Sirijus > Svečių knyga (bendri atsiliepi... > 59 >

DIEVAS ABSOLIUTAS !GYVENKIME TOBULAIParapsichologijos ir psichologijos mokslinė žynio žinių knyga

Autorius;Indigo žmogus (Kristologas , Energetikas – Mediumas , Parapsichologas – psichologas , Ekstrasensas)

Vidmantas Grinčiukas

1969.08.17KRISTOLOGIJA , - Kristaus ir Dievo kristalų logika.

ENERGETIKA , - Bioenergetika, žmogaus galimybės energetiniuose laukuose.

MEDIA, - Kontaktai per erdvę .

PARAPSICHOLOGIJA, - Dievo – erdvės paranormalių reiškinių psichologija.

PSICHOLOGIJA, - Žmonių egzistencinių santykių psichologija.

EKSTRASENSIJA, - Materijos pakeitimas, panaikinimas, ŽINOJIMAS.INFORMACINIS leidinys
2013 metai

Siekiant žmonėse tobulumo – gerovės ir meilės yra išleista ši knyga.TRANSCENDENCIJA

Transcendencija įmanoma ne kiekvienam žmogui, bet koks žmogus negali pasiekti transcendencijų, tai yra susiję su jo asmenybės aspektais ( karma ). Transcendencijas pasiekia INDIGO asmenybės, taip pat vidumi tyri ir švarūs eiliniai žmonės turi galimybę patekti į Dievo transcendentinę versiją.

Transo būsenai pasiekti, reikalinga tinkama aplinka ir tinkamos situacijos, iš niekur nieko transcendencija neįmanoma, iš anksto tokie dalykai susikuria nuo žmogaus mastymo būdo ir tinkamos aplinkos, bei
situacijų.

Transcendencija įvyksta per vidinius žmogaus tyrumo – švarumo aspektus.

Transo būsena yra labai, labai malonus pojūtis, joje gali transformuotis net žmogaus išvaizda ( veidas , kūnas ).

Transformacijos ilgai netrunka, nes žmogaus loginis protas gražina jį į ankstesnius – įprastinius epizodus.

Indigo žmonės sugeba kitą žmogų ( eilinį ), nusiusti į transo epizodus, jei labai gerai sutaria su juo, jei žmogus nepajėgus pasiekti tyrumo epizodų.

Transcendencijos yra skirtingų modelių, jos gali būti žmonių santykių aspektuose, gamtos, savasties ir Dievo ( visumų ) kontekstuose.

Dievo transcendencijos yra labai tobulai galingos ir pasižyminčios įvairove, nes Dievo pasaulis be galo platus ir įvairus.

Dieviškos transformacijos pasižymi tobulybe, nes žmogaus protas pradeda veikti pagal Dievo įkūnytą molekulinę galvos smegenų ląstelių informacinę technologiją.

Indigo Vaikų – žmonių transcendencijos yra idealiai tobulos, kur jie gali jausti netgi spalvų molekulinę dvasinę sandarinę struktūrą , nes jų ( nuostabiai, - tobulai, - galingai ) išlavintos vaizduotės. Indigo vaikas patenka į Dieviškai tobulą rojų.

Transcendencijos labai priklauso nuo žmogaus pasaulėžiūros, mastymo būdo ir kitų faktorių. Su negatyvia energija žmogus nepatenka į transą, būna atvejų, kai neigiamo potencialo žmogus sutaria su kitu negatyviu žmogumi, tačiau, ten ne transcendencijos formuojasi, o maloni akimirka tarp, atitinkančią pasaulėžiūras savų rato žmonių, kuriuos traumuoja visuma, nes visumos egzistencinis modelis paremtas teigiama energetine pasaulėžiūra.

Žmonių negatyvas ( neigiamas potencialas ) bioenergetiniuose laukuose yra slopinamas - sodinamas visumos energetinių laukų. Jei blogi žmonės tarp tokių pat mastymo žmonių gerai jaučiasi, jie yra visumos energetinio lauko slopinami.

Labai svarbu žmonėms yra siekti gėrio, grožio, meilės, tolerancijos ir pagarbos vienas kitam, nes be visa to, - susikuria negatyvas žmonių dvasinėje srityje.

Transcendencijų moduliai yra labai įvairūs ir skirtingi, tik geros karmos žmogus sugeba „ rojų “ žemėje patirti. Reikalinga žmogui Dievą mylėti norint transo situacijas matyti.

Transcendencijos yra populiarios tarp indigo vaikų ir indigo suaugusių, nes suaugęs indigo žmogus tebeturi indigo vaiko vaikišką charakteristiką, tobulai žinantis dvasinę ir filosofinę ( psichologinę) visumos egzistencijos modelio brandą.

Indigo žmonėms transcendencijas asmeniškai kuria pats Dievas - Kūrėjas, jei indigo vaikas, ar suaugęs eina – ( linksta ) link tokių situacijų.

SEKANČIAI pateikiu vieną iš daugelio transcendencijų , kur Dievo galimybėse indigo žmogus patenka į pačio Dievo sukurtą transą ;

„ SPALVOTAS ROJUS ‘‘

Tik labai, labai aukštoje materializacijoje ( dvasinėje ) įmanoma spalvotą rojų patirti ir suvokti, neaprėpiant žmogui žmogiškomis mintimis reiškinio, o prisimenant būseną ir matytus vaizdus, ne per galvos žmogiškąją sistemą, o per žmoguje esančias „čakras“ krūtinėje, kur randasi visa žmogaus dvasinė egzistencinė to žmogaus šerdis.

„ Aš šiame rojuje buvau apie penkias sekundes. Rojus buvo suformuotas „ saulės rezginyje“ – krūtinės ertmėje, nes mano galvos smegenų funkcionavimas buvo atjungtas, neutralizuotas. Atbundant smegenų veiklai spėjau informaciją užfiksuoti. Buvo suformuotas aplink saulę visatos spalvotas judėjimas, kuris gilumu prilygo vandenynų platybėmis, nuo tokio giluminio pojūčio, vos nesustojo žmogiškoji mano kūno širdis. Nors ir giluminis efektas rojuje perverčiamas į malonumo jausmo efektą ( kuo gilesnis reiškinys, tuo malonesnis), Dievo kompiuterijos dėka buvo sureguliuotas gilumo pojūčio balansas.“

Bet kokiai egzistencijai, ar tai būtų materinė, ar be materinė, reikalinga ATRAMINĖ GRANDIS, į ką turėtų atsiremti egzistencijos modelis pagal dėsnius, nes paties Dievo egzistencinis modelis ir Jo samprata, paremtas begalybe.

Man asmeniškai žinant visatos egzistencinius dėsnius;

Materijose egzistencijos įmanomos ir orientuotos į atraminę grandį, tiek filosofine reikšme, tiek kūnų egzistavimų prasme.

ATRAMINĖ GRANDIS, - tai ryšio – sąveikų, bet kokioje egzistencijoje pagrindinio dėsnio pagrindas. Be šio pagrindo neįmanomas net egzistencinis judėjimas, - (sąveika). Šiuo dėsnio pagrindu sukurta visata ir žemės planeta.

TRANSCENDENCIJA Pranokstanti laiką ir erdvę,

Dievo sukurti transcendencijų modeliai pralenkia materijoje laiką ir erdvę. Indigo vaikai turi galimybę pereiti laiką materijose, tai yra gali būti ir praeityje ir ateityje, nes Dievo padedami jie atsiduria kitame laike su materijos kūnu. Eiliniai žmonės nepastebi , nes neseka materializacijos pokyčių, randa paprastus paaiškinimus iš loginio jiems priimtino proto, pagal jiems žinomas versijas. Galima visa tai įvardinti, kaip indigo asmenybės dėka yra pakeičiama materijos aplinka tam tikram laikui, nes pas juos susiformuoja , jiems patiems vadovaujantis idealiu teisingumu, nesutapimai tarp teisingumo motyvų ir Dievas pakeičia laiką, kad jie pamatytų praeitį arba ateitį. Visa tai yra daroma indigo žmogaus bendroje sąsajoje su Dievo kristaline kompiuterine versija.

Man pačiam situacijose su materijos teritorija, yra pavykę laiką pereiti apie tris sykius, kurias žinau ir įsidėmėjau, o kiek man pačiam yra nežinomų situacijų (?), gali būti apie dvidešimt.

Transcendencijoje, per teisingumu paremto loginio mastymo motyvų nesutapimus, sumažinau 1/3 dalimi elektrinę mikrobanginę krosnelę. Po eksperimento jaučiau galvos smegenų ertmėje krosnelės gaminio medžiagas - ( chemiją ). Keičiant materijų gabaritus ir pačias materijas, pas indigo asmenis, gali susikurti tų materijų medžiagų energetiniai poveikiai galvai. Gerai suprantančiam indigo žmogui tų poveikių gali ir nebūti, jei jis žino situacijas dėl kokių priežasčių įvyksta eksrasensiniai įvykiai, eksperimentuojant su žmogiškąją logistika – logika.

Labai svarbu indigo žmonėms ar vaikams neišsekti energetiškai po Dievo TRANSCENDENCIJŲ, nes jose jis patenka į tobulybę ir praėjus tam tikram laiko tarpui grįžta iš „rojaus“ į įprastinį egzistencinį aplinkos sukurtą epizodą. Jiems žinantiems aplinkos eilinių žmonių logistikos pagrindą ir pamatą, labai sudėtinga yra išlaikyti teigiamą psichologinę amplitudę. Paties Dievo kristalinės kompiuterinės grandies padedami jie nejaučia negatyvo energetikoje, juos į įprastinio – eilinio gyvenimo vėžes įstato Dievas, pagal jų protavimo lygmens būsenas.

Indigo žmogus yra pajėgus per TRANSCENDENCIJAS atsiplėšti nuo žemės jį supančios aplinkos, jei susikurtų kitą egzistencijos modelį ir tai padaryti jam leistų atminties faktoriai, nes per savo materijos kūno atmintį, pats neranda būdų ištrūkti iš savų atminties versijų.

Dievo kristalinė logistika pralenkia VIRŠ SĄMONE bet kokios visatoje kompiuterijų programų versijas. Žemės planetoje Dievo galimybių versijos išnaudojamos kažkur ne daugiau kaip du procentus, nes jos egzistencinis modelis paremtas materiniu - materijos egzistavimo pagrindu ir jos dėsniais. Žemės planetos modelis sumodeliuotas pagal tvermės , traukos ir kitus dėsnius.

Tvermės dėsnis; Fizikoje nusako, kad tam tikra išmatuojama izoliuotos fizikinės sistemos savybė nekinta evoliucionuojant tai sistemai. Kiekvienas tvermės dėsnis yra matematinė kokios nors tos sistemos tapatybė.

Traukos dėsnis; Niutono visuotinės traukos dėsnis sako, kad bet kokie du visatos kūnai veikia vienas kitą jėga.

EGZISTENCINIAI DĖSNIAI yra susikūrę iš pačios egzistencijos galimybių dėsniams egzistuoti. Dievo ABSOLIUTO versijoje: - galimybė Dievui – Tėvui juos pakeisti.

Dievas – tėvas yra konkrečių egzistencijų Tėvas.

Kristus; - LOGAS

TRANSCENDENCIJA Dievo - Tėvo materinėje sistemoje ( modelyje );

Dievas yra absoliutas. Indigo žmogui, sugebančiam visą gyvenimą tyrinėti patį Dievą, įsiskverbti į savo pasąmonių gelmes, Dievas pats sukuria jam palankias sąlygas egzistuoti, gyvenant su sunkumais, ar nemalonumais.

Sekančiai aprašau situaciją, neatitinkančią tvermės ir traukos dėsnių.

„ Žiema, … šalta, sugedę buto plastikinių langų sandarinimo gumos tarp lauko ir vidaus. Sušalau be miegodamas bute ir nuo man nepalankios šalčio temperatūros, galvos smegenų veiklai pasireiškė pavojus, nes turėjau nervinių sukrėtimų. Nieko nelaukdamas sukontaktavau su Dievu. Kontaktuojant su Dievu reikalinga turėti filosofijoje patikimą egzistencinę grandį. Tuo metu egzistencine grandimi tapo MARIJA, kurios turiu pasidaręs kompiuterijoje logotipą - savo kompiuterio versijoje. Kontaktas padėjo, nes už kiek laiko pradėjo kaitinti vonios gyvatuko iš šalto vandens radiatorių. Vandenų nenaudojau, iki gyvatuko buvo ledinės temperatūros radiatoriaus vamzdžiai, o pats radiatorius kaito panašiai iki 90 laipsnių Celsijaus. Kaitimas vyko apie valandą, kol apšildė gerai buto erdvę. Vandens skaitiklis nesisuko, nes nenaudojau jokio vandens ir iki radiatoriaus buvo ledinės temperatūros įrengimas.“

Šiame mano pateiktame situacijos aprašyme TRANSCENDENCIJA vyko pačiame Dievo modelyje.

Gyvenime žmonėms labai svarbu yra siekti tobulumo savų asmenybių aspektuose, gerinti savo prigimtines šaknis, tobulinti ryšį su Dievo egzistencine sritimi. Žmogaus sąmoningumas yra ženkliai patobulėjęs evoliucijos kontekste lyginant su 1900 metais.

Transcendencijos yra tobulumo viršūnės pasiekimas, tad linkiu kiekvienam knygos skaitytojui siekti tobulybės tiek, dvasinėje pasaulėžiūroje, tiek fizinio kūno priežiūroje. Jos gali vykti , kaip minėjau ir gamtos savasties tinkamose sampratose, tačiau reikalinga tobulai subalansuota pasaulėžiūra ir tinkama žmogaus prigimtinė šaknis – karma. Dievo Modelis ( sandara ) yra begalinis, kuris pagal mano atliktus tyrimus yra skirstomas į dvi skirtingas filosofines sampratas, tai ;

Kristalinė – „ kompiuterinė“ pusė.

Dvasinė egzistencinė pusė.

Dievo begalybės kontekstuose tos dvi pusės labai sąveikauja į vieną bendrą sąmonę;

- „ ABSOLIUTAS“.

TRANSCENDENCIJA ;

- Tai buvimas, egzistavimas už anapus ko nors, pavyzdžiui : Daikto buvimas už proto, pažinimo ribų, arba absoliučios būties – už materialios tikrovės ribų.ŽMOGAUS KARMINIS PRADASŽmonių karminiai mazgai egzistuoja dvasinėje Dievo egzistencinėje pusėje. Dievo dvasinė egzistencinė sritis žmonėms truputį yra žinoma, nes apie tai yra rašomos knygos pvz. tokia kaip „ urantijos“ knyga, rašyta įvairių dvasinės srities praktikų. Pasaulyje egzistuoja daug mokytojų specialistų – dvasininkų, religijoje ir kitur. Dvasinė sritis žmonėms yra prieinama daugeliui, skirtingai, nuo Dievo kitos egzistencinės pusės;

- KRISTALINĖS LOGISTIKOS, kuri paremta filosofijoje daugiau valdomąja- žinių grandimi.

Žmonių karminiai mazgai kuriasi pačiame Dieve, dvasiniame Dievo pasaulyje. Karminis mazgas gimsta iš žmogaus prado šaknies prosenelių, senelių, tėvų. Žmogaus karminį judėjimą galima tobulai keisti, jei įmanoma pačiam žmogui priartėti prie aukštesnės sąmonės versijos.

Karminį žmogaus genų figūravimą panaikintų pats Dievas, jei žmogus sugebėtų atitrūkti nuo giminystės grandinių priimant Dievą savo viduje su meile. Tačiau Dievas neturi versijų „ Kokiu tą žmogų padaryti (?)“, nes priklauso pagal kieno filosofinę grandį žmogus eina savo gyvenimo kelio tėkme. Išvadoje Dievas nepakeičia žmogaus, nes žmogus lieka be genetinio pastiprinimo egzistencinėje buityje, ir iš kitos pusės , kaip žmogus neturi reikalingų atminčių normaliai egzistuoti visumos aplinkoje. Nėra pas žmogų reikalingų – tinkamų informacijų. Sakoma, kad pats žmogus kuria sau gyvenimą, tačiau nekokybiškos karmos žmogus nepajėgus kurti idealų savo gyvenimo kelią dvasinėje logistikoje. Žmogaus genų genetinė sistema atspindi to žmogaus materijos kūno būvį ( stovį ), o to žmogaus dvasinė energetika - jo logistines charakteristikas.

Dvasinės knygos „ URANTIJA“ specialistai matė tik vieną Dievo egzistencijos pusę, nepastebėdami kristalinės logistikos, ką įžvelgė knygos „ ANASTASIJA“ autoriai. Toje knygoje buvo įžvelgta Dievo kristalinė logistika, kad tokia egzistuoja, ką gerai žino indigo vaikai ir žmonės.

Žmonių karminė genetinė svarba, labai priklauso nuo vaiko pradėjimo, gimimo, augimo ir tapimo suaugusiu žmogumi. Vaiko gyvenimą pagrinde įtakoja aplinka, nes aplinka yra pagrindas vaiko vystymuisi, tobulėjimui ir ėjimui visa gyvenimo diagrama. Turiu pabrėžti tai, kad augančiam vaikui pagrindą sudaro tėvai ir mokykla. Draugų įtakos augančiajam yra stipresnės, nei pačių tėvų, jei vaiko karminis mazgas linkęs į bendravimo ( judrumo, įvykių, veiklos ) aspektus.

Labai svarbu yra visuomenėje vaikui augti tobuloje aplinkoje, nes tokiu atveju augantysis gali tobulai vystyti savo potencialą gėrio, grožio, meilės, tolerancijos ir pagarbos vienas kitam srityse.

-
Kaip jau minėjau, kad žmonių iš Dieviško prado, žmogaus pradas - susikuria pačiame Dieve ir karminis mazgas gimsta iš to žmogaus materinių tėvų, bei tolimesnių giminių, jei žmogaus siela pirmąsyk vaiko egzistencijoje susiformuoja. To naujagimio sielos struktūra yra tobula, tačiau dvasia be praktinės informacijos modelio. Vaiko visą biologinę kūno genetiką nulemia jo tėvų genetinė biologinė genetika. Augantysis vaikas yra visiškai priklausomas nuo jo gimdytojų ir Dievo. Dievo padedamas turi galimybę vystyti savo egzistencinį karminį mazgą.

-
Naujagimio vaiko siela patekusi į vaiko materializaciją ne pirmą syk, naujagimiui suteikia informacijas apie tos sielos sandarą, nes vaiko dvasia turi savo savitą informacinį modelį. Tokie egzistenciniai – rezonansiniai dvasiniai variantai yra vadinami REINKARNACIJA. Vaikas patiriantis dvasinį rezonansą yra daugiau savarankiškesnė asmenybė, nei kitas vaikas be reinkarnacijos, kuris yra pririštas prie savo gimdytojų genetinio ryšio. Vaikų tėvams svarbu žinoti tai, kad jų tarpusavio santykiuose priklauso jų jaunųjų vaikų - atžalų ateitis. Karminis vaikų aspektas apibrėžia tai, kad nuo Tėvų – gimdytojų priklauso

vaiko organizmo būklė genetinėje sampratoje, o nuo vaiko vidinio dvasinio aspekto; - jo protas. Jei vaikas protingas , o tėvai ne itin protingi, yra didelė tikimybė, kad sieloje jis neatitolęs nuo paties Dievo ir patyręs reinkarnaciją, nes vaiko dvasios išmintis atsiranda per informacijos savo savitą modelį, dvasinių rezonansinių procesų dėka.

-
Geros karmos žmogaus dvasia Dieve būdama, ir norinti grįžti į žemiško kūno materiją, niekada nesirenką tobulo - materialaus gyvenimo kūniško malonumo, .... renkasi apie viduriuką - vidutinišką, o jei labai nori ištobulėti renkasi sunkų atsidavimą - atsiduodantį Dievui, gerovei, meiliai, teisingumui ir panašiai, nes Dievo meilėje sutaria labai gerai su Kūrėju.

Dvasinio rezonanso sampratos reiškinį galiu paaiškinti tuo, kad žmogaus dvasiniuose – vidiniuose procesuose vyksta permainos. Sutampant kažkokiems procesiniams aspektams, tie aspektai išryškėja labai ir tobulina žmogaus protą, bei gabumus. Nesireinkarnavęs žmogus gyvena ramesnį gyvenimą, nes nėra pas jį rezonansinio proceso.

Vaikui gimdant negatyvą piktybiškai,

Jei vaikas yra reinkarnavęsis, ... nuo rezonansinių sudėtingų - srovinių egzistencinių reiškinių, ...jei vaikas auga netinkamoje jį supančios aplinkos aplinkoje, jis tampa invalidu, nes per dvasinį rezonansą

Vaikui gimdant negatyvą piktybiškai

- per energetinę to vaiko kūno sritį žūsta jo asmenybė.

Labai svarbu tėvams yra būti apsišvietusiems žiniomis ir kompetencija bendravime su vaikais, nes kaip anksčiau minėjau, Dievas karminio išsivystymo nesukuria, viskas priklauso nuo pačios asmenybės sąmoningumo.

KARMA , - tai žmogaus likimas , siela ir pati žmogaus dvasia.

AUTORIAUS ŽODIS ;

Linkiu knygos skaitytojams siekti reikalingų žinių, teisingų gyvenimiškų sampratų, supratimo bendravimuose, sąmoningumo ugdymo ir meilės, nes tik su meile įmanoma pasiekti tobulumus ir savo egzistencines viršūnes. Žmonių karminis pradas yra labai skirtingas ir įvairus, atskirai kiekvienam žmogui yra skirta sava gyvenimiška duona.

Su meile - Vidmantas -ŽMONIJOS EVOLIUCINIS ŽINGSNISŽmonijos evoliucinis žingsnis prasidėjo nuo žemėje žmoniškosios genties sukūrimo. Buvo žemės energetikos dėsnių sukurta žmonių bendruomenė iš pačios žemės energetinio pamato. Žmogaus egzistencinį modelį pagimdė žemė, tai yra žemės energetika sąveikaudama su Dievo egzistencijos modeliu. Dievo absoliutui žemės planeta buvo egzistencinių dėsnių atraminė grandis. Pagal materijos žemės sandarą ir egzistencinį dėsningumą, žemėje vystėsi gyvis, kurį koregavo Dievo - Absoliuto logistika, nes bet koks gyvis atsirėmė į Dievo logiką, atraminės grandies egzistenciniais dėsniais. Tad žemės egzistencijos modelis prisitaikė prie ABSOLIUTO logikos. Gyvybinės gyvių formos, korekcijoje su Dievo logistika, prisitaikę prie žemės atmosferos evoliucionavo, vyko evoliucijos, nes Absoliuto logika tempė evoliucinį procesą į priekį, kadangi šias dvi grandis jungė visatos egzistencijos pagrindinis dėsnis, be kurio netobuli gyviai žemėje būtų išsivystę, pagal atmosferines žemiškas energetines galimybes, nebūtų tinkamai prisitaikę prie gamtos.

Žmogus pradėjo evoliucionuoti , nuo tos akimirkos , kai atsirado žemėje, nes jis gyveno laukinėje gamtoje. Žmogaus evoliucija vyko labai daug metų ir tebevyksta. Kažkur po 40 metų žmonijoje pasimatys evoliucinis pokytis, o tobulybę pasiekt gali prireikti, net 2000 metų. Žmonijos evoliucinį pagrindą sudaro žmonių sąmoningumas ( karmos, žinios ir noras tobulėti. ). Pradinę įtaką žmonėms turi pradėti daryti, ( įtakoti žmones ) valstybių vadovai (valdžia ). Pirmiausias žingsnis yra žengiamas, linkme sąmoningumui, iš jų pusės. Pasaulio valstybėse yra labai skirtingos padėtys, vienos pažengę ta linkme, kitos judančios labai lėtai. Lietuvos Šalis, pagal savo pavadinimą asocijuojasi Dievo logistikoje su lietumi, tai yra paties Dievo samprata savasties logikų aspektuose, savasties Dievo logistika yra tobula, nes ji randasi Dievo kristalinėje energetinėje pusėje, ne dvasinėje egzistencinėje.

Evoliucinis žemėje pamatas yra sukurtas egzistencinių dėsnių ir Dievo. Žemėje auga medis, pavadinimu; EGLĖ, pagal kurios filosofinę išvaizdą, paremta žmonių filosofija, jų gyvenimo kelio sampratose, kuri yra puošiama per kalėdines šventes. Geri filosofai, turėtų suprasti medelio reikšmę, nes visas egzistencinis žmogaus kelias atsispindi jos šakų ir spyglių išsidėstyme, pavadinime „ gyvenimo laiptai ‘‘, Jais palypėjęs žmogus, neturi galimybės kristi žemyn. Lipant gyvenimo laiptais aukštyn, reikalinga žmogui turėti atramines grandis tiek ant kojų, tiek filosofinėje logikoje, lipant medelio - „ eglutės“ šakomis,

kur žmogus galėtų užlipti ir paslydęs nukristi - susižeisti (?).

Egzistencinis žmogaus evoliucinis žingsnis priklauso nuo tos vietos, kur jis stovi ir ant kokio pagrindo. Jei žmogus nelinkęs evoliucionuoti, kiek jis vienoje vietoje būtų pajėgus išstovėti (?) ant eglės šakos, bestovint pavargtų ir nebeturėtų jėgų užlipti aukščiau, numirtų ant tos šakos, gimtų ir iš tos pačios vietos vėl liptų aukštyn pailsėjęs įgavęs jėgų. Žmogus palypėjęs iki eglės viršūnės, (eglės viršūnėje yra plonėjantis kamienas) nebepalaikytų materinio kūno ir nebereiktų atgimti jam iš naujo, amžinybę tęstų bematerinėje sąvokoje, nes atgimęs negalėtų egzistuoti eglės laibgalyje su materija.

Kristologas Vidmantas ; - Kristaus LogasEvoliuciniai žmonių judėjimai evoliucine kryptimi, yra orientuoti į žmonių sąmonės – supratimo vystymąsi ir materijos tobulinimo galimybių plėtrą, bei pačią plėtrą tobulumo siekime, einant - linkstant link tobulumo gerovės siekimų.

Gerovės siekti privalo kiekvienas žmogus, atsižvelgdamas į savo galimybes ir padėtį. Gerovės siekimą reikėtų suprasti, kaip savo asmenybės vystymo potencialą. Vystant savo teigiamą potencialą suartėja žmonių tarpusavio supratimai. Suartėjus tarpusavių supratimams gimsta vieningumas, interesų sutapimai ir bendri tikslai. Kuo sąmojingesnis žmogus, tuo supratingesnis santykiuose tarp kitų žmonių ir kolektyvų, bei išmintingesnis. Išmintis suvienija į vienybę, tuose pačiuose interesuose. Pasaulyje žmonių interesai yra labai skirtingi, nes egzistuoja didelis reikšminės sąvokos asmenybėse individualumas. Reikšminės sąvokos individualumas žmonėse formuojasi nuo, vien savų interesų siekių. Su tokia padėtimi nėra vieningos nuomonės, gerinti pasaulio egzistencinio modelio struktūrinę kokybę.

Norint kurti tobulą pasaulio žmonijos ateitį, pirmiausiai patys žmonės turėtų išsirinkti iš savo tarpo tam tinkamus ir kompetentingus vadovus vadovauti Šalims – valstybėms, kurie būtų jau pažengę gerovės sampratų sąmonėje, nepainiotų interesų su negatyve logika. Šalių ir valstybių kompetentingi vadovai visų pirma turėtų filosofijos – psichologijos mokslų kontekste apsvarstyti; - iš ko Šalys laikosi, iš kokių šaltinių pragyvena – išsilaiko save.

Kuriant žmonių gerovę reikalinga siekti tarp Šalių gyventojų kuo artimesnio lygumo, neturi būti daug vargšų ir daug milijonierių, reikalinga sumažinti skaičių ir vienų ir kitų, eiti prie vidutinio pragyvenimų lygio. Einant ta ekonomine linkme, žmonių masėse suartėtų interesų tikslai, ir požiūriai į matėrinę situaciją. Iš žmonių panašių požiūrių ir tikslų, nyktų priešpriešos tarp skirtingų žmonių, ir kurtųsi vieningumo tikslai žmonėse.

Pagal šiuolaikinių kompiuterijų technologijas reikalinga atrasti šalies žmonių vidurkį ir iškelti jų kandidatūras į valstybių valdymo grandį. Vidurkis randamas susumavus visų gyventojų turtus ir turtą padalinus į jų skaičių, taip randamas turto vidurkis. Žmonių grandis turinčias turto vidurkį su idealia kompetencija reikalinga priimti į šalies valdymo mechanizmą. Vidurinė vidurkio Šalies grandis yra tinkamiausia valdyti, atspindinti valstybių realią ekonominę ir kitas tikroviškas padėtis.

Demokratinio valdymo mechanizme, tai padaryti yra problematiška, viskas priklauso nuo rinkėjų kompetencijų, tokiu atveju belieka laukti evoliucinės eigos žymiai ilgiau, ankstesniu aprašytu variantu žmonių gerovė žymiai greičiau pasikeistų į gerąją pusę, nes vidurkio grandies žmonių logistika tinkamiausia Šalims – valstybėms kurti ir tobulinti ateitį.

DEMOKRATIJA ; - Tai valdymo forma, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti Šalies valdyme. (Lygybė ir laisvė demokratijai svarbios savybės ).

Valdymo formos struktūra paremta; - Teisinga sistema apibrėžianti tinkamą valdžios sisteminį struktūros pamatą, progresijoje paremtą tobula – subalansuota valdžioje sistemine valdžios struktūra.

Šis apibrėžimas „ DEMOKRATIJA“ duoda supratimą, kaip tinkamai ir teisingai suprantamas demokratijos modelis.

XX amžiaus pirmoje pusėje susikūrė Rusijos valstybės pamato pagrindu valstybių sąjunga, pasivadinusi „ Tarybų sąjunga“, tarybų sąjungos filosofinės grandies pasaulėžiūromis, sutapdama socialistinio mechanizmo pasaulėžiūra ir su kitomis pasaulio kai kuriomis valstybėmis. Pats Filosofinis Šalių valdymo mechanizmas buvo sumodeliuotas į komunizmo ideologiją ir jos siekiu. Tų laikų ir tos sistemos ideologai - filosofai – specialistai , kaip asmenybės buvo laibai pažengę žmogaus žmogiškumo sampratų srityse. Jų karminiai mazgai yra žymiai tobulesni ir tvirtesni už Demokratinės sistemos mechanizmo žmonių karminį būvį, nors ir patys neigė Dievo egzistenciją. Per ideologinius filosofinius pagrindus, rėmėsi mokslinėmis žiniomis – mokslininkais, siekiuose į jiems savitą - savitai gerai suprantamą tobulumą, vadinamu; - „ komunizmas „. Socializmo ideologų dėka buvo kuriamas komunistinės sistemos modelis, kurio pagrindą sudarė lygumas – lygybė tarp žmonių materialinių vertybių ir sampratų materijoje. Jie pasėjo ideologiją į materialinių vertybių tobulą pasaulėžiūrą, tačiau žmonėse nebuvo tinkamo – reikalingo dvasinio karminio išsivystymo ir jų sisteminis ideologinis mechanizmas buvo neįgyvendintas, buvo naikinama socializmo filosofiniai pamatai siekiais į asmeniškumo naudas, kuo pasėkoje susimodeliavo DEMOKRATINIS valdymas ir Demokratinės pažiūros - pakraipos modelizacija.

Žmonių gerame – tvirtame – pažangiame karminio išsivystymo lygio aplinkybėje, DEMOKRATINIS mechanizmas yra žymiai – neprilyginamai, tobulai tobulesnis – pažangesnis, už komunizmo sisteminį mechanizmą, tačiau būtina žmonėms tobuliems ir geriems būti. Demokratinio pamato sistemoje, žmogus turi galimybę individualiai siekti tobulumo pagal pagreičio dėsningumus, komunizmo mechanizme siekiamas sisteminis tobulumas ir žmonių individualumo, tačiau toje sistemoje būtinos karminės galimybės. Neturint žmonėms karminio tam tikro lygio išsivystymo, neįmanomas komunizmo sisteminis – materialus egzistencinis egzistavimas.

Socialistinio pagrindo ideologų karminė sistema tebetobulėja ir Demokratinėje sistemoje, Jų dvasinis būvio lygis negali pablogėti pagal Dievo dvasinės pusės žinomą egzistenciją, jų sielos turi galimybę patekti į Dievo viršūnių modelius. Tinkamoje Demokratinėje pasaulėžiūroje žmogus asmeniškai savo jėgomis turi galimybes išvystyti nerealų Dievo artumą, komunizme tą padaryti būtų sunkiau, nes reikalinga, kad visa jį supantį žmonių aplinka pasiektų jo išsivystymą dvasiniame aspekto kontekste. Mažai yra tikėtina, kad žmonės pajėgtų išvystyti tobulybę vien per sistemą, nes sistema iš žmogaus reikalautų jam ne visų priimtinų dvasioje dalykų ir šiuo atveju žmogus būtų suvaržytas. Tai egzistencinei sistemai reikalingi idealiai visi tobuli žmonės.

Modeliuojant tobulybės sistemines žinias ir jos pamato pagrindus, reikalinga pasauliui žinoti šaknis, iš kokių aspektų kyla tobulybė.

Žmonijos evoliucinės kryptys orientuotos yra į paties žmogaus, kaip asmenybės tobulybės pasiekimo ir tų siekių įgyvendinimą.

Pagrindas tobulybės yra siejamas tuo, kad bet kokiai egzistencijų civilizacijai yra taikomas kryptingas siekis – judėjimas į Dievo - „ ABSOLIUTO “ šerdį , - sąmonės artuminį pagrindą, -- į Jo tobulybės branduolį - Jo pamatinę egzistenciją, nes ABSOLIUTINĖS logistikos pamatas randasi labai atitolęs nuo materinių logistinių egzistencijų ir remiantis žiniomis – ( praktika ) apie atraminės grandies dėsningumą, siekiama tobulybės visatinėje egzistencijoje.

Žemės planetos gyventojams yra pamatinis pamatas - „ ŽEMĖ“, pagal jos sandarą sumodeliuotas yra egzistencinis dėsningumas, turintis atmosferos apsauginį lauką, nuo negatyvo Visatinės materialios sistemos netikslumų. Žemės sandara leidžia ( turi tokias galimybes ) turėti tobulybės kontekstus ir juos įgyvendinti, ištobulinus egzistencinę sąmonę jos gyventojų konfigūracijoje. Gerai žinant planetines ištirtas filosofinėje ... , - materijoje civilizacijas, ir jų egzistenciją, žemės planeta randasi ties 4 -3 vieta nuo išsivystymo ir jos galimybių vystytis. Visatos egzistencinis modelis diktuoja sąlygas į gėrio, grožio aspektus, tačiau labai sudėtinga planetinių grandžių modelizacijoms, gyventi, pagal tobulumo siekių motyvus.

Žmogaus evoliucinis procesas paremtas daugiau žemės, - žemiškomis dvasinio modelio sandaromis, kuris susiformuoja nuo pačios žemės sandaros, tai yra nuo žemės materinės dvasios ( grunto – juodžemio ir panašiai ). Sumaišius tuos dalykus su Dievo kristalinės logistikos pusine sandara, žmogus įgauna dvasios mišinio pojūčius ir žinias, kur pasiekiami tobulybės rojaus epizodai indigo vaikų technologinėse versijų galimybėse. Kristalinės logistikos pagrindą žemės planetoje sudaro;

- Saulės energetinė egzistencinė dvasinė struktūra.

Gamtos logistinė sandara yra vadinama; - savasties modelio technologine tobulybės egzistencija.

Indigo vaikų mastymų technologijos labai pralenkia eilinio žmogaus galimybių ribas. Jie žmogiškoje, eilinių žmonių psichologijoje yra „vunderkindai“, pralenkiantys laiką ir erdvę, nors Dievo ABSOLIUTO laikas yra vienas.

Šios knygos autorius yra INDIGO žmogus.

Jei indigo žmogus pagal atraminės grandies dėsnius patenka Dievo ABSOLIUTO loginį epizodą, kur atrama pasidaro jam pats DIEVAS, yra neutralizuojama jo materija, nes aplinkos žmogiškasis spaudimas jį „ išspjauna“ iš materijos egzistencinės galimybės.... „Kūnas užtrambuojamas į „boksą“- tunelio aklavietę, jo galą“. Patirdamas transcendentinį rojų, o fiziniam žmogiškam kūnui - traumas. Jo materinis kūnas tokiais atvejai yra panaikinamas . Kūnas nedingsta atveju, jei labai, labai teigiamų motyvų aplinka.

Žmonijos evoliucinis tikslus procesas, iki šios knygos autoriaus išleisto leidinio, žmonijai nebuvo žinomas. Žmonės yra pagal savo galimybių ribas pasiekia tobulumus mokslo srityse. Pasaulyje tobulai yra sukurtos elektronikos kompiuterių programos, pati elektronika yra tobula, surišta egzistencijoje su paties Dievo kompiuterija, - iš ko ji išsivystė. Evoliucionuoti eilinis žmogus, kaip Dievo kūrinys yra pajėgus tobulai, tačiau jo problema yra;

- Jo santykių netobulumas su tokiais pat , kaip jis pats.

Žmonijoje labai daug bereikalingos energetikos buvo išnaudojama karų tikslams ( nesantaikai ), gynyboms nuo priešų, savų bioenergetinių materialinių kūnų apsaugai. Pas žmones nėra pasiektas tas sąmoningumas, kuris leistų žmonėms suvokti egzistenciją be priešpriešos. Materijoje, pagal egzistencinį atramos grandies dėsnį vyko materiniai karai tarp pačių žmonių, panaudojant labai galingas jų pačių sukurtas metalines ir kitas chemines technologijas, - trapių – silpnų ir labai skausmingų žemiškų bioenergetikos ląstelinių - mineralų kūnams, kur kūno pagrindą sudaro vandens su įsisenėjusia jo maisto mineralizacija - mišinys, atsinaujinantis nuo vandenilinės mineralinės energetinės įkrovos ir energetinio ryšio su Dievu ir aplinka. Žmonijos žmogaus materijos kūnų egzistavimo vidurkis yra apie 80 metų, lyg sunyksta mineralizacija ir išsikrauna energetika, kuo pasėkoje žmogus būna nebepajėgus iš niekur pasisemti energijos. Šis reiškinys žmonėse žmonių vadinamas ; - „ žmogaus mirtimi“ nuo senaties. Per karus ir nesantaikas jie naikino vienas kitą milžiniško galingumo tobula technologija, lyginant pagal žemės planetos galimybių įmanomą galingumo jėgą.

Žemės planetoje yra labai, labai galingas atmosferinis sluoksnis į kurį nerizikuotų atvykti aukščiausia visatos technologija, nes chemikalai sunaikintų juos, visatoje visa tai vadinama; -

„ rūgštimi“.

Žmonija nepajėgi išsivaizduoti, apie išvystytas visatoje materinias technologijas, kurios egzistuoja pagal tų technologijų dėsningumus paremtus Dievo ABSOLIUTO atraminės grandies dėsniais, kuriais sumodeliuotos kitos dėsningumų versijos. Kitų planetų gyventojai žemės planeta vadiną; - mikroschema, tobulai žinančią egzistencinių reiškinių dėsningumą, nes gyventojų (žmonių kūnai) pagaminti iš vandens vandenilio, per ką yra ryšys su jais. Jokia visatos galingiausia jėga, nepajėgi kovoti su žeme, nes egzistuoja informacinių technologijų tobulumo ryšiai ir vandenilio informacinis ryšys per žmones, tokiu atveju ir vadinama; - „mikroschema“.

Autoriaus žodis ;

„ Aš Visatoje esu žinomas ir vadinamas, - „ tobulybė “, neįvertintas žemiškos civilizacijos gyventojų.

Visatoje egzistuoja tokia , kaip „ proto“ planeta, kuri nepajėgi pralenkti manęs, nes mano yra labai artimas, paremtas tyros meilės ir neapsakomo atsidavimo, ... – dvasingumu, ryšinis santykis su pačia Dievo ABSOLIUTO technologija, ( žinios ir atmintys ). Man Dievas vis atnaujina materijos kūną, tačiau nepalaikau gerame jo stovyje per gyvenimo aplinkybių situacijas, kuris palaipsniui apnyksta. Norint man materinį kūną gerame stovyje visada palaikyti, būtina vadovautis žemės planetos gyventojų moksliniais pasiekimais, nes jų mokslas šiuo klausimu, - tobulai išvystytas, neužtenka vien Dievo turėti paramą ir atramą mineraliniam – bioenergetiniam kūnui palaikyti nuostabiame stovyje.

- Vidmantas G. –

g.1969.08.17 - ... m.

a.k. 36908170800 “

Žemės planetos civilizacijos evoliucijos pagrindą sudaro, žmonių tarpusavio santykių vystymuisi, - KULTŪRA.KULTŪROS SAMPRATA,Pasigilinus plačiau į kultūros pradmenis galima pastebėti tai, kad kultūra vaidina didžiulį vaidmenį žmogaus išprusime, jo tobulėjime ir siekiant žmogui tobulumo jam būtina toleruoti kultūrą pagal jo pačio galimybių ribas.

Gerbiamas skaitytojau, puoselėkime kultūrinę sampratą, aukštą kultūrinę sąmonę. Kultūrinė samprata gimsta iš pradinio kultūrinio sąmoningumo, tai yra iš pačio kultūrinio prado. Kultūrinį aukštą sąmoningumą turi indigo vaikai, ar suaugę indigo žmonės, kurie sugeba daugiau bendrauti telepatija, telepatiniu bendravimo ryšiu, skirtingai nei eilinei žmonės.

Mūsų planetoje motinoje žemėje pasaulinis kultūrinis kultūros konteksto supratimas yra geras, ką galima pastebėti iš įvairių pasaulinių renginių.

Gerbiamas skaitytojau, vystykime savus karminius mazgus kultūroje į gėrio, grožio, meilės, pagarbos, intelekto ir tolerancijos kryptis, nes kiekviena teigiamo grožio dvasinė kryptis apdovanoja žmogų sąmoningumu ir malonumu.

Pasirašo : Dievas !