Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ryšys su Trejybe, kitomis dvas... > Rojaus Trejybės Antrojo Asmens... >

Rojaus Trejybės Antrojo Asmens mokymas apie Rojaus Trejybės dalyvavimą žmogaus komunijoje su Tėvu, 2008 07 16

Rojaus Trejybės Antrojo Asmens, kuris dar vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Broliu, mokymas apie Rojaus Trejybės dalyvavimą žmogaus komunijoje su Tėvu, 2008 07 16

Su Amžinuoju Sūnumi bendravau anglų kalba.

2008 07 16
14.30 val.

Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Broli, mylima Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sese, aš garbinu tave, garbinu iš meilės ir laisva valia, aš garbinu tave, kad tu paskleidi meilę ir kūrinijos gyvybę, ir tą darai iš meilės visų labui. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.

Mano mylimas Amžinasis Sūnau-Visuotine Motina-Visuotini Broli, šitos komunijos su tavimi metu noriu paklausti apie tavo dalyvavimą žmogaus komunijoje su Tėvu, su kuriuo žmogus palaiko ryšį per savo Minties Derintoją. Tu neturi kokio nors fragmento, panašaus į Tėvo, žmogaus prote, ar tu kaip nors dalyvauji šitoje komunijoje?
-------------------
Mano mylimas sūnau ir broli, Aš esu Amžinasis Sūnus ir visos kūrinijos Antrasis Šaltinis ir Centras ir kurį tu taip pat vadini Visuotine Motina ir Visuotiniu Broliu. Aš noriu tau perteikti aukštesnę sampratą apie mus tris kaip Rojaus Trejybės Asmenybes ir mūsų tarpusavio ryšį ir bendravimą su jumis.

Urantijos Knygos apreiškimas praplėtė tavo žinias apie kūriniją ir joje esančią gyvybę tiek, kad tu žinai, jog mes kontroliuojame viską ir viskas yra pajungta mūsų kontrolei. Nėra nė vieno ultimatono, kuris kur nors nuklystų be mūsų žinios ir leidimo.

Tačiau jūsų žemam mirtingojo protui neįmanoma išaiškinti, kaip šita absoliuti visos kūrinijos kontrolė remiasi individo laisva valia. Jūsų protas nebovo tiek išvystytas, jūsų sampratos nebuvo tiek aukštai išplėstos, kad jūs suvoktumėte, jog mes, Trys Rojaus Trejybės Asmenys, absoliučiai viską laikome diktatoriškoje kontrolėje, tuo metu, kai jūs mėgaujatės neribotos, jums, laisvos valios panaudojimu

Bet net ir šiuo mokymu Aš tikrai išplėsiu tavo žinias apie mūsų veikimą jūsų prote.

Nors jums ir buvo pasakyta, kad Minties Derintojas yra Tėvo fragmentas ir kad jis atstovauja vien tiktai Tėvui, bet galutine prasme jūsų Minties Derintojai taip pat atstovauja tiek Man, tiek ir Begalinei Dvasiai.

Aš jau tave esu mokęs, kad Trys Rojaus Šaltiniai ir Centrai visoje kūrinijoje yra vieninteliai lygiaverčiai asmenys ir lygiavertės asmenybės, kurios yra amžinos-egzistencialios, dėl to jos negali egzistuoti jokiu kitokiu būdu, kaip tik absoliučioje dvasinėje, protinėje, ir asmenėje vienovėje. Mes negalime vienas nuo kito ko nors slėpti, nes neįmanoma ką nors kūrinijoje paslėpti nuo Amžinojo ir Tobulojo, tuo tarpu Mes esame Tobulumo ir Amžinybės Šaltinis ir Centras.

Jums daug lengviau suvokti mūsų veikimą, kada mes esame segmentuoti jūsų proto suvokimui ir sampratoms. Bet mūsų negalima segmentuoti, nors mes ir esame trys skirtingi ir atskiri Asmenys ir Asmenybės, kurie pradejo šitą nuostabią evoliucinę kūriniją. Dėl to, nors jūsų Urantijos Knygos apreiškimas jums ir sako, kad jūsų Minties Derintojai yra išimtinai Tėvo, bet lygiai tiek pat jie atstovauja ir kitus du Rojaus Trejybės Asmenis ir Asmenybes.

Nė vienas Minties Derintojas negali būti nedvasingas, tuo tarpu dvasingumą sukuriu Aš, net ir taip, kaip meilę ir asmenybę sukuria Tėvas. Todėl kiekvienas Minties Derintojas neša Mano asmeninį ir tobulą dvasingumą, kad perduotų materialaus žmogaus žemesniam morontiniam protui pagal jo imlumo laipsnį.

Nė vienas Minties Derintojas negali būti neišmintingas, tuo tarpu protą ir išmintį visoje kūrinijoje sukuria Trečiasis Šaltinis ir Centras – Begalinė Dvasia. Dėl to Minties Derintojas veikdamas žmogaus mirtingojo-morontiniame prote lygiai taip pat atstovauja ir Begalinei Dvasiai.

Nė vienas Minties Derintojas neturi nė mažiausio ketinimo nuslėpti nuo Tėvo, nuo Begalinės Dvasios, ar nuo Manęs tai, kas vyksta jūsų prote kiekvieną sekundę, kad ir kokia galėtų būti neužbaigta jūsų mintis. Dėl to mes vienodai žinome jūsų visus ketinimus ir veiksmus, nors jūsų naujasis apreiškimas pirmenybę pripažįsta Tėvui.

Būdami tobuli mes negalime elgtis kaip nors kitaip, bet vien tik bendrai ir artimai bendraudami vienas su kitu. Mes tikrai tobulai žinome, kad džiaugsmas ir laimė negali kilti izoliacijoje. Todėl mes negalime būti kitokiu būdu, kaip tik būdami trys asmenys, nes būtent tokioje mažiausioje sistemoje mes ir patiriame tobulą ir absoliučią laimę ir dalinamės ja su visa kūrinija per meilės skleidimą ir kūrimą kiekvieną akimirką.

Jūs turite suvokti, kad mes neturime formų ir kūnų, nors ir esame asmenys ir asmenybės. Mūsų individualybė yra bendrume mums tobulai ir galutinai dalinantis savo charakterio savybėmis. Todėl jūs dar negalite kol kas suvokti mūsų kaip atskirų asmenų savo patyrime. Štai kodėl kaip tik žmogiškuoju lygiu nebuvo tikslinga leistis į niuansius, susijusius su mūsų bendrumu ir veikimo diferencijavimu, kuris taip pat yra iš meilės vieno kitam ir viskam, ką mes darome per amžinybę.

Jūs turite išplėsti savo suvokimą apie Minties Derintojų charakterį, kuris turi ne vien tiktai Tėvo savybių, bet ir mūsų – Begalinės Dvasios ir Mano. Tiesiog negali būti kitaip, nes mes visi esame, net būdami trys atskiros asmenybės, tarpusavyje susilieję vienas su kitu tobulai, net kaip ir jūsų oras turi visas tos vietovės savybes, kas susiję su drėgme, atmosferos spaudimu, ir temperatūra. Jūs gerai žinote, kad galite išmatuoti kiekvieną iš šitų oro savybių bet kurioje vietovėje, tačiau jūs negalite nubrėžti tikslios skiramosios linijos, kur jos susilieja į vieną aplinką, kurią jūs vadinate oru. Mūsų artumas ir susiliejimas yra absoliutus, todėl mes turime tokias pačias savybes, kurios atspindi kiekvieną iš mūsų ir atstovauja kiekvienam iš mūsų daug didesniu susiliejimu negu yra oro temperatūros, atmosferos spaudimo, ir drėgmės susiliejimas.

Nors mes veikiame per visą kūriniją, bet jums buvo suteikta tokia samprata, kad mūsų gyvenamoji buveinė yra tiktai Rojus. Tas tiesa, kad mūsų Sukoncentravimo Vieta yra Rojuje, bet net ir už Rojaus ribų mūsų buvimas yra tikras ir realus, ir kiekveno iš mūsų vienodu laipsniu. Mes negalime veikti kaip nors kitaip, kaip tik tobulai savimi dalindamiesi vienas su kitu. Bet tam, kad būtų galima pajausti šitą tobulą mūsų savybių ir veikimo dalinimąsi per visą kūriniją, jūs taip pat turite būti tobuli net ir tokie tobuli, kokie tobuli esame Mes.
Tam, kad jums būtų lengviau susidaryti tikslesnį kūrinijos vaizdinį, jums buvo perteikta šitokia supaprastinta samprata apie mūsų Asmenybes ir mūsų veikimą tvarinio lygyje per miriadus mūsų sūnų ir dukrų. Tai yra tiesa, jog mes veikiame per juos visus, bet tuo pačiu metu mes taip pat esame ir kiekviename kūrinijos kampelyje tiek individualiai, tiek asmeniškai. Tačiau šitą buvimą gali pajausti tik tie tvariniai, kuriuos mes arba tiesiogiai sukūrėme, arba kurie buvo jau ištobulinti ir apkabinti Trejybės. Visiems likusiems iš jūsų mes turime būti fragmentuoti kaip atskiri Asmenys ir Asmenybės, veikiančios per kokius nors mūsų atstovus.

Tam, kad tau suteikčiau tiesos aukštesnį lygį, kurio tu taip pat mokytum ir savo sielos brolius ir seses, Aš tau sakau – visada būk tikras dėl to, kad tikrovė yra tokia, jog mes kūrinijoje esame visada ir esame visur. Nėra nė vieno milimetro per visą kūriniją, kur nebūtų mūsų realaus ir tikro buvimo ir veikimo, ką patiria mūsų sūnūs ir dukros, kurie, be mano aukščiau paminėtų tvarinių, yra pasiekę aukštą dvasinį išsivystymą ir mūsų yra specialiai parengti šitokio pobūdžio dvasiniam pojūčiui.

Todėl būk tikras, kad tavo Minties Derintojas automatiškai, kaip tu galėtum tą įsivaizduoti, perduoda visą informaciją iš tavo proto mums trims be menkiausios išimties. Štai kodėl tu turi neabejoti, jog tai, ką žino apie tave Tėvas, tą žino ir Begalinė Dvasia, tą žinau ir Aš.

Šitas naujas tiesos aspektas turi suteikti tau daugiau jėgų ir akstinų siekti komunijos su Tėvo fragmentu, nes šita komunija taip pat suteikia tau ir Mano dvasinius virpesius, o taip pat ir Begalinės Dvasios dvasinius virpesius. Kitaip būti negali, nes Tėvas neveikia vienas be mūsų – Begalinės Dvasios ir Mano – asmeninio dalyvavimo tame pačiame veiksme. Taigi, mes visi, ne vien tik Tėvas, stipriname jus.

Šitokia informacija padės jums išplėsti jūsų požiūrį ir džiaugtis savo komunija su Tėvu dar daugiau, nes nuo šiol jūs žinosite, kad šitos komunijos metu mes – Begalinė Dvasia ir Aš – taip pat aktyviai dalyvaujame nesikišdami į jūsų laisvos valios pasireiškimą.

Jūsų naujasis apreiškimas, vadinamas Urantijos Knyga, jums taip pat perteikė, jog yra skirtingos grandinės, tokios, kaip asmenybės, nusidriekusi iš Tėvo, dvasingumo, nusidriekusi iš Manęs, ir proto, paskleista Begalinės Dvasios. Tačiau toks pateikimas nėra pilnas, nes jis veda jus į tokią sampratą, jog visos šitos grandinės veikia kaip atskiri kanalai tam, kad pasiektų jus. Tikrovėje, jie yra visi visuose ir yra visur.

Kada tik mes plečiame kūrinijos, kuri turi būti organizuota, ribas, mes jau nutiesiame šias grandines iki visos kūrinijos paties tolimiausio kampelio. Ir jos gali būti labiau pavadintos gyvąją erdve negu grandinėmis, kadangi šitos grandinės taip pat yra gyvos, nes jos perduoda meilės, dvasingumo, ir išminties mūsų gyvus virpesius. Ir net naujos visatos, kurios dabar yra organizuojamos išorinėje erdvėje, jau turi šitas pačias Tėvo asmenybės, Begalinės Dvasios proto-išminties, ir Mano dvasingumo grandines. Jos visada atsiranda net anksčiau negu pradedamas kūrinijos ribų plėtimo veiksmas ir prieš prasidedant skirtingų gyvybės kategorijų veikimui tarp šitų ribų.

Tai turėtų tau suteikti gilesnę sampratą, jog nėra nė vieno taškelio visoje kūrinijoje, kur nebūtų mūsų grandinių, nes kūrinijoje jos yra pirminės ir neatskiramos nuo Mūsų pasireiškimo, apimančio ištisą kosminę erdvę.
-------------------------------------------------------
Ačiū tau, mano mylimas Amžinasis Sūnau-Visuotine Motina-Visuotini Broli, už tokį nuostabų mokymą, kuris tikrai išplečia mano supratimą apie tavo buvimą, o taip pat ir apie Begalinės Dvasios buvimą, bendraujant su Tėvu. Ačiū tau iš visos širdies. Aš tave labai myliu.
--------------
Išversta iš anglų kalbos
2008 07 17
13.23
------
Mielieji,

Urantijos Knygos skaitytojams toks mokymas padės geriau ir plačiau suprasti Rojaus Trejybės veikimą kiekviename žmoguje, ir žmogaus galima ryšį su Rojaus Trejybės asmenimis, o taip pat leis geriau suvokti, kad šitos trys Rojaus Trejybės Asmenų grandinės yra kaip visaapimantis kosmoso vandenynas, kuris būtent visas ir pripildytas šitų pačių grandinių. Nėra nė vienos kertelės visame kosmose, kur šitų grandinių nebūtų. Tai dėl to Amžinasis Sūnus ir pasakė, jog geriau jas vaduini GYVĄJA ERDVE, GYVUOJU KOSMOSU.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas