Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Aš priminsiu jums, kaip su man... >

Aš priminsiu jums, kaip su manimi susitikti ir kaip patekti į mano Misterijų Mokyklą

AŠ ESU Maitrėja, vėl pas jus atėjęs per šį pasiuntinį.
AŠ ESU atėjau dėl aktualios būtinybės duoti nurodymą ir mokymą, ir supratimą. Jūsų sąmonę reikia nuolat šlifuoti. Jums reikia kasdien savo sąmonę laistyti mūsų Energija ir mūsų Išmintimi. Tūkstančius ir milijonus metų jūs gaunate Išmintį iš Dieviškojo šaltinio. Būna periodų jūsų gyvenimuose, kai atimate iš savęs priėjimą prie Dangaus Išminties. Ir tada labai liūdna stebėti, kaip jūs klaidžiojate po paklydimų mišką ir nerandate nusiraminimo ir prieglaudos. Labai daugelis iš mano mokinių, netgi paragavę mano Mokymo ir Išminties vaisių, dėl kažkokių priežasčių paliko mano klases ir nepanorėjo lankyti mano pamokų.
Man labai gaila. Man nuoširdžiai gaila. Bet taipogi nuoširdžiai aš tikiuosi, kad praeis kuris laikas ir mano mokiniai sugrįš. Aš myliu visus savo mokinius. Ir jūsų pasaulyje nėra nieko, kas jėga ir galia galėtų susilyginti su mano Meilės galia.
Daugelis nesupranta, kad tuos išbandymus ir testus, kuriuos aš duodu savo mokiniams ir kurie jiems atrodo labai žiaurūs ir nepakeliamai sunkūs, aš duodu iš beribės Meilės jausmo šių individų sieloms. Aš duodu testus toms savybėms, kurias jums reikia atidirbti. Toms savybėms, su kuriomis turite dirbti pirmiausia ir į kurias turite atkreipti savo dėmesį.
Deja, išeina taip, kad šios jūsų savybės, kai jums primini apie jas, yra kaip tik tos jūsų savybės, kurios išreiškia pačius didžiausius jūsų trūkumus ir su kuriomis jūs labiausiai susiję.
Todėl mano testai jums tokie skausmingi. Ir jūs paliekate įšventinimų Kelią ir išeinate klaidžioti po neišmanymo ir kančių mišką.
Daugelis sugrįžta pas mane daugel kartų per vieną gyvenimą ir iš gyvenimo į gyvenimą, o paskui vėl palieka mano klases.
Būtina beribė kantrybė, kad dirbčiau su daugeliu užsispyrusių mokinių, ir tiktai tas Meilės jausmas, kurį jaučiu šių individų sieloms, leidžia man vėl ir vėl priimti juos į savo Mokyklą ir vesti jiems pamokas, ir duoti žinias, ir mokyti.
Aš atėjau, kad duočiau jums pamokymą įgyti savybei, kuri yra svarbiausia ir kuri jums labiausiai reikalinga.
Jūsų protas labai paslankus ir negalite ilgą laiką susikoncentruoti į vieną dalyką. Surandate naujus mokymus arba naują knygą. Iš pradžių susižavite ir susidomite, bet praeina kuris laikas ir jūsų susidomėjimas gęsta. Siekimo kibirkštis užgęsta taip ir neįsidegusi. Kodėl taip įvyksta?
Jums būtina mokinio disciplina. Jeigu neįveiksite savo judraus proto kiekvieną dieną, tai jūsų kūniškas protas jus visiškai užvaldys ir nustosite buvę savo paties likimo šeimininkais. Jūsų besiblaškantis protas kiekvieną dieną pakiš jums vis naujus ir naujus mokymus, žinias, informaciją, pramogas. Ir jūs griebsitės tai vieno, tai kito, tai trečio. Skaudu stebėti, kaip daugelis iš jūsų visą savo gyvenimą laksto nuo vieno mokymo prie kito, griebiasi tai vienos knygos, tai kitos, susidomi tai vienu, tai kitu mokytoju.
Tarsi vėjas jus neštų per gyvenimą. Ir viskas dėl to, kad jums trūksta proto disciplinos.
Beveik kiekviename mokyme, prie kurio jus vėjas atneša, galite rasti nors vieną Tiesos grūdą. Bet jums neužtenka kryptingumo netgi dėti kažkiek pastangų surasti šiuos Tiesos grūdus. Ir galų gale jūs prisišliejate prie to mokytojo arba prie to mokymo, kurie nereikalauja iš jūsų jokių pastangų. Ir pagaliau nusiraminate, kad suradote tai, ko ieškojote. Jūs pasislepiate panašiai kaip tarakonai plyšyje ir nenorite išlįsti į Šviesą. Ir dėl visko vėl kaltas jūsų protas, kuris šiuo atveju išreiškia savo tingumo ir nenorėjimo keistis savybę.
Visi mokiniai, kurie paliko mane ir mano pamokas, klaidžioja tarp įvairių mokymų ir sektų ir įlindo į kokios nors religinės grupės ar sektos plyšį ir nenori daugiau išreikšti jokios iniciatyvos, nenori niekur judėti. Pirmu atveju jie bando surasti nusiraminimą savo sielai ir tai verčia juos bėgioti po pasaulį, ieškant dvasinės panacėjos. Antru atveju jie įteigia sau mintį, kad surado panacėją nuo visų savo nelaimių, surado tikrąjį mokymą ir dabar jų užduotis sėdėti ir laukti nušvitimo.
Yra tik vienas Kelias, kuris veda jus atgaliniu taku Namo, į jūsų tikrąjį pasaulį, į tikrąją realybę. Ir šis Kelias yra savo ego atsisakymo Kelias. Ir nėra kito kelio ir kitos galimybės sugrįžti Namo.
Tačiau Dievas viską taip numatė ir sutvarkė, kad ir kokiu kitu keliu jūs eitumėte, vis tiek pasieksite savo tikslą. Kad ir kiek klaidžiotumėte paklydimų miškų tankmėse, vis tiek surasite išėjimą ir grįšite namo. Išimtį sudaro nebent tos sielos, kurios užsispyrusios nenori laikytis Dieviškojo Įstatymo. Bet dabar aš kalbu ne apie jas. Šiame pokalbyje aš bandau pasiekti tų mano mokinių sąmonę, kurie lankė mano klases, praėjo mokymą man vadovaujant, bet pasirinko pasitraukti nuo sunkumų ir išbandymų ir ieškoti lengvesnio kelio.
Bet kad ir kur jūs eitumėte ir kad ir su kuo susidurtumėte savo gyvenime, visos aplinkybės susidėlios taip, kad jums reikės išsiskirti su savo ego.
Jūsų egzistavimas jūsų pasaulyje savaime pritraukia prie jūsų tas situacijas, kurios verčia jus išsiskirti su tomis jūsų savybėmis, į kurias aš jums nurodžiau jūsų testų ir išbandymų metu, bet su kuriomis nepanorėjote išsiskirti iš karto ir buvote linkę pabėgti nuo įšventinimų ir ieškoti lengvesnio kelio.
Numylėtiniai čelos. Jums nėra kur bėgti. Jūs niekur negalite pabėgti nuo tos energijos, kuri jumyse yra, kol savo laisva valia nepanorėsite išsiskirti su šia energija, kad ir kaip jums šito norėtųsi ir kad ir kaip jums tai atrodytų skausminga ir žiauru.
Mano įšventinimų Mokykloje kelias trumpesnis, bet jis ir skausmingesnis. Ir tik jūsų ego ir jūsų gailesčio sau jausmas verčia jus bėgti nuo mano įšventinimų ir vengti manęs.
Bet aš visada pasiruošęs priimti jus atgal į savo Misterijų Mokyklą. Ir jeigu jūs klaidžiojimų po neišmanymo mišką metu užmiršote, tai aš priminsiu jums, kaip susitikti su manimi ir kaip patekti į mano Mokyklą.
Atsižvelgiant į laiko reikalavimus, jums nereikia važiuoti į jokią šalį į pasaulio kraštą, kad įstotumėte į mano Misterijų Mokyklą. Aš ateisiu pats pas jus jums pašaukus, kad ir kokiame Žemės rutulio taške jūs būtumėte.
Jums tiktai reikia paruošti save mano buvimui. Iki to laiko, kol esate savo žmogiškų minčių ir jausmų apsuptyje, aš negaliu prie jūsų priartėti. Man būtina, kad visiškai atsisakytumėte savo minčių ir jausmų nors nedideliam laikotarpiui. Man būtina, kad pakylėtumėte savo vibracijas iki kiek galima aukštesnio lygio, kuris jums pasiekiamas.
Aš negaliu būti ten, kur daug žmonių, aš negaliu būti ten, kur įjungti bet kurie šiuolaikiniai garsiai kalbantys prietaisai. Aš negalėsiu būti su jumis, jeigu esate kažkuo užimti, kas gali atitraukti jūsų dėmesį. Turite būti visiškai susitelkę į savo širdį. Ir turite būti visiškoje tyloje ir harmonijoje. Šioje būsenoje galite pašaukti mane ir pakviesti įeiti į savo šventovę vardu AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU. Ir aš ateisiu pas jus į jūsų širdį ir duosiu jums tą mokymą, kuris jums labiausiai reikalingas, ir aš duosiu jums tas žinias ir tą mokymą, kurie jums būtini. Mano mokiniai žino mano vibracijas. Ir mano mokiniai pasiruošę laukti mano atėjimo daugelį mėnesių ir daugelį metų tol, kol aš priimsiu jų būseną ir siekį kaip tinkamus mano mokymui tęsti. Aš ateinu į šį pasaulį per savo mokinius.
Todėl aš šaukiu tuos savo mokinius, kurie klaidžioja po paklydimų mišką, sustoti ir pagalvoti, ar neatėjo laikas grįžti į mano Misterijų Mokyklą ir vėl sėsti į suolą.

AŠ ESU Viešpats Maitrėja, ateinantysis Buda.