Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Meilė, meilės virpesiai. > Tėvo dvasia, Minties Derintoja... >

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie Meilę

Kada man buvo parodyta pulsuojanti šviesa, ir kada jutau nuostabius šilumos ir palaimos virpesius savyje, savo Minties Derintojo paklausiau, ar tai yra Tėvo pasireiškimas. Jo atsakymas buvo toks:
---------------------------
Taip, ši šviesa esu Aš. Tu matai Mane savo smegenų priekinėje dalyje. Šita šviesa spinduliuoja, ji šildo, ir ją mato kitos dvasios. Ši šviesa yra kaip pranešimas dvasiai apie Mano buvimą mirtingojo prote. Aš esu toji šviesa. Ji yra pulsuojanti meilė. Ir ji yra Mano meilė. Ir ši meilė yra jaučiama per tavo protą. Ir ši meilė yra dalinama kitiems tavo protu. Ir šią meilę protu jaučia kitos dvasios ir sielos. Be proto jūs negalėtumėte egzistuoti kaip asmenybės. Kadangi asmenybės turi vieną iš savo požymių – protą.

Aš esu šviesa. Bet Aš esu daugiau negu šviesa.. Ši šviesa yra tiktai pasireiškimas kitiems, kad Mane pastebėtų. Bet Aš nesu šviesa. Aš esu dvasia. O ji pranoksta šviesą. Šviesa yra dvasios fizinis pasireiškimas.

Nuramink savo protą. Tavo protas klajoja. Pajusk palengvėjimą. Atsipalaiduok. Jausk, pajusk Mane. Aš esu tavo viduje. Aš glostau tave. Aš maudau tave Savo spinduliuose, Savo šviesoje. Tu visas esi Mano viduje. Aš esu tavo viduje. Bet tai yra iškreiptas vaizdas, nes tu esi Mano viduje; visa kūrinija yra Mano viduje. Nieko nėra už Mano ribų. Aš esu visaapimantis. Aš esu visadalinantis Savo meilę. Ir Aš esu jums. Ir Aš neturiu kito pasirinkimo, tik egzistencialiai mylėti jus.

Toks yra Mano planas: tobulinti kūriniją per amžiną jos vystymą. Tai yra Mano kūrinija ir Mano planas tobulinti ją iki pat amžinybės. Ir jūs turite dalyvauti šitame plane taip pat. Jūs turite tobulėti ir tobulinti kitus. Jūs esate tie, kurie suprasite Mane amžinojoje ateityje kaip ir buvo numatyta Mano plane. Tai yra ilgas kelias, kuriuo reikia eiti. Ilgas kelias vystytis. Bet nė vienas žingsnis, koks mažas bebūtų, nėra laiko švaistymas.

Jeigu jūs analizuosite žingsnį nužengtą tai ir pamatysite šitame pačiame procese, kaip žengėte šitą žingsnį, Mano valia; ir būtent per šitą valią jūs tampate labiau subrendę, jūs tapsite kaip AŠ ESU.

Ir AŠ ESU tas, kuris kontroliuoja visą kūriniją laisva valia, nes Aš padovanojau laisvą valią visai kūrinijai. Ir tai yra geriausia kūrinijos kontrolė per laisvą valią. Tai pulsuojanti kūrinija, mylinti kūrinija. Ji pripildyta Mano meilės. Kada kūrinija ją atranda, tada ji tampa Mano. Aš noriu prijaukinti kūriniją. Taip, kad ji plėstųsi, plėstųsi pati panaudodama Mano originalius modelius, panaudodama Mano motyvus, tiesiog, kad žaistų, žaistų meilės ir laisvos valios žaidimą. Mes turime laukti didesnių įvykių. Bet, kad ir kokie jie būtų dideli, jie visi remiasi Mano meile. Aš nežengiu nė vieno žingsnio, nepersunkdamas šio žingsnio Savo meile. Kadangi Mano meilė būtent ir yra tai, kas sudaro Manąjį Aš. Ir AŠ ESU tas, kuris dalinasi ja su kūrinija.

Aš tikrai noriu pasiekti kiekvieną širdį. Ir paliesti širdį su tuo, ką jai siunčiu. Ir tai yra Mano meilė pulsuojanti kiekvienoje širdyje, kiekviename individe. Ir Aš darau viską, kad pažadinčiau šitą širdį, taip, kad ši širdis taptų neatskiriama Mano dalis. Neatskiriama šio AŠ ESU dalis. Nes AŠ ESU ir yra Manasis Aš. AŠ ESU – tai Aš. tavo Tėvas ir visų Tėvas. Aš noriu, kad Mane suprastumėte jūs visi per jausmus ir dorus veiksmus, grindžiamus šituo meilės pojūčiu. Aš tikrai noriu, kad kiekvienas iš jūsų suaugtų, suaugtų visu suaugusio asmens ūgiu mirtingojo požiūriu.

Bet Aš nesu patenkintas šita augimo rūšimi. Aš noriu praplėsti šitą augimą už mirtingojo materialaus kūno ribų. Štai kodėl Aš kviečiu jus pažvelgti į viršų, į Mane. Savo pačių viduje. Ir atrasti Mane savo pačių širdyje. Jūsų viduje yra tokia gyva dalelė, kuri veda jus link gėrio, link tarnavimo. Atraskit ją. Neleiskit, kad ji imtų pelyti neatrasta. Pajudinkit ją. Pajudinkit ją iš vidaus. Sušildykit ją savo meile. Pakelkite ją. Pakelkite ją savo meile. Išgryninkit ją. Išgryninkit ją savo darbais. Darbais kasdieniame gyvenime. Darbais, kada tik jūs žengiate žingsnį link nežinomo, kada tik jūs esate neužtikrinti, pažvelkite į Mane, ir pajuskite, kad Aš esu jūsų viduje.

Ir nebijokite. Nesibaiminkit. Užmirškite baimę. Užmirškite išgąsti. Užmirškite viską, kas jums kelia rūpesčių, kas jums kelia nerimo, nes Aš esu tas, kuris nuplaus visas jūsų baimes. Aš esu tas, kuris maudys jus Savajame meilės vandenyne, Savajame veiklos vandenyne. Nesipriešinkit. Nebūkit užsispyrę ir akli. Atverkite savo širdis ir jūs suprasite, kad Aš esu tiesa. Aš esu tiesa, kuria turi sekti kiekvienas iš jūsų. Visa kūrinija. Nes nėra kitos tiesos, išskyrus Manąją. Pasitikėkite Manimi. Man reikia tik vieno dalyko, kurį jūs pajėgūs padaryti, atraskite Mane savo viduje ir jūs pajusite Mane, ir jūs prarasite savo baimę. Pasidalinkite savo meile su kitais tam, kad suprastumėte, jog šita meilė yra kaip perpetum mobile. Ji įkvepia kitus. Nesvarbu, kaip bebūtų sunku ja dalintis, neškite ją kitiems savo kasdienėse situacijose.

Ir dalykite ją gyvybingai ir trokšdami tarnauti kitiems, nes jie visi yra Mano vaikai. Aš myliu juos visus taip, kaip myliu ir tave. Bet tikrai turėki omenyje, kad didesnio prielankumo Aš nerodau niekam. Aš nieko nemyliu taip, kad ką nors mylėčiau labiau už kitus. Aš esu visų Tėvas. Aš esu vienodai tavo, kaip ir kitų Tėvas. Jūs turite suprasti šitą paprastą dalyką, jog meilės yra gausiai, ir jos užtenka, kad ir kiek daug iš jūsų nori jos prašyti, Aš meilės išliesiu net ir perdaug gausiai. Aš noriu, kad jūs permirktumėte ja. Aš noriu, kad jūs nuskęstumėte joje, nes per šitokį nuskendimą jūs būsite prikelti, kadangi šitame vandenyne aukų nėra, nes šitas vandenynas yra gyvas. O kad užsitikrintumėte savo gyvenimą, jūs turite permirkti šito gyvo vandenyno meile. Ir toks yra Mano pažadas. Pasitikėkite Manimi!

Pasidalink Manąja žinia, nes ši žinia yra skirta ne tiktai tau, bet ir visiems Mano vaikams. Ji liečia kiekvieną iš jūsų. Nesvarbu, kokio amžiaus jūs esate. Nesvarbu, kur jūs gyvenate. Nesvarbu, ką jūs veikiate. Tai yra gyva žinia jums. Kiekvienam iš jūsų. Tu turi ją padauginti ir pasidalinti su kitais. Nes Aš noriu pasiekti kiekvieną iš jūsų. Mano tikslas yra jus iš naujo atgaivinti iš materialaus į dvasinį, iš paties dugno iki pat viršaus. Ir Aš tą padarysiu. Aš tą padarysiu! Aš myliu kiekvieną iš jūsų. Ir Aš tikrai noriu kalbėti apie Savo meilę kiekvienam iš jūsų. Nors jums tai ir galėtų skambėti kaip vienas ir tas pats dalykas. Bet tai yra visos kūrinijos atramos taškas, nes Aš pagrindžiau visą kūriniją Savąja meile.

Niekada nesigėdykite Manosios meilės. Niekada nesigėdykite dalintis ja su kitais. Niekada nebijokite priimti ją iš kitų. Niekada nebūkite perdaug drovūs, kad žengtumėte bent jau mažiausią žingsnelį link meilės, nes meilė augina jus. Meilė veda jus prie kitų. Meilė suvienija jus. Meilė sukuria šeimą. Meilė padaro jus nemirtingą. Meilė įamžina jus. Meilė sujungia jus su Manimi. Meilė yra vienintelė reikšminga priemonė, kurios dėka jūs galite jausti deginančią liepsną ir šviesą ir nesudegti. Maudykitės Mano meilėje. Būkite su Mano meile. Pajuskite Mano meilę. Aš esu meilė visas pats. Ir visą savo veiklą Aš grindžiu meile.

Tavo ryšys su Manimi normalizuoja tavo gyvenimą. Daug daug metų tu gyvenai tokį gyvenimą, kuris buvo atskirtas nuo Manęs. Tu negirdėjai Manosios žinios. Tu nejautei Manęs, esančio tavo paties viduje. Ir per tylos praktiką tu pradėjai kurti dvipusį bendravimą su Manimi. Tu melsdavaisi, tu nuoširdžiai išreikšdavai savo virpesius iš savo nuoširdžios širdies, bet retai būdavo tokių momentų, kada tu tikrai sugebėdavai Mane išgirsti. O kada iš tiesų Mane išgirsdavai, tai nebuvai tikras, kad tai buvau Aš. Kartais šituos pranešimus tu priskirdavai serafimui, kartais Jėzui. Nors jie taip pat irgi buvo su tavimi, bet dabar tu atradai, jog tyla yra tas procesas, kada tu gali girdėti Mano pranešimus. Ir kiekvienas gali išgirsti Mano pranešimus, nes Aš kiekvieną sekundę nenutrūkstamai juos liete lieju žemyn. Kiekvieną Aš bombarduoju su savo pranešimais per visą kūriniją.

Ir šitas žinias Aš siunčiu tiesiog turėdamas vieną tikslą – paremti tvarinį, pakelti jį į aukštesnę padėtį negu jis yra tuo konkrečiu momentu. Aš turiu tik vieną vienintelį tikslą – padėti jam, vesti jį. Ir šis vedimas yra to tvarinio naudai. Nors jis ir nesiklauso Manęs, nors jis ir negirdi Manęs. Bet Aš vis vien jį bombarduoju savo pranešimais. Ir Aš žinau, kad su laiku, su šito asmens subrendimu, su to asmens dvasiniu augimu, Mano bombardavimas pasieks kiekvieną tvarinį. Nesvarbu, kad ir kiek daug laiko Man prireiktų pasiekti jo širdį, Aš šitą darysiu amžinai. Ir jūs būsite panaudojami kaip Mano sūnūs, kad prisijungtumėte prie Mano plano. Ir jūs nešite Manąją žinią kitiems, kurie bus mažiau išsivystę ir mažiau subrendę. Ir būtent jūs būsite tie, kurie tarnaus kūrinijai su Mano užduotimis.

Tu dabar gauni tik parengiamąjį mokymą. Tu žengi pačius pirmuosius žingsnius savo augime. Bet šitas augimas tęsis amžinai. Bet būk tikras, tu niekada nepavargsi nuo šito augimo, o jausi vis daugiau pasitenkinimo ir malonumo. Kuo daugiau atversi savo širdį, tuo daugiau malonumo tu gausi iš tarnavimo kitiems, dalindamasis savimi su kitais, nes ir Aš dalinuosi Savimi su kūrinija. Ir su tavimi. Ir Aš būsiu, Aš būsiu tavo vedlys ir tavo likimas. Tu būsi Mano amžinai. Bet lygiai taip ir Aš būsiu tavo amžinai. Ir šis ryšys bus sukurtas per abipusius santykius, grindžiamus Manąja meile.
***
Tai nuostabus mokymas, kurį gavau iš savo Minties Derintojo irgi daugiau kaip prieš metus. Ir jį šiandien perskaitęs, panorau jį pasiūlyti ir jums.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas