Urantija > Kalbu Jums Vėl > 56. Tai, kas negyva, paverskit... >

56. Tai, kas negyva, paverskite gyva savyje

Kada tik siela ims laisvai kvėpuoti ir pasireikšti gerais darbais, tada ir jūsų materialus kūnas atgaus sveikatą be jokių cheminių vaistų. Tačiau tam, kad jūsų siela pakiltų į laisvą skrydį jūsų pačių viduje, tuo pačiu jus ryžtingai kviesdama pasireikšti meile ir gailestingumu išorėje savo sielos broliams ir sesėms, jūs turite įdėti nuolatinių ir atkaklių pastangų atsigręždami į Tėvą, esantį kiekviename iš jūsų. Ir šitas vidinio atsigręžimo etapas yra labai daug kam varginantis ir sunkus. Dėl to jūs ir laikotės įsikabinę negyvų ritualų ir dogmų, kurių jus klaidingai moko jau du tūkstančius metų bažnyčios hierarchai, kurie patys nėra atradę Tėvo savyje ir dėl to negali jūsų vesti link Tėvo meilės ir tiesos.

Būtent dėl to, kad padėčiau jums susiorientuoti ir nustoti likti pasiklydusios avelės padėtyje aš, jūsų vadinamas Kristus, ir perteikiu šituos mokymus, kad jus išlaisvinčiau iš jums bažnyčios primesto ir toliau primetamo paklydimo kelio.

Jūs visi turite žinoti, eidami tik mano gyvuoju keliu, eidami per mane, jūs galite atrasti Tėvą savo pačių viduje. Sakydamas “Aš esu tas kelias, aš esu tas gyvybės vanduo, aš esu ta gyvoji duona,” aš omenyje turėjau ne tai, kad jūs turite tikėti į mane atlikdami ritualus ir išpažindami mane, o tai, kad jūs gyvai ir įtikėję turėtumėte gyventi mano jums atnešta gerąja naujiena – Tėvas yra vienas visiems ir kiekvienam, o jūs visi tarpusavyje, ir kiekvienas, esate broliai ir seserys dvasioje.
O dabar šitą mano gyvąjį mokymą iškraipė ir jums primetė negyvos bažnyčios hierarchai, kurie patys nežino, ko jus moko, nes moko negyvos, o tuo pačiu ir neegzistuojančios jų vadinamos tiesos, kad aš įkūriau bažnyčią ir esu bažnyčios galva, kad jūs turite remti bažnyčią ir jai atsiduoti tarnavimu.

Ne, tai netiesa.

Aš niekada tokių neteisingų mokymų niekam nesu suteikęs. Aš visada mokiau vienintelio dalyko – įtikėjimo į dangaus karalystę savo širdyje. O tos karalystės priekyje yra visų Šaltinių Šaltinis – Tėvas. Aš visą laiką siekiau jus stiprinti ir guosti, kad tik jūs turėtumėte gyvojo įtikėjimo į Tėvą patyrimą savyje. Dėl to dabar jums atvirai ir ryžtingai pakartoju šituo savo mokymu, perduodamu per savo dabartinių laikų apaštalą ir Tėvo ambasadorių, nes jis visą save yra pašventęs manosios evangelijos skelbimui. Ir šitokį įgaliojimą jam suteikiau aš ir jį patvirtino Tėvas. Manoji evangelija galioja lygiai taip šiandien, kaip galiojo ir tuo metu, kada gyvenau žmogiškuoju pavidalu ir vaikščiojau po šitą nuostabią planetą tarp jūsų. O šiandien aš lygiai taip pritariu ir manojo apaštalo dar ir išplėstai mano evangelijai – Dievo Tėvystei, žmonių brolystei, ir visos kūrinijos brolystei.
Tai reiškia, kad visa kūrinija, visos visatos, visos jose gyvenančios asmenybės yra jums nusiteikusios draugiškai ir su meile, nes jos turi vieną vienintelį Tėvą, kuris yra ir mano Tėvas. Ir aš jus raginu, drąsiai atsigręžkite į Tėvą, kuris į jūsų pačių, ir kiekvieno, vidų yra atsiuntęs savo dalelę, savo gyvą dvasią. Ir tiktai šitoji žinia yra gyvasis mano kelias. Tik šitas kelias ir esu aš, nes Tėvas ir aš esame viena dvasioje, nors esame dvi atskiros asmenybės. Manoji asmenybės kategorija yra kilusi iš paties Tėvo ir iš Rojaus Trejybės Antrojo Asmens – Amžinojo Sūnaus, kurį jūsų bažnyčios hierarchai pateikia kaip mano asmenį. Aš esu atskiras ir kitas Dievo Sūnus. Bet su Tėvu ir su Amžinuoju Sūnumi mes esame viena dvasioje. Dėl to jūs turite atskirti mano asmenį nuo Amžinojo Sūnaus asmens, nors savojoje visatoje aš atstovauju jiems abiems.
Todėl žengdami gyvuoju keliu, žengdami per mane, per gyvą įtikėjimą į mano evangeliją, jūs ir žengiate link Tėvo. Ir tai yra vienintelis kelias, kuris veda pas Tėvą – gyvas įtikėjimas. Tačiau iki savo gyvo įtikėjimo yra daug mažesnių kelių, bet tuo pačiu ir klaidingesnių.