Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU > Įsakymai >

Įsakymai

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, AŠ ESU Esantis, kuris kalbėjo iš degančio, bet nesudegančio krūmo Mozei.*
AŠ ESU dabar kalbu jums, kurie įsikūniję Žemėje.
AŠ ESU atėjęs tam, kad duočiau jums Priesaką ir tam, kad atnaujinčiau Priesaką, duotą Mozės laikais.
Jūs žinote, kad visais laikais buvo žmonių, kurie laikydavosi tikrojo Tikėjimo, ir per tuos žmones kalbėjo pats Dievas. Dievas kalba tuomet, kai atsiranda būtinybė pakoreguoti evoliuciją. Tada, kai neprotingi vaikai nepaiso nurodymų iš viršaus.
Štai ir dabar AŠ atėjau duoti jums supratimo, kad jūs negalite daugiau piktnaudžiauti savo Dieviškąja ugnimi, liepsna, energija, kuri yra jūsų širdyse.
Kiek gi galima laukti?
Ne, – sakau aš jums, – laukimo laikas pasibaigė, ir dabar visi jūs privalote peržiūrėti savo pažiūras į savo gyvenimą ir nustatyti, kas jūsų gyvenime svarbiausia, dėl ko jūs egzistuojate.
Nustokite kreipti dėmesį į išorinį dienos blizgesį. AŠ atėjau kalbėti su jumis rimtai.
AŠ ESU ugnis visa deginanti ir AŠ sakau jums, kad nuo šiol kiekvienas jūsų veiksmas, jūsų įvykdytas ne pagal Dievo Įsakymą, grįš jums dešimteriopai padaugintas.
Taigi, jūsų karma už visus jūsų įvykdytus neteisingus poelgius nuo šios dienos bus padidinta dešimt kartų.
AŠ primenu jums, kaip jums reikia elgtis:
Pirmoje vietoje jūsų gyvenime turi būti Dievas ir Jo Įsakymų laikymasis.
Jūsų gyvenime neturi būti jokių kitų stabų, kuriems jūs lenktumėtės labiau nei Dievui.
Jūs neturite su kitais elgtis taip, kaip nenorite, kad su jumis būtų elgiamasi.
Jūs neturite daryti jokių poelgių, kurie prieštarauja Dieviškajam Įsakymui, egzistuojančiam šioje Visatoje.
Ir pirmas, svarbiausias, įsakymas – tai Meilė savo artimui, ir ne tik artimiems jums žmonėms, bet ir Meilė visai Kūrinijai, viskam, kas sukurta Dievo: akmeniui, augalui, visokiam žvėriui ir gyvūnui. Jūs neturite daryti žalos gamtai. Jūs neturite daryti žalos Žemei.
Jūs turite Mylėti visą Kūriniją. Ir labiau už viską jūs turite saugoti savo širdyse dorovės Įstatymą: nesvetimauti, negeisti savo artimo turto, nemeluoti, nepavydėti, būti nuoširdžiam ir teisingam.
Tokias nuodėmes, kaip žmogaus ar gyvūno nužudymas, aš draudžiu daryti visada. Negalima žudyti nieko gyvo, jokia dingstimi.
Atsiminkite apie karmą, kuri nuo šios dienos, po šio mano perspėjimo, išauga dešimteriopai.
Tačiau ir jūsų geroji karma, jūsų gerieji darbai, bus padauginti dešimteriopai.
AŠ atėjau, kad priminčiau jums Priesaką, mano duotą Mozei ir visiems praeities pranašams.
AŠ dabar sakau jums Savo Žodį, kad jūs geriau galėtumėte suprasti tai, kas buvo rašoma ir perrašinėjama Šventraštyje ir buvo iškraipoma perrašinėtojų.
Dabar – naujas laikas, ir jūsų priedermės Dievui ir visai Kūrinijai išauga daugybę kartų.
Neužmirškite, kas Mano pasakyta. Laikykite šio diktavimo tekstą matomoje vietoje ir vis perskaitykite jį.
Jūs privalote mintinai žinoti Mano Įsakymus.
Negalima daugiau užsiiminėti Dievui nepatinkančiais reikalais. Atėjo riba Mano kantrybei.

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU. OM.

*Išėjimo kn. 3:1–4.