Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Didysis Dieviškasis Nukreipėja... > Mano rekomendacijos ir palinkė... >

Mano rekomendacijos ir palinkėjimai jums

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, atėjęs pas jus šią dieną.
Aš atėjau pas jus metų pabaigoje, tuo metu, kai posėdžiauja Karminė Valdyba. Aš pasinaudojau šia galimybe, kad kreipčiausi į jus. Esu laimingas, kad mums pagaliau po ilgai trukusių svarstymų pavyko sudaryti aiškų vaizdą to, ką mes norime gauti ateinančiais metais. Ir jei būsite kantrūs, tai laikui bėgant galėsime jus supažindinti su visais mūsų planais ir uždaviniais.
Tačiau pasibaigė tas laikas, kai jūs tik klausėtės ir skaitėte laiškus. Dabar atėjo aktyvių veiksmų laikas. Ir tie iš jūsų, kurie, kaip ir anksčiau, skaitydami mūsų laiškus tik nori patenkinti savo smalsumą, aš jums sakau: mums su jumis ne pakeliui.
Aš atėjau, kad pažadinčiau jūsų širdis ir nukreipčiau konkrečių veiksmų fiziniame plane įgyvendinimui.
Aš atėjau pasakyti jums, jog visa energija arba beveik visa energija, kuri buvo jūsų išlaisvinta pasaulinės meditacijos metu 23 dieną, Karminės Valdybos yra nukreipta išplėtojimui Dieviškosios galimybės, kuri susijusi su mūsų pasiuntiniu. Mes pasirengę pradėti konkrečius žingsnius fiziniame plane. Mums reikalingi žmonės, kurie palaikytų mūsų sumanymus ir pradėtų su mumis bendradarbiauti.
Nekalbama apie tai, kad būtumėte dykinėtojų minia, kuri sugeba tik trukdyti mūsų reikalui. Kiekvienas iš jūsų turi būti pasiruošęs to dalyko vykdymui, dėl kurio jis yra šiame įsikūnijime.
Patariu jums šiomis metų pabaigos dienomis ir pirmomis naujų metų dienomis medituoti į tai, ką jūs konkrečiai sugebate daryti jau dabar. Aš prašau jūsų nenukrypti į šalį svarstant, kas jums trukdo jūsų gyvenime įvykdyti vieną ar kitą planą.
Jūs privalote sukoncentruoti savo dėmesį į konkrečių veiksmų fiziniame plane vykdymą ir pradėti juos įgyvendinti. Ne globalius veiksmus, o nedidelius žingsnius, bet teisinga kryptimi. Tuomet, palaipsniui judant vis artyn ir artyn prie jūsų įsikūnijimo Dieviškosios užduoties įvykdymo, jūs gausite mūsų pagalbą ir palaikymą.
Visgi turėkite mintyje, kad jei norite nusitempti į ateitį savo senus įpročius ir prisirišimus, tai jums nieko neišeis. Jūs negalėsite lipti į kalną su kuprine, prikrauta nereikalingo šlamšto. Palikite visus nereikalingus daiktus, įpročius ir leiskite Dievui pasirūpinti jumis.
Tačiau čia jūsų laukia kitas pavojus. Jūs kai kada taip dedate viltis į Dievą ir Valdovus, kad užmirštate pasirūpinti ir savo šeimomis, ir tvarkos palaikymu savo namuose, ir kūno priežiūra.
Tik visiška harmonija ir pusiausvyra tarp dvasinio ir fizinio prado, su nedidele dvasinių interesų persvara, sugeba duoti reikiamus rezultatus fiziniame plane.
Atsiminkite, kad kai tik pasieksite reikiamą vidinę pusiausvyrą, energija galės tekėti per jūsų esybę, ir jūs nespėsite daryti visų dienos darbų, kuriuos jums reiks padaryti.
Jūsų pasaulyje egzistuoja vienas visuotinis paklydimas. Jūs manote, kad jeigu paskyrėte savo gyvenimą Valdovų užduočių vykdymui, tai Valdovai turi rūpintis ir jūsų sveikatos būkle ir jūsų fiziniais poreikiais.
Nereikia savo naštos perkelti ant Pakylėtųjų Pulkų pečių. Jūs turite savus sunkumus, mes turime savus sunkumus. Mes neverčiame jus nešti mūsų krovinio todėl, kad jeigu tik aš perkelčiau ant jūsų pečių nors dalį savo naštos, jūs neišlaikytumėte nei vienos minutės sunkumo to krovinio, kurį aš nešu Žemės planetos evoliucijos labui. Nesistenkite atsidėti nei ant Pakylėtųjų Pulkų, nei ant mūsų pasiuntinio. Kiekvienas turi nešti savo naštą. Tik neįgaliaisiais, ligoniais, vaikais ir pasenusiais žmonėmis reikia nuolatos rūpintis. Kiti privalo rūpintis ir savimi, ir savo artimaisiais.
Kiekvienas sveikas vyras privalo išlaikyti savo šeimą ir suteikti pagalbą tiems, kam ji reikalinga.
Nepainiokite dvasinio kelio ir dvasinių pasiekimų su nieko neveikimo būsenos pasiekimu.
Jūsų pasaulis nepripažįsta nuolatinio nieko neveikimo būsenos. Jūs negalite be galo medituoti. Jūs turite aprūpinti save ir visus tuos žmones, kurie yra nuo jūsų priklausomi, maistu, drabužiais, pastoge ir jais rūpintis.
Tik tada galite užsiimti savo dvasinėmis praktikomis ir technikomis.
Visgi turiu jus perspėti ir dar dėl vieno pavojaus, kai dėl savo nuolatinio užimtumo ir krūvio užmirštate paskirti Dievui net penkias minutes per dieną. Jūs negalėsite vykdyti teisingų veiksmų fiziniame plane, priimti teisingų sprendimų, jei neišsaugosite savo sąmonės sąskambio su Dievu. Jūs turite siekti, kad visada būtumėte gero dvasinio nusiteikimo, ir todėl turite praktikuoti tas praktikas, kurios artimos jūsų sielai.
Aš negaliu jus priversti medituoti, jei esate įpratęs prie maldų. Ir aš negaliu priversti jus melstis, jei jums artimiau yra joga ir meditacija. Nėra griežtų rekomendacijų.
Visiems užteks gyvenimo erdvės ir galimybės dirbti savo dvasinį darbą.
Tačiau yra tokių praktikų, kurios neskatina jūsų sielos vystytis, o priešingai – įvaro į dogmų ir taisyklių narvelį. Atėjo laikas išleisti iš narvelio į laisvę sielas tų paklydėlių, kurie mano, kad tarnauja Dievui, o užsiima savęs kankinimu ir plakimu.
Nieko bendro su Dieviškuoju tarnavimu tokios praktikos neturi.
Jūs laisvi žmonės ir užsiėmimas dvasinėmis praktikomis jums turi teikti džiaugsmą ir pasitenkinimą.
Aš nepateisinu gulėjimo ant krosnies ir nieko neveikimo, kai kada reikia priversti save atsikelti ir imtis maldos arba pagalbos artimui, taip pat ir jūsų namiškiams.
Visgi pernelyg didelio uolumo ir kasdienio užsiėmimo vien tik dvasinėmis praktikomis aš negaliu rekomenduoti. Tik išmintinga pusiausvyra. Išmintingi apribojimai ir išmintingi veiksmai.
Dabar aš norėčiau atsisveikindamas rekomenduoti jums dar vieną metodiką, apie kurią jūs galbūt žinojote, bet užmiršote. Aš norėčiau jums priminti apie tą Šviesą, kuri yra jūsų viduje. Aš norėčiau jums priminti apie Dievą, kuris gyvena jūsų širdyje.
Jums reikia tik suteikti galimybę Dievui jumyse išreikšti save. Tegu Naujaisiais Metais visiems jūsų veiksmams fiziniame plane vadovauja jūsų Aukščiausiasis AŠ, Dievas jūsų viduje.

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, buvau su jumis šią dieną.