Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Tradicijos, ritualai, dogmos > Tėvo mokymas, kaip mums žvelgt... >

Tėvo mokymas, kaip mums žvelgti į Jėzų Velykų požiūriu, 2009 04 11

Tėvo atsakymas – mokymas, perteiktas per šeštadienio gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2009 04 11.
Algimantas:
Aš noriu, mylimas Tėve, tavęs paklausti, kaip mes galėtume šitomis aplinkybėmis Jėzaus Kristaus prisikėlimą aiškinti kitiems žmonėms ne velykų kontekste, bet Tavo meilės, Tavo šviesos, Tavo tikrovės kontekste?
Tėvas:
Mano mylimi vaikai, jūs šlovinate Mane, kaip ir kitus Rojaus Trejybės Du Asmenis viename dvasioje. Šitame šlovinime Aš girdžiu jūsų meilės virpančias sielų stygas. Aš dėkoju jums už šitą nuostabų šlovinimą. Ir aš jus noriu skatinti ir stiprinti jūsų gyvą ryšį su Manimi, net ir taip, kaip jūs patiriate šitą gyvą ryšį per tokį nuostabų šlovinimo, atsivėrimo, gyvo ryšio pasireiškimą dvasinėje kolektyvinėje komunijoje tarp jūsų.
Šlovinkite Mane, ir kitus Du Rojaus Trejybės Asmenis. Šlovinkite savo darbais. Šlovinkite savo gyvenimu. Tada jūs turėsite gyvą ryšį, kurio nepajėgs nutraukti niekas kitas, kas bebūtų aplinkui, kokia bebūtų neįveikiama kalno viršūnė ar kliūtis; ji nebus pajėgi sutraukyti jūsų gyvo ryšio. Dėl to Man yra nuostabiausia klausytis jūsų garbinimo ir šlovinimo. Man yra nuostabiausia girdėti jūsų atsivėrimą, kada jūs iš tikrųjų išliejate savo meilę, kada jūs atsiveriate ir iš tikrųjų tampate tikraisiais savo dieviškaisiais aš, kuriuos Aš jums ir suteikiau; suteikiau su visu amžinybės potencialu, kuris dar nėra kol kas atsiskleidęs visa savo tvirtybe, kurią jūs patirsite net ir būdami materialiu pavidalu. Jūs atsiskleisite savo tikruoju aš vis naujomis vaivorykštės spalvomis per visą amžinybę. Tačiau net ir jūsų materialiu pavidalu, gyvenimas dar nėra pasibaigęs. Ir jūs atsiskleisite savo, dar šiuo pavidalu, naujomis spalvomis, apie kurias neturite nė menkiausio įsivaizdavimo. Jos pranoks jūsų didžiausias svajones, nuostabiausius sapnus.
Dėl to Man jūsų šlovinimas ir garbinimas yra pati nuostabiausia, harmoningai darni, iš jūsų sklindanti, melodija.
Ir Aš jus skatinu, ir toliau burkitės į kolektyvus, garbinkite; garbinkite ne vardan Mūsų, garbinkite vardan jūsų atsiskleidimo. Kada jūs garbinate, kada jūs neturite nė menkiausio krislelio užuominos, kad jūs prašote kažkam gerovės, bet jūs išsiliejate savo tikruoju aš, tada jūs ir suspindite tikrąja savo spindėjomo spalva. Ir ji pasklinda po visą kūriniją. Ji niekur nepradingsta.
O dabar Aš jums pasakysiu, kaip jūs turite žvelgti į Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus ir prisikėlimą, kaip jūs jį pažymite šiandien Urantijoje. Kristus prisikėlė ne dėl to, kad jisai jus NUSTEBINTŲ. Jam tai buvo savaime suprantamas dalykas. Jis pats leido atimti savo gyvybę, ir jis pats iš Manęs turėjo suteiktą galią ją vėl atstatyti. Jam tai nebuvo naujiena. Jis prisikėlė vardan JŪSŲ, kad jūs pamatytumėte savo akimis jį, prisikėlusį, kad jūs galėtumėte iš tikrųjų patys paliudyti, kad jis yra vėl GYVAS.
NIEKAS neturi tokios galios, kad galėtų jį nužudyti taip, kad jis nebegalėtų daugiau prisikelti. Jis leido jums savuoju prisikėlimu stiprėti ir augti savo požiūriu į Mane, kad Aš lygiai taip pat jums suteikiu tokį patį prisikėlimą, kaip ir Kristui. JIS NĖRA SKIRTINGAS.
Dėl to jūs turite savo dėmesį nukreipti į GYVĄ KRISTŲ, kuris yra šalia jūsų per jo Tiesos Dvasią.
Jisai visą laiką su jumis. Jis niekada nepalieka NIEKUR NĖ VIENO IŠ JŪSŲ, kaip ir Aš niekada nepalieku jūsų, kada jūs esate pasimetę, kupini skausmo ir kančios; VIS TIEK AŠ ESU JŪSŲ VIDUJE.
Todėl mes drauge, kaip viena dvasioje, veikiame ir iš vidaus, ir iš išorės, padėdami jums patirti, kad pats nuostabiausias dalykas yra atsivėrimas tiek Man, tiek Kristui; atsivėrimas savo visa sielos gelme, kad jūs galėtumėte suvokti, jog užsimezgė gyvas ryšys tarp Manęs ir jūsų.
Ir šitas gyvas ryšys patvirtina jūsų sielai, kuri vis stiprėja ir auga, jog Aš esu jūsų viduje, ir esu PATIRIAMAS IR GYVAS, ir šitas patyrimas paliudija, kad ji yra daugiau, negu šis materialus kūnas, daugiau negu buvo nukryžiuotas Kristaus kūnas, kad ji pranoksta šitą fizinį pavidalą, nes ji yra Manoji dovana, suteikta kiekvienam iš jūsų, kaip ir Jėzui Kristui buvo suteikta tokia pati dovana.
Jis buvo daugiau negu materialus kūnas. Ir gyvendamas savuoju gyvenimu, atsidavusiu Man, tarp jūsų ir kaip vienas iš jūsų, jisai galėjo šitą gyvenimą pašvęsti visumos labui, jūsų labui.
Kada jis vaikščiojo kaip vienas iš jūsų ir tarp jūsų, jis niekada neskelbė, kad jūs PRISIKELSITE, kad jūs po mirties turite patirti prisikėlimą. Jis kalbėjo apie MANO TĖVYSTĘ ir jūsų brolystę. Tai buvo jo evangelija, atnešta to meto kartai. Jis niekada nekalbėjo savo mokymuose apie tai, kad jis bus nukryžiuotas, prisikels, ir jūs turite skelbti jo prisikėlimą, jūs turite kalbėti apie mirtį ir pomirtinį prisikęlimą.
Jis visą laiką kreipė jūsų dėmesį į GYVYBĘ ir jos KOKYBĘ, o kokybė yra suteikiama per gyvą atsivėrimą Man ir meilės pritekėjimą iš Manęs.
Kada jūs patiriate MANO TĖVYSTĘ, jūs prisipildote Mano MEILĖS. Ir šitoji, pripildyta Mano meilės, siela pajunta kokybinį savo gyvenimą, kuris pasireiškia DVASINIU požiūriu į savo sielos seses ir brolius, žvelgiant į juos kaip į savo vienodai mylimus sielos brolius ir seses; nė vieno neišskirianti siela ir mylinti visas vienodai, gyvena kokybišką gyvenimą. Tokia siela visas savo sielos seses ir brolius myli Mano meile, ir tampa panaši į Kristų, tampa panaši į Mane.
Dėl to ir jūs turite užmiršti tą kančią, fizinę kančią, kurią patyrė Jėzaus Kristaus kūnas ant kryžiaus.
Bet jis, atsidavęs Mano vedimui iš vidaus, savo siela susiliejo su Manimi gyvu ryšiu, kuris ir leido jam šitą kančią, fizinio kūno kančią, įveikti.
Dėl to ir jūs turite žvelgti į savo gyvenimą ne kaip į kančią, bet kaip į atsidavimą Man, ir per šitą atsidavimą patirti, jog kančių jūs neturite. Jūs neturite to kryžiaus, kuris suteiktų jums kančią. Jūs turite pranokstantį gyvenimą, pranokstantį savo fizinį pavidalą, pranokstantį tą kančios kryžių pavidalą.
Jūs turite sielos, iš Manęs jums padovanotos, nuostabų šviesos gyvenimą meilėje ir tiesoje, jeigu jūs gyvenate gyvu ryšiu su Manimi; ne ritualiniu šventės paminėjimu, bet gyvu ryšiu su Manimi, kuris turi prasmės kiekvienam atsivėrusiam.
Tuo tarpu nukryžiavimas, jis yra tos kartos ir tos akimirkos faktas.
Jūs šituo faktu gyventi negalite. Jis yra įvykęs faktas. Antro nukryžiavimo nebuvo, kaip ir antro Kristaus prisikėlimo neįvyko.
Tai kodėl jūs kaskart norite tą patį faktą nugyventi kasmet ir kasmet? Kodėl jūs kaskart vis norite Kristų prikelti kasmet ir kasmet, kada jis yra GYVAS? AMŽINAI GYVAS!
Tik jūs NETIKITE JUO, kad jis yra GYVAS, nes neturite gyvo ryšio su Manimi.
Todėl jūs turite vėl prisiminti TAI, KO jus mokė Kristus – AŠ ESU JŪSŲ TĖVAS, ir jūs visi tarpusavyje esate Mano vaikai, sielos broliai ir sesės. Jūs turite gyventi šita evangelija, ir net taip, kaip Mano pasiuntinys materialiu pavidalu, jums žinomas Algimanto vardu, šitą evangeliją išplėtė iki kūrinijos tvarinių brolystės. Jūs turite taip pat plėsti savo sielos įžvalgą, kad jau dabar, palaipsniui, patirtumėte, kad Manoji kūrinija turi daugybę pasaulių ir juose gyvena daugybė tvarinių įvairiausiu pavidalu, ir jūs visi jiems esate sielos broliai ir sesės.
Jūs turite gyventi šita evangelija, o ne Jėzaus nukryžiavimu ir jo prisikėlimu.
Prisikėlimas nėra evangelija. Prisikėlimas yra FAKTAS, kuris taip pat įvyko, kada prisikėlė Kristus. Ir jums šitas faktas taip pat ĮVYKS, kada jūs gyvenate gyvu ryšiu su Manimi.
Bet jūs negalite gyventi faktais. Jūs turite gyventi savo gyvu, kokybišku gyvenimu. Tai yra PROCESAS. Procesas yra ne faktai. Procesas – tai yra ĖJIMAS Į TUOS FAKTUS.
Ir jūs einate savo gyvenimu, dabartiniu pavidalu, į fakto patvirtinimą, kada jūs pereisite į naują kokybę, energetinę kokybę sielos pavidalu, kada jūs žengsite aukštesniu lygiu.
Todėl, mano mylimi vaikai, jūs turite, atverdami sielą Man, pripildydami ją Mano meilės virpesių, vis tiktai žvelgti savo atsivėrusia siela į savojo gyvenimo PROCESĄ; ne į FAKTUS, bet kaip jūs einate link šitų faktų, ar jie būtų žemiški faktai, ar Manosios kūrinijos faktai, kuriuos patiria kiekvienas tvarinys, kada jis atlieka vieną ar kitą gėrio darbą.
Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-04-16 15:42