Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Meilė, meilės virpesiai. > Tėvo mokymas - KAS YRA MEILĖ? ... >

Tėvo mokymas - KAS YRA MEILĖ? 2010 06 10

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, nes tavoji meilės virpesių banga mane užlieja ir atveria tiek, kad aš trokšte trokštu šito gyvo ryšio su tavimi, kad noriu jį gilinti, ir kasdien gilinu, savo visu atsivėrimu ir atsidavimu TAU. Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, GAUTA IŠ TAVĘS. Manoji valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.

Mylimas Tėve, mes labai dažnai vartojame žodį MEILĖ, tačiau kaip mes turėtume suvokti – KAS YRA MEILĖ? Ar mes ją SUVOKIAME taip, kaip tu mokai ją suvokti ir patirti?

Tėvas:

Mylimas Mano sūnau, kaip tu garbini ir šlovini Mane, iš meilės, taip Aš tave irgi šlovinu ir garbinu iš MEILĖS, nes meilė - ir jos Šaltinis ir Centras – esu AŠ – su savo Rojaus Trejybės kitais dviemis Lygiaverčiais Partneriais – AMŽINUOJU SŪNUMI IR BEGALINE DVASIA. Todėl jūs ir galite Mane garbinti ir šlovinti kiekvienas, kuris tik atsiveriate Mums ir viduje PATIRIATE SU MUMIS SUSILIEJANČIĄ GRANDĮ, MŪSŲ DVASIĄ – MINTIES DERINTOJĄ – VEIKIANTĮ SU MEILE JUS KIEKVIENĄ IŠ VIDAUS.

Štai šis atsivėrimo metu susiliejimas – jūsų kiekvieno asmeniškai – su VISUOTINIU ŠALTINIU IR CENTRU ir yra MEILĖS PATYRIMAS jūsų viduje, kada jūs pajuntate palaimos būseną ir milžinišką troškimą likti šitoje būsenoje kuo ilgiau, nes ji jus pakylėja šviesos darbams drauge su Mumis visų, ir MŪSŲ, labui, tuo pačiu ir jūsų labui.

Meilė – tai nėra elektrocheminė formulė, kurią jūsų mokslas ima vis labiau piršti jums į galvas, kad meilė sukuria atitinkamus hormonus, sukuria net jūsų klaidingai interpretuojamos laimės hormonus.

Meilė – tai yra gyvas ir tikroviškas jūsų asmeninis ryšys su TIKROVĖS ŠALTINIU, JUS PAKRAUNANTIS VEIKTI VISŲ LABUI BE JOKIO NORO SULAUKTI UŽ ŠITOKĮ VEIKIMĄ NET MENKIAUSIOS PADĖKOS, NES TAI YRA MŪSŲ JUMS SUTEIKIAMA DVASINĖ VIDINĖ ENERGIJA IR JĄ NAUDOTI JŪS GALITE TIK VISŲ LABUI, NES TOKIA YRA TOS MŪSŲ MEILĖS DVASINĖS ENERGIJOS KRYPTIS. TAI KAIP VIENPUSIO EISMO GATVĖ, KADA VISI VAŽIUOJA, PAJUTĘ MŪSŲ MEILĖS ENERGIJĄ, Į DIDESNĖS ŠVIESOS PUSĘ, JĄ PATYS NEŠDAMI IR ŠVIESDAMI KITIEMS, KURIE ŠITOS ENERGIJOS PATYS DAR NEPATIRIA.

Tai, ką meile vadinate JŪS, labai dažnai neturi nieko bendro su Manąja meile, nes jūs labai dažnai instinktus supainiojate su Mano meile. Tai, kad jūs sakote, kad jaučiate meilę priešingai lyčiai ar savo vaikui, motinai, tėvui, tai nėra MANO TIKROJI MEILĖ. Tai Mano sumanyto evoliucinio plano instinkto pasireiškimo forma primityvioje gyvulinėje visuomenės išsivystymo fazėje. Tačiau ši fazė yra būtina – kaip pakopa – žengiant į Manosios meilės realią tikrovę, kurioje instinktai nustoja viešpatauti ir jų vietoje dominuoja Manosios meilės DVASINIS PASIREIŠKIMAS, kuris ir apima kiekvieną visuomenės narį, ir visų narių atžvilgiu šis narys išreiškia lygiai tą pačią MANO MEILĘ – REALIĄ IR NEIŠKREIPTĄ – VISIEMS visuomenės nariams VIENODAI – nė vieno neišskiriant ir nė vieno neatstumiant. Tokia yra MANOJI MEILĖ, KURIĄ MES TRYS ROJAUS TREJYBĖS ASMENYS PASKLEIDŽIAME VISAI KŪRINIJAI IR NĖ VIENO JOS PAKRAŠČIO NENUSKRIAUSDAMI. Todėl Mūsų meilės niekada nebūną nė menkiausio trūkumo. Jos iškraipymai ir trūkumai atsiranda tik tokioje primityvioje, dar barbariškoje, dvasinio išsivystymo prasme, visuomenėje, kuri yra visiškai supainiojusi Manosios meilės reiškinį su savo instinktų ir ydų pasireiškimo išrorinėje aplinkoje veiksmais ir patyrimais.

Jūs vadinate savo vaikus mylimais, tuo tarpu visiškai nerodote TOS PAČIOS meilės kaimynų vaikams. Tai – visiškai natūrali būsena jūsų visuomenės menkoje dvasinio išsivystymo stadijoje. Todėl jūs ir supainiojate Mano meilę su savo instinktu, kurį jums ir formuoja jūsų materialūs hormonai. Lygiai tas pats yra su jūsų požiūriu net į savo šeimos narius, kada vienus mylite, o kitų net neapkenčiate. Ir čia jus veikia jūsų pasąmonės ir sąmonės būsenoje formuojami hormanai, kurių materialiam impulsui jūsų protas nepajėgia atsispirti. Todėl vieniems savo šeimos nariams jūs be perstojo pataikaujate, o kitus įžeidinėjate. Šitaip elgiasi žvėrys bandose. Tačiau jūs sugalvojate savo klaidingoms Manosios meilės iškraipymų interpretacijoms begalę atspalvių ir labai dažnai imate priekaištauti savo šeimos nariams, kad jie nemyli jūsų tiek, kiek mylite jūs; arba jie yra nedėkingi jums, nes atsilygina abejingumu už jūsų nuolatines pastangas tenkinti jų kaprizingas užgaidas; kad jūs jiems atiduodate visą save, o jie net nepastebi jūsų pastangų. Jūs liekate nepatenkinti tokia šeimos narių ne tik reakcija, bet ir pažiūra, todėl tas nepasitenkinimas nusėda į jūsų pasąmonę, ir jūs imate vis daugiau nusivilti savo šeimos narių nedėkingumu ir nedėmesingumu. Taip jūs tik dar labiau savo viduje udgote SAVININKIŠKUMO JAUSMĄ SAVO VADINAMAJAI MEILEI. Jūs vis labiau ir stipriau imate žvelgti į savo šeimos narius kaip į savo daiktus, kaip priklausančius jums asmeniškai, todėl jums atrodo visiškai nepriimtina, kada jūsų pastangos lieka be atsako, tarsi koks būtumėte šeimininkas, kuriam tarnas už kiekvieną ištartą gerą žodį turi lankstytis ir dėkoti, kad jis yra toks GERAS JAM. TAI NĖRA MANOJI MEILĖ.

Manoji meilė yra pačių aukščiausio dažnio virpesių išraiška, pasklidusi iš Manęs visoje kūrinijoje. Tik jos dėka egzistuoja VISOS KITOS energijos rūšys, kurios yra IŠVESTINĖS iš Mano paties aukščiausijo dažnio virpesių. Todėl toji energija, iš kurios yra sudarytos saulės-žvaigždės, taip pat yra iš Manosios meilės aukščiausio dažnio virpesių, tik jie yra nužeminti iki tokio lygio, kad atitiktų saulės-žvaigždės funkciją Manosios kūrinijos evoliucijoje, jai besivystant kosminėje erdvėje. Jūsų planetos materija taip pat yra Manosios meilės virpesių išraiška, tik dar labiau nužeminta negu saulės. Tuo tarpu gyvybės energetinė išraiška turi Manosios meilės individualų atspalvį, tačiau ji taip pat yra kilusi iš Manosios meilės aukščiausio dažnio nužemintų virpesių pagal sumanytas funkcijas kiekvienai planetai individuliai. Todėl ir jūs turėdami savo viduje Mano fragmentą, Minties Derintoją, ir galite patirti Manosios gyvos meilės aukščiausio dažnio virpesių pasireiškimą jūsų viduje. Ir kiekvienas ją patiriate asmeniškai ir unikaliai, nė vienas nepatiriate jos identiškai kito patyrimui, lygiai taip, kaip ir jūsų patyrimas, kas yra susiliejimas su Manosios meilės energija, esančia Mano dvasioje – Minties Derintojuje – yra kaskart kitoks, nepakartojamas, uniklus, nes būtent tai yra dėl to, kad jūs galėtumėte augti savo įtikėjimu ir tikruoju savo dvasiniu ūgiu kaip Mano jums padovanota individuali asmenybė save vis labiau atskleidžianti pagal Mano sumanytą atvaizdą ir planą. Šitas jūsų VIDINIS ATITIKIMAS MANO SUMANYTAM EVOLOIUCINIAM PLANUI VISŲ ŠVEIOSS LABUI – VISOS KŪRINIJOS ŠVIESOS LABUI – ir yra Manosios meilės aukščiausio dažnio energetinių virpesių pasireiškimas jūsų tikrajame aš. Kuo labiau atsiveriate Man, tuo labiau ir pajuntate savo paties viduje Mano pasireiškimą per Mano fragmentą – Minties Derintoją – ir tuo aktyviau veikiate visų šviesos labui, kaip jus šitaip ryžtingai ir aktyviai skatinu jus Aš kiekvieną iš vidaus. TAI IR YRA MANOJI MEILĖ. Kitokios meilės nėra – ir būti negali. Kitokia meilė yra iliuzija, kurioje iki šiol, jūs klaidžiojate kaip rūke ir klaidingai vadinate meilę net FIZINĮ potraukį kitam asmeniui. Kaip gi gali būti meilė kitiam asmeniui, jeigu jūs nesate atradę Manęs savyje kaip tos meilės ŠALTINIO IR CENTRO? O kada atrandate Mane savyje, tada jūs pajuntate vidinę dvasinę palaimos būseną ir transformaciją, kai tampate savo tikruoju aš. Ir įtikėjimo dėka jūs vis labiau ir daugiau imate kvėpuoti MANIMI – SAVO TIKRUOJU ŠALTINIU IR CENTRU. Ir šitaip jūs vis labiau ir labiau prisigeriate MEILĖS – gyvų Mano aukščiausio dažnio virpesių – ir juos PATIRIATE savyje ir SPINDULIUOJATE visiai aplinkai. Ir ateina tokia akimirka, kada į aplinką žvelgiate MANUOJU žvilgsniu – VISUS mylėdami VIENODAI – ir savo vaiką, ir kaimyno vaiką, ir skruzdėlę, ir liūtą, lygiai tokiais pat Mano AUKŠČIAUSIOJO DAŽNIO VIRPESIAIS. Aš jų nedalinu skirtingų savo kūrinijai. Tik kūrinijos šeimos nariai Mano aukščiausio dažnio energiją transformuoja atitinkamai pagal vienos ar kitos kūrinijos dalies poreikius ir funkcijas. Todėl ir jūs Mano meilę per visą kelionę pas Mane į Rojų vis giliau ir stipriau patirsite kaip susiliejimą su Manimi ir veikimą drauge su Manimi visų labui savo lygiu, kuris kaskart vis keisis ir kils, atitinkamai su jūsų įtikėjimo ir susiliejimo su Manimi laipsniu. Štai kodėl jūs ir dabar galite patys pasitikrinti savojo asmeninio įtikėjimo į Mane laipsnį palygindami savo žvilgsnį su Manuoju – ar vienodai žvelgiate, ar su tuo pačiu meilės pojūčiu žvelgiate į visus žmones – darančius jums pikta ir gera, savo vaikus, tėvus, senelius, ir kaip jūs vadinate – svetimus, ne savo. Ir kada patys patirsite, kad jau žvelgiate MANO GALUTINIU IR GILUMINIU ŽVILGSNIU – VIENODAI SU MEILE Į VISUS – TADA JŪSŲ ĮTIKĖJIMO LAIPSNIS BUS TOKS, KOKĮ TURĖJO JĖZUS PRIEŠ DU TŪKSTANČIUS METŲ IR KOKIO ĮTIKĖJIMO JIS MOKĖ SAVO APAŠTALUS IR MOKINIUS PRIEŠ DU TŪKSTANČIUS METŲ.

Jūs turite Urantijoje tapti Jėzumi kiekvienas. Tai nėra nepasiekiamas idealas. Tai yra Mano sumanytas planas, kaip kiekvienam iš jūsų asmeniškai pasiekiant Jėzaus įtikėjimą, padėti jo siekti ir kitiems. Būtent dėl to Aš ir pasirinaku tave mokyti savo sielos brolius ir seses tokios giluminės šviesos, kurios nemoko Urantijos tokiu lygiu NIEKAS. Tu turi aiškinti savo sielos broliams ir sesėms, kad Manoji meilė nėra susieta su FIZINE INSTINKTO PASIREIŠKIMO IŠRAIŠKA, KADA JŪS NET SEKSĄ JAU VADINATE MEILE, IR NET TOKĮ IŠKREIPTĄ RYŠĮ, KAIP LYTINĮ SANTYKIAVIMĄ TARP VIENOS LYTIES NARIŲ JŪS IRGI PAVADINATE MEILE. Tai nėra nei meilė, nei Manoji valia, kad šitaip Urantijoje būtų iškreiptas požiūris į Mano meilę. Būtent tu ir turi misiją atstatyti žmogaus požiūrį į meilę, kaip į gyvą ryšį SU MANIMI – MEILĖS ŠALTINIU IR CENTRU.

Ir tik toks gyvas ryšys su Manimi ir leidžia susilieti į gyvą meilės ryšį tarpusavyje vieniems su kitais, ir tik toks gyvas DVASINIS ryšys su Manimi išsaugos harmoningas ir dvasingas šeimas, kuriose vyras ir žmona mylės vienas kitą PER MANE MANO MEILE, o ne fizinio instinkto ir biologinio palikuonių pratęsimo pasireiškimu, kuris tik ardo šeimas ir kenkia ateinančių kartų švietimui.

Manoji meilė – tai yra Manoji tikrovė veiksme, kuriame dalyvauja jūsų tikrasis aš drauge su Manimi. Ir tik tokia meilė turi neiškreiptą ir amžiną pagrindą kiekvieno iš jūsų viduje per giluminį atsivėrimą Man ir susiliejimą su Manimi, kad Manuoju ritmu kurtumėte drauge su Manimi kūrinijos ateitį, ją vis labiau ir ryškiau pašviesindami savuoju spindėjimu, kurį jūs ir gaunate iš Manęs, susitapatinę su jūsų viduje gyvenančia Manąja dvasia, kad pradėtumėte kasdienybės veikloje kvėpuoti Manuoju ritmu.

Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šį, tokį puikų ir mūsų požiūrį išplečiantį, mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
------------------------------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

2010 06 10
16.45
Algimantas
2010-06-10 17:06:23