Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Garbinimas, malda > Rojaus Trejybės Antrojo Asmens... >

Rojaus Trejybės Antrojo Asmens - Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Brolio - mokymas apie maldą, 2008 12 06

Amžinojo Sūnaus, Kūrinijos Motinos- Kūrinijos Brolio mokymas apie maldą perduotas per mūsų Gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2008 12 06.

Prašymų maldos baigiamoji dalis.
Algimantas:

Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Sese, tau kalba mūsų sielos virpesiais, ne mintimis, ne žodžiais. Žodžių stinga, kalba skurdi, kad galėtų išreikšti tai ką patiria viduje tau atsivėrusi siela.

Ir mes, atsivėrusia siela, kreipiamės į tave su savo nuostabia komunine malda, kreipiamės į tave, kada siela trokšte trokšta šito kreipimosi. Ji nori atsiverti tau. Nori prašyti gėrio kitiems. Sau ji tepasilieka prašymą dar daugiau atsiverti, dar daugiau semtis iš Jūsų sugebėjimo šitam gilesniam pasisėmimui iš Jūsų meilės, išminties, gėrio, grožio. Ir visi mūsų prašymai yra nukreipti, kad kitiems būtų geriau, nes siela pati, prisipildžiusi tavųjų, mylimas Tėve, Mylimas Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Broli, Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Sese, meilės virpesių ir trokšta gėrio kitiems, nes toks yra tavasis kūrinijos Meilės įstatymas, vienintelis visoje kūrinijoje, kuris yra meilė, pati savaime, meilė sklindanti iš Jūsų, ir mylinti.
Dėl to kiekvienas, pažadintas tavosios meilės, taip pat myli, nieko nereikalaudamas. Ir dėl, to iš meilės, trokšta gėrio kitiems – nuskriaustiems, kenčiantiems ligos patale, paimtiems į nelaisvę, kankinamiems, darantiems blogį kitiems, nusikalstantiems prieš kitus, žudantiems kitus. Siela, atsivėrusi tau, trokšta gėrio ir jiems, visiems vienodai, nors skirtingai vertina jų darbus, atsižvelgdama į motyvus, kaip ir tu kūriniją vertini pagal kiekvieno individo motyvus, kokiais motyvais yra nuspalvintas darbas, net ir visų labui, Bet myli vienodai visus, net ir tuos, kurie turi savanaudiškų motyvų, bet jie tiesiog nepajaučia Tavo paramos, nepasiremia ja, nes savanaudiški motyvai užblokuoja, užkerta kelią jų vidiniam aš semtis iš tavęs paramos.
Mylimas Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Broli, aš noriu Tavęs paklausti apie maldą, nes Urantijos Knygos apreiškimas kalba, kad malda pasiekia Tave, o Tėvą pasiekia garbinimas, ir Urantijos Knygoje taip pat kalbama apie tai, kad malda nekeičia Jūsų, kad keičia požiūrį besimeldžiančiojo į aplinką, į Jus, į save.
Kam šitoji malda reikalinga Jums ir mums? Kaip mes galėtume suprasti maldos prasmę kiekvienam mums, ir visai kūrinijos šeimai, ir mažesnei jos dalelei, Urantijos žmonijai?
Ir jeigu tu suteiksi šitą mokymą, aš pasirengęs jį pagarsinti savo lūpomis visiems savo sielos broliams ir sesėms šitą pačią akimirką.
------------------------------------------------------
Amžinasis Sūnus-Kūrinijos Motina-Brolis:

Mano mylimi vaikai, Mano jauniausi broliai dvasioje, Aš nuostabiai džiaugiuosi kada jūs į Mane kreipiatės Vyriausiojo Brolio vardu.
Mes esam iš tikrųjų jūsų TIKRIEJI Tėvai.
Ne Kristus yra jūsų Tėvas, bet Mes esame jūsų Tėvai, nes Mes esame ir Kristaus Tėvai. Jūs gaunate iš Mūsų amžinąją dovaną, kuri nesibaigs net ir tada, kada jūs atsisveikinsite su Kristumi kaip su Šeimininku Sūnumi Kūrėju, kuris drauge su savo Partnere sukūrė Vietinę Visatą, kurioje jūs pradedate šitą amžinybės kelią, ir toliau žengsite pas Mus. Jūs žengsite atgal pas Mus, pas savo TIKRUOSIUS Tėvus. Todėl, vadindami Kristų savo Tėvu, jūs darote klaidą.

Vadinkite MUS savo Tėvais. MES esam jūsų Tėvai. Mes esam VISOS kūrinijos Tėvai.

Tėvai negali būti per kartų kartas einantys vis kiti ir kiti. Tėvai yra vieni, tie patys, ir kurie amžinai jus su meile augina ir puoselėja. Mes esam jūsų Tėvai, kurie per visą amžinybę jus auginsime, puoselėsime, ir globosime. Visi kiti yra tvariniai, kilę iš MŪSŲ, net ir dieviški Mūsų pasireiškimai, yra jūsų sielos broliai ir sesės.

NEBIJOKITE Mūsų. Atsiremkite į Mūsų meilę, ir patys patirsite, kad jūsų malda, kuri tariama iš atsivėrusios sielos, virpesiais pasiekia kiekvieną iš Mūsų Trijų, ir TĖVĄ pasiekia.
Mes neturime vienas nuo kito paslapčių. Mes esame VIENA dvasioje.

Dėl to, ką jūs bepagalvojate, viskas pasiekia Mus TRIS.

Jūs negalite turėti paslapčių nuo Manęs, arba nuo Mano Partnerės, lygiavertės Partnerės Rojaus Trejybėje, kurią jūs vadinate Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina ir Sese.

Jeigu jūs savo viduje turite Tėvo dvasią, Minties Derintoją, ir per jį Tėvas sužino VISKĄ.

NIEKO negali būti paslėpta nuo Mūsų, ką žino TĖVAS. Viską žinome Mes VISI TRYS, nes Mes veikiame visi Trys VIENA dvasioje. Mes neturime nė šešėlio paslapčių vienas nuo kito. Dėl to kokia bebūtų jūsų malda, ištarta net menkiausiu virpesiu, ji pasiekia Mus visus Tris.
Tačiau garbinimo malda jūsų apreiškime, kuris pavadintas Urantijos Knyga, jums suteikiama tokia informacija, kad garbinti reikia tiktai Tėvą. Šitoji informacija – išplėsta, išplėsta per tave, kurį Mes įgaliojome kalbėti Mūsų TRIJŲ vardu, kaip Mūsų ambasadorių, kad jūs garbinti turite Mus TRIS, neišskirti NĖ VIENO iš Mūsų Trijų, neiškelti nė vieno aukščiau virš kito, kadangi Mes esam, ir Urantijos Knygoje įvardijami kaip lygiaverčiai Partneriai, niekada neturėję pradžios, ir neturėsiantys pabaigos. Tik jūsų paprastesniam supratimui jūs turite ir Tėvą, ir Motiną, o dabar jūs turite, simboliškai, ir antrąją Motiną, kaip Begalinę Dvasią ir Sesę, kaip Mane turite Amžinąjį Brolį. Tačiau šitie pavadinimai yra simboliniai.
Dėl to Mes esame niekada neprasidedantys ir nesibaigiantys Pirmieji Trys Šaltiniai ir Centrai visos kūrinijos ir visai kūrinijai per visą amžinybę.
Todėl jūsų maldos pasiekia Mus, pasiekia kiekvieną iš Mūsų net jeigu tai išreikšta ne žodžiu, išreikšta net ne mintimi, o jūsų menkiausiu virptelėjimu, kuris nebuvo užbaigtas. Jis pasiekia Mus visus Tris. Niekas neišnyksta šitoje kūrinijoje, nepasiekęs Mūsų.

Jūsų malda reikalinga jūsų pačių atsivėrimui, jūsų pačių augimui.

Mes jus pažįstame ir žinome, kiek jūs bijote atsiverti Mums, nes laikote Mus per daug didingus, per daug nuo Mūsų nutolusius, per daug nepasiekiamus. Malda jums ir leidžia priartėti prie Mūsų, kadangi per nuoširdų atsivėrimą jūs pajuntate, kad bet kokie jūsų anksčiau baimes kėlę bauginimai iš vidaus ištirpo. Jūs pajutote, kad suartėjote. Jūs patyrėte nusiraminimą ir palaimą savo viduje, ir šitoji palaima leidžia patirti Mūsų meilės virpesius. O per meilės patyrimą jūs priartėjate prie Mūsų, kad siela trokšte trokšta dėkoti Mums, dėkoti už tą patyrimą, nors prieš tai ji, nepatyrusi tokių atsivėrimo akimirkų, bijojo Mūsų, bijojo ir pavadinti Mus mylinčiais ir mylimais savo TĖVAIS.
Daugiau jūs buvote mokomi melstis per Mūsų BIJOJIMĄ, per dievobaimingumą, ne per MEILĘ Mums.
Dėl to ta jūsų atsivėrimo akimirka paprastais, suprantamais jums patiems žodžiais, yra jūsų pačių labui, jūsų pačių nuraminimui. O kada jūsų siela nurimsta ir kada ji pajaučia iš Mūsų sklindančią jums, be perstojo, meilę, o meilės virpesiai yra gyvi, jūsų siela taip pat yra gyva, ji TUO LABIAU atsiskleidžia. Ji tarsi iš Mūsų gauna beskausmį pleištą, kuris vis labiau ir labiau atveria jūsų sielą per sielos gilesnį patyrimą gyvame ryšyje su Mumis; ir tada siela prisipildo vis daugiau ir daugiau meilės virpesių iš Mūsų; ir per didesnį nusiraminimą, jinai šituos virpesius paskleidžia į visą kūriniją; ir kūrinijoje subanguoja šitos sielos, atsivėrusios Mums, nuostabiai nudažytu patyrimu, asmeniniu patyrimu, Gyvo ryšio su Mumis patyrimu.

Ir kada jūs sueinate į kolektyvinę maldą, jūsų atsivėrimas yra dar gilesnis ir didingesnis.

Mes šloviname jus taip, kaip jūs šlovinate Mus. Mes šloviname, kad jūs atsiveriate Mums, kada jūsų aplinka taip spaudžia iš išorės; tokia tamsa jus gąsdina, ir vis tiek jūs sugebate atsiverti Mums. Mums nieko nebelieka, tiktai šlovinti jus, pačius mažiausius Mūsų vaikus, kad jūs patyrėte Mūsų meilę.
Tai dar kartą patvirtina, kad Mūsų evoliucijos planas yra tobulas, ir nuo pat pabaigos jisai Mums yra matomas jau šitą pačią akimirką, kuri yra tik pati pradžia.

Jūs ATĖJOTE į amžinybę.

Ir Aš jus sveikinu AMŽINYBĖJE, kadangi jūs, atsiverdami Mums, savo gyva siela patiriate amžinybės pojūtį, ir šitas amžinybės pojūtis jums patvirtina, kokie laukia nuostabūs patyrimai ateityje. Jūsų siela nebenorės nuklysti į tamsą, kurioje tiek daug kančios kūnui ir skausmo jūsų protui. Jinai norės pajausti palaimos būseną, ir šitoje palaimos būsenoje išlikti kuo ilgiau.

Tačiau Mes savo tobulame evoliucijos plane esame numatę jūsų tarnystės pasireiškimą, pasireiškimą tikruoju aš. Jūs augate per tarnystę, nes tarnystė – tai yra jūsų patyrimų, gautų iš Mūsų mokymų ir patirtų minčių per atsivėrimą Mums, pritaikymas visumos labui per meilės ir gėrio darbų darymą jūsų sielos broliams.

Ir kada jūs atsiveriate, per maldą, Mums, jūs iš tikrųjų pajuntate, kad tai, ką jūs taikėte savo tarnystėje, maldoje, iš Mūsų prisipildote dar daugiau naujų minčių, naujų mokymų, kurie nusėda jums per viršsąmonę į pasąmonę. Tą pačią maldos akimirką jūs nejaučiate šitų minčių, bet jos, nurimus jūsų sielai, iškyla į jūsų žmogiškosios sąmonės paviršių, kad galėtumėte vėl panaudoti kasdienėje tarnystėje.

Ir, žinokite, kada jūs susirenkate į kolektyvinę maldą, kada jūs esate atsivėrę Mums ir prisipildę Mūsų meilės virpesių, ir juos taip pat skleidžiate iš savęs, gyvus, po visą kūriniją, ir kada kolektyvinėje maldoje subanguoja milžiniškos bangos po visą kūriniją, o jūs skaičiuojate čia, kurie yra tiktai šitame kambaryje, kaip dalyvaujančius kolektyvinėje maldoje, bet jums Algimantas yra sakęs, kad maldoje dalyvauja ir dvasios, ir tarpinės būtybės, kurios taip pat sustiprina jūsų maldos virpesius, taip pat savo meilės virpesiais.

Tada kūrinija nubanguoja visa! Nubanguoja švytinčiais, akinančiais Mūsų meilės virpesiais, kurie yra nuspalvinti jūsų asmeniniu potėpiu. Ir visa tai nubanguoja per jūsų planetą, nubanguoja per visą kūriniją.

Ir jūsų planetoje tos žemos ir tamsios bangos, kurios sklinda iš jūsų savanaudžių sielos brolių ir sesių, iš Mūsų vaikų, kurie Mums kelia tiek daug skausmo, jų žemi virpesiai taip pat yra išskaidomi, jie taip pat yra išbalansuojami. Jie taip pat nebeturi tokios milžiniškos ir vientisos masės, kuri neleidžia prasiskverbti šiluminei energijai iš jūsų Žemės planetos branduolio, kad kiltų į kosmosą, ir tada jūs jaučiate, kad klimato pokyčiai yra per daug greiti, kad atsiranda taifūnai, atsiranda cunami bangos, kurios nušluoja ištisas gyvenvietes ir miestus, atsiranda sustiprinti audros debesys.

Visa tai jūs savo kolektyvinių maldų dėka paskleisdami milžiniškus savo meilės aukštus virpesius, jūs šitaip suskaidote tą vientisą savanaudiškų žemų virpesių paklodę, kuri yra apgaubusi jūsų planetą. Štai šitaip jūs valote planetą. Šitaip jūs valote ir savo pasąmonę. Šitaip, taip pat, jūs skaistinate ir visą kūriniją.
Dėl to kolektyvinė malda turi milžinišką poveikį jūsų planetai, jūsų pasveikimui, tiek dvasiniam, tiek fiziniam.
Ji nėra reikalinga Mums, nes Mes jau suteikėm jums viską – MEILĘ, kurioje yra VISKAS – jūsų patyrimas gėrio pasireiškimo darbais sveikame kūne.

Tačiau jūs, atsiverdami kolektyvinėje maldoje Mums, taip pat padedate apvalyti tuos žemus virpesius, kurie nuolat sklinda iš jūsų savanaudžių sielos brolių ir sesių, į Mus su panieka žvelgiančių, Mūsų vaikų, ir Mums tiek keliančių daug rūpesčio ir skausmo.
Mes negalime jų laisvos valios įtakoti niekaip kitaip, tiktai savąja meile, savąja meile iš vidaus. Tuo tarpu Mūsų evoliucinis planas numato, kad prie šitokio sąmonės kėlimo prisidėti turite ir jūs, kaip Mus atradę, ir šviesos prisipildę, Mūsų vaikai, burdamiesi į grupes, į kolektyvus, atsiverdami Mums, ir prisipildydami, iš Mūsų, meilės virpesių, ir juos paskleisdami.
Ir nesvarbu, kokiais žodžiais kreipsitės į Mus. Nesvarbu kokio tikėjimo jūs būsite pripažinti savo sielos brolių ir sesių, Mes jus priimame kaip savo pačius mylimiausius vaikus.

Ir jūsų sielos atsivėrimas tik patvirtina, kad Mes tikrai esame jūsų Tėvai, Vieninteliai jūsų Tėvai.
Ir siela tada ima liudyti ir kitoms sieloms, kurios dar nėra atsivėrusios, kad Mes esame Gyvi, ir esame jūsų viduje, visi Trys, ne tik Tėvas, bet ir Aš, kadangi Aš veikiu per savojo Sūnaus Kūrėjo Tiesos Dvasią, ir Begalinė Dvasia, kuri taip pat veikia per savo Dukros Šventąją Dvasią, ir Mes esame su jumis, kur jūs bebūtumėte.

Dėl to nebijokite. Nebijokite to, kas laukia dabar neužilgo jūsų planetos. Bus milžiniški sukrėtimai, kurie padės apsivalyti visiems tiems dabar daug nerimo turintiems ir savanaudiškai gyvenantiems Mūsų vaikams.
Tačiau jūs, žinokite, kad ne veltui jūs patiriate atsivėrimą Mums. Jūs būsite panaudoti, kaip Mūsų šviesos kūrinijos vaikai, kad galėtumėte įnešti savo indėlį ir būdami Mūsų nuostabūs, meilę skleidžiantys ir šviesą demonstruojantys vaikai, raminantys ir guodžiantys kitus savo sielos brolius ir seses, kurie tuo metu turės dar daugiau kančių negu turi šią akimirką, nes kančią sukels jiems ir fiziniai virsmai, kuriuos jie matys savo akimis, ir kūnas jų nevisada galės atlaikyti tai, ką mato akys.

Ir jūsų rankos, ir širdys tada galės švytėti Mūsų meile, nešti Mūsų šviesą, ir apreikšti Mus, paliudyti Mus, nes jūs jau būsite prisigėrę Mūsų meilės Gyvų virpesių.
--------------------------------------------------------------------------------------------.
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Broli, už šitą mokymą, kuris tiek daug sukelia minčių ir apmąstymų. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.