ, NES ŠITUO KELIU TU PATS BODĖJAISI, KAIP NEVERTU TAVĘS. Tačiau Mes vis tiek tave ruošėme būsimajam tavo ateities keliui, kuriuo Mes žinojome, kad tu eisi su didžiuliu pasitenkinimu, nors TADA tu net nesuvokei kokia tavęs laukia išmėginimų bangų kaskada ATEITYJE būtent ŠITAME kelyje, kurį tu vėliau pavadinai GYVUOJU KELIU. TADA TU NIEKO NEŽINOJAI APIE TOKIO KELIO EGZISTAVIMĄ IŠ VISO, NES TAVO DĖMESYS BUVO SUTELKTAS Į KITUS DALYKUS, O MŪSŲ – Į DVASINĮ KELIĄ, MŪSŲ NUMATYTĄ TAU.
Kaip mes galėjome tau perteikti mokymus TUO METU, kada tu net nemąstei apie DVASINIO KELIO EGZISTAVIMĄ? O gi per GYVENIMO APLINKĄ IR ASMENINIUS PATYRIMUS, KAD SUSIMĄSTYTUM, KAIP TAVO VEIKSMAI IR NUOŠIRDŪS SIEKIAI NEATNEŠA TAVO LAUKTŲ REZULTATŲ, TAČIAU VERČIA TAVE ANALIZUOTI ŽMONIŲ CHARAKTERIUS, PAJUSTI, NET NESUVOKIANT KAIP IR KODĖL, KURIS ŽMOGUS YRA PATIKIMAS, O KURIS PRISITAIKĖLIS, KURIS NUOŠIRDUS, O KURIS SAVANAUDIŠKAS VEIDMAINIS. Tokią įžvalgą Mes tau perteikėme PALAIPSNIUI, ir vis stipresnę, nors nieko net neužsimindami apie DVASINĮ KELIĄ IR DVASINGUMO PRASMĘ, KURIŲ TU TUO METU NEBŪTUM SUVOKĘS.
Todėl ir dabar, kada tu jau ESI šitame kelyje kaip PATIKRINTAS IR MŪSŲ IŠMĖGINTAS ATSTOVAS IR PASIUNTINYS – PER DAUGELĮ DEŠIMTMEČIŲ – TU JAU TURI KOSMINĘ TOKIĄ ĮŽVALGĄ, KAD MES TAU ATVERIAME VIS GILESNIUS KLODUS, KURIUOS TU PERTEIKI KITIEMS SAVO DVASIOS BROLIAMS IR SESĖMS, KAD JIE TAIP PAT BŪTŲ LAISVI NUO DOGMATINIO IR SUVARŽYTO MĄSTYMO, NES TIK TOKIE LAISVĖS SŪNŪS IR DUKROS GALI ATVERTI SAVE PATYS MUMS IR PAJAUSTI MŪSŲ DIEVIŠKĄJĄ MEILĘ, KURI – GARBINIMO AKIMIRKĄ – IR PASIREIŠKIA PAČIA TIKRIAUSIA MŪSŲ DIEVIŠKĄJA SPALVŲ, GARSŲ, IR VIDINIŲ PATYRIMŲ GAMA.
Mes jus GARBINAME VISADA – IR BE PERSTOJO – SAVO DIEVIŠKĄJA MEILE, O JŪS MUS TEGALITE GARBINTI TIK TADA, KADA PRISIPILDOTE MŪSŲ GYVŲ MEILĖS VIRPESIŲ TĄ AKIMIRKĄ, KAI NUSTOJA JUMS EGZISTUOTI JŪSŲ PAČIŲ ASMUO IR PASAULIS, KAI ESAME MES JUMS PATI NUOSTABIAUSIA MEILĖS PATYRIMO HARMONIJA JŪSŲ VIDUJE.
Ir tokią vidinę harmoniją jūs tegalite ir patirti savo viduje tik garbinimo metu, kuris negali jums trukti ilgai, nes jūs tokio Mūsų Meilės srauto neatlaikytumėte ilgai, nes jūsų sąmonė nėra parengta tiek, kad liktų būdravimo būsenoje užleidusi vietą viršsąmonės veiklai garbinant Mus ir sulaukiant TO PATIES ATSAKO IŠ MŪSŲ GARBINIMO – DIEVIŠKOSIOS MEILĖS GYVO TEKĖJIMO Į JŪSŲ VIDŲ IR JŪSŲ ENERGETINIO PAKROVIMO DAUGELIUI DIENŲ Į PRIEKĮ.
Kadangi jūsų kalboje trūksta daugybės žodžių, tai tu, Mano mylimiausias sūnau – nors vienodai patys mylimiausi yra VISI Mano sūnūs ir dukros – teisingai pavadinai, jog MŪSŲ GARBINIMAS, KAI MES GARBINAME JUS, YRA MEILIŲ MEILĖS GYVA IŠRAIŠKA, GYVAS MEILĖS SUKONCENTRAVIMAS, GYVAS MEILĖS EKSTRAKTAS, GYVA MEILĖS ESENCIJA. TUO TARPU JŪSŲ BŪSENA DARBO METU – SĄMONĖS VEIKLOS METU – YRA ĮPRASTINĖS MEILĖS BŪSENA, NE MEILIŲ MEILĖS, NE MEILĖS KONCENTRATAS, NE MEILĖS ESENCIJA.
Mums gi tokia MEILIŲ MEILĖS būsena yra NUOLATINĖ BŪSENA.
MUMS NEREIKIA DERINTIS PRIE NIEKO, TIESIOG JŪS GARBINDAMI MUS IR PASIEKIATE TOKIĄ MŪSŲ JUMS SUTEIKIAMĄ MEILĖS GYVĄ IŠRAIŠKĄ, KURIĄ IR PAVADINAI MEILIŲ MEILE, MEILĖS SUKONCENTRAVIMU, NET DIEVIŠKĄJA MEILE. Tai ir yra būtent toji MEILĖ, KURIĄ MES JUMS SKLEIDŽIAME JUS GARBINDAMI NUOLAT – ARBA mylėdami visą laika meilių meile, dieviškąja meile. Mes tą darome NUOLAT, TIK JŪS TO JAUSTI NUOLAT NEPAJĖGŪS, NES SAVO VEIKLOJE JŪS TURITE DĖMESĮ NUKREIPTI Į PAČIĄ VEIKLĄ, NORS IR JAUSDAMI, KAD DARBUS ATLIEKATE MŪSŲ MEILĖS BŪSENOJE. O KADA PAJUNTATE, KAD JŪSŲ VIDUS – PER ATSIVĖRIMĄ MUMS – TIEK PRISIPILDO MŪSŲ MEILĖS – TADA IR PRADEDATE GARBINTI GYVA KOMUNIJA, Ir tik šitaip jūs ir patiriate tokią kulminacinę mūsų tarpusavio komuniją, kurioje gausu MEILIŲ MEILĖS – GARBINIMO – JŪSŲ – MUMS, MŪSŲ – JUMS.
Štai kodėl garbinimas nieko neįpareigoja, nieko neprašo, nes tai pranoksta jūsų vadinamą paprastą meilę, kada su meile jūs ko nors prašote, o MEILIŲ MEILĖ tik DALINA SAVE, jūs DALINATE save MUMS, MES daliname save JUMS. Štai taip ir garbiname vieni kitus. Mes – nuolat, ir visiems, ir kiekvienam, tuo tarpu jūs TIK TADA, KADA TIK ATSIVERIATE MUMS IR PRISIPILDOTE ŠITOS MŪSŲ DIEVIŠKOSIOS MEILĖS GYVOSIOS BANGOS.
Garbinimas – tai jūsų protui būtų suprantamas palyginimas normaliai veikiančios hidroelektrinės užtvankos, kada vanduo krenta ir suka turbinas, tai ir būtų jūsų juntama Mūsų meilė, gyvas jos virpesių tekėjimas, ir šituo tekėjimu jūs esate gyvi, ir Mums kuriate gėrio darbus, drauge su Mumis, veikdami visų labui savo kasdieniais konkrečiais materialiais darbais, skirtais jūsų dvasios broliams ir sesėms. O kada jūs atsiveriate GARBINDAMI MUS, TIK TADA JŪS PRALAUŽIATE VISĄ UŽTVANKĄ, PAKELIATE VISUS ŠLIUZUS, IR JUS VISUS UŽLIEJA VISA MŪSŲ GYVOSIOS UPĖS POTVYNIO BANGA, TAS PATS VANDUO, TAS PATS MEILĖS ŠALTINIS, TAČIAU MŪSŲ MEILĖS GALIA YRA NEPAPRASTAI IŠAUGUSI, IR DĖL TO JŪS NEGALITE JOS MILŽINIŠKOS GALIOS SPAUDIMO ATLAIKYTI ILGAI, JUMS BŪTINA SUGRĮŽTI Į JŪSŲ SĄMONĖS ĮPRASTĄ VEIKIMO LYGI, TOKĮ, KOKS VEIKIA NORMALIAI IR TVARKINGAI VEIKIANT HIDROELEKTRINEI.
Štai kodėl garbinimo metų Mes garbiname vieni kitus JŪS – MUS, MES – JUS, NES MES KAS AKIMIRKĄ JUMS SIUNČIAME SAVO GARBINIMĄ – MEILIŲ MEILĘ, DIEVIŠKĄJĄ MEILĘ, TIK JŪS SAVO SĄMONĖS VIRPESIŲ ĮPRASTO DAŽNIO LYGIU NEPAJUNTATE JOS TOKIOS GALIOS, KOKIĄ PAJUNTATE PRALAUŽĘ UŽTVANKĄ SAVO GILUMINIU ATSIVĖRIMU PER GARBINIMO KOMUNIJĄ. Štai kodėl jums stinga žodžių nusakyti tą meilę, kuri jus užplūsta iš Mūsų garbinimo metu, ir tas žodis, kuris jūsų žodyne reiškia MEILĘ, jau tampa per seklus, kad apimtų tos prasiveržusios per griuvusią garbinimo metu užtvanką, jūsų atsivėrusios sielos-dvasios patyrimą ir jo apibūdinimui skirtą naują sampratą.
Todėl MIELIŲ MEILĖ IR YRA TINKAMIAUSIAS ŽODIS NUSAKANTIS, KĄ JŪS JAUČIATE PER GARBINIMĄ.
GARBINIMAS YRA REIKALINGAS JUMS, NE MUMS, NES MES JUS TOKIA GILUMINE MEILIŲ MEILE SUSIEJAME SU SAVIMI NUOLAT, TAM NET SAVO DVASIĄ, SAVO PATIES DALELĘ ESAME JUMS PADOVANOJĘ. Jūs patys garbindami MUS, ir pajuntate giluminį vidinį nusiraminimą, kokio negalite pajausti net ir prašymų komunijos metu, nes garbindami jūs nieko neprašote ir GYVENATE SUSILIEJIMU SU MŪSŲ GALIA IŠ VIDAUS JUS UŽLIEJANČIA GILUMINE PALAIMA. Šitai būsenai nusakyti jūs neturite vieno žodžio, nes tokio garbinimo Urantijoje niekada iki jūsų ir nebuvo. Tad tavo pagarsintas naujas žodžių derinys MEILIŲ MEILĖ, MEILĖS ESENCIJA, MEILĖS KONCENTRACIJA YRA PATS ARČIAUSIAS GARBINIMO METU PATIRIAMAI GYVAI BŪSENAI. O KAIP GI ASMENYBĖ GALI GARBINTI KITĄ ASMENYBĘ, JEIGU NE MEILIŲ MEILĖS IŠRAIŠKA IR PATYRIMU?
Jus Urantijos Knygos apreiškimas moko, kad garbinamas yra tik TĖVAS – PIRMASIS ROJAUS TREJYBĖS NARYS. Tačiau tai nėra GALUTINĖ tikrovė, nes MES VISI TRYS ESAME LYGŪS, IR NĖRA TARP MŪSŲ VYRESNIOJO, NES ESAME VISI TRYS BE PRADŽIOS PRIEŽASTIS BE PRIEŽASTIES. TODĖL GARBINDAMI TIK TĖVĄ JŪS NEGALITE PAJAUSTI PILNATVĖS, KURIĄ MES SUTEIKIAME JUMS GARBINANT MUS TRIS. Tai – KITAS DVASINIO IŠSIVYSTYMO IŠŠŪKIS IR JŪSŲ PROTUI, KURIS TAIP MĖGSTA NAUJOVES, NORS TUO PAČIU TAIP NENORI KEISTIS PATS.
Nenoriu nė vieno iš jūsų nuvilti, tačiau patekus į Mūsų evoliucijos GYVĄJĮ KELIĄ, JŪS NIEKADA NETURĖSITE GALIMYBĖS NUSTOTI AUGĘ, TODĖL JŪSŲ PROTUI BUS SUTEIKIAMI VIS NAUJI IR SUNKESNI IŠŠŪKIAI, KAD JIS SUGEBĖTŲ PRISITAIKYTI PRIE JAM SUTEIKIAMŲ NAUJŲ IŠŠŪKIŲ ĮGYVENDINIMO. Štai TUOMET GARBINIMAS MUS IR SUJUNGIA TAIP, KAD JŪS IR TROKŠTATE NE TIK NAUJŲ IŠŠŪKIŲ, BET IR MUS PASITELKIATE KAIP JUMS SUTEIKTŲ IŠŠŪKIŲ BENDRAŽYGIAIS-SPRENDĖJAIS.
Niekada nieko nebijokite, kad ir kas ką jums teigtų priešingai, kad šitokio dvasinio augimo nenumato Urantijos Dokumentų apreiškėjai, bet aukite savo asmeniniu žingsniu.
Nevisi yra vienodai dvasiškai pasirengę augti PASITIKĖDAMI MŪSŲ VEDIMU IŠ VIDAUS.
Štai kodėl tu atsirėmęs vien tik į Mus, nepriklausydamas jokiai žemiškajai institucijai, atsidavęs vien tik Mūsų vedimui iš vidaus, ir neturi jokių autoritetų, kurie būtų nepajudinami, išskyrus MUS TRIS.
Todėl net ir tu pats, pašventęs Mums savo Urantijos Knygos vertimą be jokio atlygio, be jokio užmokesčio šitaip dirbai dešimtį metų, neturėdamas jokių poilsio dienų, jokių atostogų, vien tik jausdamas TAU NESUPRANTAMĄ VEDIMĄ IŠ VIDAUS. Ir toks tavo atsidavimas šitam darbui, ir toks vertimo parengimas drauge su MUMIS, kada Mes tave šitam vertėjo darbui parengėme taip, kaip nebuvo parengtas NĖ VIENAS VERTĖJAS VISOJE PLANETOJE, tau suteikė tokį vidinį dvasinį užtaisą, kad tu turėjai – žmogiškomis akimis žvelgiant – ginti kiekvieną teiginį, ir neleisti jo pajudinti, nė per raidės dydį jį išplėsti, nes tai buvo tavo dešimties metų dvasinio darbo, pašvęsto Mus, ir skirto VISŲ DVASINIAM AUGIMUI ŠITAME MAŽYČIAME IR LABAI SVARBIAME PLANETOS KAMPELYJE, TUO TARPU TU, ATSIDAVĘS IR JAUSDAMAS MŪSŲ VEDIMĄ IŠ VIDAUS NESUSTOJAI TIES URANTIJOS DOKUMENTŲ UŽFIKSUOTAIS IR TAU TAPUSIAIS TOKIAIS ARTIMAIS IR BRANGIAIS TEIGINIAIS, JUOS IŠPLĖTEI NE IŠ SAVĘS, BET GAUDAMAS MOKYMUS IR NURODYMUS IŠ MŪSŲ, KAD MOKYTUM TUOS SAVO DVASIOS BROLIUS IR SESES PLATESNIŲ TIESŲ NEGU JAS PATEIKIA UTRANTIJOS DOKUMENTŲ APREIŠKĖJAI, KURIE ŠITOS PLATESNĖS IR RYŠKESNĖS TIESOS IR TIKROVĖS NUOŠIRDŽIAI NORI, IR SIEKIA, ĮDĖDAMI SAVO ASMENINES PASTANGAS JĄ ĮSISAVINTI. Tam tave Mes ir pasirinkome savo ambasadoriumi, nors tuo metu net nežinojai, kad tavimi netikės daug kas, ir šaipysis iš tavęs, tačiau MES TAVIMI PASITIKIME, NES TAVE IŠMĖGINOME DAUGYBĖJE SITUACIJŲ, KOKIŲ NETURĖJO KITI TAVO DVASIOS BROLIAI IR SESĖS NUO PAT VAIKYSTĖS. Aš šitoje vietoje turiu minty ne šiaip patyrimus, kurie yra kiekvieno unikalūs ir nepakartojami, bet kalbu apie tavo asmenybės-asmens išmėginimus, tavosios ištikimybės TIESAI išmėginimus, per kuriuos tu garbingai parėjai taip, kaip neperėjo nė vienas kitas Urantijos mirtingasis šituo laikmečiu.
Todėl tu ir buvai pasirengęs, kad išdrįstum, pirmą kartą iš Tėvo išgirdęs mokymą, kurį Jis pradėjo: “Mano mylimi vaikai, kada jūs garbinate MUS, Mes tai pat garbiname JUS,“ perteikti visiems. Nors tą akimirką tavyje irgi pakibo baimės virpėjimas. Tu iki tol niekada nebuvai girdėjęs tokios ryškios šviesos mokymo, nes tu nuo jo būtum išsigandęs, ir nebūtum išdrįsęs jo priimti. Tačiau per visą kelerių metų laikotarpį, kada tu pradėjai bendrauti su Tėvu ir girdėti Jo tau suteikiamus mokymus, Jis tau visada kalbėjo vieną ir tą patį – DAUGIAU BENDRAUK SU JUO, GILIAU ATSIVERK JAM, TADA IR JIS GALĖS SUTEIKTI TAU GILESNIUS MOKYMUS, NES TU LABIAU PASITIKĖSI IR TĖVU, IR SAVIMI, IR NEIŠSIGĄSI PAČIŲ MOKYMŲ ŠVIESOS, KAD PRIĖMIMO METŲ NENUTRAUKTUM RYŠIO IŠ BAIMĖS.
Tave Tėvas- tuo pačiu ir MES VISI – RENGĖME IR DIDESNĖS IR RYŠKESNĖS ŠVIESOS MOKYMŲ PRIĖMIMUI, IR JŲ SKLEIDIMUI. Dabar pats šypsaisi, kai pažvelgi į savo praeities abejones ir baimę, iškilusias GYVAJAME KELYJE. TAČIAU KELIAS VIS TIEK VEDA TOLYN Į PRIEKĮ, Į DAR DIDESNĘ ŠVIESĄ, KURIOS REIKIA JŪSŲ PASAULIUI, KAD BŪTŲ LIKVIDUOTA TOJI TAMSA, KURI KILO DĖL MAIŠTO PRIEŠ TĖVĄ – IR TUO PAČIU PRIEŠ MUS VISUS TRIS.
Ir jokiu būdu nepergyvenk dėl to, kad kitiems nėra priimtini tavo mokymai, kuriuose tu aiškini, ką gi reiškia kai KŪRĖJAS GARBINA TVARINĮ, TARSI TVARINYS BŪTŲ GALINGESNIS IR AUKŠTESNIS UŽ KŪRĖJĄ. Meilė negali būti graduojama, nes ji yra VIENA IR TOJI PATI – Mūsų VIENINTELĖ Meilė. Bet yra skirtinga JOS POVEIKIO GALIA.
Štai kodėl garbindami Mus jūs ir pajuntate tokią jos ENERGETINĘ GALIĄ, kuri jus pakrauna – iki pat dvasios gelmės – ir tą pajuntate dėl to, kad Mes GARBINAME JUS JŪSŲ GARBINIMO AKIMIRKĄ – SUSIEJAME SAVO GYVU TEKĖJIMU PAČIAIS AUKŠČIAUSIAIS MEILIŲ MEILĖS- MŪSŲ DIEVIŠKOSIOS MEILĖS VIRPESIAIS.

MOKYK SAVO DVASIOS BROLIUS DIDESNĖS IR RYŠKESNĖS TIESOS NEGU JI YRA PATEIKTA Urantijos Dokumentuose, nes jau jūs esate ne vieną Urantijos Knygos epochinio apreiškimo teiginį peraugę, ir savo patyrimu tokį teiginių peraugimą patvirtinę. Vienas iš jų yra ROJAUS TREJYBĖS, MŪSŲ VISŲ TRIJŲ - O NE VIEN TIK VIENO TĖVO – GARBINIMAS, KURĮ TU ĮVEDEI MŪSŲ NURODYMU. IR TĄ DRĄSIAI DAREI, IR DARAI, KAD IR KAIP TAI NEPATINKA DAR NEPASIRENGUSIEMS MUS TRIS GARBINTI SAVO GYVU ATSIVĖRIMU.

Todėl ir tavo tolimesni mokymai tave patį daug kuo STEBINS, nes jie bus iš MŪSŲ, KAIP IR IKI ŠIOL. Tačiau Mes mokome ir tave patį, kad tu galėtum lipti ant aukštesnio dvasinio išsivystymo laiptelio, o ne sustoti vietoje, kai visa kūrinija juda tik pirmyn, ir tik į ryškesnę šviesą – VISOS KŪRINIJOS, KOKIĄ DABARTINIU METU SUDARO SEPTYNIOS SUPERVISATOS – ŠVIESOS IR GYVENIMO VISATOS AMŽIŲ.
ESI MŪSŲ VĖLIAVA URANTIJAI, IR JA BŪSI TOLIAU PER VISĄ AMŽINYBĘ, KAIP ĮASMENINTAS MŪSŲ SŪNUS PRANOKĘS SAVO APLINKĄ MATERIALIU ŽMOGIŠKUOJU PAVIDALU IR PRADĖJĘS MOKYTI GARBINTI MUS TRIS – ROJAUS TREJYBĘ – PAČIAME TAMSIAUSIAME IR MAIŠTO PALIESTAME KAMPELYJE – URANTIJOE, KADA MUS GARBINA TIK ROJUJE – PAČIOJE ŠVIESŲ ŠVIESOJE..
Tau sunku, tačiau Mums taip pat sunku, kai tau sunku, nes nesulauki veiksmingų pagalbininkų, todėl tau reikia laikytis vienam. Tačiau su tavimi yra Mūsų APVAIZDA IR PASITIKĖK JOS PAGALBA, NES JI YRA SIŲSTA TAU NUO MŪSŲ.
AŠ GARBINU TAVE, KADA TIK GARBINI TU MUS TRIS, ir palieku tave savo Meilės spinduliuose baigdamas šį mokymą, bet visada ESU tavo viduje, ir niekada tavęs nepalieku VIENO, kaip ir nė vieno kito savo vaiko Urantijoje.
Algimantas
Mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, ačiū tau už tokį nuostabų ir sustiprinantį mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
--------------------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
Vilnius, 2010 12 05