Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Godfris > Mes tikimės, kad žmonių sielos... >

Mes tikimės, kad žmonių sielose pajėgs sudygti mūsų pasėtos Dvasios sėklos

AŠ ESU Godfris[1], atėjęs pas jus šią dieną.
Ir kadangi šiandien yra beveik tikra vasaros saulėgrįža, tai šios dienos įtaka prisidės prie to, kad galėsite giliau įsisavinti mūsų Mokymą, kurį, kiek įmanoma, stengiamės duoti maksimaliai pilnai.
Taigi, kadangi mes savo Mokymą duodame Rusijoje, tai, savaime aišku, peršasi išvada, kad to kažkam reikia ir tai tikriausiai su kažkuo susiję.
Taip, numylėtiniai, susidomėjimą šia šalimi mes reiškiame dėl to, kad ateinančioje epochoje būtent čia turi susiklostyti grandiozinių galimybių įgyvendinimo aplinkybės. Ir nepaisant to, kad kol kas neakivaizdu tai, kad šioje šalyje kažkas gali pasikeisti ir pasikeisti į gera, Dieviškosios energijos kreditas vėl išduodamas šiai šaliai.
Būtent dėl šios galimybės, kuri turi ateiti, jums suteikiama kita galimybė, tai yra perduodami mūsų laiškai.
Visada prieš pradedant veikti kosminei galimybei mes pripildome indus tų, kas gali priimti mūsų energiją. Priežastis paprasta: kai pakankamas kiekis žmonių sugebės įsisavinti ir pervesti mūsų energijas, per šiuos žmones ir per jų veiklą fiziniame plane mes galėsime įgyvendinti savo planus.
Tada, kai imatės auginti savo žemės sklype kokius nors kultūrinius augalus, iš pradžių paruošiate dirvą. Patręšiate ją, kultivuojate, paskui sėjate sėklas ar sodinate sodinukus. Ir vėliau savo augalais rūpinatės tol, kol derlius subręsta.
Mes veikiame lygiai taip pat. Iš pradžių ruošiame dirvą sielose tų žmonių, kurie sugeba suvokti mūsų Mokymą, jų širdyse sėjame Dvasios sėklas. Ir paskui laukiame daigų – Dieviškosios sąmonės augimo.
Viskas paklūsta tam tikriems kosminiams ciklams ir per ateinančius keletą metų mes tikimės, kad mūsų pasėtos sėklos sudygs, o paskui pasirodys ir naujos sąmonės bei naujo mąstymo ūgliai.
Mes nenuilstamai rūpinamės visų pirma tais, kas per šiuos metus, kai mes per rusų pasiuntinį duodame Mokymą, sugebėjo savo būtybės viduje paruošti dirvą sėkmingiems Dvasios sėklų daigams.
Šitaip mes veikiame visada. Pažvelkite į Ameriką. Tai yra šalis, su kuria aš susijęs karmiškai ir su kurios pagrindų dėjimu buvau tiesiogiai susijęs.[2] Ilgą laikotarpį, galima sakyti, visą XX amžių, per įvairius pasiuntinius mes laistėme Amerikos žemę Dieviškąja energija. Ir aš savo paskutinio įsikūnijimo metu ištikimai ir sąžiningai tarnavau Valdovams šioje žemėje. Ir viskas būtų gerai, tačiau mūsų viltys nepasiteisino. Tai susiję su tuo, jog materialinė egzistavimo pusė pernelyg vyrauja tarp žmonių, gyvenančių Amerikos žemėje. Nesulaukėme dvasingumo augimo daigų. Gavome daigus, susijusius su materialia gerove. Būtent dėl to buvome priversti nukreipti savo žvilgsnius į kitą Žemės rutulio pusę. Ir kai tik Dieviškoji galimybė šmėkštelėjo šiai šaliai, Rusijoje gyvenančių tautų ir tautelių kolektyvinis nesąmoningumas ėmė siekti gerovės fiziniame plane. Dvasingumui kurti skirta energija vėl pramintu taku pradėjo tekėti į materialią vagą.
Todėl šiandieną atėjau su savo laišku perspėjimu. Aukščiausios pajėgos pasiruošę ir toliau tęsti savo darbą Rusijoje. Tačiau mes turime būti įsitikinę, kad mūsų energija ir mūsų pastangos įgaus reikiamą kryptį. Būtent todėl yra brangus pavyzdys kiekvieno žmogaus, kuris į savo gyvenimą perves tuos Dieviškuosius principus, kurių moko Valdovai.
Dvasinių, dorovinių vertybių prioritetas turi būti pastatytas kertiniu akmeniu. Būtent tuo atveju, kai žmogus pasirengęs paaukoti kažką materialaus fiziniais jausmais neapčiuopiamo dvasinio ir dorovinio prado naudai, tai mes priimame kaip ženklą, kad mūsų Mokymas suprastas ir naudojamas praktikoje.
Negalite daugiau ryte ryti informacijos. Gautą Mokymą turite panaudoti praktikoje. Praktikoje gautą Mokymą turite naudoti tinkamai: ne materialinės gerovės augimui, o dvasiniam augimui ir kilimui.
Tai yra labai sunku, nes nėra pasaulyje pakankamai teisingų pavyzdžių. Būtent dėl to kiekvienas jūsų siekis bus vertingas ir gaus būtiną palaikymą.
Tikimės, kad mūsų pasėtos Dvasios sėklos pajėgs sudygti žmonių sielose. Ir tada žmonija galės išeiti į tą vystymosi kelią, kuris iš pat pradžių jai buvo siūlytas. Deja, dabartiniu metu ir toliau veržiasi keliu, kuris ją veda į evoliucinį akligatvį. Tolesnės evoliucijos stadijos numato dvasinių vertybių prioriteto tarp žmonių buvimą. Dvasinių vertybių prioritetas turi iškilti į pirmą vietą.
Tam žmonių sąmonė savo vektorių turi apsukti į amžinas vertybes. Deja, dabartiniu metu visos žmogaus veiklos sferos neatitinka tų reikalavimų, kuriuos jiems pateikia evoliucijos įstatymas.
Naujos sąmonės ūgliai yra, tačiau neteisingų siekių piktžolės kol kas užgožia šiuos teisingus pavyzdžius.
Vertybių sistemos peržiūra, sąmonės persiorientavimas nuo begalinių norų ir siekių patenkinti grynai gyvuliškus instinktus į amžinąsias vertybes – štai kas šiame etape yra būtina.
Ir šis žmonijos vystymosi apsisukimo taškas yra toks kritiškas, kad traukia labai daugelio protingų mūsų visatos būtybių dėmesį. Nuo to, kaip žmonija greitai ir ryžtingai sugebės įveikti senus elgesio stereotipus ir veršis į naujus, Dieviškuosius, pavyzdžius, priklauso kokia saugi bus artimiausia ateitis ir kiek pavyks minimizuoti kataklizmų bei technogeninių katastrofų skaičių.
Pasaulis balansuoja ant ribos. Ir žmonijos evoliucijos posūkis į saugią vagą visiškai priklauso nuo jūsų sąmonės pasikeitimo. Nuo to, kiek jūsų sąmonėje praeinančios vertybės sugebės užleisti vietą amžinosioms vertybėms. Orientacija į grynai materialių poreikių tenkinimą turi būti pakeista į labiau pakylėtų tikslų siekį.
Visuomenė turi būti pakeista tam, kad tęstųsi evoliucija. Todėl mes pas jus ateiname ir Didžiojoje Centrinėje Saulėje siekiame kaskart vis naujų Dieviškųjų malonių. Ir šios malonės iš tiesų beribės. Ir mūsų pastangos neišvengiamai turi atvesti prie pozityvaus rezultato! Šį kartą šioje Žemės rutulio dalyje.
Visa savo siela to tikiuosi ir tuo tikiu.

AŠ ESU Godfris


[1] Godfris. Pakylėtasis Valdovas Godfris buvo įsikūnijęs kaip Gajus B. Balardas (Guy B. Ballard), Sen Žermeno pasiuntinys. Per jį į Žemę atėjo Didžiosios Baltosios Brolijos Mokymas, AŠ ESU Buvimo Įstatymas; jis saugojo Kristaus sąmonės fokusą planetoje iki pat savo pakylėjimo 1939 metais. Jo žmona Edna Balard (Edna Ballard) – dabar Pakylėtoji Valdovė Lotos. Gajus Balardas pasirašydavo Godfrio Rėjaus Kingo (Godfrey Ray King) slapyvardžiu.

[2] Čia Valdovas Godfris turi omenyje savo įsikūnijimą Džordžu Vašingtonu (1732–1799).


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#7