Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ryšys su Trejybe, kitomis dvas... > Tėvo mokymas apie AŠ ESU, sute... >

Tėvo mokymas apie AŠ ESU, suteiktas Rojaus Trejybės šventovėje po gyvųjų pamaldų Kaune, 2011 04 10

Tėvo mokymas apie AŠ ESU, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2011 04 10.

Algimantas:

Mylimas Tėve, aš esu pasirengęs perteikti Tavo perduodamą atsakymą į manosios dvasios sesės Laimos iš Velžio , klausimą:

Kas yra tas AŠ ESU? Kaip galėtume mes jį suprasti?

Tėvas :

Mano mylimieji vaikai, kada jūs atsiveriate Man DVASIOJE,visa savo TOS AKIMIRKOS dvasine gelme – ir SUSILIEJATE su Mumis Trimis – Mes garbiname JUS, nes per šitą susiliejimo akimirką Mes tampame VIENA DVASIOJE.

Todėl, kada jūs garbinate MUS, Mes tuo pačiu atsakome JUMS.

Šitas GYVASIS ryšys mus sutvirtina tarpusavio kūrinijos dvasinėje šeimoje.

Mes esame TRYS ŠALTINIAI IR CENTRAI, NEIŠSKIRIAMI. Nors esame TRYS ATSKIROS Asmenybės, bet Mes esame VIENA DVASIOJE. Neturėdami jokių konkrečių formų ir pavidalų, MES ESAME SUKONCENTRUOTAS, NEIŠSENKANTIS, AMŽINASIS ENERGIJOS ŠALTINIS IR CENTRAS.

Tačiau Mes VISOS energijos SAVYJE netalpiname. Mes turime ABSOLIUTUS. DIEVYBĖS ABSOLIUTAS. Mes jį panaudojame tiems, jūsų samprata, gyviems tvariniams, net ir energiją skleisti. Ir BERIBIS ABSOLIUTAS. Mes panaudojame iš jo energiją visai, jūsų samprata, negyvai gamtai palaikyti, arba energijai, iš kurios atsiranda toji gamta; juk ji neatsiranda tiesiogiai. Jūsų planeta kilusi iš saulės. Saulė taip pat yra gavusi Mūsų energiją. Tai šitą energiją mes panaudojame pasisemdami jos iš Savojo rezervuaro – VISUOTINIO ABSOLIUTO.

Tačiau, kada jūs pasieksite Mus – būsite IŠTOBULINTI kaip Mūsų vaikai RIBINIU pavidalu, jūs žengsite į tolimesnį savojo augimo arba dar tiksliau ATSISKLEIDIMO kaip Mūsų jums padovanota DVASIA – AMŽINOJI ASMENYBĖ – aukštesniu lygiu. To atsiskleidimo, kuris yra numatytas su VISU AMŽINYBĖS POTENCIALU.

Ir potencialo jūs NIEKADA NEIŠNAUDOSITE, nes Mes kiekvienam jums suteikėme AMŽINĄ ASMENYBĖS DOVANĄ, kuriame kiek jūs save beišreikštumėte, beatskleistumėte AKTUALO pavidalu, visą laiką daugiau liks NEATSKLEISTA, nes jūs atskleidžiate save tik per PATYRIMĄ.
Todėl, dabar pradėję patį pirmąjį žingsnį materialiu pavidalu – žmogiškuoju pavidalu – tačiau jūs jau patys pajutę, kad NESATE TAS PAVIDALAS, o jumyse yra Mūsų DVASINĖ KIBIRKŠTIS – DVASINIAME AŠ patalpinta kibirkštis. Tai šitoji kibirkštis ir žengia pirmąjį žingsnį turėdama labai LAIKINĄ materialaus pavidalo blyksnį šiame pasaulyje.

Jūsų laukia kelias į AMŽINYBĘ, įgyvendinant savajį likimą – pasiekiant Mus Rojuje, ATSISTOJUS MŪSŲ BETARPIŠKOJE AKIVAIZDOJE.

Taip, jūs stovėsite MŪSŲ AKIVAIZDOJE! Taip, kaip dabar jūs stovite vienas kito akivaizdoje ir bendraujate tarpusavyje vienas su kitu.

Taip, ateis akimirka, kada jūs – per milijardų milijardus metų – mokymų ir užduočių atlikimu pasieksite Mus Amžinybėje ir Amžinybės Šaltinyje, pamatysite Mus savo DVASINĘ ĮŽVALGA, PATIRSITE ENERGETIŠKAI, jog pasiekėte šitą savojo likimo įgyvendinimo viršūnę kaip RIBINIS MŪSŲ VAIKAS – RIBINIS TVARINYS. O tai yra tas tvarinys, kuris gavo pradžią iš Mūsų ir PABAIGOS NIEKADA NETURĖS, SULIEJĘS SU MUMIS AMŽINĄJĄ VALIĄ.

Tačiau pasiekus šitą Amžinybės Šaltinį nereiškia, kad jūsų naujasis atsiskleidimas turėtų tapti monotonišku, pasikartojančiu.

Naujas laiptelis jums pasūlys DAR įvairiapusiškesnę veiklą. Toje veikloje jūs atsiskleisite DAR naujais, iki tol nepatirtais, atspalviais, nors jūs ir turėsite sukaupę milijardų milijardus kelyje patyrimų. Tačiau nė vienas NAUJAS patyrimas aukštesniu pavidalu jums NĖ IŠ TOLO neprimins TO, KĄ PATYRĖTE.

Dabar, kada jūs prisimenate savo vaikystę, jūs prisimenate ir džiugių akimirkų, tačiau šios akimirkos patyrimas nėra vaikystės patyrimas. Jūs tiktai į vaikystę nukeliaujate savo žvilgsniu, savo mintimis.
Taip jūs galėsite palyginti žengimą aukštesniu pavidalu – absonitiniu pavidalu – nuo pirmojo laiptelio tarsi jūs būtumėte dabartinėje suaugusiojo epochoje, ir žvelgdami į savo ribinį nueitą kelią taip tarsi jūs dabar žvelgtumėte į savo vaikystę. Ir jūsų tas absonitinio tvarinio augimas, arba atsiskleidimas savosios tikrosios asmenybės aktualo pavidalu, užtruks DAR ILGESNĮ LAIKĄ negu užtruko jūsų žengimas
ribinio pavidalu įgyvendinant Mūsų jums suteiktą likimą PASIEKTI ROJŲ, PATEKTI Į MŪSŲ BETARPIŠKĄ AKIVAIZDĄ.

Ir ateis toji akimirka, kai, vėl, jūs įgyvendinsite savojo likimo aukštesnį etapą. Ir, vėl, jums bus pasiūlytas naujasis, dar aukštesnis laiptelis – absoliuto lygiu – mėginti vėl įgyvendinti savosios asmenybės atskleidimo aktualą. Ir tuo pačiu VĖL PATIRIANT MUS, ATRANDANT MUS vis nauju ir aukštesniu pasireiškimo ir pavidalu, ir būdu.

Ir vėl jūsų lauks dar ilgesni, laiko atžvilgiu, intervalai-mokymai ir jūsų pačių betarpiški PATYRIMAI.

Tačiau ateis, vis tiek, toji akimirka, kada jūs pasieksite šito absoliutaus lygio įsisavinimą. Ir toliau jūsų lauks vėl nauji laipteliai. Ir tada jūs pradėsite PAŽINTI MANE, MANO DU LYGIAVERČIUS PARTNERIUS ROJAUS TREJYBĖS TRIS ASMENIS KAIP AŠ ESU. Kaip AŠ ESU, kuris ir laiko savyje net ir Absoliutus: DIEVYBĖS ABSOLIUTĄ IR BERIBĮ ABSOLIUTĄ, SUVIENYDAMAS Į VISUOTINĮ ABSOLIUTĄ.
Tas Manasis AŠ ESU – tai, ką jūs galėtumėte palyginti dabar su savo grubia, jums dar menkai suprantama samprata, jūsų pasąmone, su savo sąmonės sampratomis.

Jūsų sąmonės sampratos yra labai seklios, tačiau iš pasąmonės jums gali iškilti daug gilesnių sampratų, net ir tos pačios idėjos atžvilgiu. Ir apie pasąmonėje glūdinčią gilesnę idėją jūs prieš akimirką galėjote ir nieko nežinoti. Bet tos naujos giluminės sampratos ir buvo jums suteiktos Mano dvasios priemone – Minties Derintojo dėka.
Tačiau šitos sampratos buvo patalpintos jūsų milžiniškame informacijos rezervuare – pasąmonėje.

Todėl tas Mūsų AŠ ESU ir yra – kaip jums būtų suprantamiau – Mūsų PASĄMONĖ, laikanti net ir Absoliutus, per visą kūrinijos besiplėčiančią – laiko požiūriu ir laiko atžvilgiu – ateitį, kuriai NIEKADA NEBUS PABAIGOS.

Dabar jūs turite tiktai Absoliutą kaip AUKŠČIAUSIĄ sampratą – termino atžvilgiu ir termino požiūriu. Jums stinga jūsų kalboje žodžių, kad galėtumėte išreikšti, kas galėtų būti AUKŠČIAU UŽ ABSOLIUTĄ.

Taip, yra tas AŠ ESU, kuris visą laiką talpina net ir Absoliutą; ir talpina ŠIOS AKIMIRKOS požiūriu. Todėl tai ir yra Mano dabar jums suteikta pamokanti samprata KAIP Mūsų PASĄMONĖ.

Juk jūs taip pat esate neatskyrę pasąmonės nuo savosios dabartinės asmenybės pasireiškimo. Jūsų asmenybės neatskiriama dalis yra jūsų sąmonė ir pasąmonė. Taip ir Mūsų VISUMOS požiūriu – Mūsų Trijų Rojaus Trejybės Asmenų veikimas, dabartinėje akimirkoje yra NEATSKIRIAMAS nuo AŠ ESU.

Tačiau, kad jūs galėtumėte įsisavinti Mūsų kaip Trijų Asmenybių AKTUALUMĄ jūsų GYVAJAME kelyje, jūs turite Mus PALAIPSNIUI pažinti, kol prieisite ŠITOS pakopos, kad galėtumėte iš AŠ ESU – iš tos Mūsų DIEVIŠKOSIOS PASĄMONĖS – semtis aukštesniu negu Absoliuto lygiu Mūsų NAUJO PAŽINIMO IR MŪSŲ PATYRIMO.
-----------------------
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą puikų mokymą. Manoji valia , kad būtų tavoji valia. Amen.
----------------
Nuoširdus ačiū Daliai už šio mokymo įrašymą ir išrašymą, o taip pat Rimantui iš Kauno už jo persiuntimą man tokiu pavidalu, kad galėjau jį perskaityti, nes iš pradžių Dalios man atsiųsto šio mokymo mano kompiuterio programa neatidarė.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
Algimantas
2011-04-14 12:51:06