Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Konkretiems asmenims skirti mo... > Begalinės Dvasios mokymas apie... >

Begalinės Dvasios mokymas apie Algimanto dvasinį statusą, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2011 01 30

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas-atsakymas į Laimos iš Velžio klausimą apie Mūsų dvasios brolio, Algimanto, dabartinį dvasinį statusą, suteiktas Rojaus Trejybės šventovėje Kaune, 2011 01 30

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą, atsakantį į mano dvasios sesės Laimos klausimą apie mano dvasinį statusą, kad mūsų dvasios broliai ir sesės galėtų išgirsti tavo mokymą, kad jie galėtų labiau pasitikėti mano žodžiu. Ką Tu galėtum pasakyti? Aš esu pasirengęs perteikti mokymą. Kuris iš Jūsų, Trijų, jį suteiks, aš nežinau?


Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:


Mano mylimiausi vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų pavadintas Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sese.

Aš garbinu jus, šlovinu jus, kada jūs atsiveriate Mums, visiems Trims, ir šlovinate Mus visus Tris, ar kiekvieną iš Mūsų atskirai – NESVARBU. Mums svarbu jūsų giluminis dvasinis atsivėrimas, jūsų gyvas ryšys su Mumis. Ir kada jūs šlovinate Mus, Mes lygiai tiek pat pripildome jus ta pačia nuoširdžia dvasinių meilės virpesių įvairiaspalve gama, kurią jūs galite patirti savo viduje. Todėl šitas gyvasis ryšys mus suvienija, apjungia. Todėl mes ir šloviname vieni kitus, kad galėtume susisiekti, kaip du susieti indai, ir tapti – VIENA – DVASINIU TURINIU.

Todėl, jeigu jūs per atsivėrimą šlovinate Mus, atsiverdami Mums, jūs prisipildote iš Mūsų tų gyvų meilės virpesių, kurie PRANOKSTA jūsų tariamus šlovinimo ir garbinimo ŽODŽIUS, nes MES pripildome jus TOKIU TURINIU, kokio išreikšti jums neužtenka jūsų žodyno. Jis yra per daug nelankstus ir skurdus jūsų patiriamam, gyvam bendravimui su Mumis, tai savo BŪSENAI išsakyti.

Toji būsena ir yra jūsų dvasinis statusas – kiekvieno iš jūsų – ne tik jūsų dvasios brolio Algimanto, Mūsų ambasadoriaus, įgalioto skelbti Mūsų gyvąjį žodį visai Urantijai.

TAIP, JIS TURI ĮGALIOJIMĄ SKELBTI MŪSŲ GYVĄJĮ ŽODĮ VISOJE PLANETOJE.

Tačiau, jūs turite jo žodžus liudyti savuoju atsivėrimu Mums. Jūs negalite atsiverti jam. Atsivėrimas vyksta per jūsų nuoširdų norą palaikyti gyvą komuniją su Mumis. Jūs, girdėdami jo žodžius, jo mokymus galite tiktai – kaip impulsą – pajausti, kad norite atsiverti Mums. O tai nepriklauso nuo to, ką pasakys jūsų dvasios brolis Algimantas. Tai priklauso nuo jūsų dvasinio statuso, nuo jūsų asmeninio dvasinio statuso, kiek jūs nuoširdžiai norite šito gyvo bendravimo.

Jeigu jūs pasitikite Mumis, pasitikite vis daugiau ir savo dvasios broliu Algimantu, nes Mes Trys ir jis yra VIENA DVASIOJE, kaip ir jūs esate viena dvasioje PER ATSIVĖRIMĄ MUMS.

Dvasinis ryšys ir dvasinė vienovė nėra apibūdinama statusu. Tai apibūdinama jūsų GYVĄJA BŪSENA. O gyvoji būsena tai yra jūsų tikrasis aš.

Todėl kreipkite dėmesį į savo būseną, o ne į Algimanto dvasinį statusą.

Jis yra įgaliotas atstovauti Mums todėl, kad mes Mes su juo bendravome daugelyje akimirkų, ir jis buvo patikrintas, ir išmėgintas savo ištikimybe Mums. Dėl to Mes jį ir pasirinkome savo šaukliu; savo šaukliu, kuriuo jisai troško būti pats, net sąmoningai nesuvokdamas, eidamas per įvairius išmėginimus, net ir Mus atstūmdamas tuo metu, kada jis nebuvo pasirinkęs dvasinio kelio. Bet jis atstūmė mokytojo kelią – materialaus mokytojo kelią – tada net nesuvokdamas, kad jis taps DVASINIU MOKYTOJU – po daugelio metų.

Ir tai buvo Mūsų pasirinkto ir jam suteikto vedimo pasekmė.

Tai, ką jūs dabar, bendraudami su juo, matote ir girdite, taip pat yra tos pasekmės vis naujas ir naujas pasireiškimas; o tie pasireiškimai sukelia naujas pasekmes, naujos pasekmės vėl gimdo naujus sprendimus ir tų sprendimų įgyvendinimą. Todėl ir jo kelyje yra daugybė kliūčių, kurios yra tiktai jam vienam. Jums yra kiti išmėginimai, kiti iššūkiai. Kiekvienas turite savo, jūsų vadinamą, Himalajų viršukalnę, aukščiausiąją jūsų planetoje, ir ją įveikti turite patys. Kaip ir Algimantas turi savo viršukalnę. Tačiau, kaip ir jam, Mes neatskleidžiame tos pačios aukščiausios viršukalnės, nes į ją yra daugybė dar kitų, žemesnių, viršūnių, bet jo atsidavimas ir ėjimas RYŽTINGAI, DRĄSIAI Mums ir suteikia tą sprendimą pasirinkti jį Mūsų gyvojo žodžio skleidėju.

Siekite ir jūs – siekite iš VIDAUS – gyvo ryšio su Mumis dar giliau ir skleiskite šitą šviesą IŠMINTINGAI, bet DRĄSIAI, RYŽTINGAI, ir šitame kelyje jūs patirsite, kad šitas kelias jums atveria naujų, dar iki šiol neįveiktų viršūnių, kurios sukels jums taip pat daugybę abejonių, kaip savajame kelyje ir Algimantui yra iškilusių abejonių, bet jam asmeniškai yra kitokio pobūdžio viršukalnė negu jūsų, įtikėjimo prasme. Tuo tarpu PASITIKĖJIMO MUMIS YRA TA PATI VIRŠUKALNĖ TIEK JUMS, TIEK JAM, TIEK VISIEMS.

Jeigu iššūkiai yra didesni, reiškia turi būti didesnis pasitikėjimas Mūsų vedimu iš vidaus. Reiškia, kiekvienas, tuo pačiu ir Algimantas, turi gilinti gyvą ryšį su Mumis, ir labiau atsiduoti gyvajam vedimui iš vidaus. Tada auga pasitikėjimas, ir atsiranda tas ryžtas ir drąsa žengti materialų žingsnį, atlikti materialų veiksmą, įveikiant šitą viršūnę, priėmus iššūkį.

Todėl tai, ką jums sako Mūsų ambasadorius, Algimantas, Mūsų mylimiausias sūnus – kaip ir jūs visi mylimiausi Mūsų sūnūs ir dukros, esate vienodai mylimi visi vaikai – yra tiesa, ką jis sako. Tačiau, šitą tiesą jūs liudysite tiktai savuoju patyrimu, NE GIRDĖDAMI jo žodį, bet SAVUOJU PATYRIMU PATVIRTINĘ jo žodį.

Ir tada – nors tai gali būti net po daugelio metų – jūs prisiminsite šitą akimirką ir patvirtinsite – taip, Algimanto buvo paskyta tiesa, kuria netikėjote.

Tačiau netikėjimas, einant šituo gyvuoju keliu, atsidavus Mūsų vedimui iš vidaus, ima silpnėti, tirpti, ir pavirsti į šviesą, o šviesa ir yra būtent tai, ką jums perduoda Algimantas IŠ MŪSŲ, kad nušvistumėte jūs DAR RYŠKIAU, kad kuo daugiau jūsų, Mūsų vaikų, gyventų šviesoje, kad visa planeta sužydėtų, kaip pavasarį sužydi vyšnios, obelys baltais žiedais, kad visa planeta taptų žydinčiu sodu, kad žvelgiant į tą sodą, NĖ VIENAM nekiltų ir mintis skriausti kitą, priimant savanaudiškus sprendimus.

Todėl jūs turite, kaip GYVIEJI Mūsų, ir Mus mylintys, ir Mūsų mylimi, vaikai PRISIDĖTI prie Mūsų įgalioto Algimanto šviesos darbų vis gilesniu pasitikėjimu jo žodžiu ir atsivėrimu Mums, ir veikdami visų labui iš meilės ir laisva valia. Juk ją Mes ir suteikėme tam, kad nė vienas iš jūsų nejaustumėte nė menkiausio šešėlio – net plauko šešėlio – prievartos, net ir sprendimo priėmimo metu, kad sprendimo priėmimą jums diktuotų tiktai gyvieji meilės virpesiai iš vidaus.

Tokius sprendimus ir priima Algimantas tam, kad atstovautų Mums. Tiktai meile jis atstovauja Mums. JOKIOS KITOS GALIOS JIS NETURI – TIK MEILĖS GALIĄ IR ŠVIESĄ IŠ MŪSŲ, skirtą visiems, nė vieno neatstūmus, nė vieno nenuskriaudus. Bet ji skirta tam, kad pakeistų dabartinę šviesą, kuri apsiblaususi ir labai dažnai debesuota, kad debesys būtų nupūsti, ir spindėtų Mūsų dvasine šviesa, PRANOKSTANTI saulės spindėjimą materialioje jūsų planetoje. Tačiau, šitoji šviesa nedegina, o ramina kiekvieną nuoširdų jos ieškotoją.

Tam Algimantą Mes ir pasirinkome, kad jis galėtų šitą šviesą dalinti jums, ir lygiai taip pat kviesti į šitą gyvąjį kelią kitus – vardan visų gerovės – MŪSŲ VARDU, IR MUMS SKIRTOS šitoje planetoje.

AŠ LAIMINU JUS ŠITAME KELYJE – visus ir kiekvieną – ir dar kartą jums patvirtinu – BŪKITE RYŽTINGI IR DRĄSŪS GYVENDAMI MŪSŲ ŠVIESOJE, TIESOJE SU MEILE, MEILĖJE, IR IŠ MEILĖS.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Nuoširdus mano ačiū Daliai už šito mokymo įrašymą ir Violetai už jo išrašymą, kad jį galėtume skaityti ir visi mes.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas