Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Tradicijos, ritualai, dogmos > Jėzaus mokymas apie mūsų požiū... >

Jėzaus mokymas apie mūsų požiūrį į tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie lanko ritualinę bažnyčią, 2009 09 29

Mielieji, Vitos prašomas, kreipiausi į Mūsų Vietinės Visatos vieną iš dviejų Sutvėrėjų ir Valdovų, drauge su Vietinės Visatos Motina Dvasia, Sūnų Kūrėją-Mykolą, daugumai žinomą tik Jėzaus iš Nazareto žmogiškuoju vardu, o žemiau pateikiu man suteiktą mokymą.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
-----------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu vedi mus į šviesą meilės keliu ir tiesą skleisdamas kiekvienai tau atsivėrusiai sielai. Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Mylimas Sūnau Kūrėjau, kurį mes žinome, dauguma, Jėzaus iš Nazareto vardu, aš kreipiuosi į tave savo sielos sesės prašymu ir klausimu – koks turėtų būti mūsų požiūris į mūsų sielos brolius, kurie lanko ritualinę bažnyčią ir nenori šviesos dvasinių šaltinių?
Sūnus Kūrėjas-Jėzus:
Mano myliams sūnau ir ir jaunesnysis broli, kaip ir visi kiti jūs mano sūnūs ir broliai, nes pradedate savo kelionę pas Rojaus Tėvus, ir mano Tėvus, MANOJOJE Visatoje, todėl aš jus irgi laikau dabar savo vaikais, kol jūs dar esate mano visatoje, aš jus visus globoju ir saugau, kad eitumėte šviesos ir meilės keliu, net ir taip, kaip jus veda Tėvas iš vidaus, numatęs jums, kiekvienam savo asmeninį augimą, kad jūs atsiskleistumėte savo spindėjimu, nuspalvintu Tėvo ir Rojaus Trejybės meilės spalvomis. Ir tik Tėvo meilė, kada ji suliepsnoja jūsų atsivėrusioje sieloje, ir pradeda demonstruoti tikrąjį požiūrį į visus savo sielos brolius ir seses, nepaisant jų rangų ir statuso, nežiūrint, ar jie lanko jums įprastą bažnyčią, ar joje nėra buvę iš viso, jūs visus mylite, nes jie yra tokie patys Tėvo mylimi vaikai, kaip ir jūs.
Todėl mano atsakymas jums yra vienas, IR VIENINTELIS, nes antro kito nėra visoje kūrinijoje – MYLĖKITE JUOS TĖVO MEILE IR DŽIAUKITĖS, KAD JIE EINA ŠVIESOS KELIU IR MYLI JUS.
O jeigu jie neina JŪSŲ pasirinktu keliu, koks šiuo metu yra priimtinas jums, tai neturėtų keisti jūsų nuostatos jų atžvilgiu. Jūsų meilė, kurią Tėvas suteikia jums asmeniškai, Jis suteikią tą pačią meilę ir jiems, kurie neskaito jokių dvasinų knygų, neskaito iš viso jokių knygų, kurie net bažnyčioje nesupranta, iš sielos gelmės, KO JIE ATEINA, nes jie taip buvo įpratinti ateiti ir atlikti tokį ritualinį veiksmą, kuris jiems giluminės naudos tolimesniam brendimui ir šviesėjimui neduoda jokios, tačiau jie vis tiek eina, nes taip reikia, nes taip liepia kunigas. Todėl tokie jūsų sielos broliai ir sesės niekada nepaims į rankas jokio dvasinio šaltinio, kol neišgirs kunigo paraginimo tą padaryti. Tokie mano jaunesnieji sielos broliai ir sesės, kurie taip pat dabar yra dar ir mano vaikai, nepatirs didesnio nušvitimo, ir visą laiką, kol gyvens šitame pasaulyje, tol bijos nusižengti tokioms nuostatoms, kurias jie girdėjo pagarsinamas iš sakyklų ar skaitė jų pažįstamame šaltinyje – Biblijoje.
Todėl jūs turite būti jiems atlaidūs kaip mažiems vaikams ir nejausti jokios nuoskaudos, kad jūsų dvasinė šviesa pranoksta jų šviesą, o jie šito nesupranta ir net nenori tokios šviesos matyti iš viso.
Tėvo sumatyta meilės evoliucija tiek manojoje visatoje, tiek jūsų dabartiniame pasaulyje nepanaši į elektros lemputės uždegimą. Ji yra palaipsnis ir ilgalaikis, kartų kartomis nusidriekiantis PROCESAS, kuriame kiekvienas iš jūsų dalyvaujate asmeniškai vienas, ne visa bendruomenė, ne visa visuomenė, ne visa žmonija, bet kiekvienas asmeniškai po vieną.
Kada paaugate jūs tarp savų, kaip maži išaugę vaikai savo biologinėje šeimoje, tada jūs sueinate su didesniais ir turinčiais panašių pomėgių paaugliais, o dar toliau augdami jūs patys nusprendžiate, kad jums reikia vėl jūsų pomėgius atitinkančių kitų žmonių, ir taip per visą jūsų žemiškąjį gyvenimą, vieni ateina, kiti dingsta, kada keičiasi jūsų dvasinio augimo lygis.
Jūs patys, asmeniškai kiekvienas, neturite, dėl kitų baimės ir tingumo, lūkuriuoti, kada jie praregės ir nušvis, kaip nušvitote jūs; ne, jūs patys turite eiti toliau taip, kaip jus veda kiekvieną Tėvas iš vidaus, kaip vedu aš, todėl laukti jūs neturite nieko. Šitaip jūs patys sukursite naujas ir aukštesnio dvasinio švytėjimo ir interesų grupes, kad prie jūsų galėtų vėliau prisijungti kiti jūsų sielos broliai ir sesės, ko dabar jie padaryti dar negali, nes dabartinė bažnyčia jiems šito nepasiūlys, kadangi augimas yra PAVIENIS IR ASMENINIS. O tai reiškia, kad jūs pranokstate bažnyčios bendruomenę ir jos siūlomus interesų tenkinimo kelius. Todėl jums laukti, kol atsiras kokia nors grupė, prie kurios jūs galėsite taip pat prisijungti neverta, nes jeigu šitaip lūkuriusite jūs, taip lūkuriuos ir kiti, tai tokios grupės ir nesiformuos, todėl nebus kitiems kur ir jungtis. Jūs patys esate tikrieji tokių grupių kūrėjai, kurie ir pasiūlys savo didesnę dvasinę šviesą kitiems savo sielos broliams ir sesėmis, kurie jos nebesuranda bažnyčioje, nes jie taip pat pradėjo asmeniškai augti, ir ėmė jau praaugti bažnyčios siūlomą drabužį. Tad tapkite jiems prieglobsčiu, kad jie galėtų savo tikrąjį aš ATSKLEISTI gilesniame dvasinio ieškojimo kelyje, kokio dabar jie nemato, ir net nežino, kur jis galėtų egzistuoti be dabartinės bažnyčios.
Kurkite Rojaus Trejybės garbinimo grupeles, ir garbinkite ir melskitės savais labai nuoširdžiais atsivėrusios sielos žodžiais, ir tegu šitos grupės tampa mažomis salelėmis dabartinėje tamsoje, nes jos švies jūsų visų, ir kiekvieno, dvasiniu nušvitimu per gyvą Rojaus Trejybės visų asmenų garbinimą ir jūs patys pajausite, kiek prisipildote gyvų meilės virpesių, kad jums ir minties nebekils eiti į baznyčią ir ten leistis į vakar dienos jūsų bundančios sielos dvasinio atsivėrimo patyrimą, nes jūs jau norėsite žvelgti dar toliau, į ateities savo tikrojo aš-dvasios šviesą, ir tą patyrimą jūs pajusite per gyvą Rojaus Trejybės garbinimą.
Bažnyčioje jūs negalite tapti ta šviesa, kurią galėtumėte uždegti ir kitiems savo sielos broliams ir sesėms, kad ir kaip to norėtumėte. Švieskite savo gyvenimu ir garbininu jūsų gyvojoje Rojaus Trejybės šventovėje, kad šis gyvas nušvitimas pakeistų jūsų kasdienybę, o tada apie jus sužinos ir jūsų sielos broliai ir sesės, kurie nuoširdžai ir patys trokšta tokios šviesos, ir jie jus susiras.
Kiekvienas iš jūsų stovite ant savojo dvasinio ūgio laiptelio, ir jūs negalite perlipti per daugiau pakopų negu jūsų siela pati patiria, su gilumine Tėvo ir Rojaus Trejybės meile, kaip ji veikia ryžtingai ir išmintingai pati būdama tos meilės ir šviesos spinduliu kasdienybėje.
Niekas iš jūsų nereikalauja lipti per kelis laiptelius ir lėkti kaip lenktynėse, kad pajustumėte visišką išsekimą ir jėgų praradimą. Toks lėkimas iš jūsų atims norą ir ryžtą iš viso žengti šituo gyvuoju Tėvo-Rojaus Trejybės keliu.
O jūs turite jausti malonumą, kad šituo keliu einate, kad jaučiate gyvą ryšį su Tėvu, kad jaučiate Tėvo vedimą, kad šitam vedimui atsiduodate be jokio pasipriešinimo, kad šitas vedimas ir atsidavimas Jam, jus stiprina ir jūs norite dar daugiau pažinti tiesą ir kūriniją, kurioje tiesa įprasminama jūsų asmeniniais veiksmais su Tėvo meile ir gailestingumu.
Todėl niekada nebijokite žengti pirmyn, ir tik pirmyn, niekada neabejokite dėl savo jau pasirinkto gyvojo kelio ir apsisprendimo juo eiti, ir nesidairykite į kitus, juo dar neinančius, nes jie šito kelio dar nemato, kaip jo nematėte ir jūs. Argi tada jus būtų kas galejęs priversti pasukti šituo keliu tokiu ryžtingu ir tokiu suprantamu lygiu, kokiu einate ir suvokiate jau dabar? Todėl ir jūs turite būti gailestingi visiems dabar dar lankantiems dabartines religines institucines bažnyčias, ir jose ieškantiems nusiraminimo; ten jų dar dvasinių kopėčų laiptelis.
Tačiau tai jokiu būdu nėra priežastis, kad ir jūs lauktumėte ir neliptumėte ant dar vieno, ir dar aukštesnio laiptelio, kurio jūs net ir patys nematote.
Žingsniuokite savuoju keliu, koks Tėvo yra jums suteiktas, savuoju žingsniu, tik vis daugiau jūsų atsiverianti siela vis labiau pasitikės ir Tėvo vedimu, ir pajus vidinį ritmą iš Tėvo perduodamą jai, kad ji eitų pati vis drąsiau, ryžtingiau, ir išmintingiau, net ir tų, dabar esančių dar ritualinėje bažnyčioje šviesos labui.
Jūsų asmeninis šviesos žingsnis artina tą akimirką, kada visose bažnyčiose bus vien tik tokie nušvitę tėvo vaikai, kokiu buvau ir aš kada vaikščiojau tarp jūsų prieš du tūkstančius metų. Šituo mes taip pat esame susiję. Aš jums atnešiau tokią šviesą, kurią dar man net nepakilus pas Tėvą po manojo prisikėlimo, ir mano tiesą ėmė iškraipyti man artimiausi sielos broliai. Todėl to, ko nepadarė jie, turite daryti dabar jūs. Dėl to aš ir pasirinkau vieną iš jūsų, kad jis būdamas materialiu pavidalu ir būdamas tarp jūsų galėtų padėti ir patarti jums, kaip jūsų sielos brolis, matantis toliau negu šiandien galite matyti jūs. Ir jo sakomi žodžai yra Tėvo, ir mano, žodžiai, o ne jo paties sugalvoti. Todėl jo žodžiai išsipildys ir pasitvirtins mano sakyti teiginiai dar prieš du tukstančius metų, kad jūs darysite net daugiau negu dariau aš būdamas vienas iš jūsų ir tarp jūsų.
Štai kodėl jūs turite su meile ir atlaidumu žvelgti į savo sielos brolius ir seses dabartinėje bažnyčioje, nes turite ir jiems jau paruošę GYVĄJĄ ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĘ, KURIOJE JIE GALĖS SAVO SIELOS SKRYDŽIUI SUTEIKTI POLĖKĮ PER ROJAUS TREJYBĖS GARBINIMĄ IR ATSIVĖRIMĄ.
Stiprinkite jau tai, ką TURITE ŠVIESAUS, ir nebegrįžkite į vakarykščią dieną, kad ji jums nesukeltų didesnių kliūčių, negu šiandien jūs galite jas matyti. Visada gyvenkite kurdami su Tėvu DIDESNĘ ŠVIESĄ, IR TAI, KAS JAU ĮVEIKTA, JUMS JAU NEBESUTEIKS PASITENKINIMO, NES JAU PRIEŠ JUS NAUJA VIRŠUKALNĖ. KOPKITE Į JĄ DRAUGE SU TĖVU IR ROJAUS TREJYBE, IR MANIMI, KAIP IR MANO PARTNERE VISATOS MOTINA DVASIA, KURIĄ JŪS ŽINOTE TIK ŠVENTOSIOS DVASIOS VARDU.
Mes jus vedame tik pirmyn, ir vien pirmyn, nes kitaip kūrinijoje nebūtų šviesėjimo ir evoliucija nustotų egsistavusi. O tai reiškia, kad nustotų veikti ir Tėvo-Rojaus Trejybės sumanytas kūrinijos tobulinimo planas ir vėl viskas turėtų sugrįžti į Rojaus-Havonos apimtį. O tai prieštarauja Tėvo valiai, dėl to šitaip niekada nebus. Ir jūs taip pat, kuo toliau žengsite pirmyn, tuo labiau jausite alkį naujai ir didesnei šviesai, kurios dar nematėte, ir dėsite visas pastangas ją pasiekti. Tad ir siekite daugiau. O tuo pačiu jūs tapsite ir kitiems jūsų sielos broliams ir sėsėms jų didesniu ir tvirtesniu turėklu, jiems taip sunkiai ir netvirtai žengiant savo gyvuoju augimo keliu.
------------------------------------------------------------------
Ačiū tau, mylimas Sūnau Kūrėjau-Mykolai, daugumai žinomas tik Jėzaus vardu, už tokį nuostabų mokymą. Ačiū tau už sustiprinimą mūsų visų, kad eitume šituo gyvuoju keliu.
Vilnius,
2009 09 29
18.20


Algimantas
2009-09-29 18:44