Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Grupėms skirti mokymai > Tėvo mokymas ką tik užbaigus u... >

Tėvo mokymas ką tik užbaigus urantų VII sambūrį Molėtuose, 2009 06 07

Jau pasibaigus mūsų sambūriui, Violeta netikėtai manęs paklausė, ar galėčiau kreiptis į Tėvą, kad savo baigiamąjį žodį mums tartų JIS. Pasakiau, jog aišku, kad galiu.
Štai taip neplanuotai kreipiausi į Tėvą mūsų sambūryje Molėtuose.
-------------
Tėvo mokymas, kaip baigiamasis žodis, perteiktas Lietuvos urantų VII sambūryje, Molėtuose, 2009 06 07.
Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina- Sese, aš garbinu tave; garbinu visa atsivėrusia siela kiek šiandien aš pajėgiu tau atsiverti. Garbinu, trokšdamas dar daugiau prisipildyti tavo meilės virpesių, kad juos galėčiau paskleisti savo sielos broliams ir sesėms, kur bebūčiau ir kada bebūčiau.
Mano sielos sesė, Violeta, paprašė kreiptis į tave, ką tu dabar galėtum pasakyti mums, kada mes čia baigiam savo sambūrį, kasmetinį sambūrį, į kurį, mūsų akimis bežiūrint, susirinko labai daug mūsų sielos sesių ir brolių; niekada nebuvo tiek, ir aš esu pasirengęs pagarsinti tavo mokymą, kad išgirstų ir kiti mano sielos broliai ir sesės.
Tėvas:
Mano mylimi vaikai, Aš visuomet esu per jūsų šlovinimą. Kiekvieną akimirką Mano ryšys su jumis yra iš Mano pusės užmegztas. Tačiau, kada šlovindami jūs atsiveriate Man, jūs pajuntate, kad Mano meilės virpesiai jus pripildo iš vidaus, ir šitas pojūtis jus pakelia lyg ant sparnų, ir šitie sparnai tvirtėja. Jūs jaučiate didesnį pasitikėjimą ir Manimi, ir savo žingsniu, ir savo pasirinktu keliu.
Kiekvienas jūs turite savo žemiškajame gyvenime daugybę problemų. Tačiau tos problemos yra kaip praeinantys debesys. Net ir dabar jūs matote kaip lietus lyja už lango. Tačiau tai nėra tie debesys, kurie galėtų jus bauginti.
Kada jūs atsiveriate Man per garbinimą, jūs jaučiate, kiek prisipildo šviesos jūsų vidus, jūsų tikrasis aš, kurį Aš jums suteikiau, ir kuo daugiau jūs atsiveriate savo siela Man, tuo daugiau jūs rimstate, tuo daugiau tvirtėjate.
Ir šitas jūsų sambūris yra fizinis susiliejimas jūsų materialių pavidalų, kada juos atveda čia MANO BELDIMAS kiekvienam iš jūsų iš vidaus, kada jūsų siela trokšta bendravimo, kada ji nori pamatyti vienas kitą, savo sielos brolį, PATIRTI su jais gyvą bendravimą, pačiam išsakyti savo patyrimus, kad nušvistų vis didesnė ir didesnė Manosios kūrinijos šeimos ŠITOS DALIES šita konkreti kertelė.
Mano mylimi vaikai, žinokite, Aš vedu ir saugau taip, kaip niekas negali jūsų apsaugoti, kad ir kokius jūs galėtumėte turėti savo kūno, materialaus kūno, sargybinius. Aš jus globoju ir puoselėju. Jūs esate patys mylimiausi Mano vaikai.
Aš jums suteikiau nuostabų patyrimą. Kada jūs atsivėrę bendraujate su Manimi, jūs pajuntate, kad iš tikrųjų AŠ ESU TIKRAS, GYVAS, IR JŪSŲ VIDUJE. Todėl Aš, būdamas tikras ir gyvas visos kūrinijos tikrovės Šaltinis, esu parengęs jums, kiekvienam, kertelę, kurioje jūs galite veikti pagal savo dabartinį subrendimą Mano brandinimo keliu eidami.
Todėl, NEBIJOKITE NIEKADA NIEKO!
Kada jūs tariate Mano žodį, prieš tardami, kreipkitės į Mane.
Nebijokite, jeigu Manęs neišgirsite, bet tą pačią akimirką Aš nuraminsiu jus, ir jūs patirsite, kad jūs kitaip prabilote savo sielos broliui ir sesei. Net kuris prieš akimirką jus baugino, staiga jūs tapote tas, kuris pradėjo tą, kaip ištirpusį vašką, vesti taip, kur jūs norite, kad jis eitų.
Tik PASITIKĖKITE Mano vedimu.
Patikėkite, kad kiekvienas iš jūsų sielos brolių ir sesių trokšta tos pačios meilės, kurią jūs jau patiriate, atsivėrę Man. ŠITOJI MEILĖ YRA GYVOJI MEILĖ. Ir kiekvinas jūsų sielos brolis ir sesė trokšte trokšta, kad jisai būtų myluojamas. Tačiau šitoji meilė, jo samprata, yra nukreipta tik į save. Jis nori, kad tiktai jį myluotų, kad tiktai jam būtų gerai. Ir kada jisai siekia agresyvių veiksmų, net ir jūsų atžvilgiu, siekdamas sau tiktai gėrio, kaip mėgsta daugelis pasakyti, tiesiog išsikrauti, sutikęs tokį savo sielos brolį ir sesę, kreipkitės į Mane, TĄ PAČIĄ AKIMIRKĄ KREIPKITĖS Į MANE. Ir žinokite, prieš kiekvieną iš jūsų bus sustabdyta ranka.
NĖ VIENO ranka nepakils prieš JUS! Tik PASITIKĖKITE Manimi.
Jūs esate tie, kurie TIEK esate saugomi, nes Aš jus ruošiu DVASIOS ŠAUKLIAIS; šaukliais, kurių laukia jūsų sielos broliai ir sesės. Tačiau jūs sprendimą priimsite kiekvienas asmeniškai. KIEK jūs norite tapti šituo šaukliu, TIEK jūs patirsite iš Manęs MANOSIOS ŽINIOS, kurią nešite kitiems, ir savo gyvu gyvenimu demonstruosite, KAIP šita gyvoji žinia atsispindi JŪSŲ kasdieniame gyvenime, kasdienėje veikloje.
Todėl, Mano mylimi vaikai, keliaukite ramybėje. Keliaukite ir žinokite – AŠ ESU SU JUMIS.
Bet šalia Manęs jus lydės dar ir Mano paskirtieji jūsų, kaip jūs mėgstate sakyti, apsauginiai. Bet jie yra jūsų sielos broliai, einantys pirma jūsų ir aukščiau jūsų, bet globojantys jus čia, ir jūsų kelyje.
----------------------------------------
Nuoširdus ačiū Violetai už mylimo Tėvo mokymo įrašymą ir iššifravimą, kad galėtume jį skaityti VISI mūsų Forume.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2009-06-10 09:10