Urantija > Kalbu Jums Vėl > 79. Dvasiniai lyderiai yra rea... >

79. Dvasiniai lyderiai yra realūs, tik, kol kas, nematomi

Kiek jūs surengėte mokslinių forumų, į kuriuos būtų buvę pakviesti tie jūsų broliai ir seserys, kurie jau yra atradę Tėvą savyje, ir net gimę iš dvasios, kad galėtų jums paaiškinti, kaip išspręsti pasaulio politikos, ekonomikos, mokslo, švietimo, šeimos problemas? Nė vieno. Nė vieno nebuvo surengta tokio forumo.
Jūs pasipuošę dailiais drabužiais organizuojate brangius priėmimus tokių politinių, ekonominių, religinių forumų dalyviams, skiriate milijardus politinių vadovų kūno apsaugai, trilijonus skiriate ginklų, narkotikų, alkoholio gamybai, azartinių lošimo aparatų gamybai, o net ir nepagalvojate jog savo šitais veiksmais jūs dar labiau įsiūbuojate ir taip jau katastrofiškoje padėtyje atsidūrusį savo laivą audringo vandenyno bangose.
Jūs nesuvokiate patys, bet tų, kurie turi ryšį su Tėvu, su manimi, jūs net nenorite išgirsti, nenorite jų įsileisti į savo forumus ir veiklą. Tai jūsų pačių laisvos valios sprendimas.

Tačiau jūs jau žinote, kad Tėvo kūrinijoje, kurioje yra ir jūsų pasaulis, kurioje veikia kiekvienas, priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnis atsiremia į vienintelį visoje kūrinijoje Tėvo meilės įstatymą.

Kas būna, kada yra pažeidžiamas jūsų pačių sugalvotas įstatymas? Jūs priimate tam tikrus sprendimus ir pažeidęs jūsų sugalvotus įstatymus patiria tam tikras pasekmes. Lygiai taip ir su kūrinijoje veikiančiu Tėvo meilės įstatymu. Jeigu jį pažeidžiate, pasekmė bus neišvengiama. Tačiau ne dėl to, kad jus nubaus Tėvas, bet dėl to, kad kūrinijoje veikia priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnis. Jūs gi turite tokius pasakymus: “Kaip šauksi, taip atsišauks.” “Liesi pyktį, supykdysi ir kitą.” Tai nejaugi tokie pasakymai jūs manote yra be pagrindo?
Todėl, jeigu, net ir dėl savo neišmanymo, jūs pažeidinėsite Tėvo meilės įstatymą, tai nejaugi manote, kad nesusilauksite savo neišmintingų veiksmų pasekmių? Aišku, kad susilauksite.
Ir atsiminkite, kad tokių pasekmių jūs susilaukiate dėl to, kad elgiatės vienokiu ar kitokiu būdu jūs, o ne dėl to, kad jus baustų Tėvas. Tėvas yra vien tik meilė. Ir Jis niekada ir nieko nebaudžia. Jis tik myli. Ir visus vienodai. Ir jus taip pat. O baudžiate jūs save patys savo neišmanymu. Ir tam, kad savo neišmanymą galėtumėte pašalinti, pradėkite į savo forumus kviesti tuos savo sielos brolius, kurie mato daug giliau ir toliau, negu jūs ir įsivaizduoti galite. Be jų pagalbos, jūs tikrai nuskandinsite savo ekonomikos-politikos-šeimos laivą.

Atsisakykite labai jums patiems kenkiančio mąstymo, kad tik didelės pasaulio valstybės gali įtakoti pasaulio politinius ir ekonominius reikalus. Net vienas žmogus turi įtakos tokiems reikalams, jeigu jis atsiduoda Tėvo valios vykdymui, gimsta iš dvasios ir savo valią pašvenčia Tėvo valios vykdymui. Nekalbant jau apie tokių gimusių iš dvasios Tėvo sūnų ir dukrų valstybę.

Būtent maža valstybė ir turi privalumų prieš dideles valstybes, nes tik mažoje valstybėje galima greičiau gimusių iš dvasios žmonių sprendimus įdiegti jos ekonominėse, politinėse, švietimo, šeimos sferose. O dalyvaudami įvairiuose pasauliniuose renginiuose ir forumuose, tokie mažos valstybės atstovai perteiks savo patyrimą ir idealus, ne tik naujas idėjas, ir pasaulio milžiniškoms valstybėms. Jūs turite visada prisiminti, kad tą jie darys Tėvo vardu ir mano vardu. Dėl to jų mintys bus aiškios, suprantamos, ir kupinos Tėvo meilės virpesių. Ir visi geros valios žmonės jaus šitokius virpesius ir pritars šitokiems idealams bei parems jų idėjas. Ir ne tik tuose forumuose, bet ir pačiose valstybėse, nes šitos mintys bus perteikiamos ne tik per masines informavimo priemones, bet jos eis iš lūpų į lūpas.

Jūs dabar nesate įtikėję į Tėvą ir man meldžiatės ne iš širdies, bet tik atlikdami negyvą ritualą. Dėl to jums sunku suvokti, kad mano dabar jums sakomi žodžiai iš tikrųjų yra toji tiesa, kurioje gyvensite ir prie kurios vis didesnio pasireiškimo visame pasaulyje prisidėsite ir jūs. Bet kaip tik šitaip ir bus. Aš negaliu veikti vietoje jūsų. Aš jums tik parodau jūsų veikimo kryptį ir suteikiu mokymą, kurį taip pat nuolat gauna ir mano apaštalas. Jis gauna mokymus ir iš Tėvo ir gauna juos kaip Jo ambasadorius.
Šitas pasakymas jus labai stebina ir jums sunku tuo patikėti, bet tikrovė yra tokia, kad šiuo metu aš, kaip ir Tėvas, galime jums perduoti savo mokymus taip, kad galėtumėte juos išgirsti jūs. Ateis laikas, kada tokius mokymus galės gauti kiekvienas iš jūsų. O kol kas mes naudojamės tokiais žmonėmis, kuriuos esame parengę, nepažeisdami jų laisvos valios ir veikdami juos iš vidaus tik meilės virpesių impulsais.

Štai dėl ko jūs galite būti tikri, kad yra tokių žmonių jūsų planetoje ir dabartiniais laikais, kurie mūsų mokymus yra ne tik galintys priimti tiesioginio bendravimo su mumis būdu, bet kurie šitais mokymais ir gyvena, dėl to jau yra patvirtinę jų tikrumą savuoju patyrimu ir šitą liudija savuoju gyvenimu. Jie, dėl to, ir yra mūsų atstovai, kurie gali jums patarti, padėti, ir pasiklausti mūsų, kaip geriau tvarkytis visumos labui. Štai dėl ko mums yra reikalingi visa savo siela atsidavę ir meilę patiriantys jūsų sielos broliai ir seserys. Būtent jie padeda mums plėsti Tėvo milžinišką dvasinę šeimą tarp visų žmonių. Būtent juos ir pažinsite iš jų nesavanaudiškų ir kupinų meilės virpesių ir darbų. Ir jais pradėsite vis daugiau pasitikėti, net ir taip, kaip aš pasitikėjau jumis, kada buvau tarp jūsų prieš porą tūkstančių metų žmogiškuoju pavidalu.