Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 30 Dokumentas. Didžiosios visa... > 1. Gyvų Butybių Rojaus klasifi... >

1. Gyvų Butybių Rojaus klasifikacija

(330.3) 30:1.1 Rojuje gyvos būtybės yra klasifikuojamos pagal neatskiriamą ir pasiektą ryšį su Rojaus Dievybėmis. Centrinės ir supervisatų didžiųjų susibūrimų metu tie, kurie dalyvauja, dažnai grupuojami pagal kilmę: tie, kurių kilmė yra trivienė, arba kurie yra pasiekę Trejybę; tie, kurių kilmė yra duali; ir tie, kurių kilmė yra vienguba. Gyvųjų būtybių Rojaus klasifikaciją sunku aiškinti mirtingajam protui, bet mes esame įgalioti pateikti štai ką:

(330.4) 30:1.2 I. TRIVIENĖS KILMĖS BŪTYBĖS. Būtybės, kurias sukūrė visos trys Rojaus Dievybės, arba kaip tokios, arba kaip Trejybė, kartu su Sutrejybintu Korpusu, kurio pavadinimas pažymi visas sutrejybintų būtybių grupes, apreikštas ir neapreikštas.

(330.5) 30:1.3 A. Aukščiausiosios Dvasios.

(330.6) 30:1.4 1. Septynios Pagrindinės Dvasios.
(330.7) 30:1.5 2. Septyni Aukščiausieji Vykdytojai.
(330.8) 30:1.6 3. Septynios Atspindinčiųjų Dvasių Kategorijos.

(330.9) 30:1.7 B. Trejybės Stacionarūs Sūnūs.

(330.10) 30:1.8 1. Sutrejybintos Aukštybės Paslaptys
(330.11) 30:1.9 2. Dienų Amžinieji.
(330.12) 30:1.10 3. Dienų Senieji.
(330.13) 30:1.11 4. Dienų Tobulieji.
(331.1) 30:1.12 5. Dienų Nesenieji.
(331.2) 30:1.13 6. Dienų Sąjungos.
(331.3) 30:1.14 7. Dienų Ištikimieji.
(331.4) 30:1.15 8. Išminties Tobulintojai.
(331.5) 30:1.16 9. Dieviškieji Patarėjai.
(331.6) 30:1.17 10. Visuotiniai Cenzoriai.

(331.7) 30:1.18 C. Iš Trejybės kilusios ir Sutrejybintos Būtybės.

(331.8) 30:1.19 1. Trejybės Sūnūs Mokytojai.
(331.9) 30:1.20 2. Trejybės Įkvėptosios Dvasios.
(331.10) 30:1.21 3. Havonos Vietiniai Gyventojai.
(331.11) 30:1.22 4. Rojaus Piliečiai.
(331.12) 30:1.23 5. Neapreikštos iš Trejybės kilusios Būtybės.
(331.13) 30:1.24 6. Neapreikštos Dievybės sutrejybintos Būtybės.
(331.14) 30:1.25 7. Sutrejybinti Pasiekimo Sūnūs.
(331.15) 30:1.26 8. Sutrejybinti Pasirinkimo Sūnūs.
(331.16) 30:1.27 9. Sutrejybinti Tobulumo Sūnūs.
(331.17) 30:1.28 10. Tvarinių sutrejybinti Sūnūs.

(331.18) 30:1.29 II. DUALIOS KILMĖS BŪTYBĖS. Tos, kurios yra kilusios iš bet kurių dviejų Rojaus Dievybių arba kitokiu būdu yra sukurtos bet kokių dviejų būtybių tiesiogiai ar netiesiogiai kilusių iš Rojaus Dievybių.

(331.19) 30:1.30 A. Besileidžiančiosios Kategorijos.

(331.20) 30:1.31 1. Sūnūs Kūrėjai.
(331.21) 30:1.32 2. Sūnūs Arbitrai.
(331.22) 30:1.33 3. Ryškiosios ir Ryto Žvaigždės.
(331.23) 30:1.34 4. Tėvai Melkizedekai.
(331.24) 30:1.35 5. Melkizedekai.
(331.25) 30:1.36 6. Vorondadekai.
(331.26) 30:1.37 7. Lanonandekai.
(331.27) 30:1.38 8. Spindinčiosios Vakaro Žvaigždės.
(331.28) 30:1.39 9. Archangelai.
(331.29) 30:1.40 10. Gyvybės Nešėjai.
(331.30) 30:1.41 11. Neapreikšti Visatos Padėjėjai.
(331.31) 30:1.42 12. Neapreikšti Dievo Sūnūs.

(331.32) 30:1.43 B. Stacionarios Kategorijos.

(331.33) 30:1.44 1. Abandonteriai.
(331.34) 30:1.45 2. Susatijos.
(331.35) 30:1.46 3. Univitatijos.
(331.36) 30:1.47 4. Spirongos.
(331.37) 30:1.48 5. Neapreikštos Dualios kilmės Būtybės.

(331.38) 30:1.49 C. Kylančiosios Kategorijos.

(331.39) 30:1.50 1. Su Derintoju susilieję Mirtingieji.
(331.40) 30:1.51 2. Su Sūnumi susilieję Mirtingieji.
(331.41) 30:1.52 3. Su Dvasia susilieję Mirtingieji.
(331.42) 30:1.53 4. Pervestos Tarpinės Būtybės.
(331.43) 30:1.54 5. Neapreikšti Pakilusieji.

(332.1) 30:1.55 III. VIENGUBOS KILMĖS BŪTYBĖS. Tos, kurios yra kilusios iš vienos iš Rojaus Dievybių arba kitaip sukurtos bet kurios būtybės, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai kilusi iš Rojaus Dievybių.

(332.2) 30:1.56 A. Aukščiausiosios Dvasios.

(332.3) 30:1.57 1. Gravitacijos Žinianešiai.
(332.4) 30:1.58 2. Havonos Grandinių Septynios Dvasios.
(332.5) 30:1.59 3. Havonos Grandinių Dvylikakarčiai Padėjėjai.
(332.6) 30:1.60 4. Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjai.
(332.7) 30:1.61 5. Visatos Motinos Dvasios.
(332.8) 30:1.62 6. Septinkartės Pagalbinės Proto Dvasios.
(332.9) 30:1.63 7. Neapreikštos iš Dievybės kilusios Būtybės.

(332.10) 30:1.64 B. Kylančiosios Kategorijos.

(332.11) 30:1.65 1. Personalizuoti Derintojai.
(332.12) 30:1.66 2. Kylantieji Materialieji Sūnūs.
(332.13) 30:1.67 3. Evoliuciniai Serafimai.
(332.14) 30:1.68 4. Evoliuciniai Cherubimai.
(332.15) 30:1.69 5. Neapreikšti Kylantieji.

(332.16) 30:1.70 C. Begalinės Dvasios Šeima.

(332.17) 30:1.71 1. Atsiskyrusieji Žinianešiai.
(332.18) 30:1.72 2. Visatos Grandinių Prižiūrėtojai.
(332.19) 30:1.73 3. Surašymo Reguliuotojai.
(332.20) 30:1.74 4. Begalinės Dvasios Asmeniniai Padėjėjai.
(332.21) 30:1.75 5. Asocijuoti Inspektoriai.
(332.22) 30:1.76 6. Paskirtieji Sargybiniai.
(332.23) 30:1.77 7. Absolventų Vadovai.
(332.24) 30:1.78 8. Havonos Tarnai.
(332.25) 30:1.79 9. Visuotiniai Sutaikytojai.
(332.26) 30:1.80 10. Morontiniai Kompanionai.
(332.27) 30:1.81 11. Supernafimai.
(332.28) 30:1.82 12. Sekonafimai.
(332.29) 30:1.83 13. Tertiafimai.
(332.30) 30:1.84 14. Omniafimai.
(332.31) 30:1.85 15. Serafimai.
(332.32) 30:1.86 16. Cherubimai ir Sanobimai.
(332.33) 30:1.87 17. Neapreikštos Būtybės, kilusios iš Dvasios.
(332.34) 30:1.88 18. Septyni Aukščiausieji Energijos Reguliuotojai.
(332.35) 30:1.89 19. Aukščiausieji Energijos Centrai.
(332.36) 30:1.90 20. Pagrindiniai Fiziniai Kontrolieriai.
(332.37) 30:1.91 21. Morontiniai Energijos Prižiūrėtojai.

(332.38) 30:1.92 IV. ATSIRADUSIOS TRANSCENDENTALIOS BŪTYBĖS. Rojuje turi būti sutinkama milžiniška gausybė transcendentinių būtybių, kurių kilmė laiko ir erdvės visatoms paprastai nėra atskleidžiama tol, kol jos įsitvirtina šviesoje ir gyvenime. Šitie Transcendentalai nėra nei kūrėjai, nei tvariniai; jie yra dieviškumo, galutinumo, ir amžinybės atsiradę vaikai. Šitie “atsiradusieji” nėra nei ribiniai, nei begaliniai—jie yra absonitai; o absonitumas nėra nei begalybė, nei absoliutumas.

(333.1) 30:1.93 Šitie nesukurti nekūrėjai amžinai yra ištikimi Rojaus Trejybei ir paklūsta Galutiniajam. Jie egzistuoja asmenybės veiklos keturiuose galutiniuose lygiuose ir veikia absonito septyniuose lygiuose dvylikoje didžiųjų skyrių, susidedančių iš vieno tūkstančio didžiųjų darbo grupių po septynias klases kiekvienoje. Šitos atsiradusios būtybės sudaro tokias kategorijas:

(333.2) 30:1.94 1. Pagrindinės Visatos Architektus.
(333.3) 30:1.95 2. Transcendentinius Registruotojus.
(333.4) 30:1.96 3. Kitus Transcendentalus.
(333.5) 30:1.97 4. Pirminius Atsiradusius Pagrindinius Jėgos Organizatorius.
(333.6) 30:1.98 5. Asocijuotus Transcendentinius Pagrindinius Jėgos Organizatorius.

(333.7) 30:1.99 Dievas, kaip viršasmuo, suteikia pradžią; Dievas, kaip asmuo, sukuria; Dievas, kaip ikiasmuo, fragmentuoja; ir toks jo paties fragmentas Derintojas vysto dvasinę sielą materialaus ir mirtingo proto viduje sutinkamai su laisvos valios apsisprendimu, kurį priima toji asmenybė, kurią tokiam mirtingajam tvariniui Dievas kaip Tėvas yra padovanojęs tėviškuoju veiksmu.

(333.8) 30:1.100 V. FRAGMENTUOTOS DIEVYBĖS ESYBĖS. Šitą gyvosios egzistencijos kategoriją, kylančią iš Visuotinio Tėvo, geriausiai tipizuoja Minties Derintojai, nors šitos esybės jokiu būdu nėra vieninteliai Pirmojo Šaltinio ir Centro ikiasmenės tikrovės fragmentavimai. Kitokių, o ne Derintojų fragmentų funkcijos yra daugiapusės ir mažai žinomos. Susiliejimas su Derintoju arba kitu tokiu fragmentu tą tvarinį padaro su Tėvu susiliejusia būtybe.

(333.9) 30:1.101 Trečiojo Šaltinio ir Centro ikiprotinės dvasios fragmentavimai, nors vargu ar galima juos lyginti su Tėvo fragmentais, turėtų būti registruojami čia. Tokios esybės labai smarkiai skiriasi nuo Derintojų; jos, kaip tokios, negyvena Dvasingtone, taip pat jos, kaip tokios, iš tiesų nekeliauja proto gravitacijos grandinėmis; taip pat jos iš tikrųjų negyvena mirtingųjų tvarinių viduje gyvenimo materialiame kūne metu. Jie nėra ikiasmeniai ta prasme, kokia yra Derintojai, bet tokie ikiprotinės dvasios fragmentai yra padovanojami kai kuriems išliekantiesiems po mirties mirtingiesiems, ir susiliejimas su jais padaro juos su Dvasia susiliejusiais mirtingaisiais, skirtingai nuo mirtingųjų, susiliejusių su Derintoju.

(333.10) 30:1.102 Dar sunkiau yra pavaizduoti Sūnaus Kūrėjo individualizuotą dvasią, su kuria susijungęs tvarinys tampa su Sūnumi susiliejusiu mirtinguoju. Ir yra dar ir kitokių Dievybės fragmentų.

(333.11) 30:1.103 VI. VIRŠASMENĖS BŪTYBĖS. Visatų visatoje yra didžiulė gausybė kitokių, o ne asmenių dieviškosios kilmės ir daugiapusės tarnystės būtybių. Kai kurios iš šitų būtybių gyvena Sūnaus pasauliuose Rojuje; kitos, tokios, kaip Amžinojo Sūnaus viršasmeniai atstovai, yra sutinkamos kitur. Jos didžiąja dalimi nėra minimos šituose pasakojimuose, ir būtų beveik bergždžia mėginti jas pavaizduoti asmeniams tvariniams.

(333.12) 30:1.104 VII. NEKLASIFIKUOTOS IR NEAPREIKŠTOS KATEGORIJOS. Per šitą visatos amžių nebūtų įmanoma įtraukti visų būtybių, asmenių ar kitokių, į klasifikacijas, susijusias su dabartiniu visatos amžiumi; taip pat nevisos šitos kategorijos iš tiesų buvo apreikštos šituose pasakojimuose; dėl to daugybė kategorijų šituose sąrašuose buvo praleista. Turėkite omenyje:

(333.13) 30:1.105 Visatos Likimo Užbaigėją.
(333.14) 30:1.106 Galutiniojo Ribotus Vicegerentus.
(334.1) 30:1.107 Aukščiausiojo Beribius Prižiūrėtojus.
(334.2) 30:1.108 Neapreikštas Dienų Senųjų Kuriančiąsias Agentūras.
(334.3) 30:1.109 Rojaus Madžestoną.
(334.4) 30:1.110 Madžestono Neįvardintus Atspindinčiuosius Ryšininkus.
(334.5) 30:1.111 Vietinių Visatų Midsonitų Kategorijas.

(334.6) 30:1.112 Nebūtina suteikti, kokios nors ypatingos reikšmės tam, jog šitos kategorijos yra išvardintos drauge, išskyrus tai, jog nė viena iš jų nepatenka į tokią Rojaus klasifikaciją, kokia yra apreikšta čia. Jos sudaro tik nedidelę dalį neapreikštų kategorijų; jums dar teks sužinoti apie didelį skaičių neapreikštų kategorijų.

(334.7) 30:1.113 Dvasios yra: dvasinės esybės, dvasiniai buvimai, asmenės dvasios, ikiasmenės dvasios, viršasmenės dvasios, dvasinės egzistencijos, dvasinės asmenybės—bet nei mirtingojo kalba, nei mirtingojo intelektas nėra tam adekvatūs. Tačiau mes galime konstatuoti, jog nėra “grynojo proto” asmenybių; nė viena esybė neturi asmenybės, jeigu jos ja neapdovanoja Dievas, kuris yra dvasia. Bet kokia proto esybė, kuri nėra susieta su dvasine arba su fizine energija, nėra asmenybė. Bet ta pačia prasme, kaip yra dvasinės asmenybės, turinčios protą, taip yra ir protingos asmenybės, turinčios dvasią. Madžestonas ir jo padėjėjai yra visiškai geras pavyzdys tokių būtybių, kuriose viešpatauja protas, bet yra ir geresnių šito asmenybės tipo pavyzdžių, kurie yra jums nežinomi. Tokių proto asmenybių yra net ištisos neapreikštos kategorijos, bet visada jos yra susietos su dvasia. Kai kurie kiti neapreikšti tvariniai yra tai, ką būtų galima pavadinti protinės ir fizinės energijos asmenybėmis. Šitas būtybės tipas nereaguoja į dvasinę gravitaciją, bet, nepaisant šito, yra tikra asmenybė—yra Tėvo grandinėje.

(334.8) 30:1.114 Šitie dokumentai net nepradeda—net ir negali pradėti—išsamiai pasakoti apie gyvus tvarinius, kūrėjus, atsirandančiuosus, ir dar kitokiais būdais egzistuojančias būtybes, kurios gyvena ir garbina ir tarnauja gausybėje laiko visatų ir amžinybės centrinėje visatoje. Jūs mirtingieji esate asmenys; dėl to mes galime pavaizduoti būtybes, kurios yra įasmenintos, bet kaip galima būtų, kada nors jums paaiškinti apie absonitizuotą būtybę?