Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Melchisedekas > Išmintingas žmogus Dievo ieško... >

Išmintingas žmogus Dievo ieško savo širdyje

AŠ ESU Melchisedekas. AŠ ESU atėjęs pas jus per šį Dievo pasiuntinį.
AŠ ESU retai ateinu ir bendrauju su Žemės žmonėmis ir šiandieninis bendravimas yra išimtis.
Galbūt girdėjote apie Melchisedeko ordino šventikus. Bet ar daugelis iš jūsų numanote, apie ką eina kalba?
Mano ordinas nepriklauso kokiam nors tikėjimui. Ir Melchisedeko šventiko rangas suteikiamas pagal individui būdingus dvasinius pasiekimus, o ne pagal išorines pareigas, kurias žmogus užima išorinėje bažnyčioje. Jus nustebins, kad nei vienas iš jūsų Žemėje egzistuojančių religinių konfesijų vadovų nepriklauso šventikams pagal Melchisedeko rangą.
Aš uždedu savo rankas ant šventikų vidiniuose lygiuose ir pagrindine savybė, į kurią aš atkreipiu dėmesį, yra visiška ir besąlyginė ištikimybė Dievo Valiai.
Individams, kurie užsitarnavo būti įšventinti į šventiko titulą pagal Melchisedeko rangą, būtina praeiti testus septyniuose pagrindiniuose spinduliuose ir penkiuose slaptuosiuose spinduliuose. Todėl mano šventikų atviros visos 12 čakrų, išdėstytų išilgai stuburo. Tačiau svarbiausias reikalavimas yra testo perėjimas 13 spindulyje arba šeštame slaptajame spindulyje.
Taip, numylėtiniai, aš esu šešto slaptojo spindulio arba tryliktojo spindulio hierarchas. Ir mano spindulio čakra yra tarp jūsų trečiosios akies čakros ir karūnos čakros.
Jus nustebins, bet šios čakros atvėrimas neįmanomas žmonėms, kurie įkalino save tradicinių religinių konfesijų rėmuose, dėl tos priežasties, kad nei viena iš pasaulyje egzistuojančių religinių konfesijų nepatenkina tikrojo tarnavimo Dievui reikalavimų.
Per daug dogmų ir apribojimų, kurie skiria šių konfesijų sekėjus nuo tikrojo tarnavimo ir tikrojo Dievo garbinimo.
Mano šventikai paprastai būna atsiskyrėliai, jogai, vienuoliai, kurie nors formaliai ir gali priklausyti kokiam nors tradiciniam tikėjimui, bet laikosi mano priesakų, mano mokymų ir mano elgesio kodekso. O mano elgesio kodeksas labai griežtas. Ir visų pirma tai visiška ištikimybė Dievo Valiai ir Dieviškosios Motinos energijų savyje išsaugojimas.
Mano spindulys - tai Dieviško tarnavimo ir Dieviško tyrumo spindulys.
Tačiau aš neturiu ketinimų jus nuteikti prieš kokią nors oficialią religiją ar tikėjimo išpažinimą. Religijos egzistuoja ir kovoti su jomis ir supriešinti save su jomis yra bergždžias reikalas.
Visos jūsų civilizacijoje egzistuojančios institucijos, tarp jų ir bažnyčios institucija, prisitaikę prie jūsų vidutinio lygio sąmonės ir atspindi tą jūsų sąmonės lygį.
Ir jeigu žmogus savo sąmonėje turi griežtus apribojimus, susijusius su jo supratimu apie Tikėjimą, apie Dievą, apie moralines ir dorovės elgesio visuomenėje normas, tai pakeisti savo sąmonę, įveikti šiuos apribojimus ir išeiti už jų ribų žmogus gali tiktai pats. Ir pirmas žingsnis bus tų jo sąmonei būdingų apribojimų suvokimas ir noras įveikti šiuos apribojimus.
Šitai, numylėtiniai, buvo visų religinių karų priežastis, kai žmonių sąmonės apribojimai, kartais netgi specialiai nustatyti apribojimai, religinių valdovų buvo naudoti manipuliuoti žmonėmis ir pajungti juos savanaudiškiems tikslams.
Man skaudu stebėti, kai visiškai išgalvoti apribojimai iki šiol yra religinės neapykantos ir religinės priešpriešos priežastis. Numylėtiniai, Dievas neturi apribojimų ir daugelis egzistuojančių religinių požiūrių su laiku atkris. Tai tik laikinas Dieviškosios Tiesos drabužis, kuris egzistuoja šiuo istorinio vystymosi periodu.
Ir tiems žmonėms, kurie turi gana aukštą sąmonės lygį, neegzistuoja jokių prieštaravimų tarp bet kurių religijų ir bet kurių pasaulėžiūros sistemų, išskyrus patį svarbiausią prieštaravimą, su kuriuo neįmanoma susitaikyti.
Aš priėjau, numylėtiniai, prie labai subtilaus klausimo. Anksčiau aš kalbėjau apie tai, kad Melchisedeko ordino šventikai besąlygiškai ištikimi Dievo Valiai. Ir visada iškildavo klausimas, kaip suprasti tą Dievo Valią.
Iš tikrųjų, numylėtiniai, kol jūs neperėjote atitinkamų įšventinimų, negalite būti tikri, kad jūsų Dievo Valios supratimas ir įsivaizdavimas atitinka Tiesą.
Ir labai daug žmonių, kurie panaudoja masių neišmanymą, taip pat neišmanymą Dievo suvokimo klausimais, savo savanaudiškiems tikslams.
Ir riba tarp žmonių, besilaikančių tikrojo Tikėjimo supratimo, ir žmonių, besilaikančių neteisingo tikėjimo supratimo, eina ne tarp kažkokių konkrečių religijų ir tikėjimų. Ši riba, numylėtiniai, eina žmonių širdyse. Ir egzistuoja labai daug nuoširdžių tarnautojų. Ir taipogi dar daugiau egzistuoja melagingų tarnautojų, kurie savyje nieko nuo Dievo neturi, bet kurie daugiausiai kalba apie Dievą ir tarnavimą.
Jūs girdite teisingus žodžius, jūs netgi galite matyti teisingus poelgius, bet šie žmonės nesilaikys tikrosios Dievo Valios ir jie nebus tikrieji tarnautojai.
Ar yra, numylėtiniai, jūsų pasaulyje koks nors kriterijus, kuriuo jūs galėtumėte vadovautis, kad atskirtumėte savo sąmonėje tikruosius Dievo tarnautojus nuo melagingų?
Šis klausimas jūsų metu tampa pirmaeilės reikšmės. Tačiau atsakymą į šį klausimą davė numylėtinis Jėzus prieš 2000 metų. Jūs turite spręsti pagal vaisius.
Ne pagal darbus, žodžius, poelgius, o būtent pagal vaisius. Todėl, kad jūs galite girdėti teisingus žodžius ir galite matyti teisingus veiksmus, o vaisius, šių veiksmų rezultatas bus supuvęs.
Todėl negalite spręsti pagal mažą laiko tarpsnį. Nors laikas pagreitėjo ir vaisiai dabar subręsta žymiai greičiau, tai susiję su pagreitintu karmos sugrąžinimu visoje Žemės planetoje.
Visa, kas atitinka Dievo Valią ir Dievišką tarnavimą, gyvens per amžius ir pergyvens tuos tarnautojus, kurie buvo vieno ar kito Mokymo ar Tikėjimo skleidėjai. Visgi, kas neatitinka Dieviškojo tarnavimo, labai greitai parodys savo supuvusius vaisius.
O tie iš jūsų, kas nekantrūs ir kurie nedelsdami nori gauti atsakymą apie vieno ar kito naujamadiško religinio judėjimo ar sektos atitikimą Dievo Valią, gali gauti netiesioginį supratimą, išnagrinėję pagrindinius šio skleidžiamo mokymo teiginius.
Ir dabar aš jums išvardinsiu keletą tokių netiesioginių požymių.
Jūs žinote, kad įvyko epochų pasikeitimas. Ir pasisuko kosminiai ciklai.
Prasidėjo ilgas savo trukme iliuzijos suvyniojimo ciklas. Todėl viskas, kas nukreipta į iliuzijos suvyniojimą, netiesiogiai liudys apie atitikimą Dievo Valią.
Šitai aš paaiškinsiu pavyzdžiu. Jūsų viduje yra tai, kas amžina, ir yra jūsų trūni dalis.
Ir jeigu matote perdėtą rūpinimąsi išoriniu klestėjimu ar išorine gerove, tai įdėmiai sustokite ties tais mokymo teiginiais, kuriuos bandote įvertinti, kurie susiję su bet kurių prioritetų, priklausančių šiam pasauliui, įtvirtinimu. Tai gali būti perdėtas sekimas ritualais ir bažnytinėmis dogmomis, perdėtas rūpinimasis kūniškos šventovės sveikata arba siekis aprūpinti pasiturinčiu gyvenimu fiziniame plane.
Jūsų ego, bet kurie jūsų prisirišimai prie šio fizinio pasaulio turi būti įveikti. Pažiūrėkite, kas sakoma jūsų nagrinėjamame mokyme apie jūsų ego įveikimą, apie atsisakymą jūsų pačių nerealiosios dalies?
Ir bet kurį kokios nors religijos teiginį dabar jūs galite patikrinti šiuo jums duotu naujos epochos universaliu matu.
Pasistenkite susidaryti įspūdį, vadovaudamiesi ne jūsų išorine sąmone, o maksimaliai savo sąmonę priartinę prie Dieviškosios Tiesos. Ir visada žinokite, nieko nėra už jūsų pačių ribų, kas gali jums pakenkti ar padaryti kokią nors žalą jūsų sielai.
Tik jūsų asmeninės ydos ir netobulumai pritraukia jus prie vienos ar kitos religijos, prie vieno ar kito tikėjimo. Todėl, prieš prisijungdami prie bet kokios religinės organizacijos, sąžiningai ir be išankstinio nusistatymo pakalbėkite su savimi. Kas jus skatina, kas verčia prisijungti prie šio mokymo ar sektos?
Siekis pataisyti savo sveikatą?
Pagerinti savo materialinę padėtį?
Siekis realizuoti save šiame pasaulyje?
Noras padėti artimui?

Kuo jūsų motyvas bus arčiau Dieviškojo, tuo didesnė tikimybė, kad tas mokymas, kurį sau pasirinksite, kad juo sektumėte, maksimaliai atitiks Dieviškąją Tiesą ir Tikrąjį Tikėjimą.
Nepamirškite, kad viskas šiame pasaulyje prisitraukia pagal vibracijas. Ir jūs prisitraukiate būtent prie to tikėjimo ir prie tos religinės srovės, kuri šiuo momentu, šiame jūsų sielos vystymosi etape, galės duoti jums geriausią mokymą ir geriausius nurodymus.
Ir nei viena religija ir nei viena religinė kryptis, kurias jūs laikote neteisingomis, negalėtų egzistuoti, jeigu jos nesimaitintų žmonių energija - dvasine energija, taip pat ir materialia energija jūsų pinigų ir dovanų pavidalu.
Išmintingas žmogus Dievo ieško vienintelėje vietoje, kur Jis būna,- savo širdyje. Mažiau išmintingas žmogus išminties ieško ne savyje, išorinėse religijose ir tikėjimuose. Ir jis gauna savo pamokas Kelyje.
Melchisedeko rango šventikai tarnauja Vieningam ir Nedalomam Dievui, būnančiam kiekvienos gyvos būtybės širdyje.

Šiandien aš daviau jums svarbų pamokymą. Ir manau, kad jis bus naudingas jums kaip orientyras naujų religijų, pasiuntinių ir sektų gausybėje.

AŠ ESU Melchisedekas