Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Apie naują Dieviškąją malonę... >

Apie naują Dieviškąją malonę

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs pas jus!
Nuo mūsų paskutinio susitikimo įvyko svarbus įvykis, apie kurį aš norėčiau papasakoti šiandieniniame mūsų pokalbyje. Jūs žinote apie tai, kad kiekvieno mėnesio 23 dieną jums suteikiama galimybė atidirbti ateinančio mėnesio karmą maldomis, liepimais, Rožinių arba mantrų skaitymu.
Taipogi jūs žinote, kad birželio 23 prasidėjo Karminės Valdybos posėdis, kuris vyks dvi savaites. Šio posėdžio metu buvo priimtas sprendimas apie tai, kad pradedant nuo ateinančio mėnesio 2005 metų liepos 23 dienos ir kiekvieno ateinančio mėnesio 23 dieną, įskaitant šių metų gruodžio 23 dieną, jūs gaunate precedento neturinčią galimybę asmeninės ir planetos karmos transmutavimui.
Tie iš jūsų, kurie kiekvieno mėnesio 23 dieną turės laiko įvykdyti nesudėtingą ritualą, kurį aš aprašysiu, sukurs sąlygas savo žengimui į priekį ir perėjimui į kitą sąmonės lygį - tokia galimybė niekada anksčiau nebuvo duota.
Šia galimybe galite pasinaudoti kol kas tik iki šių metų pabaigos.* Ir jūs pamatysite, kiek jūsų sąmonė galės pasistūmėti aukštesnio lygio link. Iš tikrųjų, nuo aukštesnio sąmonės lygio jus skiria tik jūsų karma. Ji jus uždengia kaip kupolas ir jūs negalite daiktų matyti tokių, kokie jie iš tikrųjų yra, todėl, kad jums trukdo neigiamos energijos, esančios keturiuose žemuosiuose jūsų kūnuose.
Jeigu pakankamai daug žmonių kiekvieno mėnesio 23 dieną iki šių metų pabaigos skirs ateinančio mėnesio karmos transmutavimui bent po vieną valandą per dieną, tai jūsų pastangos transmutuojant karmą bus padidintos proporcingai žmonių skaičiui, kuris dalyvaus iki šių metų pabaigos šiame maldos budėjime.
Taigi, pavyzdžiui, jeigu jūs liepos 23, rugpjūčio 23, rugsėjo 23, spalio 23, lapkričio 23 ir gruodžio 23 dalyvausite ateinančio mėnesio karmos transmutavime ir paskirsite tam reikalui bent po vieną valandą, ir jeigu šiam budėjime dalyvaus 1000 žmonių visoje žemėje, tai jūsų pastangos bus padidintos tūkstantį kartų. Jeigu 23 dienos budėjime dalyvaus 10 000 žmonių, tai jūsų pastangos bus padidintos 10 000 kartų.
Todėl aš prašau jūsų rimtai žiūrėti į šią Dievo jums dovanotą naują galimybę. Nepraleiskite savo šanso.
Mes visiškai suprantame, kad tarp žmonių, kurie skaito šiuos diktavimus, yra žmonių, priklausančių skirtingoms dvasinėms kryptims ir užsiimančių skirtinga maldos praktika.
Todėl tegul jūsų netrikdo tai, kad visi jūs būsite susivieniję bendroje maldoje. Naudokite tas maldas ir liepimus, kurie jums įprasti. Svarbiausia - jūsų sąmonės nusiteikimas. Visa savo esybe turite siekti sujungti savo asmenines pastangas su pastangomis tūkstančių Šviesos nešėjų, išsibarsčiusių po visą žemės rutulį. Įsivaizduokite, kiek šiomis dienomis bus išlaisvinta Šviesos, ir visa šviesa bus nukreipta pagal jūsų prašymus, kuriuos jūs atliksite, ir bus sustiprinta tiek kartų, kiek dalyvaus žmonių kiekvieno iš išvardytų mėnesių budėjime.
Ir jeigu jūs esate nepratę prie maldos ritualo, tai galite išsirinkti šią valandą ir ją paskirti būtent tokiam ritualui. Tuo metu jūs galite tvarkyti savo įprastus reikalus, pavyzdžiui, tvarkyti savo butą arba dirbti savo žemės sklype, arba paprasčiausiai dirbti savo darbo vietoje, bet turite būti maksimaliai aukštame sąmonės lygyje ir siųsti savo energiją, kuri patenka į jūsų kūnus iš Dieviškosios Realybės, ateinančio mėnesio karmos transmutavimui.
Dirbkite įprastus dienos darbus ir kartu visąlaik vizualizuokite, kaip krištoline styga energija patenka į jūsų širdį ir jūs savo dėmesiu nukreipiate ją į tas jūsų gyvenimo ir jūsų planetos situacijas, kurias reikia pertvarkyti.
Net jeigu jūs ir nežinote kaip spręsti problemas, kurios prieš jus iškyla jūsų gyvenime, paprasčiausiai pasiųskite Dieviškąją energiją į tą situaciją ir paprašykite, kad ši energija būtų panaudota Dieviškajam šios situacijos išsprendimui.
Jeigu jūsų gyvenimiškos aplinkybės leidžia, tai jūs šiam budėjimui galite skirti daugiau nei vieną valandą. Tiek, kiek jūsų tai neapsunkins.
Žemei reikalingas generalinis valymas. Visi kartu nukreipkime savo pastangas į tai, kad šis valymas būtų įvykdytas iki šių metų pabaigos.
Prisiminkite, kad nuo jūsų širdžių tyrumo ir nuo jūsų motyvų švarumo priklauso Dieviškosios energijos tėkmė, kurią jūs nukreipsite ir kuri bus padauginta. Todėl jeigu bandysite šią energiją panaudoti savanaudiškiems tikslams ir savo asmeninių sąskaitų suvedimui, tai sukursite karmą, kuri irgi bus padauginta iš žmonių, dalyvaujančių šiam budėjime, skaičiaus. Todėl jeigu jūsų motyvas nėra ganėtinai švarus, tai geriau susilaikyti nuo dalyvavimo šiame budėjime. Deja, tokia yra jūsų pasaulio ypatybė ir bet kuri dispensacija, bet kuri dieviškoji Malonė yra tarsi lazda su dviem galais.
Todėl, kad jūsų pasaulis yra ta vieta, kur vyksta grūdų atskyrimas nuo piktžolių. Ir jūs savo veiksmais atskiriate savo viduje viską, kas nuo Dievo, nuo visko, kas ne nuo Dievo.
Ir vienus ši dispensacija prives prie precendento neturinčio jų sąmonės augimo, kiti tuo pačiu metu turės galutinai pasirinkti, kam jie tarnauja.
Jūs galite net nesusimąstyti apie tai, kur bus nukreipta jūsų energija. Energija bus panaudota geriausiu būdu. Paprasčiausiai panorėkite šią dieną Dievišką energiją atiduoti jūsų asmeninės karmos, šalies karmos ir jūsų planetos karmos transmutavimui.
Ir kuo nesavanaudiškiau jūs aukosite savo energiją, tuo greičiau ir teisingiau išsispręs visos jūsų gyvenimo karminės situacijos.
Leiskite Aukščiausiam Įstatymui panaudoti jūsų energiją, nenurodinėkite Dievui, kaip jūs norėtumėte, kad situacija būtų išspręsta.
Dievas visiems suteikia galimybę ištaisyti bet kokias klaidas. Tik visada norėkite sekti Dievo Valia. Net jeigu esate ligos prikaustyti prie lovos ar sėdite invalido vežimėlyje ir negalite nei maldų skaityti, nei dirbti, pasiųskite savo Meilę tam Valdovui, su kuriuo jaučiate ypatingą ryšį. Tai gali būti Motina Marija arba Jėzus, arba Sen Žermenas. Jūsų meilė yra pati geriausia ir pati švariausia energija, kuri bus būtinai padauginta.
Aš noriu pabrėžti, kad kiekvienas iš jūsų turi galimybę pasinaudoti šia dispensacija. Kiekvienas iš jūsų, atsilaisvindamas nuo nemažos savo karmos dalies, turi šansą pakilti savo sąmonėje į kitą, aukštesnį, lygį. Tačiau tam jūs turite dėti visas savo širdies pastangas. Tai jūs turite padaryti atvira širdimi, nuoširdžiai. Tik jūsų pačių širdžių tyrumas ir nuoširdumas nulems, ar galėsite metų pabaigoje gauti apdovanojimą - pakilti į naują Dieviškosios sąmonės lygį. Pasistenkite nenuslysti žemyn pasiduodami nešvariems motyvams ir mintims.
Aš tikiuosi, mes galėsime susitikti metų pabaigoje ir susumuoti šios naujos atsiskleidusios jums galimybės rezultatus.

AŠ ESU El Morija, aš tikiu jūsų pergale.

* Vėlesniuose diktavimuose pranešama apie šios dispensacijos pratęsimą. Ji veikia iki šiol.