Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Sveikata, gydymas, pagijimas. > Tėvo mokymas apie sveikatą, pe... >

Tėvo mokymas apie sveikatą, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2008 11 08

Tėvo mokymas apie sveikatą, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje.

Vilnius, 2008 11 08.

Per šias mūsų pamaldas, manoji siela tiek buvo sujaudinta sergančių žmonių kentėjimo, kad ji tiesiog visą maldą paskyrė už sergančiųjų pasveikimą. Iš esmės tai buvo tokia vienintelė TIKSLINĖ malda per visą daugiau kaip šešerių metų Rojaus Trejybės gyvosios šventovės veikimą. Ir prieš pat maldą ir minties nekilo, kad VISA MALDA BUS PAŠVĘSTA ŽMONIŲ PASVEIKIMUI IŠ LIGŲ. Atsivėrimo metu sielos morontinis protas turi savo virpesius, kurie gali nustebinti net ir mano žmogiškąjį protą.

Todėl ir Tėvo mokymas buvo skirtas būtent šiai temai.

Mano nuoširdus prašymas, kad šitą Tėvo mokymą skaitytumėte labai nuoširdžiai, atsivėrusia siela, kad galėtumėte jį suvokti savo siela, gilumine prasme, kad pajustumėte savo vidumi, nes tai yra AKINANTI ŠVIESA, kuri šiandien labai retam bus suprantama. Ir ne tik šiandien, bet dar labai ilgą laiką.
................................................................................................................................................

Mano mylimi vaikai, ko gi jūs liūdite, kai Mano kūrinija yra šviesos karalija. Juk jūs patys žinote, kad Aš esu šviesus, kupinas meilės, Šaltinis.
Kada jūs sakote, jog Mano meilė nesibaigianti, Mano Šaltinis yra neišsemiamas, Mano amžinybė yra besiplečianti, Aš jums pateikiu jau dabar, šitą pačią akimirką, savo meilės virpesių vandenyno bangas, kurios prieinamos ir jums kiekvienam ir, jeigu jūs patiriate meilę iš vidaus, nebelieka nei nerimo, nei skausmo. Jeigu jumyse yra dar nerimas, net ir menkiausia vilnelė skausmo, kančios, tuomet atsigręžkite į Mane, tą pačią akimirką kreipkitės į Mane. Aš jus vėl užliūliuosiu, sustiprinsiu ta meilės banga, ir nuplausiu jūsų kančią ir skausmą. Jūs patirsite, iš tikrųjų patirsite, kad aplinkui gyvenimas yra kupinas palaimos, nes jūs esate Mano pats mylimiausias vaikas, ir jį Aš laikau, supdamas ant rankų, myluodamas ir suteikdamas visą savo meilę, kad tiktai šitoji meilė keltų jus iš vidaus, šviesintų, ir stiprintų.

Aš nieko jums nesiunčiu, kas būtų jums skausminga, arba ne pagal pečius. Nė viena našta nėra nepakeliama jūsų pečiams. Nė vienam Aš neprimetu jokios naštos, bet ir net tą naštą, kurią jūs užsikraunate ant savo pečių iš meilės Man yra jau parengta pagal jūsų ligi tol subrandintus pečius jūsų patyrimu.

Dėl to jūs neturite bijoti nieko. Jūs turite savuoju žingsniu žengti Mano gyvuoju šviesos ir meilės keliu, kad patirtumėte, jog šitas žingsnis jus nevargina, nebaugina, nesukelia kančios ir skausmo, bet priešingai, suteikia pasitenkinimo, jūs trokštate šituo žingsniu žingsniuoti, ištęsdami patį procesą, mėgautis šituo žingsniavimu.

Tai, kad aplinkui jūs matote tiek daug tamsių spalvų yra ne dėl to, kad aplinkui yra tokia tamsa, bet dėl to, kad jūs esate neatsidavę Manajam vedimui iš vidaus tiek gyvai ir tiek giliai, kaip trokšta Mano širdis, kupina meilės jums.
Jeigu tik jūs patirtumėte tuos Mano meilės virpesius, tą pačią akimirką jūs pamatytumėte, kad nebėra skausmo, net jeigu ir jūsų vaikutis dabar yra ligos patale, net jeigu jis nepakyla, savo skausmu, savo nerimu jūs dar daugiau jam suteikiate kančios, nes jūs, būdami patys prisipildę nerimo, negalite šviesinti aplink jį aplinkos, kurią galite šviesinti tiktai jausdami Mano meilę, Mano meilės virpesius savo viduje.

Dėl to jūsų vaistas yra vienas – gyvas ryšys su Manimi.

Kreipkitės į Mane ir visą laiką palaikykite šitą ryšį. Kur bebūtumėte ir ką bedarytumėte, nenutraukite šito ryšio, nes tik šitas ryšys yra giluminis vaistas jūsų patiems artimiesiems žmonėms ir visiems tiems, kuriems jūs norite ir pasveikimo, ir sustiprėjimo, ir palengvėjimo.

Tačiau, jūs turite žinoti, Aš nesikaitalioju pagal jūsų maldų užgaidas. Aš nekeičiu savo valios per visą amžinybę. Aš nesu tas šaltinis, kuris atsižvelgtų į jūsų prašymus, nes Aš JAU suteikiau jums viską: visą savo meilę, visą sveikatą, ir jūsų vaikams. Tiktai ta aplinka, kurioje jūs elgiatės prieš Mano valią, sukelia Mano dėsnio – priežasties, veiksmo ir pasekmės dėsnio – pasireiškimą, kad atsiranda virusai, atsiranda ligos. Jos ateina nuo jūsų trūkinėjančio ryšio su Manimi.
Aš nesikeičiu, ir niekada nesikeičiu, ir Aš negaliu keistis, nes Aš esu visaapimantis Amžinybės Šaltinis. Aš apimu VISKĄ. Keičiatės tiktai jūs Manyje.

Dėl to Aš jus noriu stiprinti, kad Aš esu tikrasis vaistas tiktai per gyvą ryšį su jumis. Tiktai jūs, atsidavę Man, savo gyvu ryšiu galite gydyti kitus. Jeigu jums nepavyksta tas padaryti, stiprinkite ryšį su Manimi. Atsigręžkite į Mane daugiau. Panirkite į Mane gyvai giliau, ir palaipsniui įgausite pasitikėjimo Mano gydymu. Ir jums palengvės, nes tas pasitikėjimas stiprins jus iš vidaus, ir kada jūs pajausite, kad tas pasitikėjimas ima augti, jūs patys pradėsite skleisti šviesos ir meilės virpesius ne dėl to, kad juos gavote iš Manęs, prašydami jų, bet dėl to, kad būdami atsivėrimo būsenoje, jūs jų prisipildėte, kad nebeišlaikote savo viduje, ir jūs sprogstate jais, nes jus užpildė iki pat pilnatvės Manieji meilės virpesiai, ir jie slidinai pasklinda po aplinką. Kur jūs bebūtumėte, jūs spinduliuojate į aplinką, ir šitaip raminate ir savo sergančius mažylius vaikus, ir tuo pačiu jie greičiau pasveiksta. Taip pat padedate stiprinti, ir nusiraminti aplinkui jus esančius jau suaugusius jūsų tiek vaikus, tiek draugus, tiek jūsų visiškai nepažįstančius žmones jūs galite nuraminti, nuraminti kreipdamiesi į Mane, kada prisipildote Mano meilės virpesių.

Tai nereiškia, kad Aš atsiliepiu į jūsų prašymą. Paprasčiausiai jūs atsivėrėte Mano meilės virpesiams ir tą akimirką prisipildėte jų, kad iš jūsų pasklido jie, o Aš jums siunčiau tuos pačius virpesius net iki jūsų maldos, iki jūsų prašymų.

Aš jums suteikiu visą sveikatą. Kodėl jūs nenorite jos turėti? Atsiverkite Man. Atsiverkite visa savo gelme, ir jūs būsite sveiki.
Nė vienam Aš niekada nesugalvojau nė vienos ligos. Nė vienas virusas nėra kilęs iš Manęs. Tai kodėl jūs prašote Manęs gydymo? Atsiverkite Man, ir jūs patirsite, ką jūs vadinate, stebuklus.
Aš negaliu atsiverti už jus. Aš jau padalinau save ir patalpinau jūsų viduje. Dabar Aš laukiu jūsų žingsnio. Ženkite. Ryžtingai. Gyvai. Nes šitas kelias iš tikrųjų yra GYVAS. Šitame kelyje jūs augsite dar daugiau negu iki šiol jūs patyrėte, kad paaugote. Net jeigu ir dabar jūs pažvelgsite į savo praeitį, net ir kelerių pastarųjų metų praeitį, jūs pamatysite kiek pasikeitė jūsų vertybių skalė, kiek kitaip jūs žvelgiate į žmogų.
Ir šitas augimas yra be perstojo.
Įsivaizduokite Mane savo vietoje. Aš dirbu be sustojimų. Aš neturiu nė akimirkos poilsio. Aš neturiu jokių atostogų. Aš neturiu jokio miego. Aš viską darau jūsų labui. O jūs Mane dar meldžiate, kad Aš dar daugiau jums padaryčiau jūsų labui.
Mano mylimi vaikai, Aš gi jums siunčiu iš savęs ir taip daugiau negu jūs iš Manęs sugebate priimti. Pasiimkit tai, kas jau yra iš Manęs pasiųsta, o tada Aš jums pasiųsiu dar daugiau. Aš niekada nepasiųsiu jums taip, kad jums kažko pristigtų. Net jums dar ir nepaprašius, aš jums siunčiu daugiau ir meilės, ir džiaugsmo, ir palaimos, ir ramybės, ir jūsų kūnui sveikatos, bet Aš nepažeidžiu savo paties sukurto priežasties, veiksmo, pasekmės dėsnio. Jeigu nors akimirkai Aš jį sustabdyčiau, visa kūrinija sugriūtų! Jūs įsivaizduojate, ko jūs Mane prašote? Kad Aš sugriaučiau kūriniją! Jūs prašote tai iš neišmanymo.

O kada jūsų šviesa skleisis jūsų viduje vis daugiau, jūs patys patirsite savąja išmintimi, kurios semsitės iš Manęs, kad aš jau jums esu suteikęs viską, nieko nepasilikdamas sau.
Aš esu sveikatos Šaltinis. Ir Aš sveikatą suteikiu kiekvienam.
Dėl to jūs turite šviesinti save. Jūs negalite šviesinti kitų, sergančių. Jūs galite šviesinti tiktai aplinkui juos esantį virpesių, žemų virpesių, lauką, bet jie atsiverti turi patys. Jūs negalite už juos atsiverti. Aš negaliu taip pat jų atverti, nors esu jų viduje.

Kokia Man yra kančia, kada net iš vidaus Aš negaliu atverti savo mylimiausio vaiko. Kokia Man yra kančia, kai Aš matau kenčiantį, sergantį savo vaiką, ir esu jo viduje, ir, kada Aš žinau, kad jis iš tikrųjų sveikas, bet jis negali šitos sveikatos pasiimti dėl to, kad jis yra miegantis. Miegantis savo šviesa, kurią Aš jam jau pasiunčiau. O miegas veda, dvasinis miegas, veda į sustingimą, O kūrinijoje sustingimo nėra. Yra vien tik judėjimas, ir judėjimas tik į priekį. Gali būti išklydimai. Gali būti įvairios kilpos, posūkiai. Gali būti ne greičiausias, ne trumpiausias kelias į šviesą, bet yra tik judėjimas. Sustingimo nėra. Po sustingimo eina degradacija, net ir kūno ląstelių, kuri atveda į priešlaikinį Manosios meilės energijos išeikvojimą, kai kūnas turi palikti šitą pasaulį. Jam nėra ką čia veikti, jeigu siela miega. Aš negaliu sielos lavinti, jeigu ji nenori šito. Tai koks tikslas tam kūnui čia likti toliau?

Dėl to Aš, Mano mylimi vaikai, žadinu kiekvieną jus iš vidaus, stiprinu, ir šalinu bet kokį negalavimą. Imkite iš Manęs meilės šviesą. Tapkite Mano vaikais, kurie padės kitiems atsiverti ir pagyti. Ženkite šituo Manuoju gyvuoju keliu. Juk, šitas kelias yra jums nutiestas ne šiaip sau, bet, kad juo žengtumėte sveiki, džiaugsmingi, patiriantys Mane, ir šitame patyrime augantys savuoju tikruoju, Mano padovanotu aš, kad suspindėtumėte nematytomis dar sau spalvomis.

Ir viską jūs jau turite dabar. Telieka tik jums suspindėti šita nuostabia, besikeičiančia vaivorykštės spalvų begalinių atspalvių gama.
Ir Aš visa tai talpinu savyje, nesikeisdamas. Viskas yra Manyje.
......................................................................................................
Ačiū Tau, Tėve. Ačiū už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas