Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Mokymas apie Mokinystės Kelią... >

Mokymas apie Mokinystės Kelią

AŠ ESU Lanello, vėl atėjęs pas jus šią dieną.
Aš atėjau, kad pakalbėčiau su jumis apie tai, kas aktualu. Ir kiekvieną kartą mūsų pokalbis tampa vis dalykiškesnis todėl, kad jūsų sąmonė tampa sugebanti priimti vis daugiau Dieviškosios Tiesos. Todėl diktavimai tampa vis sudėtingesni. Ir netgi ne tiek medžiaga pateikiama sudėtingiau, kiek svarstomi vis sudėtingesni dalykai. Todėl, kad liečiamų klausimų diapazonas plečiasi ir jūs į savo sąmonę galite priimti didesnį klausimų ratą ir išeiti už įprastų vaizdinių ribų. Todėl mes kiekvieną kartą truputį kitaip pateikiame jums jau žinomą medžiagą arba stengiamės įdėti naujų suvokimo elementų, su kuriais jūs anksčiau nesusidūrėte.
Visos svarstomos temos liečia kiekvieną iš dabar gyvenančių žmonių. Bet yra viena ypač aktuali tema. Ir ši tema yra apie jūsų tarpusavio santykius su Dievu, su Pakylėtaisiais Valdovais. Egzistuoja didelė galybė religinių sistemų ir įvairių religinių krypčių. Ir susigaudyti visose šiose kryptyse tampa vis sunkiau ir sunkiau. Kai tik žmonėms iškyla kokių nors žinių poreikis ir kai tik išrandamas koks nors mokslinis atradimas, akimirksniu priešingos mums jėgos panaudoja visus savo sugebėjimus ir galimybes, kad uždarytų žmonių sąmonę į melagingų supratimų, melagingų įsivaizdavimų, melagingų dogmų ir taisyklių voratinklį. Tą jūs taip pat dabar matote įvairių religinių sistemų ir supratimų srityje. Be anksčiau žinomų tikėjimų, atsiranda daugelis naujų. Labai daugelis, kas įgijo kažkokį supratimą apie Dievą, Pakylėtuosius Valdovus, siekia paskelbti save naujai atsiradusiu guru ir gauti savo įtakon patiklių avelių bandą. Ir tai tampa liūdnu jūsų laikotarpio reiškiniu. Žmonės nesuvokia savo karminės atsakomybės, kai jie patenka į tokių guru įtaką. Jie nesuvokia, kad visos netobulos vibracijos ir pasireiškimai per grupių susirinkimus ir maldų praktikas nuteka iš tokio mokytojo auros į jų auras. Ir ši netobulybė papildo jų asmenines netobulybes ir, užuot atsilaisvinę nuo užsidirbto karminio svorio, jie gauna į savo elektroninį diržą visas savo guru netobulybes.
Ypač liūdna situacija būna tada, kai žmonės pereina iš vienos grupės į kitą, panašiai kaip vėjo šuorai per pievą. Tai tampa jūsų laikotarpio rykšte.
Mes tik galime jus tokioje situacijoje perspėti apie tai, kad šitai egzistuoja, šitai pavojinga todėl, kad jūsų pasirinkimai uždeda ant jūsų karminę atsakomybę, kurią jūs būsite priversti atidirbti ateityje.
Dabar aš norėčiau duoti jums įsivaizdavimą apie tai, kaip reikia elgtis toje įvairių srovių, kurios jus supa, jūroje. Visų pirma jūs turite užduoti sau klausimą, kas jus skatina prisijungti prie vienos ar kitos dvasinės grupės. Todėl, kad jūsų motyvo švarumas nulemia tos grupės ir to religinio lyderio, prie kurių prisitrauksite, vibracijų lygį. Jūs niekada nesusimąstėte, kad supančios jus aplinkybės paprasčiausiai paslaugiai siūlo jums pasirinkti būtent tai, kas įsitvirtinę jūsų sąmonėje ir pasąmonėje? Ir jeigu jūs siekiate įvaldyti įvairius magiškus metodus tam, kad valdytumėte savo gyvenimo aplinkybes ir supančių jus žmonių gyvenimo aplinkybes, tai jūs automatiškai ir neišvengiamai prisitrauksite prie grupės, kuri praktikuoja juodąją magiją, ir jūs apsunkinsite save ne tik savo pasirinkimo pasekmėmis, bet ir pasidalinsite šios grupės lyderio ir šios grupės narių karma.
Atėjo laikas jums sąmoningai traktuoti viską, kas vyksta jūsų gyvenime, visus savo pasirinkimus. Todėl, kad kartais nuo vieno jūsų pasirinkimo priklauso jūsų tolesnis kelias ne tik šiame gyvenime, bet ir daugelyje kitų įsikūnijimų. Vieną kartą susisaistę su grupe, praktikuojančia juodąją magiją, jūs automatiškai į savo elektroninį diržą gaunate visą šios grupės uždirbtą karmą.
Sąmoningai traktuokite viską. Ir visų pirma sąmoningai analizuokite savo vidinę būseną ir tą savo motyvą, kuris jus veda.
Štai tikrieji motyvai, būdingi mūsų mokiniams:

*Mūsų mokiniai siekia išsiskirti su visais savo trūkumais ir su visais prisirišimais prie šio pasaulio dalykų tam, kad suteiktų visą įmanomą pagalbą visoms gyvoms būtybėms Žemės planetoje, kurioms reikalinga pagalba.
*Jie siekia išvalyti save, visus savo žemuosius kūnus, tam, kad vaisingiau vykdytų savo tarnavimą.
*Mūsų mokiniai siekia užmegzti ryšį su Dievu, esančiu jų viduje, ir mūsų mokiniai reiškia pagarbą Šviesos Hierarchijai ir sąmoningai stoja ant Hierarchijos laiptų.
*Ir jokios jūsų išorinio pasaulio aplinkybės negali išmušti jų iš Kelio, kai jie patys girdi savo Aukščiausiojo AŠ atsakymus ir tariasi su savo Aukščiausiuoju AŠ visose kebliose gyvenimo situacijose.

O dabar aš norėčiau sustabdyti jūsų dėmesį ties ta aplinkybe, kad labai daugelis mūsų mokinių, jau įgiję daugelį žinių ir įgūdžių, visgi palieka Kelią, nes pradeda vaikytis prestižo, garbės ir pinigų. Ir tai labai liūdna. Todėl, kad tiems mūsų čeloms, kurie jau ėjo Keliu ir ištikimai mums tarnavo, nukrypimas nuo Kelio prilyginamas pačiam sunkiausiam nusikaltimui – išdavystei. Ir atidirbti šią savo išdavystę galima tik gavus įsikūnijimą dar sunkesnėmis karminėmis aplinkybėmis, kai išeiti į Kelią taps daug sudėtingiau. Jūs visada galite sugrįžti į Įšventinimų Kelią, bet kartais tam reikia nugyventi keletą labai sunkių įsikūnijimų, ir tik paskui jums bus leista sugrįžti prie sąmoningo tarnavimo Brolijai.
Aš nesiekiu jus išgąsdinti. Aš tik dėstau tą Mokymą, kuris jums dabar reikalingas. Ir šiame etape tas Mokymas labai svarbus. Todėl, kad labai dažnai mes susiduriame su tuo, kad mūsų mokiniai, užsidegę ir gavę galimybę tarnauti mums, Pakylėtiesiems Valdovams, dėl kažkokios visiškai niekingos dingsties nutraukia savo tarnavimą ir pasuka iš Kelio, vaikydamiesi fizinio pasaulio miražų. Ir kad ir kaip būtų liūdna apie tai kalbėti, labai didelį procentą savo mokinių mes prarandame Kelyje. Todėl, jeigu jūs radote šį Mokymą ir visa širdimi priėmėte diktavimus, einančius per mūsų pasiuntinį, prašau, dvigubai dėmesingiau stebėkite savo motyvus. Kontroliuokite visas mintis, kurios veda jus iš Kelio. Vykite šalin visus klastingus šnabždėtojus, kurie įteigia jums abejones pasirinktu Keliu ir skatina vaikytis vis naujų intelektualių niekalų.
Rasti šį Kelią jums yra didelė garbė, kurią jūs užsitarnavote per buvusius savo įsikūnijimus. Todėl saugokite tai, ką gavote, ir stenkitės pagausinti tai Tarnavimu Brolijai.
Kai buvau įsikūnijęs Amerikoje Marku Prophetu, dažnai susidurdavau su išdavystės ir pasukimo iš Kelio atvejais. Ir aš rekomenduoju jums sąmoningiau elgtis su viskuo, kas kalbama diktavimuose, mūsų duodamuose per šį pasiuntinį. Patikėkite, mes nepasakome nei vieno nereikalingo žodžio. Ir viskas, ką mes kalbame, skirta tam, kad jūs apgalvotumėte tai, ką mes duodame, daugelį kartų savo širdies tylumoje.
Aš džiaugiuosi šiandieniniu susitikimu. Ir aš džiaugsiuosi, jeigu mums pasiseks susitikti su jumis ateityje.

AŠ ESU LanelloAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.