Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Sveikata, gydymas, pagijimas. > Tėvo mokymas, suteiktas Rojaus... >

Tėvo mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 03 05

Tėvo mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, jau po gyvųjų pamaldų ir net po mūsų diskusijų prie bendro stalo, 2011 03 05

Šis Tėvo mokymas buvo suteiktas po pamaldų, po arbatos gėrimo ir tarpusavio bendravimo.

Violeta:
Mes, Algimantui pasiūlius, meldėmis už mūsų aštuoniasdešimtmetę dvasios sesę Birutę, kuri patiria savo fizinio kūno skausmingas kančias, meldėmės ir už kitus mūsų dvasinius brolius.

Įpusėjus maldai, netikėtai kilo mintis įjungti kamerą. Todėl yra ne visa malda.

Algimantas:

… skraistėje, kurioje dabar ji ir gyvena, kaip užsidengusi nuo savo tikrojo dvasinio gailestingumo visiems, ir sau, kad ji patirtų, kaip Tu iš vidaus ją mokai ir melstis, kada nuoširdžiai jinai deda kasdienes tam pastangas, NUOŠIRDŽIAS, KASDIENES.

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš meldžiuosi taip pat drauge su dvasios broliais ir sesėm už mūsų Albiną, kuris guli ligoninėje patyręs traumą, meldžiuosi už Valdą, meldžiuosi už Liną, kurie viduje yra tiek sunerimę, kad jie taip pat atsivertų Tau, patirtų Tavąją palaimą, nusiraminimą, kad jie nebūtų vedžiojami sujauktos pasąmonės.

Aš meldžiuosi už visus - drauge su savo dvasios broliais ir sesėm - kurie guli ligoninėse, namuose, kuriems sako, kad nepagydomos ligos, negali padėti, kad jie taip pat, prarandantys paskutiniąją viltį, patirtų iš mūsų kažkokį jiems nesuprastą impulsą, materialų impulsą, ir imtų sveikti, ir šituo stiprėti iš vidaus, kada Apvaizda suteikia pagijimą iš išorės tam, kas NEPRIEŠTARAUTŲ TAVO VALIAI.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Violeta:

Mylima Rojaus Trejybe, koks gilus patyrimas mano viduje, ir aš manau, kad kiekvienas mano dvasinis brolis ir sesė patiria Tave taip pat giliai savo dvasios gelmėje. Mylimas Tėve, dabar, po maldos, tark Tu savo pamokomąjį žodį.

Algimantas:

Mylimas Tėve, aš esu pasirengęs pagarsinti Tavo mokymą, jeigu Tu suteiksi jį šiuo metu, kad galėtų su juo susipažinti ir kiti mūsų dvasios broliai ir sesės, kada jis bus patalpintas mūsų svetainės Forume, mūsų svetainėje.

Tėvas:

Mano mylimieji vaikai, šlovindamas jus, kada juntu iš jūsų lūpų prasiveržiantį Mane - ir Mūsų visą Rojaus Trejybę - šlovinančią ir garbinančią jūsų giluminę giesmę-himną, Aš džiaugiuosi JŪSŲ ATSIVĖRIMU. Aš džiaugiuosi JUMIS. KOKIE jūs esate NUOSTABŪS, Mano mylimiausi vaikai! Jūs Mane raminate iš vidaus, raminate taip, kaip raminu jus Aš.

Juk tai, ką jūs skleidžiate Mums, jūs iš tikrųjų esate JAU GAVĘ IŠ MŪSŲ. Ir Mūsų ta paskleista meilės banga, užliejusi jus, sugrįžta Mums. Mes, reiškia, maudome jus bendrai šituose meilės vandenyno spinduliuose ir bangose. Mes esame toji šviesą, kuri jus užlieja iš vidaus. Taip, Mūsų šviesa - kaip energija - meilės energija - taip pat užlieja ir kūriniją. Jūs esate girdėję, kad yra tokios planetos, pavadintos architektūrinėmis sferomis, kurios gauna dirbtinį apšvietimą, dirbtinį šilumos palaikymą, o ne tiesiogiai iš jums suprantamos ir patiriamos materialios saulės energijos.

Todėl mūsų dvasinė šviesa jus ir šildo iš vidaus.

Jūs ką tiktai diskutavote ir apie energijos įvairių rūšių įsisavinimą, kad ne viskas yra atrasta jūsų planetoje. Taip. Ir ateis laikas, kada jūs patirsite – Mūsų dvasinė šiluma pranoksta jūsų vadinamąją saulės energijos šilumą, kurią jūs dabar gaunate išoriškai, kaip ir šiluminę energiją, kurią jūs mėginate pritaikyti savo būstų šildymui.

Todėl Mūsų dvasinė šiluma, kurios naudingas koeficientas yra ŠIMTAPROCENTINIS, turi vienintelę kliūtį – jūsų milžinišką NEPASITIKĖJIMĄ Mumis.

Jums atrodo fantastinės idėjos – neįgyvendinamos. Todėl jų ir nesiekiate įgyvendinti. O NĖRA fantastinių idėjų. Yra tiktai jūsų civilizaciją PRALENKIANČIOS idėjos. Tačiau tos idėjos nereiškia fantastikos, nereiškia fantazijos. Jos yra REALIOS, bet jūs dar negalite šitų idėjų šią akimirką paversti jūsų aplinkos tikrove. Bet tai nepaneigia pačios idėjos realumo. Todėl jūs, Mano mylimieji vaikai, NEBIJOKITE fantastinių idėjų savyje, kurios jums gimsta, ir nedrįstate jų pagarsinti. Garsinkite. Keiskitės idėjomis. Ir patys pradėsite patirti, kad jūs NORITE jas įgyvendinti. Juk, iš pradžių turi atsirasti jūsų viduje idėja ir noras ją įgyvendinti, o tik vėliau kils tas metodas, kokiu galima šitą idėją įgyvendinti.

Todėl, Mano mylimiausi vaikai, mylėdamas jus be PERSTOJO, nė akimirkai nesusilpnindamas savosios meilės, Aš akinu jus, kad atsivertumėte Mūsų GYVAM vedimui iš vidaus, ir tik per šitą gyvą ryšį jūs galite patirti tą dvasinę giluminę ramybę, kuri ir išgydo jūsų fizinį pavidalą iš pačių jums dabar nesuprantamiausių ligų, kurias jūs ir pavadinate klaidingai, kartoju – klaidingai – nepagydomomis ligomis.

NĖRA NEPAGYDOMŲ LIGŲ!

Yra jūsų ribotas įžvalgos pasireiškimas jūsų aplinkoje ir savo pačių atžvilgiu. Todėl - per daugybę kartų - jums buvo diegta informacija, kad žmogus yra ribotas, kad jam ne viskas prieinama, dėl to jūs priimate - kaip savaime suprantamą dalyką - kad jūsų yra TOKS TRUMPALAIKIS BLYKSNIS šitame pasaulyje.

KIEK jūs gyvenate? KELIASDEŠIMT metų? Ir KAIP jūs gyvenate? Kokia jūsų gyvenimo PRASMĖ ir KOKYBĖ, kuri dar daugiau sutrumpina jūsų gyvenimą? O kaip jūs elgiatės TARPUSAVYJE? Kaip jūs bendraujate GATVĖJE, KELYJE, ŠEIMOJE, MOKYKLOSE SU VAIKAIS, LIGONINĖSE SU SAVO PACIENTAIS?

Tai DAR DAUGIAU sutrumpina jūsų ir taip akimirksniu besibaigiantį blyksnį šitame pasaulyje materialiu pavidalu. O juk jūs galėtumėte sukurti TIEK DAUG daug gražių darbų, puoselėdami savo aplinką, vienas kitą, ir čia nugyvendami daug ilgaamžiškesnį gyvenimą, kad galėtumėte SAVO IŠMINTIMI DALINTIS SU KITOMIS KARTOMIS, kad kitos kartos matytų jau nuveiktus jūsų darbus, o ne tada kalbėtų apie jus, kai jūsų tarp kitų kartų nebėra.

Jūs turite visus svertus, kurie yra jūsų viduje. Atverkite save MUMS, ir jūs pamatysite , kaip jūsų kūnas išsitiesia, gyja.

Ir Mano dukra Birutė taip pat yra išsitiesusi ir pagijusi. Tik negali ji pagalvoti, kad šitaip gali būti iš tikrųjų jai prieinama, prieinama. Ir šitas kalias jai yra skirtas ne šiaip sau, o kad ji paliudytų visu gijimo PROCESU Mano VISAGALIŠKUMĄ ir TIKRUMĄ kitiems savo dvasios broliams ir sesėms, kurių ji net nepažįsta šią akimirką, bet kuriuos sutiks savajame kelyje.
Ir šitas kelias paklotas prieš ją ne šiaip sau, bet kad ji suprastų – gyvenimas baimėje, nuolatinėje baimėje – ne iš Manęs. O kad ji remtųsi į Manąją meilę, kuri jau YRA JOS VIDUJE, ir per šitą meilę išnyktų visos baimės.

Juk jūs ir dabar vieni kitiems liudijate savais patyrimais, kaip iš jūsų kelio pasitraukė tai vienos, tai kitos kliūtys; pasitraukė, kadangi šitos kliūtys jau jums nebėra kliūtimis. Jums yra NAUJI iššūkiai. Bet NEPASITIKĖJIMAS, kad jūs galite įveikti šituos iššūkius be baimės, be didelių abejonių, jums ATIMA ENERGIJĄ IR JĖGAS. Kaip jūs daug lengviau susidorotumėte ir su naujais jums iššūkiais, kurie yra Mūsų dovana jums.

MES DOVANOJAME IŠŠŪKUS. NEBIJOKITE JŲ. BŪKITE RYŽTINGI IR DRĄSŪS, JUOS ĮVEIKDAMI. JŪS AUGATE PER IŠŠŪKIUS.

Argi alpinistas su baime liptų į Himalajų viršukalnes? Vilioja viršukalnės, ir jis negalvoja apie baimę rizikuodamas savo fizine materialia gyvybe; ir lipa; ir kiek daug žūstančių! Tačiau, jie vis tiek SIEKIA tų viršūnių.

Jūs einate DVASINIAIS kalnais. NEBIJOKITE šito kelio. Ženkite juo RYŽTINGAI, ŠVIESĖDAMI Manąja dvasine šviesa, savais materialiais darbais visų labui.

Tam ir yra šitas kelias, kad JŪS ATSIREMTUMĖTE Į MUS – šito kelio ŠALTINĮ, kuris maitina, girdo, ir pakloja po jūsų kojomis tvirtą pagrindą, kad jūs nesiūbuotumėte, nesvyruotumėte, neparkristumėte. Mes jums sukuriame visa tai, kad jūs būtumėte ir SVEIKI, ir KŪRYBINGI, jaustumėte PALAIMĄ viduje.

ŠTAME KELYJE NĖRA PRALAIMĖJIMŲ.

Tik jūsų MILŽINIŠKAS NEPASITIKĖJIMAS Mumis jums pastato kaip akliną sieną prieš jus. Jūs nebematote didesnės erdvės, ir ta uždara, jus spaudžianti iš visų pusių erdvė, jums neleidžia pasireikšti materialiais darbais. Jums pritrūksta ryžto. Jūs nematote horizonto erdvės. Jūs nematote dangaus mėlynės.

Kada jūs esate SUNERIMĘ dėl problemų, ar jūs galvojate apie DANGAUS ŽYDRUMĄ?

Jūs GYVENATE ta problema, o problema nėra tam, kad jūs gyventumėte ja, o tam, kad ją SPRĘSTUMĖTE. O kaip jūs galite spręsti, jeigu jūs patys esate problemos VIDUJE? Reiškia, jūs turite ATSITRAUKTI nuo tos problemos – atsiverti Mums ir Mes jus pašalinsim iš problemos, bet jūs įveiksite ją išspręsdami. Jūs iššūkį ĮSISAVINSITE, nes tik ŠITOKS yra Mūsų kelias. KITOKIO KELIO NĖRA.

Aš galėčiau Birutę – kaip ir kiekvieną iš jūsų – per akimirką išgydyti, bet tada Aš jūsų charakterį SUŽLUGDYČIAU. Jūs - kaip asmenybė - degraduotumėte. Jūs LABAI GREITAI PRIPRASTUMĖTE viską gauti VELTUI, kaip vaikai pripranta, ir tada vietoj to, kad patys siektų, prašo tėvų, kad jie darytų už juos.

O Aš jums suteikiau VISKĄ. Tik IMKITE. Ir Aš jus vedu iš vidaus. NEBIJOKITE vedimo. RYŽTINGAI SIEKITE TOS ŠVIESOS, KURI YRA JŪSŲ VIDUJE. Tik jūs NEPASITIKITE, kad Manoji šviesa JAU YRA JŪSŲ VIDUJE.

SUSILIEKITE SU JA, IR PATYS JA NUŠVISITE; IR KITUS APŠVIESITE MANO ŠVIESOS IŠMINTIMI.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-----------------
Ačiū Violetai už šito mokymo įrašymą ir išrašymą, kad galėtume su juo susipažinti visi ir jį apmąstyti savo viduje.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-03-11 11:13:23