Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Tradicijos, ritualai, dogmos > Sūnaus Kūrėjo, mums žinomo Jėz... >

Sūnaus Kūrėjo, mums žinomo Jėzaus Kristaus vardu, mokymas, perduotas per jo gimtadienį 2008 08 21

2008 metų rugpjūčio 21dieną nedidelė mūsų grupelė susirinkome Vilniuje, Žvėryne, ir nuėjome už pėsčiųjų tilto į Vingio parką prie pat Neries. Tokioje nuošalioje ir labai vaizdingoje vietoje mes paminėjome Jėzaus atėjimo į Urantiją gimtadienį – rugpjūčio 21-ąją.
Buvo ir kuklus bendras stalas ant vejos, ir dvasinės diskusijos daugiau kaip dvi valandas vykusios. Tačiau iš pradžių buvo Rojaus Trejybės – Tėvo, Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Brolio, ir Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės pagarbinimas. O tada kreipiausi į mūsų Sūnų Kūrėją, mums žinomą Jėzaus iš Nazareto vardu, kad mums žodį tartų būtent jis:

Aš noriu kreiptis į tave, Sūnau Kūrėjau, kuris esi mums žinomas kaip Jėzus iš Nazareto. Aš noriu, kad tu mums pasakytum žodį, žodį, kuris sustiprintų mus, einančius šituo keliu šitame amžiuje, šitoje kartoje, kad mes pajaustume tavo virpesius mūsų atsivėrusioms sieloms, kad mes patirtume dvasinį virptelėjimą mūsų viduje per tavo žodį, gyvą tariamą žodį.

Sūnus Kūrėjas:

Mano mylimi vaikai, ir mano broliai, ir sesės, aš esu tas vienintelis šito jūsų pasaulio, šitos sukurtos planetos globėjas, nes jame aš įsikūnijau jūsų pavidalu prieš du tūkstančius metų, kad galėčiau parodyti jums visiems, jog su atsivėrusia siela mano Tėvui, ir jūsų Tėvui, įmanoma viskas. Net jeigu aplinkui yra aklina siena ir juodžiausia naktis, kuri gaubia visą jūsų erdvę ir užgožia visą jūsų aplinką tamsuma, vis tiek jūs turite savyje tą nuostabų Šviesulį, Tėvo padovanotą, ir iš manęs jūs gavote taip pat tos pačios skaisčios šviesos visa apimančią dalelę, kuri gaubia jus, dvasią, kurią jūs vadinate Tiesos Dvasia.

Aš jums dėkoju, kad jūs atėjote čia paminėti šitą nuostabią mano atėjimo į šitą pasaulį dieną. Aš atėjau tam, kad jūs galėtumėte pajausti, gavę Tėvo dalelę visi, visi be išimties, turintys nesutrikusį intelektą, kad galėtumėte pajausti nuo pat mažų dienų, kiekvienas, kas yra gilesnis supratimas grožio ir gėrio, kas yra meilės padovanojimas jūsų sielos broliams ir sesėms, kurie yra greta jūsų. Be šitos Tėvo dovanos jūs negalėtumėte pasiekti tokios grožio, gėrio, meilės sampratos, kokią jūs jau esate pasiekę. Jūs būtumėte tarpusavyje kovoję daug aršiau ir daug didesnėje šitos nuostabios planetos teritorijoje.
Ir dabar jūs kovojate. Tačiau, šitoji kova neapima tokio didžiulio žemės ploto. Ji nepasireiškia taip aršiai, kaip būtų pasireiškusi be Tėvo dalelės kiekvieno iš jūsų viduje. Ir mano atėjimas į šitą pasaulį, ir šitos misijos įgyvendinimas iki pat galo, leido jums kiekvienam gauti Tėvo dalelę.
Aš jums dėkoju, kad jūs atveriate savo sielas man, atveriate savo sielas Tėvui, atveriate savo sielas Amžinajam Sūnui. Tai yra mano Tėvai. Jūs žinokite, ir jūsų kilmė yra iš Jų, dvasinė.
Jūs esate mano jaunesnieji broliai, nors aš ir esu Visatos Tėvas ir Sutverėjas kartu su savo Partnere, Visatos Motina Dvasia. Tačiau, kada jūs pasieksite mano buveinę, mes atsisveikinsime, ir jūs toliau keliausite pas tikrąjį savo Tėvą. Keliausite taip, kaip jūs net dabar neįsivaizduojate, jog tokia kelionė yra įmanoma. Mes trumpam išsiskirsime, nes per visą amžinybę mes palaikysime dvasinius ryšius, ir bendrausime vieni su kitais. Ir šitas bendravimas įgaus naujų atspalvių ir naujos kokybės, nes jis bus užpildytas vien tik Tėvo meile, kaip ir mane ji yra pripildžiusi.

Dėl to ir jūs šiandien, švęsdami mano gimtadienį, atsiverkite Tėvui dar daugiau. Atsiverkite Jam gyvuoju sielos virpėjimu, ir visada žvelkite į šitą gimtadienį tiktai dvasiniu žvilgsniu. Nepaverskite šitos dienos ir datos simboliu, kurį paverstumėte stabu, jeigu šita diena yra, tai tiktai šitą dieną reikia minėti mano vardą ir bendrauti su Tėvu.

Paverskite šitą mano gimimo dieną savo kasdienybe, kad kasdien jūs galėtumėte palaikyti dvasinį ryšį ir su manimi, ir su Tėvu. Paverskite šitą mano gimimo dieną jūsų nuolatiniu dvasiniu augimu.Tegul jūsų siela bręsta vis daugiau per gyvą bendravimą su Tėvu ir su manimi.
Jūs patys patirsite, ko dar nesate patyrę, jog šitas ryšys stiprina jūsų sielą tiek, kad jūs tampate, net ir tomis akimirkomis, kada atrodo yra krizinė situacija, drąsūs, ryžtingi, ir veikiate taip, kaip niekada neveiktumėte, jeigu jūsų protas diktuotų jums priimant sprendimus. Jūs pasišalintumėte į šalį. Tačiau tiktai atsivėrusios sielos dėka, tiktai Tėvo meilės, pajaustos savo viduje dėka jūs žengiate tokį žingsnį, kuris nustelbia jūsų proto sprendimą. Ir tas žingsnis yra išminties šviesa, išminties ir meilės virpesys jūsų sielos viduje, kurį pajunta jūsų aukštesnis sielos morontinis protas, ko negali pajausti žmogiškasis protas, kuris yra kupinas baimės, susigūžęs ir gyvena tamsoje, kuri buvo ir mano laikais. Šita tamsa jus gniuždo iš išorės. Dėl to jūs vieninteliai galite būti tikri, kad šitoji tamsa jūsų nepalies nė per nago juodymą, jeigu jūs bendrausite su Tėvu, atsiverdami Jam, net ir taip, kaip aš atsiveriu Jam.

Jeigu Jam išsakysite savo mintis, savo siekius ir troškimus, jeigu Jam atversite savo visą gyvastį, iki pat sielos sklidinos gelmės, kada per šitą ryšį nustoja egzistuoti aplinka, kada išlieka tiktai šitas gyvas ryšys per jūsų sielos atsivėrimą, tada jūs ir patirsite, kad iš Tėvo gaunate mokymą, mokymą, kuris yra tinkamas jums asmeniškai, nes Tėvas jus pažįsta iš vidaus net geriau negu jūs pažįstate save iš išorės, nes į savo vidų jūs kol kas labai menkai dar žvelgiate iš viso.

Todėl mano mylimi vaikai ir broliai ir sesės, aš jums, dėkodamas už šitą susibūrimą mano gimtadienio proga, akinu dar kartą, bendraukite su Tėvu, atsiverkite Jam, ir jūs tapsite tokie, koks buvau aš prieš du tūkstančius metų, nes jūs dabar patys matote, kaip reikalingi šitie darbininkai, nes sėjos laukas yra didžiulis ir jame reikia sėti Meilės ir Gėrio Grūdą. Jeigu jūs jo nesėsite, suvokdami, kad šitas Grūdas yra gyvas, tai nesės šito Grūdo tas, kuris nesuvokia šito.

Tuomet Šviesa ateis dar vėliau! Nuo jūsų, kiekvieno, priklauso, kada nušvis ne tiktai šita saulė, kurią jūs dabar galite matyti materialiomis akimis, bet kada bus Tėvo meilės pasireiškianti Dvasinė Šviesa per kiekvieną iš jūsų gėrio ir meilės darbais, atsidavusiu tarnavimu Tėvui iš meilės Jam ir per visą amžinybę.
Ačiū tau, mylimas Sūnau Kūrėjau, mūsų Vyresnysis Broli. Manoji valia, kad būtų tavoji valia, mylimas Tėve.

2008 08 21
apie 18 val.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas