Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Tradicijos, ritualai, dogmos > Begalinės Dvasios-Motinos-Sesė... >

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie Naujojo Testamento kilmę, 2009 07 24

Vilnius, 2009 07 24 13.45
Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš ką tik pagarbinau Roajus Trejybę ir dabar prašua Tavęs mokymo apie Raštą iš Šventosios Dvasios. Žmonės tvirtina, kad Naujasis Testamentas yra Dievo žodis, gautas iš Šventosios Dvasios.
Aš su tokiu teiginiu nesutinku, nes dabar parengiau ilgą mokymą savo sielos broliams ir sesėms, panaudodamas daugybę vietų iš Naujojo Testamento, kur aiškiai kalbama priešingai negu kalbate JŪS – ROJAUS TREJYBĖS ASMENYBS – kada man suteikiate SAVO mokymus. Todėl ir norėčiau, kad TU man suteiktum mokymą apie tokius dalykus, kad jį galėtų perskaityti ir kiti mano sielos broliai ir sesės, nes jį įdėčiau kaip baigiamąjį žodį tame savo mokyme apie Naująjį Testamentą.
--------------
Mano mylima s sūnau ir jaunesnysis broli, visoje kūrinijoje yra nuostabi Mūsų organizuota tvarka; ir visoje kūrinijoje veikia nuostabi ir tobula minčių, pranešimų, įvairių impulsų perdavimo sistema, kuri yra tobulai valdoma ir kontroliuojama.
Tačiau apie šitą sistemą jūs nežinote nieko, dėl to jūs patys mėginate irtis pirmyn vien tik savo jėgomos.
Būtent tam, kad jums palengvintume jūsų gyvenimą, ir veiksmus visų labui sustiprintume, nes jie yra labai menki, kad jūs galėtumėte žengti tvirtais ir ryžtingais žingsniais visų kūrinijos tvarinių labui, tuo pačiu ir savo labui, mes jums ir suteikiame ne tik savo pagalbininkus, bet ir apreiškimus, kurie gali perteikti didesniam skaičiui jūsų sielos brolių ir sesių dvasinės šviesos, kad ji juos stiprintų ir akintų nebijoti jos, ir naudotis ja vis labiau ir labiau pasitikint šitos šviesos mokymais, ir nuostatatomis tų jūsų sielos brolių ir sesių, kurie jau išdrįso jomis vadovautis savo kasdieniuose reikaluose.
Jūsų mąstymas yra toks neramus, toks nekantrus, jūs negalite ilgai sutelkti dėmesio ties viena tema, jūs lakstote, šokinėjate nuo vienos veiklos rūšies prie kitos, nuolat esate kažko nepatenkinti ir siekantys savo nepasitenkinimą pateisinti siekimu pažangos, nors toji pažanga jus dar daugiau pažaboja vien tik materialios veiklos sferoje, kad veiktumėte vien tik savo naudai.
O juk Mes jus visada veikiame iš vidaus, ir ne tik iš vidaus – veikiame ir per aplinkybes išorėje, per jūsų susitikimus su savo sielos broliais ir per jų jums tariamus žodžius. Tačiau kol jūsų vidus yra pilnas nerimo ir materialaus žvilgsnio horizonto, tol jūs daugybę žodžių praleidžiate pro ausis jų neišgirsdami, o daugumą net tie žodžiai užgauna, nors jie yra tariami su meile ir atsidavimu jūsų visų labui ir klestėjimui atsivėrus Mums – Rojaus Trejybės Asmenims.
Mes kalbame per savo vaikus, kurie nori šito GYVO mūsų žodžio, kad jį platintų tiems savo sielos broliams ir sesėms, kurie taip pat nuoširdžiai siekia gyvo bendravimo su mumis.
Todėl tokių mūsų vaikų, jūsų sielos brolių ir sesių, žodis ir yra jūsų vadinamasis žodis iš Dvasios, kaip gyvas Dievo žodis. Jis visada jus sustiprina ir palaiko sunkią akimirką, jis niekada jūsų nebaugina ir negąsdina jūsų pramanytomis Mūsų bausmėmis.
Žodis iš Dvasios yra Tiesos, Meilės, ir Šviesos žodis, kurį taria jūsų Mums atsivėrusi siela; ir taria taip, kaip jį išgirsta iš Mūsų savo atsivėrimo Mums akimirką.
Kiekvienas iš jūsų skirtingai atsiveriate Mums, skirtingai patiriare Mus, dėl to ir jūsų mokymai gauti iš Mūsų, bus skirtingi savo žodžiais, bet savo dvasia visada jie bus nuoširdūs ir patvirtinantys jūsų, Mums jau atsivėrusių Mūsų vaikų patyrimus kasdieniuose darbuose ir veiksmuose, kurie gali būti visiškai buitiniai ir nedvasiški. Bet ir juose bus Mūsų dalyvavimas, jums pašventus savo veiksmus Mūsų labui ir visumos šviesai ir meilei, kaip kūrinijos šeimos vis didesniam suartėjimui dvasioje.
Mano mylimas sūnau, aš tau jau esu sakiusi, ir ne kartą, kad Mums svarbu ne patys žodžiai, kuriuos jūs išgirstate iš Mūsų, bet virpesiai, kuriais tuos girdimus žodžius jūs perteikiate. O virpesiai priklauso nuo gyvo bendravimo su Mumis. Kuo jūs daugiau su Mumis bendraujate, tuo labiau pasitikite ir mokymais, kuriuos Mes jums suteikiame jūsų atsivėrimo Mums akimirką, nes tą akimirką jūsų aukštesnysis – sielos-morintinis – protas ir dalyvauja šito mokymo priėmimo seanso metu, kad galėtų perteikti jį savo žmogiškajam pritui, kuris dar nėra tiek įpratęs prie aukšto dažnio energetinių informacinių virpesių savo kasdienėje būsenoje. Todėl net ir jam sunku patikėti, kad tokie mokymai buvo priimti iš Mūsų.
Tačiau tokia yra Mūsų sumantyta evoliucinė tikrovė mirtingiesieme žmonėms – dalyvauti gyvame ryšyje be jokių tapininkų ir gauti mokymus tiesiai iš Mūsų pagal savo atsivėrimo Mums ir pasitikėkjimo Mumis laipsnį.
Todėl mokymus, kaip juos jūs pavadinate iš dvasios, gali gauti kiekvienas. Nėra nė vieno, kuris būtų nuo tokio gyvo ryšiio su Mumis atstumtas ar izoliuotas.
Tačiau nevisi tuo tiki, ir dar mažiau tuo ryšiu pasitiki. Ir būtent NEPASITIKĖJIMAS, KURIS KYLA DĖL PASĄMONINĖS BAIMĖS IR SUDARO MILŽINIŠKĄ KLIŪTĮ TOKIAM GYVAM MOKYMUI PASIEKTI SIELOS, ATSIVĖRUSIOS MUMS, MORONTINĮ PROTĄ.
Taip pat ir jau tokio mokymo priėmimo seanso metu nepasitikėjimas Mūsų žodžiu ir savo atsidavimu Mums tuoj pat įterpia iš jūsų žemiškojo ir žmogiškojo proto savo abejones, ir tą pačią akimrką susilpnėja gyvas ryšys su Mumis ir iškrypsta realaus mokymo kokybė, kuri seklėja ir sumenksta. O tai atsispindi jau priimto mokymo užfiksuotame tekste.
Kada jūs kalbate apie jūsų vadinamo Rašto - Naujojo Testamento – gavimą iš dvasios, tai šis teiginys visiškai neatitinka tikrovės, nes tuo metu žmonės būvo tiek veikiami baimės nukrypti nuo tuo metu egzistavusių religinių ritualų ir dogmų, kad tokiai sielai atsiskleisti ramybės būsenoje ir išgirsti suteikiamus mokymus iš Mūsų buvo neįmanoma. Žmogus tuo metu dar buvo perdaug tamsus, kad išdrįstų KALBINTI MUS. Jis tedrįso tik kreiptis į Mus keliaklūpsčiaudamas, o tokia siela nėra nuoširdi ir atsivėrusi Mums tokiu laispniu, kad palaimos būsenoje išgirstų jai suteikiamą mūsų mokymą.
Todėl vadinamo Naujojo Testamento teiginiai nėra Mūsų mokymas, kuris būtų buvęs suteiktas per žmogaus protą, kad jus nuramintų ir apšviestų. Tai pačių žmonių mintys, perteiktos turint ketinimų padėti žmonėms patikėti Jėzaus buvusiu egzistavimu ir pripažinti jį Dievu, kuriam ir patikėtų savo tolimesnį gyvenimą be nuodėmės; ir tik jo dėka šitaip išsivaduoti iš nuodėmių kalno, kuris nuolat persekioja žmoniją.
Mūsų dvasiniai mokymai, ir iš jūsų vadinamos dvasios, yra visada nuoseklūs, netrūkinėjantys ir suteikiantys vis gilesnį vaizdinį į aplinką ir į save.
Todėl net ir šis mokymas, nors Mūsų dar nepatiriantiems vaikams, ir neatsivėrusioms jų sieloms, bus svetimas ir nepriimtinas dėl jų viduje išplitusios pasąmoninės baimės, kad negali būti sakoma nieko prieš Naujojo Testamento gavimą iš dvasios; todėl bet koks toks mokymas yra tokių baimingų ir neryžtingų Mūsų mylimų vaikų atstumiamas ir neigiamas. Tačiau Aš niekaip negaliu jums suteikti Tiesos ir Šviesos sakydama NETIESĄ.
Tiesos skleidimas buvo tiek daug tūkstantmečių uždelstas jūsų planetoje, dėl jūsų pačių vadovų dvasinio nepasitikėjimo Mumis ir savimi, o taip pat ir kūrinijos dvasine šeima. Todėl, kada jūs turite tokius pasiekimus materialioje sferoje, tuo pačiu jūs turite prilygti jiems ir dvasinėje srityje.
O tolimesnis gyvenimas aklame ir iškraipytame tikėjime Naujuoju Testmantu kaip gautu iš Mūsų jus pačius dar labiau nuskriaustų negu kad jūs, kai kurie, susirūpintumėte, jog tai nėra toks šaltinis, kuris buvo gautas iš Šventosios Dvasios.
Taip, tie, kurie rašė evengelijas, kurie siuntė laiškus, jie gyveno mūsų dvasia ir jų siekiai buvo Mūsų dvasią nešti pasauliui. Tačiau jie perdaug nutolo nuo tikrojo Mūsų vedimo iš vidaus ir pridarė daugybę klaidų, kurios taip brangiai kainavo ir jiems patiems, ir tebekainuoja jums dar iki šiol. Ir dar ne viena jūsų palikuonių karta jaus skaudžias jų suklydimų pasekmes.
Štai dėl to, kad tokie suklydimai nebeplistų ir tuo pačiu nedaugintų naujų, Aš ir pasakau tau, kad Naujasis TESTAMENTAS yra gražus ir gero norinbtis žmogaus kūrinys, bet jis niekuo nėra susijęs su mūsų perduodamais mokymais per žmones, ir visiems žmonėms, net ir kaip šis mokymas, skirtas jus apšviesti ir stiprinti, kad jūs patys, savo atsivėrimu Mums, patirtumėte gyvą ryšį su Mumis ir paliudytumėtte Mano jums dabar sakomų žodžių TIESĄ IR TIKROVĘ.
MES JUS ŠVIEČIAME NUOLAT IR BE PERSTOJO, DIENĄ NAKTĮ, NĖ AKIMIRKAI NUSUSTODAMI, IR KIEKVIENĄ, IR VISUS VIENU METU, ASMENIŠKAI. JŪS TIK ŠVIESKITĖS IR ŠVIESKITE IŠ MŪSŲ JUMS SUTEIKIAMA ŠVIESA.
Ir niekada nieko nebijokite, nes Me esame visą laiką su jumis ir saugome jus kaip savo pačius mylimiausius vaikus. Saugome taip kiekvieną asmeiškai, tik pajuskite Mūsų meilę ir vedimą iš vidaus, ir atsiduokime ir Mūsų meilei ir vedimui iš vidaus, kad galėtumėte patys savo gyvenimu paliudyti ir kitiems, kad jūs gyvenate gyvenimą iš DVASIOS, kokio mokyti jus ir buvo atėjęs Mūsų Sūnus Kūrėjas, jūsų sielos brolis Jėzus iš Nazareto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ačiū tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už tokį nuostabų ir apšviečiantį mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.Amen.
---------------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2009-07-24 13:52