Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Nikolajus > Visą tamsą iš Rusijos jūs turi... >

Visą tamsą iš Rusijos jūs turite išstumti savo širdžių jėga, savo pavyzdžio jėga

AŠ ESU Pakylėtasis Valdovas Nikolajus. Jūs žinote mane? AŠ ESU rusų caras Nikolajus Antrasis, Romanovas, dabar Pakylėtasis Valdovas Nikolajus.
Aš labai sujaudintas šiandieninio mūsų susitikimo ir galimybės kreiptis į jus, į visus, kas gyvena Rusijoje ir tų šalių teritorijose, kurios kažkada vadinosi Rusija.
Aš kalbu ir mano akys prisipildo ašarų. Kaip daug norisi pasakyti. Bet norisi pasakyti patį svarbiausią, tai, kas jums būtina žinoti šiuo istoriniu momentu. Tai, kas jums nematoma, bet tai, kas realiai vyksta subtiliajame plane virš Rusijos.
Daugelis Dangaus pajėgų dabar sukoncentravo savo kūrybines jėgas virš šios šalies teritorijos. Milžiniška galybė surinkta Danguje virš Rusijos.
Ir mes pasiruošę veiksmams. Viskas paruošta, paskutiniai pasiruošimai baigti. Dieviškoji galimybė, Dangaus sumanymas Rusijai, pasiruošęs nusodinimui į fizinį planą.
Ak, tai nenusakomai grandiozinis sumanymas! Ir viskas, ko mums dabar reikia, tai jūsų pagalba nusodinant šį sumanymą į fizinį planą. Jūs žinote, jog tam, kad Dieviškasis sumanymas būtų nusodintas į fizinį planą, mes turime turėti pakankamai ištikimų mums individų, esančių įsikūnijime ir visiškai ištikimų Dievo Valiai.
Mes suprantame, kaip sunku jums būna išlaikyti tokį įnirtingą spaudimą iš tų jėgų pusės, kurios nujaučia savo galą ir todėl veikia atvirai, nei kiek nesirūpindamos tuo, kad pridengtų savo bedieviškus veiksmus nors mažiausiu ideologijos šydu ar kaip kitaip užmaskuotų savo begėdiškumą.
Taip elgiasi mirtinai sužeistas žvėris, kuris nujaučia savo greitą pabaigą ir įniršęs dėl savo bejėgiškumo yra pasiruošęs griauti ir šluoti viską savo kelyje.
Tos jėgos, kurios dabar yra Rusijos valdžioje, panašios į šį mirtinai sužeistą žvėrį ir, atrodo, niekas negali jų sustabdyti ir atvesti į protą.
Tačiau yra Dievo planas šiai šaliai ir šis planas bus įvykdytas. Atidėjimas keliems dešimtmečiams arba netgi visam šimtmečiui yra tik visai trumpas istorinis terminas. Jūs žinote, kad aš ir daugelis mano šeimos narių buvo įkūnyti šiai aukštai misijai XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje.
Bet žvėris tuo metu buvo dar stiprus. Ir jis rasdavo Rusijos liaudies palaikymą, naudodamasis šioje šalyje gyvenančių žmonių neišmanymu.
Neišmanymas, nemokšiškumas yra tas trūkumas, per kurį veikia pačios pikčiausios šios planetos jėgos. Neišmanantis žmogus tampa aklas ginklas tamsos jėgų rankose.
Kaip skaudu man buvo suvokti savo bejėgiškumą, kai turėjau atsisakyti sosto ir paskui buvau gėdingai areštuotas ir įkalintas. Aš myliu Rusiją. Aš myliu Rusiją visa savo širdimi, visa savo esybe. Ir aš buvau pasiruošęs paaukoti save ir savo šeimą, kad tiktai duočiau galimybę šios šalies žmonėms gauti savo šansą šviesiai ateičiai.
Jūs žinote, kad aš žinojau savo likimą, žinojau apie tą kankinio mirtį, kuri laukė manęs ir mano vaikų. Ir buvo daug galimybių išsaugoti savo gyvybę ir pabėgti į užsienį. Visas aš jas atmečiau.
Aš sąmoningai prisiėmiau šį kryžių, šį nukryžiavimą ant kryžiaus. Visų sunkiausia buvo įveikti tos mano dalies pasipriešinimą, kuri stengėsi bet kuria kaina išgelbėti vaikus. Bet aš paaukojau savo vaikus. Lygiai taip, kaip Abraomas buvo pasiruošęs paaukoti savo sūnų. Iki paskutinio momento aš tikėjausi, kad Viešpats atitrauks likimo ranką, jeigu ne nuo manęs, tai nuo mano vaikų. Bet ne. Atsitiko baisus dalykas.
Šventi nekaltieji buvo atiduoti kankinių mirčiai. Ir šis momentas buvo kaip signalas pačioms pikčiausioms tamsos jėgoms išlįsti iš pakampių ir siekti valdžios.
Visa tamsa išplaukė į paviršių. Viskas, kas anksčiau bandė laikytis padorumo ir slėpėsi pakampėmis, išlindo į paviršių. Tai buvo blogio orgija. Ir ši orgija tęsiasi iki šiol. Anksčiau jie apsivilkdavo ideologine maskuote, prisidengdami rūpinimusi dėl tautos vargų, o dabar jie nesivargina kaip nors pateisinti savo savivalę.
Liūdna žiūrėti į viską, kas vyksta Rusijoje. Bet jūs žinote, kad kai liga įsimeta į vidų, ji nepastebimai palaužia organizmą, kol jis visiškai neteks jėgų ir nenumirs.
Rusijoje įvyko tai, kad visos piktos jėgos, visas blogis, visa liga, išėjo į paviršių. Ir jau daugiau kaip visą amžių Rusiją krečia karštinėje. Bet aš tikiu šios šalies galybe ir aš tikiu šios šalies tauta, ir aš žinau, kad anksčiau ar vėliau liga bus įveikta.
Prieš Dievui duodant naują galimybę šiai šaliai, šalis turi pereiti katarsį, apsivalymą. Po apsivalymo turi eiti atgaila ir tik tada bus atvertas šviesus kelias Rusijos tautoms.
Aš galėjau priešintis. Aš galėjau išsaugoti savo šeimą ir visi mes galėjome likti gyvi. Bet kokia mano gyvenimo prasmė be Rusijos? Aš pasirinkau kovos atsisakymo kelią. Atsisakymą nuo prievartos. Aš pasirinkau Kristaus kelią ir leidau nukryžiuoti save ir visą savo šeimą.
Aš tapau Pakylėtuoju Valdovu, aš pasiekiau savo pakylėjimą. Bet mano vaikai, mano dukros, iki šiol yra įsikūnijime. Dvi iš jų tapo Didžiosios Baltosios Brolijos pasiuntiniais. Viena – Amerikos teritorijoje, kita – Rusijos teritorijoje.
Ir jeigu mano gyvenimas vėl pasikartotų, aš vėl pasirinkčiau savo ir savo šeimos nukryžiavimą.
Jūs žinote, kad Jėzus savo kankinio mirtimi prisiėmė žmonijos karmą. Jis atkentėjo už žmonių nuodėmes. Visi šventieji visais laikais prisiimdavo žmonijos nuodėmes, dalį planetos karmos, kad palengvintų bagažą ir kad žmonija galėtų atsitiesti ir pažvelgtų į Dangų.
Dabar atėjo jūsų eilė. Ant jūsų, tų, kurie dabar yra įsikūnijime, gulasi atsakomybė už Rusijos ateitį, už visos planetos ateitį. Todėl, kad Rusija pagal Dievo sumanymą turi parodyti kelią visoms kitoms šalims.
Aš aprašau situaciją, kurioje jūs esate, nes ji matoma man iš mano pakylėtos sąmonės būsenos.
Ir aš matau, kad neilgai liko laukti. Bet būtent dabar, kaip niekada anksčiau, iš jūsų bus pareikalauta visų pastangų.
Viskas Rusijoje susimaišė. Grūdai sumaišyti su piktžolėmis. Tarsi specialiai viskas paversta į makalienę. Milžiniškas žvėris viską sumaišė savo kelyje ir toliau naikina.
Tačiau dabar viskas tampa matoma ir jūs galite spręsti pagal vaisius.
Jūs dabar matote, kas yra kas.
Bet prašau jūsų, palikite kovą. Eikite tuo keliu, kurį nurodė Jėzus, tuo keliu, kurį aš pasirinkau savo paskutiniame įsikūnijime. Jūsų užduotis - atsisakyti prievartos.
Visą tamsą iš Rusijos turite išstumti savo širdžių jėga, savo pavyzdžio jėga.
Kiekvienas iš jūsų turi pavirsti į milžinišką Gėrio ir Šviesos generatorių. Ir ten, kur jūs esate, nebus daugiau vietos tamsai.
Tegul jie bėga iš Rusijos. Tegul pasiima, ką pasigrobė, ir išeina. Dievas niekada nepaliks Rusijos tol, kol įsikūnijime yra nors vienas šventasis.
O dabar įsikūnijime yra precedento neturintis skaičius šventųjų.
Prisiminkite, kad netgi jeigu akivaizdžiai pralaimite fiziniame plane, jūs pasiekiate milžiniškų pergalių subtiliajame plane.
Jūs nemirtingi. Ir aukodami savo fizinį kūną, jūs tik teigiate gyvybę. Jūs įtvirtinate Gėrio ir Šviesos principus šioje planetoje.
Gausinkite Šviesą! Darykite gerus darbus!
Jus persekios, žemins skurdu.
Aš maldauju jus visa tai ištverti. Kaip ištverdavote per visą sunkią šios šalies istoriją.
Nedaug beliko, numylėtiniai. Pakentėkite.
Laikas pasikeitė ir tai, kas jūsų akims nematoma, aš matau iš savo pakylėtos būsenos.
Ir aš sakau jums, Rusija - didinga šalis. Ir jos galybė sutelkta dabar subtiliajame plane.
Ir jūs žinote, kad Dievo planas, Dievo sumanymas, bus įvykdytas, kad ir kaip priešintųsi tamsos jėgos.
Kad ir kiek sužeistas žvėris šėltų, galas nulemtas.
Neilgai liko laukti. Pakentėkite, numylėtiniai.
Aš suteiksiu jums pagalbą. Aš suteiksiu jums visą pagalbą, kurią man bus leista jums suteikti. Kreipkitės į mane pagalbos savo maldose.
Ir tegul jūsų širdys prisipildo džiaugsmo dėl greitos Didžios Pergalės nuojautos!

AŠ ESU Valdovas Nikolajus, esu su kiekvienu Rusijos šviesos nešėju.