Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Prieikite, uždekite savo fakel... >

Prieikite, uždekite savo fakelus ir neškite Šviesą Žemės planetos žmonėms

AŠ ESU Lanello, vėl atėjęs!
Kiekvieną kartą, kai pas jus ateinu per šį pasiuntinį, aš jaučiu vidinį virpėjimą ir džiaugsmą dėl to, kad mes pagaliau turime galimybę kreiptis į tokią dėkingą auditoriją.
Mūsų laukia didingi darbai ir šių darbų įvykdymas neįmanomas, jeigu jūs, kiekvienas iš jūsų, Šviesos Sūnų ir Dukrų, nedėsite visų savo pastangų to, kas numatyta, įvykdymui.
Tik bendros pastangos, kurias dės šviesnešiai iš savo pusės ir Pakylėtieji Valdovai, iš savo pusės, sugeba pademonstruoti greitų pokyčių, kurie ateis ir kuriuos mes numatome, pavyzdį.
Dienos darbotvarkėje yra labai aiškus visų šviesos jėgų susivienijimas.
Nepriklausomai nuo tikėjimo išpažinimo, šalies, rasinės ir nacionalinės priklausomybės.
Senesnė Rusijoje gyvenančių žmonių karta prisimena tą entuziazmą ir tą bendro darbo ir pastangų džiaugsmą, kuriuos jie dėjo kurdami santvarką, pavadintą socializmu.
Iš tikrųjų bendro darbo džiaugsmas ir bendrų pastangų džiaugsmas yra su niekuo nepalyginami. Ir šitai mums būtina atgaivinti.
Individualizmas ir atsiskyrimas nėra išsivysčiusios visuomenės požymis, išsivysčiusios visuomenės Dieviškąja prasme.
Visuomenė, kuri yra Šventosios Dvasios Bendruomenė, pagrįsta bendru darbu ir bendromis pastangomis. Kai kiekvienas stengiasi dėl bendro reikalo ir kiekvienas gali tikėtis pagalbos ir palaikymo sunkią minutę.
Bendruomenės kūrimo principai žinomi seniai. Ir jums reikia dėti tik asmenines pastangas ir troškimą kuriant tokias Dvasios Bendruomenes.
Naujos Bendruomenės užgimimas jūsų sąmonėje, jūsų protuose ir širdyse, kaip ir anksčiau, yra pirmaeilė užduotis. Veltui tikitės, kad ateis geri dėdės ir rūpinsis jumis ir jūsų ateitimi. Deja, galima sakyti visose šalyse valdžia – ir finansinė, ir politinė – sutelkta rankose žmonių, kurie neturi savo širdyje Dievo. Kiekvienas žmogus, kuris orientuotas į Dievą, orientuotas tarnauti artimui. Todėl visi, kurie stengiasi panaudoti bet kurias priemones asmeniniam praturtėjimui ir asmeninės įtakos augimui, neveikia Dievo vardu ir su Dievu neturi nieko bendra.
Tam, kad kažkas pasikeistų pasaulyje, ir kiekvienoje tautoje, ir liaudyje, būtina grobuonišką elgseną su artimu, su pasauliu ir jo resursais supriešinti su Dieviškąja elgsena. Iš tikrųjų, pasaulyje vyksta nuolatinė šių dviejų jėgų kova. Jėgų, kurios veikia Bendros Gerovės, Gėrio vardan, ir jėgų, kurios veikia norėdamos patenkinti savo asmeninius, ego interesus.
Ir kiekvienas žmogus yra šių jėgų veikiamas. Šios dvi jėgos gali daryti įtaką žmogui ir iš išorės, ir iš vidaus.
Ir visas žmogaus vystymasis vyksta veikiant šioms dviem jėgoms. Vienai jėgai, siekiančiai sustiprinti šio pasaulio iliuziją, ir kitai jėgai, kuri siekia įtvirtinti tą pasaulį, kuris yra už išreikštos iliuzijos.
Todėl kiekvienas iš jūsų gali atsistoti vienos ar kitos jėgos pusėje. Jūs negalite užimti neutralios pozicijos. Šitai bus panašu į tai, jeigu jūs stengtumėtės išsaugoti ramybės būseną, būdami vidury sraunios kalnų upės. Galite paklusti srovei, bet jus nuneš ir neaišku, iš kokio krioklio aukščio ir ant kokių aštrių akmenų jūs būsite priversti nusileisti. Turite dėti pastangas, kad įveiktumėte sraunią gyvenimo upę, išsilaikytumėte plaukdami ir pasiektumėte kitą krantą.
Jeigu apžvelgsite pasaulinę praeities ir dabarties istoriją, tai pastebėsite, kad jėgos, stovinčios iliuzijos pusėje, visada nugalėdavo. Jos ir dabar užima valdžios pozicijas ir yra kiekvienos tautos valdžioje ir stovi už visų Žemėje egzistuojančių vyriausybių. Tačiau šios jėgos niekada neturėjo priėjimo prie Dieviškosios Energijos ir visada buvo priverstos panaudoti pačius niekšingiausius, žemiausius minios instinktus tam, kad gautų energijos, kuri yra kiekviename žmoguje, bet kurią jie prarado dėl savo nedieviškų veiksmų, besitęsiančių iš gyvenimo į gyvenimą.
Ir priešingai - žmogus, kuris tvirtai stovi Šviesos Jėgų pozicijose, turi priėjimą prie Dieviškosios Energijos ir jam nereikia remtis į sekėjų minias. Jis pats atiduoda savo energiją kiekvienam, kas sugeba šią energiją priimti ir panaudoti Žemės evoliucijos vystymosi gerovei.
Ir nepaisant to, kad jums atrodo, jog viskas aplink blogai ir Žemė įklimpo individualizme ir pačiuose žemiausiuose pasireiškimuose, tol, kol įsikūnijime yra šviesnešių, žmonių, sugebančių nešti Šviesą savo kūnuose ir ginančių Gėrio ir Bendros Gerovės interesus, pasiruošusių dėl Bendros Gerovės įtvirtinimo paaukoti viską, įskaitant savo pačių gyvybę, tol visada yra Pergalės viltis. Ir anksčiau ar vėliau Pergalė bus pasiekta todėl, kad toks Dievo sumanymas Žemės planetai!
Ir šiandieną, kai įsikūnijime yra tiek daug šviesnešių, Pergalė artima, kaip niekada anksčiau!
Jūsų atsiskyrimas, šviesnešių, priklausančių skirtingoms religinėms srovėms, nenoras ir nemokėjimas susivienyti šiame etape yra jūsų pats svarbiausias priešas. Todėl jūs turite mokytis surasti bendrus sąlyčio taškus, prieiti prie bendrų požiūrių, atrodytų, visiškai skirtingais klausimais.
Išanalizuokite savo nesėkmes tomis situacijomis, kai jūs norėjote ir negalėjote tarpusavyje susikalbėti. Aš 99,99 proc. įsitikinęs, kad jūsų nesėkmių priežastis bandant pasiekti vienybę ir bendrą požiūrį kokiu nors klausimu yra jūsų puikybė.
Jūsų įsitikinimas, kad tik jūs žinote visą Dieviškosios Tiesos pilnatvę, o visi kiti klysta. Ir jūs pasiruošę kęsti šalia savęs tik tuos žmones, kurie pritaria jums ir išsižioję jūsų klauso.
Todėl pirma, ko jūs turite išmokti, tai sutramdyti savo puikybę ir bendrauti su tomis srovėmis ir grupėmis, kurios gali eiti į dialogą. Jūs turite mokytis susitarti tarpusavyje ir daryti bendrus darbus.
Tik tuo atveju, kai duodate Dievui galimybę per jus veikti, Dievas panaudoja šią galimybę.
Todėl darbas su savimi, įveikimas tų savo trūkumų, kurie verčia jus manyti, kad jūs visada teisūs ir neklystantys, yra tai, ką turite daryti nedelsdami.
Jeigu jūs nuraminate savo puikybę ir suteikiate Dievui galimybę veikti per jus, tai visada galite surasti bendrą kalbą ir susitarti su tokiais pat ištikimais tarnautojais.
Viskas, kas skiria, yra tų jėgų veiksmų rezultatas, kurios didina iliuziją. Todėl jūs turite siekti susivienyti. Jūsų jėga vienybėje. Remdamiesi ir susivienydami su žmonėmis, kurių širdyse gyvena Dievas, tampate nenugalimi ir nepažeidžiami piktų jėgų, kurios vis dar kelią puotą šioje planetoje. Jokie pasaulio turtai ir jokia finansinė ir politinė valdžia negali jums priešintis, jeigu jūsų viduje gyvena Dievas. Jūs tampate vieningi su Dievu ir jūs tampate vieningi su bet kuria gyva būtybe Žemės planetoje, kurios širdyse būna Dievas, ir nėra šiame pasaulyje jokios jėgos, kuri pajėgtų jums priešintis.
Nes neįmanoma kovoti su Dievu - tai tas pats, kaip kišti galvą į kilpą.
Mes nuoširdžiai tikimės, kad šie diktavimai ir juose esanti Šviesa prisidės prie visų Šviesos jėgų, visų šviesnešių, esančių dabar įsikūnijime, susivienijimo.
Prieikite, uždekite savo fakelus ir neškite Šviesą Žemės planetos žmonėms!

AŠ ESU Lanello