Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Dvasinė vienybė, kūrinijos bro... > Tėvo mokymas apie mūsų intelek... >

Tėvo mokymas apie mūsų intelektualius skirtumus ir dvasinę vienybę, 2008 05 14

Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu suteiki mums kūriniją ir galimybę patirti Tave, kad Tu mus vedi link savęs ir pas save. Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavoji meilė nušviečia mums kelią, kuriuo Tu mus ir vedi iš vidaus. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, ačiū tau už visus mūsų patyrimus, praeities, dabarties, ir ateities, nes tik tu žinai, kokie patyrimai augina mūsų vidų. Aš meldžiu didesnio tavosios šviesos supratimo kuo didesnėje tavo išmintyje. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Mylimas Tėve, aš trokštu Tavoji pamokymo, kaip mūsų sielos broliai galėtų patirti dvasinį bendrumą, kad jų troškimas atvestų į santarvę ir mūsų visų augimą, o ne į ginčus?
***
Mano mylimas sūnau, šitoks pasiekimas yra tik tolimos perspektyvos dalykas. Jūs ir šiandien, kiekvienas, mąstote skirtingai, ir savo mąstymą daugiausia grindžiate tik savo patyrimu arba tikėjimu. Argi jūs visi esate mokslininkai, kad galėtumėte atlikti eksperimentus ir tik tų eksperimentų dėka patikėtumėte, kokie reiškiniai yra šiuo metu jums pasiekiami, o kokie dar ne? Tie mokslininkai, kurie dalyvauja įvairiuose bandymuose, net ir su gyvūnais, jie savo išvadas daro remdamiesi savo tyrinėjimų rezultatais. Tuo tarpu jūs apie jų rezultatus, pasiektus ar tik menamus, sužinote iš informacinių pranešimu. Ir jais arba patikite, arba juos atmetate. Kitokio kelio jūs tiesiog neturite. Dėl to jūsų visas pažinimas ir atsiremia į asmenį patyrimą ir tikėjimą tuo, ką sužinote.
Jūsų mąstymo intelektualus lygis yra skirtingas. Kiekvienas iš jūsų turite savo protėvių geną, kuris didele dalimi nulemia jūsų individualų suvokimą. Ir ne tik artimiausių savo protėvių – senelių, prosenelių, proprosenelių, bet siekiančius tūkstančius metų praeitį jūsų protėvių genus.
Dėl to jūsų intelektualus mąstymas, visada, jūsų dabartiniame pasaulyje išliks ne tik individualus, bet jus atskiriantis pagal jūsų asmeninio tikėjimo laipsnį vienais ar kitais faktais. Būtent dėl to jūs niekada ir nepasieksite vienovės net ir dvasinius dalykus nagrinėdami intelekto lygiu.
Aš jums suteikiau savo dvasią ne šiaip sau, o būtent tam, kad ir padėčiau įveikti jūsų, kiekvieno, asmeninius intelektualius patyrimus ir tikėjimus dvasinio PATYRIMO VIENOVE, nes dvasinį patyrimą jūs gaunate tiktai vienu, ir visi, TUO PAČIU KELIU – Mano paties ASMENS atradimu savo viduje.
Tik dėl to, kad kiekvienas iš jūsų nešiojate Mano asmens dalelę, Minties Derintoją, jūs ir galite suvokti savuoju patyrimu, ką patiria kitas jūsų sielos brolis, kuris taip pat atrado Mano asmenį savyje.
Ir šitas dvasinis atradimas jus suvieniją GYVU RYŠIU, kurį nutiesia Manoji dvasia kiekvienam iš jūsų ir pasiekia gyvais meilės virpesiais kiekvieną jūsų asmenį, kiekvieną jūsų aš, atsivėrusį Man ir atradusį Mane savo paties viduje. Ir nors patyrimai visada yra individualūs ir nepakartojami, ir tokie jie visą laiką išliks, bet jūs jau jausite DVASINĮ BENDRUMĄ IR GYVĄ RYŠĮ IR SU MANIMI, IR SU SAVO SIELOS BROLIAIS, kad ir kokius jie ir toliau turėtų savo individualius samprotavimus apie Mane. Ir nesvarbu, kokius šaltinius jie bus perskaitę, bet gyvoji dvasinė jungiamoji grandis jus suvienys PER MANO DVASIĄ, ESANČIĄ JŪSŲ VIDUJE.
Ir tik tada atsiras tarpusavio sutarimas ir nuoširdus troškimas augti savo pažinimo ir patyrimo srityje DRAUGE SU MANIMI ir dalinantis MANIMI SU KITAIS SAVO SIELOS BROLIAIS.
Ir kada šito norės visi Mano vaikai, dabar taip nesutariantys tarpusavyje dėl intelektualių skirtumų, tada ir gims dvasinė brolystė, nors intelektualus kūrinijos pažinimas ir toliau išliks kiekvieno skirtingas, bet jis neišliks intelektualiai supriešintas dėl to, kad vieno požiūris yra paneigiamas, o kito primetamas.
Jūs patys iš vidaus jausite Mano vedimą į šviesą ir patirsite meilės virpesius savo pačių viduje.
O kada tokius pačius virpesius jaus kiekvienas jūsų sielos brolis, tai net ir intelektualūs skirtumai nebeerzins jūsų daugiau niekada.
Vietoje šito siela godžiai klausysis kito sielos brolio mokymų, kad ir ji galėtų prisipildyti didesnės šviesos, kuria spindi ją patiriantis sielos brolis ir ją dalijantis kitiems.

Šiandien jūs gyvenate tuo laikotarpiu, kai vienas požiūris turi pakeisti kitą požiūrį nebe ritualų pakeitimu, kaip tai būdavo daroma anksčiau, ir kada stipresnė fizinė jėga nugalėdavo silpnesnę jėgą; vien tik dėl to jūs ir Manojo Sūnaus Kūrėjo, jums žinomo Jėzaus iš Nazareto vardu, mokymus iškraipėte, kad prisiderintumėte prie galingesnės jėgos, kad ji nenušluotų jūsų nuo planetos paviršiaus iš viso; bet dabar jūs turite ritualinį požiūrį pakeisti į gyvą, be ritualų.
Ir tokia dvasinė transformacija gąsdina jus, nes tokia kaita vyksta pirmą kartą visos Urantijos istorijoje. Niekada iki šiol, per visą vieno milijono metų žmogaus evoliuciją nebuvo žmogus tokioje kryžkelėje, kada jam reikia priimti sprendimą – atsisakyti iki tol buvusio kelio visiškai, ir atsiduoti VIEN TIK MAN – JŪSŲ VISŲ TĖVUI. Ir Jėzaus Tėvui. Ir pasitikėti VIEN TIK MANIMI. Ir remtis VIEN TIK Į MANE.

Niekas kitas jums nebepadės šitokio požiūrio keitime. Tik AŠ.

Būtent dėl to Aš jums ir suteikiu didesnę šviesą palaipsniui, per jūsų PATYRIMĄ, kad savo asmeniniu patyrimu galėtumėte patvirtinti, jog Mano kelias yra TIKRAS ir PATIRIAMAS.

Ir tik šitas patyrimas jums suteiks drąsos žengti žingsnį šituo Mano jums parengtu, ir pasiūlytu drąsiai juo žengti, keliu. Ir tik patyrimas jums padės labiau pasitikėti ir Manimi. Ir tik dėl patyrimo jūs labiau trokšite dar didesnio ryšio su Manimi per Mano dvasią, esančią kiekvieno iš jūsų viduje, kuri jus ir SUVIENIJA DVASIOJE TIEK SU MANIMI, TIEK SU JĖZUMI, TIEK IR TARPUSAVYJE.

Ir tik tada jūsų tarpusavio intelektualūs samprotavimai, dabar jus taip atitolinantys vieną nuo kito, o daugelį ir nuo Manęs, ištirps Mano meilėje, patiriamoje jūsų atsivėrusios sielos.

Štai kodėl nesiekite dvasinės vienovės intelektualių diskusijų keliu, nes šituo keliu dvasinė vienovė neprieinama.

Aš jums parengiau dvasinį kelią, kuriuo ir vedu kiekvieną iš jūsų.

Ir kiekvienas iš jūsų apsisprendžiate savo laisva valia, kurią taip pat jums suteikiau jūsų pačių augimo labui, ar trokštate Manojo gyvo ir patiriamo kelio, kuriame esate Mano meilės virpesiuose ir juos jaučiate savo viduje, ar apsiribojate vien tik intelektualiais svarstymais ir apie Mane, ir apie Mano Sūnų Kūrėją, jūsų sielos brolį Jėzų.

Pasirinkimas yra jūsų, ir patyrimas yra jūsų, Tačiau VIENOVE yra MANO. Aš ją suteikiu VISIEMS. Tačiau ją patiria tik NUOŠIRDŽIAI MAN ATSIVĖRĘ IR PAJAUTĘ MANO DVASIOS VEIKIMĄ SAVO VIDUJE.
***
Mylimas Tėve, ačiū Tau už šitą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-------
Mielieji, viskas yra jūsų valioje. Ginčai taip pat. Tik jie neneša šviesos. Bet atima daug energijos. Dėl to nedalyvaukite juose. O tiesiog dalinkitės savo ŠVIESA SU VISAIS MŪSŲ FORUME.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

2008 05 14
16.10