Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Babadži > Atėjo laikas įvykdyti revoliuc... >

Atėjo laikas įvykdyti revoliuciją jūsų sąmonėje!

AŠ ESU Babadži.
Šiandieną atėjau ryžtingo pokalbio. Ir mano ryžtingumas turi persiduoti tiems iš jūsų, kas yra sąskambyje su mano pasikeitimų vibracija.
Kai buvau įsikūnijime, kalbėjau apie tai, kad ateis revoliucija. Ir visi terminai, skirti revoliucijai ateiti, jau praėjo. Todėl ruoškitės permainoms, kurios iš tiesų bus revoliucinės! Ir šie pasikeitimai turi įvykti jūsų sąmonėje. Ir kai tik jie jūsų sąmonėje įvyks, akimirksniu viskas aplink jus pradės liepsnoti revoliucijos ugnyse. Todėl, kad nušluota bus viskas, kas dabar vadovauja puotai. Visa jums įprasta aplinka. Viskas, prie ko pripratote. Visi jūsų įpročiai ir prisirišimai.
Ir tai įvyks neišvengiamai, nes neatitinka Dieviškojo plano ir neatitinka evoliucinio žmonijos vystymosi kelio.
Tada, kai neveikia įkalbinėjimai ir žmogus užsispiria, nepaklūsta įstatymui, tai panaudojama jėga. Tada, kai žmonija nepaklūsta Dieviškajam Įstatymui ir baigiasi suvokimui skirti terminai, prisireikia panaudoti forsuotus poveikio metodus.
Tai, prie ko pripratote ir ką suvokiate kaip neatskiriamą savo egzistavimo dalį, iš tikrųjų dažniausiai neatitinka to, kas turėtų būti šiame evoliucinio vystymosi etape. Todėl labai daugelis žmogaus veiklos sferų iš tiesų turi būti revoliucingai pakeistos.
Jūs pripratote maistui naudoti mėsą ir mėsos produktus. Jums reikės šito atsisakyti, nes kyla fizinio plano vibracijos ir tam, kad jūsų fizinis kūnas atitiktų šias vibracijas, jums vertėtų pereiti prie aukštesnes vibracijas turinčio augalinės kilmės maisto rūšių.
Pripratote vartoti alkoholį. Jums reikės jo atsisakyti iš karto ir visam laikui. Tas pats ir su tabaku, narkotikais.
Pripratote nekontroliuojamai naudoti seksualinę energiją. Reikės tapti skaistiems. Todėl, kad nuo to, kiek sugebėsite išsaugoti savo seksualinį potencialą, priklauso, kiek gyvybinga bus kita žmonių karta. Visi, kas negyvybingi, negalės egzistuoti naujame pasaulyje.
Pripratote mėgautis televizoriaus žiūrėjimu. Šio įpročio reikės atsisakyti. Todėl, kad jums bus reikalinga koncentracijos į Aukščiausiąją realybę savybė, o visa, kuo užpildytas jūsų televizijos ir radijo eteris, trukdo jums koncentruotis į Aukščiausiąją realybę.
Matote, kad tie pasikeitimai, kurie ateis, nušluos mažiausiai pusę jūsų pramonės ir industrijos. Visą masinių pasilinksminimų industriją, svaiginamųjų preparatų, nekokybiškos maisto produkcijos gamybą.
Tai iš tiesų revoliuciniai pasikeitimai. Ir visa tai turi įvykti. Tik šiuo atveju žmonija galės įrodyti savo sugebėjimą toliau žengti evoliucijos keliu.
Vienoje svarstyklių lėkštėje – visos tos jūsų civilizacijos „gėrybės“, kurias anksčiau išvardijau, prie kurių žmonija prisirišusi ir su kuriomis kol kas nenori išsiskirti. Kitoje svarstyklių lėkštėje – pats Žemės planetos, fizinio Žemės planetos plano egzistavimas.
Jums reikia apsispręsti per labai trumpą laiką. Kuo ilgiau mąstote, tuo mažiau galimybių sklandžiai atlikti perėjimą. Tuo didesnė tikimybė globalinio kataklizmo, kuris sunaikins nepasisekusią civilizaciją.
Ir dėl visko kaltas – jūsų nenoras keistis. Jūsų nenoras laikytis Dieviškojo Įstatymo.
Dieviškasis Įstatymas siūlo kurti visuomenę visai kitais principais: kai žmogus gali kaskart vis labiau išreikšti savo Dieviškąją prigimtį. Jūsų civilizacija skatina žmogų išreikšti jo velnišką prigimtį. Todėl pribrendo pasirinkimo klausimas. Ir labiausiai pasirinkimas susijęs su tuo, ar norite eiti evoliuciniu vystymosi keliu, ar norite papildyti nenusisekusių praeities civilizacijų sąvartyną.
Ir tiems iš jūsų, kas savo viduje teisingai Dieviškai pasirenka ir žengia tuo keliu, nepaisydamas, kad visi aplinkiniai ir toliau eina ankstesniu keliu, nutolusiu nuo Dievo ir Dievo vadovavimo, jums kelias atviras. Ir netgi jeigu planetai kažkas atsitiktų, jūs gausite leidimą į kitus pasaulius, kurie atitinka jūsų vibracijas.
Todėl skaičiuojamas kiekvienas žmogus, sugebantis įrodyti savo teisę pakilti į aukštesnį evoliucinį laiptelį.
Jums buvo kalbama apie atsiveriančią grandiozinę galimybę. Buvo kalbama apie tai, kad dabar lengva pasikeisti, nes visas Dangus jums suteikia pagalbą bei palaikymą. Ir iš tiesų jūsų gyvenamas laikotarpis yra palaimintas laikotarpis. Vieni individai greitais žingsniais kyla į viršų. Kiti tokiais pat greitais tempais ritasi žemyn.
Kiekvienam duodamas šansas išgyventi.
Kiekvienam tiesiama pagalbos ranka.
Tačiau laisvos valios įstatymas neleidžia įsikišti, jeigu iš jūsų pusės negirdimas pagalbos šauksmas.
Ir netgi tada, kai dėl jūsų sukurtos karmos padėtis visiškai beviltiška, netgi tada, kai pats paskutinis nusidėjėlis paskutinę minutę meldžia Dangų pagalbos, mes neturime teisės atsakyti.
Todėl prašykite pagalbos – ir pagalba ateis!
Melskite išgelbėjimo – ir išgelbėjimas ateis!
Pasikliaukite Dievu ir Dievas suteiks savo globą ir vadovavimą!
Reikalingas tik jūsų noras pasikeisti.
Reikalingas jūsų noras tarnauti Žemės planetos evoliucijoms.
Nepraleiskite šios dabar atsiveriančios galimybės!
Sunku suvokti tada, kai viskas gerai. Daug greičiau ateina suvokimas, kai situacija tampa tokia absurdiška, jog net kurčias ir aklas pradeda suprasti, kad kažkas vyksta ne taip.
Todėl nepavargstu vis ateiti ir šaukti jums į ausį: „Laikas atėjo!“
Atėjo laikas įvykdyti revoliuciją jūsų sąmonėje!

AŠ ESU Babadži


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#12Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.