Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Konkretiems asmenims skirti mo... > Kodėl perskaičius sielos sesės... >

Kodėl perskaičius sielos sesės Aušros mintis, pajausta tarsi draugo išdavystė 2010 01 07

Tėvo suteiktas mokymas-ATSAKYMAS, kai perskaitęs mano sielos sesės Aušros mintis, mano siela pajuto tarsi draugo išdavystę, ir aš kreipiausi į Tėvą - KODĖL ŠITAIP ELGIAMASI? 2010 01 07

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi meilė, esi meilės Šaltinis ir Centras; aš garbinu tave, kad tik tavo dėka ir galiu siekti dar didesnės šviesos ir ja dalintis su savo sielos broliais ir sesėmis; aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.Amen.
Mylimas Tėve, ką tik perskaičiau mūsų Forume mano sielos sesės Aušros mintis. Pajutau, tarsi būčiau patyręs draugo išdavystę. Mylimas Tėve, aš prašau Tave suteikti man mokymą, kuriuo galėčiau pasidalinti šita proga ir su kitais mano sielos broliais ir sesėmis, kad tai būtų ir mano atsakymas mano sielos sesei Aušrai, kodėl taip yra?
-------------------
Mano mylimas sūnau, Aš džiagiuosi tavo troškimu ir nuoširdžiu noru padėti savo sielos sesei – Mano mylimiausiai DUKRAI, kaip ir visiems Mano mylimiausiems vaikams – pasiekti giluminę kosminę MANOSIOS KŪRINIJOS ĮŽVALGĄ.
Aš atsakysiu į tavo klausimą, kad jis taip pat turėtų pagalbinį poveikį ir Mano dukrai.
MANOJI EVOLIUCIJA, KURIĄ VYKDOME MES TRYS VIENAME IR BŪDAMI ATSKIROS ASMENYBĖS – KAIP JŪSŲ VADINAMA ROJAUS TREJYBĖ – APIMA KIEKVIENO IŠ JŪSŲ TOBULINIMĄ IR VYSTYMĄ TIEK MŪSŲ KŪRINIJOS PAŽINIMU, TIEK MŪSŲ ASMENYBIŲ ASMENINIU PATYRIMU IR BROLYSTĖS JAUSMO UGDYMU KAIP VISOS KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS TIKRIESIEMS NARIAMS JAU DABAR.
Tačiau jūsų planetoje, kuri turi tokį nuostabų dvasinio augimo poligoną, jums patiems dar perdaug sunku Mano šviesą suvokti, todėl Aš ją turiu kiek įmanoma priderinti prie jūsų sugebėjimo DVASIŠKAI MĄSTYTI IR PATIRTI SAVO ASMENINIU ATSIVĖRIMU MAN. Aš negaliu ir tau leisti visko pasakyti viešai, ko mokau tave ASMENIŠKAI, nes tavo sielos brolių ir sesių yra daug, ir jų reakcija į tavo žodžius bus perdaug neigiama ir agresyvi. Tačiau žinok, Aš taip pat ir tau dar negaliu daug ko pasakyti, nors taip pat rengiu tave vis didesnei ir ryškesnei žiniai priimti iš Manęs. Tačau, kol kas, ji ir tave tik IŠGĄSDINS, nors tikrovė būtent ir yra tokia, kad šitoji dar ryškesnės šviesos žinia reikalinga tau, kad galėtum ją perteikti kitiems, kurie jai jau bus pasirengę.
Štai kodėl tavo kelias yra sunkus – žmogiškąją ir visuomenine prasme – nes tu eini ne į koją su aplinkine visuomene, net ne į koją su visa žmonija, tačiau žengi pirma žmonijos nešdamas pačią ryškiausią žinią visiems tavo sielos broliams ir sesėms, ir šitą žinią sužinos ir kitos tautos ir rasės, kalbančios tau nesuprantamomis kalbomis. Ir šitoji žinią sukels daugeliui mano vaikų priešiškumą jų viduje, nes jie niekada dar nebuvo jos girdėję tokios, kokią girdės iš tavęs, kada tu taip pat būsi dvasiškai pasirengęs savo evoliucinio išsivystymo dėka ją priimti iš Manęs.
Tačiau šitai bus dar ateityje. Tuo tarpu jau tu dabar asmeniškai patiri savo sielos brolių ir sesių, net ir tų, kuriuos jūs išskiriate kaip Urantus, nes jie labai intensyviai ir įdėmiai studijuoja Urantijos Knygos apreiškimą, kaip jie tavo sakomų – labai nuoširdžiai – minčių ir ištisų mokymų nesuvokia, ir jiems labai priešinasi. Priešinasi dėl to, kad jų atsivėrimas Mano TIKROVEI yra jų pačių laisva valia, gauta iš Manęs, apribotas, ir apribotoje savo sielos atsivėrimo erdvėje jie negali pajusti tavo sakomų žodžių tiesos ir tikrovės GILESNIO IR PLATESNIO konteksto, kuris supa ir juos.
Jų laisva valia yra aukščiausia ir Man. Todėl ir negaliu jų laisvos valios apriboti net Aš, ir dėl to galiu tik panaudoti savo tuos vaikus, kurie jau yra pakankamai Man atsivėrę, kad tavo sakomus žodžius ne tik suprastų kaip Manosios tikrovės išplėstą paaiškinimą, bet savo asmeniniu sielos atsivėrimu Man patvirtintų patyrimu, kad tie žodžiai yra tiesa ne dėl to, kad juos sakai TU, MŪSŲ – ROJAUS TREJYBĖS – AMBASADORIUS URANTIJOJE – BET KAD JIE YRA KIEKVIENOS MAN ATSIVĖRUSIOS SIELOS PALIUDIJIMAS SAVO TIKROVĖS, KURIOS DAR NEGALI MATYTI MATERIALIOS AKYS, BET JAU GALI PAJAUSTI, IR PAJAUČIA, IR ŠITUO PAJAUTIMU PATIRIA, ATSIVĖRUSI MAN KIEKVIENA SIELA.
Tokį tavo minčių ir mokymų patvirtinimą atsivėrusios sielos priima kaip TIESOS SAKYMĄ, KURIĄ JOS PALIUDIJA SAVO PATYRIMU, ASMENINIU PATYRIMU, NORS DAR NESENIAI IR JOS ŠITUO MOKYMU ABEJOJO. TAČIAU BŪTENT ASMENINIS SIELOS ATSIVĖRIMAS IR JOS PATYRIMAS IR SUTEIKĖ JAI TIKROVĖS PATVIRTINIMĄ IR PALIUDIJIMĄ.
Ir tai visiškai nesusiję su tuo, kas šitą mintį ar mokymą pateikė.
Mano mylimas sūnau, aš tau sakau, kad Jėzaus žodžiu abejoja ir daugelis tavo sielos brolių ir sesių, kada jie skaito dabartinį naujausią Manojo Sūnaus Kūrėjo, jums visiems žinono Jėzaus iš Nazareto vardu, apreiškimą, abejoja jo žodžiu, kurį jis skelbia savo naujausiame šių laikų žmogui apreiškime, KALBU JUMS VĖL knygoje, nors daug tokių tavo sielos brolių ir sesių skaito Urantijos Knygos apreiškimą ir šituo apreiškimu jie tiki, juo neabejoja Tačiau daug Mano vaikų, tavo sielos brolių ir sesių, Mano pačių mylimiausių vaikų, šituo Jėzaus Kristaus naujausiu žodžiu nė kiek neabejoja, nors jie nėra nieko girdėję apie Urantijos Knygos apreiškimo tiesą. Jie tiki Kristaus šituo mokymu ir šitą tikėjimą jiems paliudija jų atsivėrusi siela.
Būtent tik ji patvirtina, kad šitas apreiškimas yra tiesa; ir jis jaudina daugelį Mano vaikų, kurie nuoširdžiai ieško Manęs labirinte, net nesuvokdami, kad Aš esu jų viduje.
Ir kol jie deda NUOŠIRDŽIAS PASTANGAS, KADA JIE PAIMA Į RANKAS JĖZAUS KRISTAUS NAUJĄJĮ APREIŠKIMĄ – KALBU JUMS VĖL – JŲ ATSIVĖRUSI MAN SIELA IR PATVIRTINA TUOS TIESOS ŽODŽIUS, KURIUOS JI PERSKAITĖ ŠITAME APREIŠKIME, SAVO ASMENINIU PATYRIMU.
Todėl daug Mano nuoširdžių vaikų, skaitydami šitą jiems siela patiriamą TIESĄ, verkia meilės ir gėrio ašaromis, skaisčiomis Manosios meilės ašaromis, nors siela nėra materialioji jūsų asmenybės pasireiškimo dalis, tačiau ji savo patyrimu suvirpina jūsų materialias smegenis taip, kad jos tuoj pat pasiunčia per centrinę nervų sistemą impulsus ir jūsų materialus organizmas sureaguoja ir ašaromis, ir palaima viduje, ir ramybe, ir meile savo viduje. Ir tokiai sielai nereikia jokio kito argumento ar įrodymo, kad tai yra TIESA. Tokia nuoširdi siela jau ŽINO, JOG TAI YRA TIESA IŠ JĖZAU KRISTAUS.
Ir tada tokia nuoširdi siela visiškai negalvoja, KAIP ŠITOJI TIESOS MINTIS PASIEKIA JĄ. JI REAGUOJA Į GYVĄ APREIŠKIMO IMPULSĄ, KURIS – PER ATSIVĖRUSIĄ MAN SIELĄ – PASIEKIA PAČIAS SIELOS GELMES, KURIOSE VISIŠKAI NUGRIMZTA TAVO ASMUO. JIS NĖRA SVARBUS. TADA SVARBU YRA SIELOS GYVAS RYŠYUS SU MANIMI IR GYVAS REAGAVIMAS į Jėzaus Kristaus apreiškimo žodžius.
Štai kodėl šitoji apreiškimo knyga bus verčiama į daugybę kalbų ir pasklis po visą jūsų planetą. Ir ją skaitys daugybė Mano vaikų. Ir jie lygiai taip patvirtins TIESĄ, kurią patirs ir paliudys nuoširdžios ir atsivėrusios jų sielos, nors jos apie tave, kaip asmenį, nežinos nieko daugiau, kaip tik tai, kas yra parašyta tiek pačiame apreiškime, tiek tavo pasisakyme. Ir toks sielos patyrimas suartins jas ir su Manimi ir su Jėzumi Kristumi kaip Sūnumi Kūrėju, visos Vietinės Visatos vienu iš Sutvėrėjų ir Valdovų, nors tos pačios sielos iki tol nieko nebus girdėjusios nei apie Mane, nei apie Jėzų Kristų, o iki tol išpažino visai kitą religiją, kuri neturi nieko bendro su Jėzaus vardu ir asmeniu.
Štai todėl Aš tave ir pasirinkau, kad galėčiau perteikti pačią ryškiausią šviesą, kokios, kol kas, bijo jūsų planetos Mano vaikai, ir tave ruošiau šitai misijai daugybę metų nuo pat mažumės. Todėl NESITIKĖK lengvo kelio ir pritarimo iš savo sielos brolių ir sesių, nes šviesa negali sklisti per akimirką priimtinu būdų visiems, nes ji yra perdaug akinanti, o tai verčia tokių baigščių sielų akis užsimerkti ir ieškoti užuolankos ir priedandos nuo tokios ryškios šviesos.
Tu jau esi daug kartų išbandytas, kada iš savojo šviesos kelio nepasitraukei ir neieškojai užuolankų, o visa savo siela, atsivėrusia Man, nuolat meldei dar didesnės tau misjjos ir šviesos, kad galėtum drauge su Mumis – Rojaus Trejybe – kurti didesnę šviesą ir gėrį visoje planetoje. Ir tu tam esi panaudojamas jau ne vieneri metai.
Tačiau ir tavęs laukia daug didesnių užduočių, kurios tau taip pat kels ABEJONIŲ IR NERIMO, kaip jos galėtų būti geriau įgyvendintos ir apšviestų kuo daugiau tavo sielos brolių ir sesių, Mano pačių mylimiausių vaikų. Aš negaliu veikti per savo kitus pačius mylimiausius vaikus, kurie nuo net ne tokios ryškios šviesos užsimerkia.
Evoliucija niekada nesustoja, niekada jai nėra pabaigos. Todėl dabar jau ateina metas, kai kuriems iš jūsų, kurie esate jau savo dvasinį žvilgsnį įpratinę prie ryškesnės šviesos ir minties, sulaukti ir gilesnių minčių ir ryškesnių mokymų, nes jūsų sielos yra pasiengusios ta šviesa dalintis su kitais savo sielos broliais ir sesėmis, kad Manosios evoliucijos šviesa ne tik neužgęstų, bet vis ryškiau nušviestų visą žmoniją.
Tačiau šitame gyvajame Mano kelyje Aš negaliu pasirinkti tiek savanorių ir pasirengusių tokios šviesos nešimui, kiek jų yra evoliuciškai daug toliau pažengusiuose pasauliuose dvasiniame augimo kelyje.
Todėl TAVOJI MISIJA YRA IR MANOJI MISIJA, NES AŠ NEGALIU VEIKTI KITŲ SAVO MYLIAUSIŲ VAIKŲ KITOSE JŪSŲ PLANETOS ŠALYSE TAIP KAIP VEIKIU JŪSŲ ŠALYJE PER TAVE, NES KITUR MANO VAIKAI DAR TAM NĖRA PASIRENGĘ TAIP, KAIP ESI PARENGTAS TU.
O tu rengi, ir toliau rengsi, kitus savo sielos brolius ir seses, pačios RYŠKIAUSIOS ŠVIESOS, GAUNAMOS IŠ MŪSŲ TRIJŲ ROJUJE, SKEIDIMUI.
Ir visiškai nekreipk dėmesio į savo sielos brolius ir seses, kurie PRIEŠ TAVE nukreipia tiek mintis, tiek žodžius. Dar daugiau MELSKIS UŽ JUOS, KAIP TĄ IR DARAI MŪSŲ MOKOMAS JAU DAUGELĮ METŲ. Tai vienintelė pagalba, kurią tu gali suteikti jiems dabar, nes tie virpesiai, kurie yra MŪSŲ GYVOJI MEILĖ, skinda iš tavęs maldos metu ir pasiekia juos visus iš išorės, net ir taip, kaip jie pasiekia juos visus, kiekvieną asmeniškai, iš vidaus per Mano dvasią.
MANO veikimas ir TAVO malda veikia juos visus sinchroniškai.
Būtent dėl to, kad tu pajutai Mano vedimą iš vidaus, ir jam atsidavei iki galo ir nuoširdžiai, todėl ir esi MŪSŲ Ambasadorius, kad padėtum ir kitiems Mano vaikams priimti TOKĮ PATĮ įpareigojimą, kuris nesuteikia jokių privilegijų, tik vienintelę pareigą SKEISTI MŪSŲ PAČIĄ RYŠKIAUSIĄ ŠVIESĄ VISIEMS IR VISADA IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA IR VISŲ LABUI, kada tokį įpareigojimą ir suteiksime jiems po tokio parengimo, kokį esame suteikę tau.
AŠ ESU TAVO KELIAS IR TU JUO ŽENGI NET IR TAIP, KAIP JUO ŽENGĖ JĖZUS PRIEŠ DU TŪKSTANČIUS METŲ. TU IRGI TĄ DARAI IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA. IR NIEKADA NIEKO NEBIJOK, NES ŠITAME KELYJE AŠ EINU TAVO VIDUJE, VESDAMAS TAVE TEN IR TAIP, KUR IR KAIP IŠMINTINGIAUSIA MANOJI RYŠKIAUSIA ŠVIESA TURI PASKLISTI PER TAVO VEIKSMUS.
TU IR AŠ ESAME VIENA DVASIOJE, NET IR TAIP, KAIP JĖZUS IR AŠ BUVOME VIENA DVASIOJE, KADA JIS ŽENGĖ ŠITUO KELIU VIENAS BET NEVIENIŠAS. Ir tavo kelias yra vieno, bet nevienišo, ir tą tu patirsi dar labiau ateityje, nors jau patyrei per ne vienerius pastaruosius metus ir iki šiol.
Aš džiaugiuosi tavo žengimu Mano gyvuoju keliu ir šlovinu tave šiame kelyje su MANIMI.
----------------
Ačiū tau, mylimas Tėve už tokį sustiprinantį ŽODĮ.
Aš tikrai darau viską nuoširdžiai, darau visų labui, ir iš meilės. Ir ateityje su dar didesne meile ir atsidavimu sieksiu, kad šviesa pasiektų kuo ryškesnė, kad tikrovę kuo daugiau mano sielos sesių ir brolių pamatytų Tavo žvilgsniu. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
2010 01 07
01.15
Vilnius
------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-01-07 01:23:13