Urantija > Mokymasis atsiverti ir palaiky... > Mokymai susiję su bendravimu > Begalinės Dvasios mokymas: ar ... >

Begalinės Dvasios mokymas: ar išgirdęs Tėvo mokymus visada jų laikosi, 2011 01 08

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas-atsakymas perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 01 08

VIOLETA:
Mylima Rojaus Trejybe-Trečiasis Šaltini ir Centre-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sese, aš kreipiuosi į Tave norėdama išgirsti atsakymą į mano pateiktą klausimą. Vienas mano dvasinis brolis sakė, kad jeigu tik jis išgirstų Tėvą, tai jis viską ir darytų taip, ką tik sako Tėvas. Ar būtų taip? O jeigu ne, tai kodėl?
ALGIMANTAS:
Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš pasirengęs šitą Tavo mokymą perteikti savo lūpomis, kad jį galėtų išgirsti ir kiti mano dvasios broliai ir seserys.
BEGALINĖ DVASIA:
Mano mylimieji vaikai, Aš jus šlovinu ir garbinu, kada jūs atsiveriate Man, prisipildote gyvų MŪSŲ meilės virpesių, ir Mus GARBINATE, garbinate iš meilės, garbinate laisva, atsivėrusia, savo DVASINE VIENOVE.
Jūs patiriate LAISVĘ; jūsų niekas neįpareigoja GARBINTI Mūsų. Niekas nesuteikia jums tokios pareigos, kad jūs TURITE Mus garbinti. Jūs atsiveriate Mums IŠ MEILĖS, ir meilės GYVUOSE VIRPESIUOSE maudomės MES VISI. Jūs SUSILIEJATE su Mumis, Mes PATIRIAME jūsų gyvų meilės virpesių tekėjimą į MŪSŲ vidų. Jūs esate Mūsų glėbyje. NIEKAS negali išsiveržti iš MŪSŲ glėbio. O mes tą glėbį PLEČIAME, kūriniją plečiame jūsų VISŲ LABUI, kad galėtumėte pasireikšti MŪSŲ savybėmis.
Ir aš džiaugiuosi kiekvieno iš jūsų žingsniais šitame gyvajame kelyje, tikrovę atspindinčiame kelyje. Jūsų didėja samprata ir patyrimas, KAS esame MES. Ir tada jūs siekiate GYVO ryšio su Mumis, kad išgirstumėte, KĄ Mes kalbame JUMS.
Aš jums dabar sakau – kalbame visiems be išimties, nė vienas nėra atstumtas, kad negirdėtumėte Mūsų. Visi galite išgirsti, ką Mes jums kalbame.
Mes jus MOKOME, mokome, KAIP IŠMINTINGAI GYVENTI TIKROVĖJE. Tikrovė yra Mūsų glėbys, o Mūsų mokymas yra jūsų išmintis, nes Mes, mokydami jus, suteikiame jums patarimus, kaip jūs turite išmintingai tvarkyti savo kasdienį gyvenimą šeimoje, aplinkoje, tarpusavio ryšiuose, ir atsigręždami į Mus.
Todėl kiekvienas, kuris trokšta išgirsti Mus, turi apraminti savo neįprastai sujauktą protą, kuris visuomet siekia daugybės interesų įgyvendinimo; ir tą akimirką, kada jis stengiasi išgirsti Mus, tie interesai – ne iki galo suvokti, ne iki galo suprasti, ne iki galo įvardinti net mintimis – šokinėja nuo vieno prie kito. Jūsų protas nėra nurimęs. Todėl jis negali išgirsti Mūsų išminties, suteikiamos jums per Mūsų mokymus.
Kuo DAUGIAU Mums atsiversite – Mus garbindami – tuo labiau RIMS jūsų protas, tuo labiau jūs patirsite Mūsų išmintingas, jums suteikiamas, mintis. Tačiau šitas mintis išgirsti, patirti savyje – dar nereiškia jomis GYVENTI.
Gyvenimas jums diktuoja daugybę aplinkybių, ir jūs turite priimti sprendimus, o tose aplinkybėse jūs nesate įpratę priimti sprendimus MŪSŲ LABUI, šviesos labui, savo dvasinių brolių ir sesių labui. Jūs manote, kad sprendimai išmintingi yra tiktai tada, kada priimate juos savo šeimos labui, arba savojo asmens labui, NET IR PROTINGUS sprendimus. Tačiau, suprasdami, kas jūsų laukia TOLIMOJE PERSPEKTYVOJE, jūs galėtumėte IŠMINTINGIAU priimti šituos pačius sprendimus VISUMOS LABUI.
Tam jums yra reikalinga Mūsų išmintis, ĮŽVALGA.
Žinoti yra VIENA, žinojimą paversti SAVUOJU GYVENIMU kasdienėse aplinkybėse, yra KITA.
Kad šitoji Mūsų jums suteikiama išmintis, kada jūs galite išgirsti, taptų jums artima, net tokia artima, koks yra jūsų tikrasis aš, dvasinis aš, padovanotas Mūsų kaip ASMENYBĖ, kiekvienam iš jūsų, jūs turite GYVENTI Mūsų išmintimi. O jums nepavyks gyventi ja per akimirką, kad tos mintys taptų SAVOMIS, ne tik pripažintomis protu, bet kad protas NEDARYTŲ jums KLIŪČIŲ jas ĮGYVENDINTI, kad jos taptų jūsų deguonimi, kvėpavimu, kad jūs susilietumėte su tomis mintimis taip, kad niekas negalėtų išskirti jūsų.
Tam reikalingas procesas - augimo procesas.
Jūs savo charakteriu augate, savo savybėmis artėjate prie Mūsų dieviškųjų jums suteikiamų savybių. Ir šitas procesas nėra beskausmis jūsų materialiam protui, jūsų DABARTINIO SPINDĖJIMO sąmonei, kada aplinka jus taip pat veikia savo virpesiais; veikia tiek, kad jums, norint atsispirti jai, reikia PATIRTI GYVĄ MŪSŲ BUVIMĄ JŪSŲ VIDUJE. PATIRTI. Tuo patyrimu PATIKĖTI, ATSIDUOTI tam patyrimui, nes tas patyrimas jus ugdo iš vidaus, ir PASITIKĖTI šituo patyrimu, nes visa tai jūs gaunate iš MŪSŲ.
O šitam PROCESUI vystantis pirmyn, iškyla KLIŪTYS, išorinės kliūtys, jūsų fizinio materialaus gyvenimo aplinkoje. Ir jūsų pasitikėjimas, prieš akimirką atrodęs stiprus, gali susvyruoti. Ir tas jūsų siekis viską daryti taip, kaip sako Tėvas, susvyravo - abejonių akimirką jis yra užmirštamas, užmirštamas to paties žmogiškojo materialaus proto, kadangi abejonės iškart sutrauko gyvą ryšį su Mumis. Ir sutrūkinėjęs indas ima įleisti iš aplinkos daugybę baimių, kurias aplinka – dėl savosios tamsos, ir Mūsų nepažinimo, nepatyrimo – prievarta jums mėgina primesti iš išorės. Ir jūsų abejonės dar labiau sustiprėja. Ir šitų abejonių milžiniškame poveikyje, SILPSTA jūsų ĮTIKĖJIMAS, ir tuo pačiu PASITIKĖJIMAS savo keliu, savo žingsniu šitame kelyje.
Todėl išgirsti Mūsų išmintį NEUŽTENKA. Jūs turite prisigerti iš Mūsų gyvų virpesių, kuriuos Mes suteikiame – YPAČ KADA ATSIVERIATE GARBINDAMI MUS – tada jūs STIPRĖJATE savo tikruoju DVASINIU ASMENYBĖS AŠ, Mūsų jums padovanotu. Ir tiktai prisigėrusi asmenybė Mūsų GYVOJO vandens gali IŠDRĮSTI žengti ŠVIESOS žingsnį TAMSIOJE aplinkoje, kuri nėra tokia, kad neveiktų, norėdama išsaugoti save, išsaugoti savo aplinką, savo tamsą.
Kada jūs prisigeriate Mūsų gyvų meilės virpesių, tada Mūsų išmintis suspindi naujais atspalviais, o jūsų vidus turi troškimą GYVENTI šitais atspalviais, gyventi kasdien, patirti šitą gyvenimą DRAUGE SU MUMIS.
Mūsų išmintis tampa GYVA IR VEIKLI, kada jūs esate gyvame ryšyje su Mumis ir žengiate praktinius žingsnius.
Tada jūs stiprėjate savuoju žengimu, silpsta abejonės, stiprėja pasitikėjimas Mūsų vedimu iš vidaus, nes ankstesnis patyrimas jums paliudija, kokie buvo bauginantys žingsniai ir kaip jums stigo ryžto juos žengti; juos nužengus, jūs sau viduje patvirtinate, kad jie buvo reikalingi jums stiprėti, charakteriui atsiskleisti, ir tuo pačiu patirti džiugesį, kad IŠDRĮSOTE žengti šviesos žingsnį net ir nepalankioje aplinkoje; išdrįsote, nes jūs PATYRĖTE Mūsų GYVĄ impulsą iš vidaus - “Ženk. Nebijok. Būk drąsus. Būk šviesus. Būk doras. Būk Mumis savo aplinkoje.“ - nes tik šitoks gyvas ryšys ir šito ryšio įgyvendinimas kasdieniais veiksmais – drauge su Mumis – jūsų charakterį grūdina, stiprina.
Ir tai – vienintelis kelias, kad jūs įveiktumėte abejones. O abejonių jūs patirsite ne vieną. Tačiau jūs turite iš Mūsų visas priemones, kad šitame abejonių ir kryžkelių gyvajame kelyje visuomet išliktumėte Mūsų šviesoje, patirdami Mūsų meilę.
Todėl būkite RYŽTINGI IR DRĄSŪS gyvame ryšyje su Mumis, ir VEIKLŪS savo aplinkoje, nes tik VEIKDAMI jūs STIPRĖJATE; ne MĄSTYDAMI apie veiklą, bet žengdami praktinius ir ryžtingus žingsnius į priekį, kad ir kaip dabar atrodytų tie žingsniai jums sunkūs ir neįgyvendinami.
Jūs esate Mūsų vaikai. Mes esame jūsų Tėvai. Mes jums padedame lygiai taip pat, kaip jūs padedate savo žemiškiesiems vaikams. Ir kada jūsų žemiškieji vaikai bijo žengti žingsnį, jūs juos palaikote, stiprinate, ir matote, kaip tą žingsnį tas vaikas gali įveikti. Ir jis turėdamas PASITIKĖJIMĄ jūsų PALAIKYMU, fiziniu palaikymu, ŽENGIA šitą žingsnį.
Todėl ir Mes, kaip jūsų DVASINIAI Tėvai, palaikome ir jus VISĄ LAIKĄ - ŽENKITE. NEBIJOKITE.
Jums STINGA tiktai PASITIKĖJIMO Mūsų palaikymu.
Imkite pavyzdį iš mažų žemiškų vaikelių. KAIP JIE PASITIKI!
Todėl ir PASITIKĖKITE, KAIP VAIKAI, MUMIS, BET GERKITE IŠ MŪSŲ IŠMINTĮ, KAIP JĄ JŪS GALITE GERTI JAU BŪDAMI SUAUGĘ, žmogiškąja samprata vertinant jūsų suaugimą.
Algimantas:
Ačiū Tau, Begaline Dvasia, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------
Ačiū Violetai už šito mokymo įrašą ir jo išrašymą, kad dabar mūsų Forume galėtume su juo susipažinti visi, kas šitos šviesos nuoširdžiai norime.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
Algimantas
2011-01-12 12:17:35