Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ėjimas dvasiniu keliu, Tėvo va... > Tėvo mokymas apie kūrybą, 2009... >

Tėvo mokymas apie kūrybą, 2009 05 23

Tėvo mokymas-atsakymas į Jurgitos klausimą, kas yra kūryba, perteiktas per gyvąsias šeštadienio pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2009 05 23.
Algimantas:
Mylimas Tėve, aš esu pasirengęs tavo mokymą perteikti, atsakant į sielos sesės, Jurgitos, klausimą: kas yra kūryba? Iš kur ji gimsta? Kokia jos prasmė ir ką ji reiškia?
Tėvas:
Mano mylimieji vaikai, jūs šlovinate Mus, Mes šloviname jus.
Jūs ir Mes esame suvienyti dvasioje, kaip VIENA. Dėl to atsiverdami Mums ar Man, jūs tuo pačiu metu atsiveriate ir vienas kitam. Jūs atsiveriate ir pajuntate – iš tikrųjų jūs esate GYVI. Jūs nesate vien tiktai vaikščiojantys ir fiziniu žvilgsniu matomi, pavidalai, sugebantys keisti savo buvimo vietą, pasinaudodami savo laisvos valios priimtais sprendimais. Jūs esate iš tikrųjų tie nematomi, Mūsų jums suteikti, amžinieji, jūsų tikrieji aš. Ir kada jūs tampate tuo tikruoju aš, jūs ir dalyvaujate Mūsų bendroje kūryboje.
KŪRYBA – TAI YRA TIKROVĖ.
Tai nėra tikrovės vaizdavimas. Tai nėra tikrovės atspindys, kaip įpratę pateikti jūsų meninkai, kritikai, kurie, žvelgdami į paveikslą ar klausydamiesi muzikos kūrinių, mėgina samprotauti, jog tai yra atspindys tikrovės, tai yra fantazijos polėkis. Kūryba – tai nėra fantazijos polėkis. Kūryba – tai yra pati tikrovė. Tikrovė. Ji neturi baigtinės spalvų ir garsų gamos. Tikrovė yra visą laiką judėjime, virpesyje, keitimesi, ir šitoji kaita yra begalinė ir amžina. Ir jūs dalyvaudami joje kuriate, kuriate save, savo tikrąjį aš. Ir šitas tikrasis aš suranda vis atitinkamą, ir tikrą, vietą šitoje tikrovėje, kad jis galėtų šitoje tikrovėje prisidėti savo tikruoju atsiskleidimu. Tai ir yra jūsų kūryba.
Jūs turite harmonizuotis su tikrove. Jūs negalite šito pasiekti be gyvo ryšio su Manimi. Tiktai gyvame ryšyje jūs ir tampate tuo, ką Aš esu sumanęs jums tapti per visą amžinybę. Jūs niekada nepasieksite savo tikrijo aš BAIGTINIO pasireiškimo, nes po kiekvieno užbaigto savojo aš, tikro, kūrybinio pasireiškimo, Aš jums suteikiu NAUJĄ žingsnelį pasireikšti jūsų nauju aspektu, koks dar per visą praeities nužengtą kelią, jumyse nebuvo pasireiškęs; ir jūs vėl kursite savo naująjį aspektą. Jūs tuo pačiu atsiskleisite savo tikruoju aš, ir tuo pačiu jūs tapsite tos tikrovės nuostabaus ornamento dar vienu gyvu, įaustu į šitą ornamentą, meilės ir šviesos spinduliu.
Todėl žvelkite į kūrybą, kaip į savo tikrojo aš tapimą aktualu; iš potencialo jūs tampate aktualu. Iš to, kas numatyta jums, jūs tampate tuo, kuo jūs esate, pagal Mano sumanytą, su lygiaverčiais Dviem Rojaus Trejybės Partneriais, evoliucijos planą. Jums kiekvienam kiekvieną akimirką yra numatyta kaip jūs galite pasireikšti savo tikruoju aš.
Tačiau jūs turite ir laisvą valią. Jūs galite atsisakyti tapti savo tikruoju aš ir pasirinkti savo sprendimą, kuris gali neatitikti Manosios valios, nes jūs turite, iš Manęs padovanotą, savąją laisvą valią. Jeigu jūs pasirenkate Manosios valios vykdymą, jūs kuriate; jūs kuriate savo tikrąjį aš, ir šitoje kūryboje jūs jaučiate paramą iš Manęs. Tada jūsų siela išskleidžia sparnus ir nori dainuoti šlovės himnus Mums. Ji pasireiškia savo kasdiene veikla. Toji veikla gali atsiskleisti kūrybiniais darbais, kuriuos mato kiti jūsų sielos broliai ir sesės, kurie dar Mums nėra atsivėrę, ir jie vertina jus pagal jūsų darbus. Jūsų darbai gali būti materialūs darbai. Taip pat tai bus jūsų KŪRYBA.
Jūsų darbai gali tapti net ir tarpiniais tarp jūsų būsimojo pavidalo, sielos tapatybės išraiška, ir dabartinio, turinčio materialų apvalką. Tai – jūsų poezija. Ji užima tarpinę grandį, kur neužtenka jai išreikšti materialios aplinkos. Ji kyla aukščiau.
Siela, išskleidusi laisvame skrydyje Mano meilės srovėse savo vis labiau stiprėjančius sparnus, suranda tokių metaforų, palyginimų, kurių šiaip, neatsivėręs Man, Mano vaikas negali surasti, ir to vaiko poezija apsunksta, ji tampa įvairi forma, bet jai stinga gyvasties, jai stinga gyvo turinio. Abu Mano vaikai vienodai yra mylimi, bet vienas, atsivėręs Man, tampa tikruoju savuoju aš, ir tuo pačiu tampa sukūręs save, ir savo išraiška, poetine išraiška, lygiai taip pat jis tampa tikruoju aš. Ne forma, bet savo tikruoju užpildytu virpesių turiniu.
Todėl į kūrybą jūs turite žvelgti kaip į procesą, kuriame keičiasi tikrovė. O tikrovę keičiate kiekvienas iš jūsų, tapdami savo tikruoju aš. Ir dėl to kiekvienas jūsų naujas sprendimas kuria jūsų kitą aš, kuris šiandien dar nėra pasireiškęs, bet pasireikš, kada jūs tapsite tikruoju aš šiandien. Tikrasis jūsų aš pasireikš rytoj jau nauju pavidalu, nauja išraiškos forma.
Tikrovė neturi pabaigos laiko atžvilgiu. Todėl kūryba yra AMŽINA!
Ką jūs laikote kūryba, tai yra jūsų materialios išraiškos įvairios formos. Tai yra pati žemiausia jūsų samprata, kas yra kūryba.
Nuo šiol į kūrybą jūs žvelkite kaip į jūsų pačių tikrojo aš tapimą Manojoje tikrovėje, vykdant Mano valią iš meilės Man ir panaudojant jūsų laisvą valią, gautą iš Manęs.
Štai kada jūs tapsite bendrakūrėjais su Mumis. Jūs pajausite, kaip keičiasi jūsų išraiškos formos net ir įprastinėje, žmogiškąja samprata, kūryboje, nesvarbu kokia veikla jūs beužsiimtumėte. Jūs kuriate ardami žemę, sėdami grūdą, nuimdami derlių, maldami grūdus. Jūs kuriate, jeigu viską darote su meile, ir iš meilės, ir visų labui.
Šitaip jūs tampate bendrakūrėjais su Mumis, nes Aš esu KŪRĖJAS.
Ir JŪS Mane taip pat vadinate Kūrėju. Tai Kūrėjas ir užsiima kūryba.
MANOJI kūryba yra TIKROVĖ.
JŪSŲ kūryba yra jūsų TIKRASIS AŠ TOJE TIKROVĖJE.
Kurkite savąjį aš, ir jūsų žiedai sužydės tokiomis spalvomis ir tokiais vaisiais savo sielos broliams ir sesėms, apie kuriuos šiandien jūs negalite net ir pačiose lakiausiose fantazijose įsivaizduoti.
Jūs turite iš Mūsų suteiktas visas tas galimybes, kuriomis galite naudotis. Jūs turite savyje patalpintą tokį DVASINĮ UŽTAISĄ, kuris nėra panaudojamas vien dėl jūsų MENKO PASITIKĖJIMO Manimi. Atsiremkite į MANE, pasitikėkite MANIMI, ir šitas užtaisas vis labiau ir labiau pradės išsiskleisti jūsų kūrybiniais vaisiais, kuriuos dalinsite savo sielos broliams ir sesėms.
Jūs nesate tie, kurie galėtumėte pasakyti: “Aš nekūrybingas,“ taikydami sau. Jūs visi, ir kiekvienas, esate kūrybingi. Jūs kuriate, jeigu šito trokšta jūsų siela. NORO kurti Aš jums negaliu suteikti. Aš jums suteikiu visas PRIEMONES išsiskleisti jūsų tikrąjam aš, kuriančiam save, bet NORĄ šitą jūs turite pareikšti patys, kiekvienas asmeniškai. Už jus Aš šito padaryti negaliu. Aš jums suteikiau viską, kas jums reikalinga. Tai – jūsų kūrybinės dirbtuvės: visa kūrinija, visos priemonės, teptukai, popierius, gaidos – JŪS TURITE - tai yra Mano jums padovanota dvasia; tai yra visa serafimų armija; tai yra Tarpinių Būtybių pagalba; yra Energijos Reguliuotojai, Fiziniai Kontrolieriai, kurie taip pat manipuliuoja energiją, ir jie prieinami kiekvienam, atsivėrusiam Man ir siekiančiam visumos labui pašvęsti save ir kurti. Tai yra jūsų kūrybinės dirbtuvės ir darbo priemonės, ir jos yra GYVOS, nes jūs esate GYVI MANO VAIKAI. Ir jūs kuriate ne negyvoje drobėje. JŪS KURIATE GYVOJE TIKROVĖJE DRAUGE SU MANIMI.
KURKITE! Kurkite save, kokius Aš jus sumaniau! Juk ir jūs sakote, kad Aš jus sukūriau pagal savo atvaizdą. Todėl ir parodykite savo šitą sampratą kūryboje, kad jūs TIKRAI esate panašūs į Mane. Kurkite iš meilės, su meile, ir meilėje!
Algimantas:
Ačiū tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kokiu milžiniškų laipsniu šis Tėvo mokymas išplečia mūsų sampratą apie kūrybą, kurią mes iki šiol taip siaurai suprasdavome, o kūrėjais laikėme vien tik menininkus. O gi esame visi kūrėjai. Argi ne nuostabu?! Šis mokymas sustiprins kiekvieną nuoširdų mūsų sielos brolį ar sesę.
Sakau ačiū Violetai, įrašiusiai šitą mokymą per pamaldas ir išsifravusiai tekstą, kad jį galėtume skaityti visi, net ir tie, kure nedalyvavo Rojaus Trejybės šventovės gyvosiose pamaldose.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-06-11 09:53